Soutěže Česká hlava a České hlavičky

Blíží se konec lhůty k podání přihlášek do soutěží Česká hlava ("česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“) a České hlavičky (pro nadané žáky středních škol a začínající vědce), která byla prodloužena na 17. 7. 2020.

18. 6. 2020

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) se uděluje podle ust. § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013.

Laureát získá finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

2) Cena Invence

Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.

Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

3) Cena Industrie

Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

4) Cena Doctorandus za technické vědy

Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy

Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně.

Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 17. července 2020.
Přihlášky s příslušnou dokumentací zaslat – v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Více informací na http://www.ceskahlava.cz/cz/ceska-hlava/.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a nadané studenty, kteří budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Zároveň jsou České hlavičky součástí programu EXCELENCE vyhlašovaným Ministerstvem školství. Tento program je určen pro podporu škol a pedagogů, kteří se o talentované a nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj.

Soutěžní kategorie

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá
nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

 MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, etnologie, filosofie, lingvistiky, literárních věd, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva, či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS „Příroda kolem nás“, cena společnosti Veolia

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“

Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, elektrotechniky a komunikace.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“

Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v  oblastech strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

SANITAS „Život a zdraví člověka“

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK

Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

Lhůta k podání přihlášek je 17. července 2020. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz.

Více informací na http://www.ceskahlava.cz/cz/ceske-hlavicky/.

Více článků

Přehled všech článků