Ceny děkana 2024

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělil celkem deseti laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a jedenácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také ocenil tři kolektivy celkem čtrnácti vynikajících studentů doktorských a magisterských studijních programů. Všem oceněným blahopřejeme!

13. 6. 2024 Vnější vztahy, komunikace a marketingPřírodovědecká fakulta

Foto: Radek Miča

„Mnozí z vás se už nyní podílí na řešení národních i mezinárodních grantů a už jako studenti jsou držiteli celé řady prestižních ocenění. To vše zvládáte již v době, kdy jste teprve na samém prahu svých profesních drah a v rámci svých studií teprve získáváte nové znalosti a zkušenosti a učíte se novým dovednostem. A právě to je mimořádně povzbuzující,“ uvedl ve svém projevu Tomáš Kašparovský.

Na základě rozhodnutí kolegia děkana byli Cenou děkana Přírodovědecké fakulty MU v roce 2024 oceněni následující studenti:

V kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu: Marianna Dafčíková, Robin Durník, Veronika Chalupová, Daniel Jadlovský, Adéla Kubištová, Tomáš Pompa, Leoš Sáblík, Martina Šindlerová, Jitka Vechetová, Július Zemaník.

V kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu: Avinash Bansal, Klára Čížková, Alžbeta Devánová, Veronika Farková, Matúš Chvojka, Tomáš Janoš, Alžbeta Kusová, Lukáš Kusýn, Kamila Říhová, Kamil Sobek, Jakub Záthurecký.

Kolektivní ocenění vynikajících studentů: Barbora Popelářová, Barbora Burýšková, Jarmil Nikolas Hynek, Jiří Vlach, Hana Slámová, Amanda Rosota, Richard Kendzior, Valentína Berecová, Marie Grunová, Matúš Chvojka, Simona Krupčíková, Jana Horáčková, Daniel Pluskal, Marika Majerová.

Bc. Marianna Dafčíková

studentka magisterského studijního programu Fyzika

Marianna Dafčíková významně přispěla k operaci družice GRBAlpha a k analýze a interpretaci dat z nano-družic GRBAlpha a VZLUSAT-2. Studentka analyzuje a interpretuje data pozorovaných gama záblesků a nabitých částic na oběžné dráze těchto družic. Operace družice vyžadují velikou dedikaci, práci v nočních hodinách, přes víkendy i svátky. Dosud publikovala 96 GCN cirkulářů v GCN Bulletinu jako první autor. Je také spoluautorkou dvou článků v prestižním časopise Astronomy and Astrophysics a jednoho ve sborníku SPIE.

Bc. Robin Durník

student magisterského studijního programu Biochemie

Robinu Durníkovi se během studia podařilo zapojit do výzkumných aktivit a projektů v interdisciplinární spolupráci několika pracovišť Přírodovědecké a Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity a Akademie věd České republiky v oblasti biomedicínského výzkumu. V rámci studia propojil vývoj nosičů léčiv z hlediska organické chemie s preklinickým výzkumem jejich biologických účinků, s použitím 3-dimenzionálních in vitro modelů lidských jaterních buněk. Student výsledky prezentoval na vědeckých konferencích včetně mezinárodní konference EUROTOX 2023, část výsledků je také součástí připravovaného patentového řízení.

Mgr. Veronika Chalupová

absolventka magisterského studijního programu Zoologie

Veronika Chalupová se věnuje evolučně-ekologickému výzkumu, ve kterém využívá moderní molekulární metody. Ve své práci o ddRAD sekvenování napříč genomem prokázala dovednost praktické práce v laboratoři a detailní porozumění metodologii. Její jednoduchý a srozumitelný popis komplexní laboratorní procedury je doporučován jako výukový materiál pro začátečníky zajímající se o využití této metodologie ke generování genomových dat. Její výzkum zaměřený na populační genetiku myšice temnopásé přináší nové poznatky do oblasti evoluční biologie, biogeografie a souvislostí mezi ekologickými a historickými faktory formujícími současnou diverzitu ve střední Evropě. Aktivně se zapojuje do dalších výzkumných aktivit, své výsledky prezentuje na národních i mezinárodních konferencích. Svými výjimečnými úspěchy, entuziasmem pro vědu a schopností aplikovat své znalosti v praxi může být studentka inspirací ostatním studentům naší fakulty.

Mgr. Daniel Jadlovský

Absolvent magisterského studijního programu Fyzika

Daniel Jadlovský se v rámci své diplomové práce věnoval fotometrické a spektroskopické proměnnosti červeného veleobra, hvězdy Betelgeuze. První výsledky své práce publikoval v časopise New Astronomy, který již rok od publikace získal jedenáct citací. Hlavní část výzkumu proběhla při pobytu na Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Výsledky této stáže byly publikovány v prestižním časopise Astronomy & Astrophysics. Jako jeden ze tří českých studentů International Astronomical Union (IAU) - Visegrad Award pobýval na observatoři v Budapešti a modeloval pulzující hvězdy typu BLAP. Získal také prestižní roční stáž MŠMT, která mu umožňuje vědecky pracovat v centrále Evropské Jižní Observatoře v německém Garchingu. Vědecká práce absolventa ukazuje, že naši studenti mohou získat špičkové výsledky i v silně konkurenčních a medializovaných oblastech astrofyziky.

Bc. Adéla Kubištová

studentka magisterského studijního programu Buněčná biologie

Adéla Kubištová dosáhla vynikajících vědeckých i studijních výsledků a prokázala tvůrčí schopnosti, které výrazně převyšují běžný profil absolventa bakalářského programu. Vyzdvihnout lze zejména její excelentní experimentální bakalářskou práci. Díky výsledkům své práce přispěla spoluautorsky k původnímu článku publikovaném v prestižním časopise Cell Death & Disease. Její práce byla oponentem i školitelem hodnocena svým rozsahem i vědeckou kvalitou jako nadstandardní, i nad rámec práce diplomové. Studentka se také pravidelně podílela na přípravě Dnů otevřených dveří, kde uchazečům aktivně prezentovala specializaci Buněčná biologie.

Bc. Tomáš Pompa

student magisterského studijního programu Aplikovaná matematika

Tomáš Pompa se prezentuje vynikajícími studijními výsledky se studijním průměrem 1,0 a také svojí pedagogickou praxí. Již nyní vyučuje v předmětu Lineární statistické modely I. Student je autorem velmi kvalitní diplomové práce, kde provedl širokosáhlou komparativní studii diskriminačních metod pro funkcionální data, která má významný publikační potenciál. V týmu prof. Dobrovolné se podílí na práci pro Inkubátor kinantropologického výzkumu a je spoluatorem článku, který byl přijat k publikaci v prestižním časopise Scientific Reports.

Bc. Leoš Sáblík

student magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Leoš Sáblík je studentem učitelství chemie a matematiky pro střední školy, aktivně se zapojuje do popularizace přírodních věd a odborného vzdělávání v rámci učitelství na Masarykově univerzitě i mimo ni. Organizuje chemické olympiády, kde se opakovaně zapojuje do krajských a národních kol, nyní je nově také autorem její praktické části kategorie A. Připravil a vede kroužky a letní školy Bioskopu. Na Ústavu chemie spoluorganizuje pravidelné přednášky pro učitele, středoškolské studenty i veřejnost spolupracuje s MjUNI. Má řadu zkušeností z pozice učitele na gymnáziu, pomáhá a vyučuje v rámci laboratorních cvičení Ústavu chemie pro ZŠ, SŠ. Byl demonstrátorem experimentů na Dnech chemie, je lektorem Úžasného divadla fyziky ÚDiF, části zaměřené na chemii. Spolupracuje také na článcích na portálu Učit se učit a zapojuje se do soutěže ViBuCH. Na Ústavu chemie spolupracuje na cvičení celkem tří předmětů pro budoucí učitele.

