Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE02
Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975
Nitrofilní ruderální vegetace s kerblíkem lesním

Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris

Foto na botanickafotogalerie.cz

V této vegetaci dominuje kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a subdominantou je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Porosty jsou většinou silně zapojené a dvouvrstevné. V horní vrstvě jsou vedle dominant pravidelně zastoupeny další vytrvalé širokolisté nitrofilní byliny (např. Aegopodium podagraria, Artemisia vulgaris, Heracleum sphondylium a Lamium album) a trávy (Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Poa trivialis aj.). Ve spodní vrstvě přetrvávají, byť často jen ve sterilním stavu, Geum urbanum. Glechoma hederacea. Ranunculus repens. Taraxacum sect. Ruderalia, Veronica chamaedrys a další druhy nižšího vzrůstu. V porostech se vyskytuje obvykle 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro nebývá vyvinuto.

Společenstvo se vyskytuje na zastíněných až slunných stanovištích se svěžími až vlhkými humózními půdami obohacenými o dusíkaté látky. Symphyto-Anthriscetum vytváří většinou lemové porosty v příkopech podél cest a silnic, u plotů a zdí v zanedbaných parcích, zahradách, sadech, na hřbitovech, kolem zemědělských usedlostí, na vlhkých rumištích nebo na ruderalizovaných březích vodních toků. Stanoviště často bývají mechanicky narušována, např. sečí nebo půdní erozí.

Orig. (Passarge 1975): Symphyto-Anthriscetum sylvestris ass. nov. (Symphytum officinale)

Syn.: Anthriscetum sylvestris Hadač 1978

Diagnostické druhy: Anthriscus sylvestris. Lamium album

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Artemisia vulgaris. Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Galium aparine. Heracleum sphondylium. Lamium album. Taraxacum sect. Ruderalia, Urtica dioica

Dominantní druhy: Anthriscus sylvestris, Urtica dioica

Formální definice: Anthriscus sylvestris pokr. > 25 % NOT skup. Arctium tomentosum NOT Chenopodium bonus-henricus pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE02 Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris Passarge 1975. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 353-355.