Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDC03
Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009
Vegetace suťových svahů s měsíčnicí lékařskou a udatnou lesní

Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty mají výrazně mozaikovitou strukturu, která odpovídá členitému terénu. Dominuje dvojice nápadně kvetoucích statných bylin, a to udatna lesní (Aruncus vulgaris) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), spolu s dalšími vysokými bylinami (např. Urtica dioica) a druhem Rubus idaeus. Dále jsou hojné menší dvouděložné byliny (např. Actaea spicata. Circaea alpina. Galeobdolon luteum s. l., Geranium robertianum . Petasites albus), lesní trávy (např. Calamagrostis arundinacea . Poa nemoralis) a kapradiny (např. Dryopteris filix-mas. Polystichum aculeatum a vzácně také Phyllitis scolopendrium). Počet druhů v porostech silně kolísá. Na plochách o velikosti 4–25 m² bývá v silně zapojených porostech přítomno jen kolem 10 druhů cévnatých rostlin, kdežto v řidších porostech na členitém mikroreliéfu stoupá jejich počet přes 20. Dobře vyvinuté a druhově bohaté bývá mechové patro. V porostech se často vyskytují keře, např. Lonicera xylosteum . Ribes alpinum. Na konkávních tvarech terénu bývá vegetace zapojená, s dominancí vysokých bylin, na skalních výchozech je naopak řídká. Porosty jsou často shora kryty přesahujícími korunami stromů.

Arunco.Lunarietum je asociace stinných humózních sutí, skalnatých svahů a erozních závěrů roklí s povrchovým ronem humusu. V České republice je vázána na hluboká údolí, vzácně na horské svahy ve velkém rozpětí nadmořských výšek – přibližně od 150 m (na Děčínsku) po 900 m. Svahy jsou převážně severní až východní orientace, případně jsou zacloněny protisvahem, a dosahují sklonu až 70°. Vyskytují se na nich mokvavé skály, pramenné vývěry a strmé svahové rýhy ovlivňované erozními splachy při deštích. Tato místa preferuje Aruncus vulgaris, zatímco Lunaria rediviva osídluje hlavně suťové osypy a akumulace balvanů. Kontaktní vegetací jsou většinou suťové lesy svazu Tilio-Acerion. Vzácněji se toto společenstvo vyskytuje také v otevřených zářezech potoků, lemech lesních cest a na zastíněných a vlhkých starých zdech na kontaktu se suťovými lesy. Ojedinělým typem stanoviště této vegetace je suťový kužel na dně propasti Macocha v Moravském krasu, kde se primární bezlesí udržuje díky silnému zastínění okolními skalami.

Diagnostické druhy: Aruncus vulgaris, Lunaria rediviva; Ctenidium molluscum. Plagiochila porelloides

Konstantní druhy: Athyrium filix-femina. Impatiens noli-tangere, Lunaria rediviva, Senecio nemorensis agg., Urtica dioica

Dominantní druhy: Aruncus vulgaris, Chaerophyllum hirsutum, Lunaria rediviva; Eurhynchium hians. Plagiochila asplenioides

Formální definice: Aruncus vulgaris pokr. > 25 % OR Lunaria rediviva pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Petřík P. (2009): XDC03 Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae Sádlo et Petřík in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 327-329.