Bc. Martina Šindlerová

studentka magisterského studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie

Martina Šindlerová vyniká samostatností, aktivitou a pracovním nasazením, stejně tak vyniká ve svých studijních povinnostech. Obhájila bakalářskou práci s hodnocením „A“. Diplomová práce na téma Charakterizace role genu Arc1 v rozvoji tumoru a v imunitě na modelu Drosophila melanogaster, kterou nyní zpracovává, byla podpořena Programem rektora pro vynikající diplomové práce. Na svůj výzkum se zaměřila i během své pracovní stáže na Stockholmské univerzitě, zúčastnila se také krátkodobé vědecké stáže v Kolíně nad Rýnem. Výsledky jejího výzkumu budou součástí diplomové práce a následně publikovány formou vědeckého článku. Studentka je již nyní spoluautorkou odborné publikace v časopise Frontiers in Immunology. Studentka se aktivně podílí i na vedení mladších studentů, získané zkušenosti předává i při práci v laboratořích, např. formou zavedení nových metodik.

Bc. Jitka Vechetová

studentka magisterského studijního programu Biotechnologie

Jitka Vechetová získala červený diplom za bakalářské studium a patřila mezi 5 % nejlepších studentů. Výsledky její bakalářské práce byly součástí mezinárodního projektu Interreg vyhodnoceného jako „Best practice“ a byly prezentovány i formou příspěvku na konferenci. V bakalářském i současném magisterském studiu zvládá široké oblasti biochemické a buněčné kinetiky a molekulární biologie. Dosahuje i v magisterském studiu výborného studijního průměru. Studentka absolvovala půlroční stáž v rámci programu Erasmu, na prestižním pracovišti ve Francii, kde se věnovala tématu své diplomové práce. V současnosti je také členkou Společné programové rady Biochemie, kde se výrazně podílí na struktuře studijních programů.

Bc. Július Zemaník

student magisterského studijního programu Biochemie

Július Zemaník je velmi talentovaný student programu Biomolekulární chemie, který se zabývá studiem reakčního mechanismu glykosyltransferázy FucT z patogenní bakterie Helicobacter pylori za pomocí metod výpočetní chemie. Student dosahuje po celou dobu svého studia nadstandardních výsledků. Je úspěšným řešitelem grantu GAMU. Dosažené vědecké výsledky prezentoval na dvou konferencích. Zapojil se do mezinárodní spolupráce s Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani v rámci stáže ve vědecké skupině Dr. Jana Brezovského. Kromě vědecké práce se podílel na popularizačních akcích fakulty a exkurzích pro středoškolské studenty. Aktivně se podílel na prezentaci svého oboru na Noci vědců. Jako hlavní přednášející zajistil program o výpočetní chemii v rámci Dnů chemie.

Avinash Bansal, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Matematika a statistika

Díky svým dovednostem v oblasti implementace softwaru a svému inženýrskému vzdělání Avinash Bansal rychle posílil potenciál malé výzkumné skupiny na Ústavu matematiky a statistiky. Spolupracoval na několika výzkumných projektech a byl spoluautorem několika odborných článků. Ve vlastních projektech se soustředil na analýzu trojrozměrných tenzorů vyššího řádu (HOT) s využitím rámce Riemann-Finslerovy geometrie. Tento přístup se v poslední době využívá v biomedicínském výzkumu. Avinashovy teze byly sepsány jako krátké monografie, které vycházely z jeho výzkumných aktivit. Ve třech z těchto prací je prvním autorem. Avinashova práce poskytuje matematikům velmi dobrou příležitost seznámit se s geometrickými nástroji používanými při zobrazování mozku ve výzkumu, stejně jako se základními principy technik založených na magnetické rezonanci (MRI).

