Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XDE08
Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani Klauck 1988
Vegetace s invazním bolševníkem velkolepým

Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje mohutné zapojené porosty s dominantním bolševníkem velkolepým (Heracleum mantegazzianum), dosahujícím výšky i přes 4 m. Vlivem silného zástinu dominantou se v nižších vrstvách s malou pokryvností vyskytuje jen malý počet druhů; s větší frekvencí jsou to některé ruderální byliny (např. Anthriscus sylvestris. Galium aparine a Urtica dioica) a trávy (např. Arrhenatherum elatius. Elytrigia repens a Poa trivialis). V přízemní vrstvě rostou druhy snášející zástin, a to např. Glechoma hederacea. Ranunculus repens a Taraxacum sect. Ruderalia. V porostech se obvykle nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro většinou nebylo ve snímcích zaznamenáno.

Porosty s bolševníkem velkolepým se vyskytují jak na ruderálních stanovištích, tak v polopřirozené vegetaci (P. Pyšek 1994, Thiele et al. in P. Pyšek et al. 2007: 126–143). Vyvíjejí se například na opuštěných loukách, v opuštěných sadech, silničních příkopech, lemech křovin a na březích vodních toků. Nejrychleji osídlují otevřené disturbované plochy (P. Pyšek & A. Pyšek 1995). Půdy jsou většinou čerstvě vlhké až vlhké, neutrální až zásadité a bohaté na humus a živiny, především dusíkaté látky (P. Pyšek & A. Pyšek 1995, Thiele et al. in P. Pyšek et al. 2007: 126–143).

Orig. (Klauck 1988): Urtico-Heracleetum mantegazziani ass. nov. (Urtica dioica)

Diagnostické druhy: Heracleum mantegazzianum

Konstantní druhy: Anthriscus sylvestris. Galium aparine, Heracleum mantegazzianum, Poa trivialis, Urtica dioica

Dominantní druhy: Dactylis glomerata, Heracleum mantegazzianum, Urtica dioica

Formální definice: Heracleum mantegazzianum pokr. > 25 %

Zdroj: Láníková D. (2009): XDE08 Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani Klauck 1988. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 368-370.