Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDA03
Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972
Vegetace vlhkých míst s netýkavkou žláznatou

Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje většinou zapojené porosty s dominantní netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera), která může dosahovat výšky až 3 m. Porosty jsou obvykle dvouvrstevné až třívrstevné. V nižší vrstvě zpravidla převládá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Pravidelně se vyskytují i další širokolisté ruderální druhy (např. Aegopodium podagraria a Artemisia vulgaris), dále vlhkomilné druhy typické pro lužní lesy a pobřežní křoviny (např. Carduus crispus. Myosoton aquaticum. Rubus caesius a Symphytum tuberosum) a trávy (např. Elytrigia repens a Phalaris arundinacea). V porostech se proplétá Galium aparine a Calystegia sepium. Většinou se v nich vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro se obvykle nevyvíjí.

Společenstvo osídluje břehy a nivy vodních toků, zvláště řek, méně často břehy potoků a slepých ramen. Vzácněji se s ním lze setkat i na různých antropogenních stanovištích přímo v sídlech a jejich okolí, např. ve vlhkých příkopech podél cest a železnic, ve strouhách, melioračních kanálech, na okrajích lesních silnic a na vlhkých skládkách. Stanoviště jsou většinou částečně zastíněná, s vlhkými až mírně vysychavými hlinitými až hlinitopísčitými půdami bohatými na živiny.

Nomen inversum propositum

Orig. (Hilbig 1972): Impatienti-Convolvuletum (Impatiens glandulifera. Calystegia sepium)

Syn.: Impatienti-Solidaginetum Moor 1958 p. min. p. (§ 36, nomen ambiguum), Impatiens glandulifera-Convolvulion-Gesellschaft Görs et Müller 1969 (§ 3c), Impatientetum glanduliferae Görs et Müller in Görs 1975

Diagnostické druhy: Calystegia sepium, Impatiens glandulifera, Myosoton aquaticum

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Artemisia vulgaris. Calystegia sepium. Galium aparine, Impatiens glandulifera, Urtica dioica; Atrichum undulatum

Dominantní druhy: Impatiens glandulifera, Urtica dioica

Formální definice: Impatiens glandulifera pokr. > 25 % NOT Salix alba pokr. > 25 % NOT Salix fragilis pokr. > 25 % NOT Salix triandra pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. & Šumberová K. (2009): XDA03 Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 301-303.