Mgr. Klára Čížková, Ph.D.

absolventka doktorského studijního programu Fyzická geografie

Disertační práce Kláry Čížkové shrnuje značný pokrok v oblasti výzkumu ozonové vrstvy a intenzity slunečního UV záření nad Antarktidou v posledních desetiletích. Práce obsahuje inovativní metodické postupy včetně modelů založených na neuronových sítích, které jsou aplikovány na originální a rozsáhlé datové sady naměřené pomocí Brewerova spektrofotometru. Absolventka provedla jako první pro tuto oblast komplexní validaci ozónových dat s cílem zjistit přesnost družicových měření a vyhodnotit faktory, které ovlivňují kvalitu naměřených datových souborů. Vysokou odbornou úroveň a kvalitu její výzkumné činnosti dokládají její publikační výstupy. Během svého studia připravila celkem šest odborných článků v impaktovaných časopisech, u čtyř článků byla prvním autorem. Výsledky své práce úspěšně prezentovala na 10 zahraničních konferencích.

Mgr. Alžbeta Devánová

studentka doktorského studijního programu Ekologická a evoluční biologie

Alžbeta Devánová uveřejnila část výsledků svého disertačního projektu v podobě dvou publikací v odborných časopisech, které jsou oba v kategorii Q1. Novější studie, z roku 2023, byla uveřejněna v prestižním časopise Inland Waters. Nyní pracuje na dokončení rukopisu třetí studie a finalizuje data ke čtvrté odborné práci. V rámci dvou grantových projektů se účastní terénních prací, kde plní mj. důležitou roli analytika biologických dat. Během stáže na Vídeňské univerzitě také analyzovala data k poslednímu článku pro svoji disertaci. Získala již i dvě ocenění za nejlepší studentskou přednášku. Studentka se podílí také na výuce v rámci terénních kurzů, konzultuje metody statistického vyhodnocení dat pro studenty hydrobiologie na všech úrovních studia.

Mgr. Veronika Farková

studentka doktorského studijního programu Biochemie

Ve své výzkumné činnosti se Veronika Farková zabývá stanovováním nízkomolekulárních látek v biologických vzorcích pomocí kapalinové a plynové chromatografie. Od začátku práce v laboratořích projevila velký zájem o studium a vědecké bádání. Mezi prvními se stala členkou programu MUNI Mendel Doctorandus pro velmi nadané doktorské studenty. Její vědecké výsledky byly publikovány v celkem pěti impaktovaných časopisech. Prvoautorská publikace pak vyšla v prestižním časopise Food Chemistry. Je spoluautorkou kapitoly ve vědecké knize Handbook of Food Bioactive Ingredients: Properties and Applications. Své výsledky prezentovala na šesti mezinárodních konferencích, jak formou přednášky, tak posterové prezentace. Na konferenci pak získala cenu za nejlepší posterovou prezentaci. Kromě své vědecké práce působí od roku 2016 jako lektorka ve výukovém centru Bioskop. Podílí se na popularizaci Ústavu biochemie, fakulty i univerzity mezi středoškolskými studenty i širokou veřejností.

Mgr. Matúš Chvojka

student doktorského studijního programu Chemie

Ve své práci se Matúš Chvojka zaměřuje na syntézu a charakterizaci nových derivátů organických makrocyklických sloučenin, bambusurilů. Svůj výzkum aktuálně provádí v Belgii na univerzitě v Bruselu, mj. díky získání prestižního grantu FNRS Aspirant fellowship. Student doposud publikoval pět článků ve významných zahraničních časopisech. V rámci doktorského studia se věnoval také vedení studentů. Při výuce pomáhal vést laboratorní cvičení z organické chemie, byl konzultantem bakalářské práce a vedl práci středoškolského studenta v rámci Středoškolské odborné činnosti. Dlouhodobě se věnuje pořádání akcí související s propagací chemie. Více než osm let spolupořádá Vzdělávací i-kurz pro budoucí chemiky ViBuCh.

