Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XCE04
Sambucetum ebuli Felföldy 1942
Ruderální vegetace s bezem chebdím

Sambucetum ebuli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Sambucetum ebuli je druhově chudé společenstvo s dominantním bíle kvetoucím bezem chebdím (Sambucus ebulus). Tato statná vytrvalá bylina může dosahovat výšky až 2 m a tvoří často husté souvislé porosty. S větší stálostí jsou zastoupeny vytrvalé širokolisté byliny Artemisia vulgaris a Urtica dioica a méně Aegopodium podagraria. Ballota nigra . Heracleum sphondylium. Do porostů pronikají také některé trávy, vedle nejčastějšího pýru plazivého (Elytrigia repens) také např. Arrhenatherum elatius. Calamagrostis epigejos. Dactylis glomerata . Poa pratensis s. l., které však mají oproti pýru malou pokryvnost. V hustém zápoji bezu chebdí se uplatňují také liány, např. Convolvulus arvensis. V přízemní vrstvě jsou vzácně zastoupeny některé druhy snášející zástin, např. Galium aparine. Glechoma hederacea nebo Stellaria media, které většinou přetrvávají ve vegetativní fázi. V porostech se obvykle vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechy se objevují jen velmi zřídka.

Společenstvo se vyskytuje na osluněných i mírně zastíněných stanovištích. Vlivem silného zápoje bezu chebdí se i na výhřevných stanovištích mohou půdy udržovat mírně vlhké. Jsou převážně hlubší, hlinité až jílovité, ale i písčité až kamenité, a většinou středně bohaté dusíkem. Původně byl bez chebdí druhem pasek a lesních okrajů (Mucina & Popma 1982), odtud se rozšířil na ruderální stanoviště, jako jsou silniční a železniční náspy, lemy asfaltových silnic v lesích nebo meze a rumištní plochy v okolí vesnic a v areálech zemědělských statků. Z pasek je u nás společenstvo doloženo jen málo snímky, přestože je pravděpodobně časté.

Orig. (Felföldy 1942): Sambucus ebulus-ass.

Syn.: Sambucetum ebuli Kaiser 1926 (§ 3c), Artemisio-Sambucetum ebuli Eliáš 1979, Heracleo-Sambucetum ebuli Brandes 1985, Rubo idaei-Sambucetum ebuli Jarolímek et al. 1997

Diagnostické druhy: Sambucus ebulus

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris. Elytrigia repens, Sambucus ebulus, Urtica dioica

Dominantní druhy: Sambucus ebulus

Formální definice: Sambucus ebulus pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XCE04 Sambucetum ebuli Felföldy 1942. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 286-288.