Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE04
Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957
Nitrofilní ruderální vegetace s krabilicí zlatoplodou

Chaerophylletum aurei

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o zapojené, většinou dvouvrstevné porosty s dominantní krabilicí zlatoplodou (Chaerophyllum aureum), kterou s velkou pokryvností doprovázejí širokolisté byliny bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Pravidelně jsou přítomny i další nitrofilní druhy z čeledi Apiaceae (např. Anthriscus sylvestris . Heracleum sphondylium), trávy (např. Arrhenatherum elatius. Dactylis glomerata. Elytrigia repens . Poa pratensis s. l.) a některé ruderální druhy (např. Artemisia vulgaris. Cirsium arvense . Galium aparine). V přízemní vrstvě se s malou pokryvností vyskytují např. Achillea millefolium. Geum urbanum. Lolium perenne a Taraxacum sect. Ruderalia. V porostech se zpravidla vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro obvykle není vyvinuto.

Asociace Chaerophylletum aurei se vyvíjí na polostinných nebo výslunných stanovištích na okrajích cest a polí, v silničních příkopech, na narušených březích potoků a řek, v lemech křovin, ale i na ruderálních stanovištích přímo v lidských sídlech, např. na okrajích skládek v obcích. Půdy jsou většinou čerstvě vlhké, humózní, hlinité nebo hlinitopísčité a obohacené dusíkatými látkami. Často jsou bazické. Společenstvo se svým vzhledem a stanovištními nároky podobá asociaci Chaerophylletum aromatici, která je jeho geografickým vikariantem v kontinentálnějších oblastech (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251, Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277, Pott 1995, Hilbig in Schubert et al. 2001: 172–184).

Orig. (Oberdorfer 1957): Chaerophylletum aurei ass. nov.

Syn.: Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei Tüxen 1967

Diagnostické druhy: Chaerophyllum aureum

Konstantní druhy: Aegopodium podagraria. Arrhenatherum elatius. Artemisia vulgaris, Chaerophyllum aureum, Cirsium arvense. Dactylis glomerata. Elytrigia repens. Heracleum sphondylium. Urtica dioica

Dominantní druhy: Aegopodium podagraria, Arrhenatherum elatius, Chaerophyllum aureum, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, Urtica dioica

Formální definice: Chaerophyllum aureum pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE04 Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 357-360.