Mgr. Tomáš Janoš, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví

Práce Tomáše Janoše se zabývá hodnocením zdravotních rizik spojených s expozicí chemickými látkami, a to unikátní metodou lidského biomonitoringu, kdy jsou chemické látky nebo jejich biomarkery sledovány přímo v lidských materiálech, jako jsou moč, krev nebo mateřské mléko. Výstupy práce již teď přispívají k regulaci chemických látek v životním prostředí a slouží jako zdroj důležitých regulatorně relevantních informací. Výsledky své práce prezentoval v sérii vynikajících publikací v nejlepších časopisech v oboru. Všechny jeho práce jsou vytvořené v kooperaci s různými výzkumnými týmy. Absolvent vystoupil na řadě konferencí, ve třech případech pak se zvanou přednáškou, obdržel také cenu za nejlepší poster. Kromě vědecké práce vyučuje bakalářské studenty, významně se podílí na soutěži Středoškolská odborná činnost, zapojuje se do popularizace vědy pro širokou veřejnost prostřednictvím podcastu či novinových článků. Absolvent byl během svého doktorského studia členem MUNI Mendel Doctorandus a obhajoval tak svoji disertační práci v režimu Evropského doktorátu.

 

Mgr. Alžbeta Kusová

studentka doktorského studijního programu Genomika a proteomika

Alžbeta Kusová je studentkou čtvrtého ročníku doktorského prezenčního studia v programu Genomika a proteomika garantovaného Národním centrem pro výzkum biomolekul. V rámci své výzkumné práce se věnuje studiu proteinů zapojených do regulace rostlinných telomerických sekvencí. Studentčina prvoautorská práce byla publikována ve vysoce hodnoceném vědeckém časopise Plant Molecular Biology. Na svém projektu spolupracovala s významnými německými pracovišti v Berlíně a Mohuči a nyní připravuje své další odborné publikace. Své výsledky již prezentovala na několika českých i mezinárodních workshopech a konferencích. Jako konzultantka se podílela na vedení tří úspěšných absolventů bakalářského studia. Aktivně se zapojuje do přípravy popularizačních akcí a akcí pro studenty středních škol. Kromě svých vynikajících studijních výsledků a vědeckých výstupů se studentka účastní letních táborů pro děti a mládež s kombinovaným postižením pod záštitou organizace Vzduchoplavci, z.s.

Mgr. Lukáš Kusýn, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Fyzika

Výsledky doktorského studia Lukáše Kusýna přispěly k vyjasnění mechanismů a kvantifikaci parametrů několika typů elektrických výbojů, a to s unikátním časovým a prostorovým rozlišením srovnatelným s výstupy numerických simulací. Na základě své práce připravil pět odborných článků, z nichž tři již byly publikovány v nejlepším časopise v oboru Plasma Sources Science and Technology. Publikovaný výsledek jeho práce k povrchovému bariérovému výboji patří mezi jeho nejvýznamnější přínos k oboru. Během svého studia získal absolvent prestižní stipendium města Brna, Ph.D. Talent, a výběrový grant Masarykovy univerzity IGA. Absolvoval výzkumné pobyty na předních institucích oboru v Německu a Holandsku, účastnil se setkání předních expertů oboru v německém Bad Honnefu, spolupracoval na třech projektech GAČR a své výsledky úspěšně prezentoval na několika mezinárodních konferencích. Podílel se také na výuce studentů ve fyzikálním praktiku pro bakalářské kurzy.

