Opatření děkana v souvislosti s epidemiologickou situací

15. 3. 2020 Tomáš Kašparovský

Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2020
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací


Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření.
(s účinností od 15. března 2020)

Článek 1
Přítomnost studentů v prostorách Přírodovědecké fakulty

(1) Ruším veškeré formy kontaktní výuky. Zrušení výuky se vztahuje na všechny formy studia a veškeré formy kontaktní výuky, konzultací, cvičení, práce studentů v laboratořích, všech typů zkoušek (včetně státních zkoušek) a obhajob závěrečných prací.
(2) Tam, kde je to možné, umožní garanti předmětů studentům samostudium prostřednictvím elektronických materiálů či výuku distanční formou. Vyučující mohou stanovit náhradní nekontaktní způsob realizace výuky a plnění průběžných požadavků studia.
(3) Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu a kdy nelze účinku dosáhnout jinak, lze povolit konání kontaktních individuálních zkoušek a individuálních konzultací. O povolení v těchto případech rozhoduje proděkan pro studium v případě studentů Bc. a Mgr. studijních programů a proděkan pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium v případě studentů doktorských studijních programů.
(4) S okamžitou platností ruším úřední hodiny studijního oddělení a oddělení pro doktorské studium. Návštěva těchto pracovišť je možná ve výjimečných případech po předchozím objednání.

Článek 2
Opatření ve vztahu k zahraničním pobytům studentů a zaměstnanců

(1) Ruším veškeré zahraničí cesty včetně odjezdů na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus, zahraniční stáže, a jiné pracovní pobyty.
(2) Ruším příjezdy všech zahraničních hostů po dobu platnosti tohoto opatření.
(3) Všichni zaměstnanci, kteří se po dobu platnosti tohoto opatření vrátí ze zahraniční, včetně soukromých cest, jsou ještě před vstupem na pracoviště povinni kontaktovat personální oddělení.

Článek 3

(1) Toto opatření je platné až do odvolání.
(2) Výkladem tohoto opatření pověřuji tajemníka fakulty.
(3) Výjimky z tohoto opatření povoluje děkan.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti vydáním.

dokument k nahlédnutí zde

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty


e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků