Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace XEA05
Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936
Vegetace narušovaných stanovišť se starčkem Fuchsovým

Digitali-Senecionetum ovati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této asociace jsou dvouvrstevné až třívrstevné, většinou silně zapojené. Jejich hlavní úroveň o výšce asi 150 cm je tvořena statnými bylinami, především starčkem Fuchsovým (Senecio ovatus). Hojně se vyskytují i Epilobium angustifolium. Scrophularia nodosa . Urtica dioica. Sukcesní pokročilost porostů indikuje časté zastoupení druhů Rubus.fruticosus agg., R. idaeus a Sambucus racemosa. V horských a podhorských oblastech přibývá další druh starčku, S. hercynicus, který někdy v porostech dominuje. V nižších vrstvách porostu jsou hojné acidotolerantní druhy humózních půd (např. Athyrium filix-femina. Fragaria vesca, Mycelis muralis, Oxalis acetosella a Poa nemoralis). Přítomny jsou však i acidofyty (Avenella flexuosa. Deschampsia cespitosa a Vaccinium myrtillus), četné nitrofilní druhy hájové (Galium odoratum a Mercurialis perennis) a druhy s menší vazbou na les (Epilobium montanum. Festuca gigantea. Galium aparine a Moehringia trinervia). Tyto porosty obsahují nejčastěji 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 15–50 m². Mechové patro bývá vyvinuto v závislosti na vlhkosti stanoviště. Převažují v něm běžné druhy, jako jsou Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum. Plagiomnium affine s. l. a Polytrichastrum formosum.

Společenstvo se vyskytuje v oblastech potenciálního výskytu dubohabřin, květnatých bučin a jedlin, suťových lesů, místy i na stanovištích acidofilních bučin a bohatších a vlhčích typů acidofilních doubrav. Bylo zaznamenáno na pasekách od submontánních (kde má svoje optimum) až do montánních poloh. Typické je zejména pro paseky po smrkových kulturách s vysokým bylinným podrostem, který se svým složením této asociaci podobá. V některých oblastech je patrná také vazba asociace na lokality s historickým nebo současným výskytem jedle. Kromě pasek se tyto porosty vytvářejí na narušovaných okrajích cest nebo svazích železničních náspů a zářezů, ale vzhledem k lehkému přenosu semen a plodů dominantních druhů větrem mohou vznikat i v okolí skládek dřeva a na zbořeništích v blízkosti lesa. Na rozdíl od porostů s dominantním ostružiníkem maliníkem (Rubus idaeus) a od porostů svazu Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae se vyskytují na půdách méně zásobených živinami a vláhou. Přesto však je živinami nejbohatším společenstvem v rámci třídy Epilobietea angustifolii.

Nomen mutatum propositum, nomen inversum propositum

Orig. (Pfeiffer 1936): Assoziation mit Senecio Fuchsii und Digitalis .Digitalis ambigua = D. grandiflora. D. purpurea. Senecio fuchsii = S. ovatus)

Syn.: Senecionetum fuchsii Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Atropetum bellae-donnae Tüxen ex von Rochow 1951, Senecionetum fuchsii Oberdorfer 1973

Diagnostické druhy: Calamagrostis epigejos. Epilobium angustifolium. E. montanum. Rubus fruticosus agg., R. idaeus. Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), S. sylvaticus; Amblystegium serpens, Marchantia polymorpha

Konstantní druhy: Athyrium filix-femina. Calamagrostis epigejos. Epilobium angustifolium. E. montanum. Galeopsis tetrahit s. l., Mycelis muralis. Oxalis acetosella. Poa nemoralis. Rubus fruticosus agg., R. idaeus, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Urtica dioica; Amblystegium serpens. Atrichum undulatum. Brachythecium rutabulum. Dicranella heteromalla

Dominantní druhy: Calamagrostis epigejos, Equisetum sylvaticum, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus)

Formální definice: Senecio nemorensis agg. pokr. > 5 % AND skup. Epilobium angustifolium AND (skup. Galium odoratum OR skup. Oxalis acetosella OR Poa nemoralis pokr. > 5 %) NOT skup. Mercurialis perennis NOT skup. Petasites albus NOT skup. Veratrum lobelianum NOT Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 % NOT Sambucus nigra pokr. > 25 % NOT Sambucus racemosa > 25 %

Zdroj: Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. (2009): XEA05 Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 397-400.