Mgr. Kamila Říhová, Ph.D.

absolventka doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Kamila Říhová se ve své práci zabývala signálními drahami, které se uplatňují při vývoji kostí a jejichž deregulace přispívá k tvorbě kostních malignit. Během studia se jí podařilo získat řadu unikátních výsledků s možným budoucím využitím v klinické praxi, které publikovala v kvalitních zahraničních časopisech. Absolventka se výrazně podílela na výuce praktických cvičení z Metod molekulární biologie a Molekulární biologie eukaryot a aktivně se zapojila do vědecké výchovy mnoha mladších studentů v laboratoři. Úspěšně prezentovala výsledky své práce na zahraničních a domácích vědeckých konferencích, kde se jí podařilo získat řadu ocenění za své přednášky a postery. Aktivně se podílela na řešení několika grantových projektů a na organizaci vědeckých konferencí. Významně se zapojila do organizace Noci vědců, Dne otevřených dveří, školních exkurzí a dalších popularizačních aktivit. Dobré jméno Masarykovy univerzity šířila i v rámci programu Věda v Tibetu, v rámci kterého vyučovala biologii děti ve škole v severní Indii.

Mgr. Kamil Sobek, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Geologie

Mezioborově zaměřená disertační práce Kamila Sobka kombinuje nové poznatky z krystalochemie, mineralogie a analytické chemie. Práce, kterou úspěšně obhájil před mezinárodní komisí, předkládá nový směr aplikace spektroskopických metod v mineralogii. Své vědecké výstupy prezentoval formou abstraktů na českých i mezinárodních konferencích, článků v recenzovaných časopisech či jako autor nebo spoluautor publikací pro širokou veřejnost anebo děti. Získal mj. ocenění za nejlepší poster na Kurzu Laserové Ablace 2021. Absolvent je spolupořadatelem a hlavním editorem Studentské geologické konference, Evropského sympozia o analytické spektrometrii. Významně se zapojil do výuky předmětů Mineralogie a Pokročilá mineralogie. Během studia absolvoval stáž na Institutu mineralogie a krystalografie na Univerzitě ve Vídni, přednášel na Univerzitě v Helsinkách a na mezinárodních konferencích v Miláně a v Brně. Do roku 2022 působil jako prezident a viceprezident spolku Masaryk University Brno SEG Student Chapter, který nabízí odborné přednášky, kurzy a mimoškolní aktivity pro studenty. Mimo široký záběr svých studijních i mimoškolních aktivit se absolvent aktivně podílel i na podpoře a rozvoji programu MUNI Mendel Doctorandus, kde se zajímal o podporu doktorských studentů. 

Mgr. Jakub Záthurecký, Ph.D.

absolvent doktorského studijního programu Matematika a statistika

Jakub Záthurecký pracuje na syntéze poznatků z teorie funkcionální analýzy, teorie bifurkací a teorie singularit, přičemž využívá existujících symetrií k popisu kvalitativních změn v periodických jevech. Propojení abstraktních znalostí a vědeckých schopností s aplikovanou matematikou je velice výjimečné i pro etablované vědce a zároveň je vysoce přínosné. Část výsledků již publikoval v prestižním odborném časopise, další své výsledky prezentoval před významnými evropskými experty na univerzitě v Hasseltu v Belgii. Absolvent má vynikající studijní výsledky, je také velmi schopným učitelem a popularizátorem, má výjimečnou schopnost formulovat myšlenky přístupným způsobem s přihlédnutím ke znalostem a úrovni svých posluchačů.

Mgr. Barbora Burýšková a Mgr. Barbora Popelářová

studentky doktorského programu Mikrobiologie

Barboře Burýškové a Barboře Popelářové je udělena Cena děkana především za jejich sdílené první autorství článku, který byl přijat v impaktovaném časopisu Nature Communications a který se věnuje tématu adaptace bakterií na nové substráty. Tento článek je souhrnem pětileté práce, která tvoří jeden z prvních samonosných projektů Laboratoře bioinženýrství mikroorganismů. 

Barbora Burýšková absolvovala vědeckou stáž na Imperial College London, byla stipendistkou Brno Ph.D. Talent a zúčastnila se finále národního kola Falling Walls Lab Czech Republic. Podílela se na výuce a sama se dále vzdělávala v oblasti pedagogiky. Iniciovala modernizaci praktické výuky v rámci předmětu Speciální metody analýzy mikroorganismů.

