Medium 22: PSEUDOMONAS SACCHAROPHILA MEDIUM

  KH2PO4 - Na2HPO4, 
    mol/30, pH 6.64     1000 ml 
  NH4Cl             1 g 
  MgSO4.7H2O          0.5 g 
  FeCl3.6H2O         0.05 g 
  CaCl2.2H2O         0.01 g 
  Sucrose            2 g