Informace pro studenty

Uplatnění absolventů

Studium a uplatnění absolventů

Absolvent oboru Experimentální biologie rostlin vychází ze základů, které tvoří přednášky a cvičení z rostlinné cytologie, anatomie a morfologie. Tyto disciplíny se zabývají vnitřní stavbou a vnějším utvářením rostlin a vysvětlují příčiny jejich rozdílů. Na tento základ navazují cvičení a přednášky z rostlinné fyziologie, která studuje takové významné procesy, jakými jsou fotosyntéza, dýchání, minerální výživa rostlin, jejich vodní provoz, růst, vývoj a dráždivost. Spolu s ekofyziologií a produkční biologií tvoří základ výuky speciálních fyziologických disciplín.

Absolventi získávají uplatnění jako vědci v základním i aplikovaném výzkumu na univerzitách, v ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí, nebo na výzkumných pozicích v soukromém sektoru i na prestižních zahraničních pracovištích. Dále se mohou ucházet o místa ve státním sektoru tam, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání s preferencí biologického zaměření (např. inspekce kvality potravin...).

Příklady uplatnění některých našich absolventů:
 • Technische Universitat Munchen, Dept. of Plant Science (Mnichov, Německo)
 • National Institute of Agricultural Research of Uruguay (Montevideo, Uruguay)
 • CEITEC - Středoevropský technologický institut (Brno)
 • Botanický ústav AV ČR (Brno)
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR (Brno),
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
 • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
 • Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 • PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. , Drásov
 • Symbiom, s.r.o., Lanškroun
 • Fosfa a.s., Břeclav (vertikální zahrady)
Závěr studia

Bakalářské studium

Témata bakalářských prací

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

 • Témata bakalářských prací spolu s uvedením školitele a případně konzultanta musí být uvedeny v IS. Zde je také možné vybírat z nezadaných vypsaných témat. Další témata lze domluvit individuálně, dle zájmu studenta.
 • V případě externího vedoucího je nutné vyhledat interního konzultanta z OFAR, který zajístí splnění formálních požadavků

Základní pravidla pro psaní bakalářské práce

 • Práce musí být zadána a zpracována jako literární rešerše
 • Práce musí obsahovat tyto oddíly: abstrakt (v češtině/slovenštině a angličtině), klíčová slova (5-10, v češtině/slovenštině a angličtině), úvod, vlastní literární přehled (hlavní část bakalářské práce), přehled použité literatury. Může v případě potřeby obsahovat přílohy (tabulky, obrázky apod.).
 • Práce se odevzdává jak v tištěné podobě, svázaná, ve dvou exemplářích, tak i v elektronické podobě prostřednictvím IS. Odpovědná osoba pro odevzdávání bakalářských prací je prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Bakalářská zkouška

Informace o bakalářské státní závěrečné zkoušce

Magisterské studium

Témata magisterských prací

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

Práce se odevzdává jak v tištěné podobě, svázaná, ve dvou exemplářích, tak i v elektronické podobě prostřednictvím IS. Odpovědná osoba pro odevzdání diplomových prací je prof. Ing. Miloš Barták, CS.

Magisterská zkouška

Informace o magisterské státní závěrečné zkoušce

Doktorské studium

Témata disertačních prací

Aktuálně vypsané témata závěrečných prací