Barbora Popelářová pravidelně sdílí závěry svého výzkumu na národních i mezinárodních konferencích. Její zahraniční stáž na Dánské technické univerzitě vyústila v zavedení několika nových technologií v domovské laboratoři. Podílela se na organizaci studentské konference The Biomania Student Scientific Meeting. Studentka aktivně přispívá vytvářením nových výukových materiálů, které pomáhají studentům lépe porozumět problematice. Pravidelně se účastní propagačních a popularizačních akcí fakulty pro veřejnost či uchazeče.

Barbora Burýšková s děkanem Přírodovědecké fakulty MU Tomášem Kašparovským. Foto: Irina Matusevič
Barbora Popelářová s děkanem Přírodovědecké fakulty MU Tomášem Kašparovským. Foto: Radek Miča

Mgr. Jana Horáčková a Mgr. Daniel Pluskal

studující doktorského programu Životní prostředí a zdraví

Ing. Marika Majerová

studentka doktorského programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Ocenění studenti působí v Loschmidtových laboratoří centra RECETOX. Dlouhodobě se zabývají výzkumem bioluminiscenčních enzymů, tzv. luciferáz. Bioluminiscence má široké spektrum využití, a to jak ve výzkumu a biotechnologiích, tak i v medicíně. Studujícím se v loňském roce podařilo kolektivně dosáhnout průlomu v oblasti světélkujících enzymů, kdy objasnili dosud neznámý reakční mechanismus malé, ale velmi zářivé a v průmyslu i medicíně s oblibou využívané nanoluciferázy NanoLuc. Studie byla publikována v prestižním časopise Nature Communications. Mezi další úspěchy patří také nedávné vyřešení reakčního mechanismu luciferázy z Renilla reniformis (RLuc) a následná publikace v prestižním vědeckém periodiku Nature Catalysis, kde je Daniel spoluautorem. V současnosti všichni ocenění studující připravují další navazující článek, který objasní kinetický mechanismus tohoto enzymu. Kolektiv svoje výsledky aktivně prezentuje na odborných konferencích a mezinárodních workshopech, ale také široké veřejnosti, mj. řadou výstupů v českých médiích, nebo se pravidelně zapojuje do propagace např. na Noci vědců.

Jana Horáčková s děkanem Přírodovědecké fakulty MU Tomášem Kašparovským. Foto: Radek Miča
Marika Majerová s děkanem Přírodovědecké fakulty MU Tomášem Kašparovským. Foto: Irina Matusevič

Jarmil Nikolas Hynek, Mgr. Jiří Vlach, Amanda Rosota, Richard Kendzior, Bc. Valentína Berecová, Bc. Marie Grunová a Matúš Chvojka

Studující programu Chemie

Hana Slámová a Mgr. Simona Krupčíková

studentky programu Životní prostředí a zdraví

Tým studentů se podílel na organizování letos již 14. ročníku Vzdělávacího i-kurzu pro budoucí chemiky ViBuCh, což je celoroční korespondenční seminář organizovaný Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity pro studenty z českých a slovenských středních škol se zájmem o chemii. ViBuCh umožnuje studentům podívat se za hranice středoškolské chemie a poznat, jaká témata řeší současný chemický výzkum. Nejúspěšnější řešitelé jsou pozvaní na týdenní závěrečné soustředění, které se koná v srpnu v prostorách Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Studenti si vyzkouší praktická cvičení v laboratořích, která navazují na úkoly v korespondenční části. Kromě toho se účastní přednášek o nových vědeckých poznatcích a exkurzí na různá výzkumná pracoviště.

Bez popisku

Fotogalerie

Foto: Radek Miča, Irina Matusevič

Poznámka: V textech je uveden vztah oceněných k danému stupni studia, za který jim byla udělena Cena děkana 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.