prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.

Výzkumník III, Department of Geological Sciences


Office: pav. 11/01004a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5997
E‑mail:
CV

Životopis

prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc
 • narozen 5.5 1926 v Brně v Líšni, ženatý 2 děti Rudolf a Radim
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd. Kotlářská 2, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Emeritní Profesor / Zaměření odborné práce Fosilní obratlovci (především savci a ptáci, pliocenní, především pleistocenní) a jejich systematika, vnitrodruhové změny a jejich využití pro stratigrafii. Vývoj druhů a změny společenstev v průběhu pleistocénu ve vztahu ke změnám prostředí a k času. Biostratigrafická a ekostratigrafická problematika. Tafonomie a biostratonomie. Vymírání v pleistocénu. První stopy domestikace. Systematika a evoluce rodu Equus a rodu Ursus. Paleoekologická a paleobiologická problematika. Genotypické změny a změny vyvolávané prostředím. Zákonitosti evoluce. Kvartérní geologie (hlavně spraše a říční terasy, jejich stratigrafické zařazování). Stratigrafie pleistocénu. Jeskynní sedimenty, fluviální sedimenty, spraše a fosilní půdy. Speleologie. Historie vědy (především historie geologických věd) a metodologie vědy. Ochrana přírody. Muzeologie, aplikace geologických věd do muzeologie. Metodika zpracování muzejních fondů z hlediska tvorby výukového programu pro speciální muzeologii. Teorie řízení.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1932-1937: Obecná škola Líšeň. 1937-1945: Klasické gymnázium Brno. 1945-1949: Zapsán na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, studium přírodopisu (mineralogie, petrografie, geologie, paleontologie, botanika, zoologie) a zeměpisu. První státní zkouška (15. 3. 1948, přírodopis, zeměpis a čeština) a druhá státní zkouška 3. 10. 1949, přírodopis, zeměpis), státní práce: Krasový jev se zvláštním zřetelem k Moravě, Dějiny lesů na Moravě, Plankton Kníničské přehrady. 1949: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, absolutorium 25. června 1949. Přednášky: Rostohar, Rypáček, Zapletal, Sekanina, Zahálka, Kalabis, Podpěra, Hrabě, Suk, Vitásek, Horák, Trapl, Šmarda, Krejčí, Gregor, Bláha,Dvořáček, Úlehla, Vojta, Dřímal, Hrabák, Hadáček, Toul, Kokta, Chaloupka, Košťál, Dvořáček, Valoušek, Urban, Trapl, Babička. 27. 3. 1952 promoce na doktora přírodních věd (RNDr). Habilitační komise: Prof. Dr. Karel Zapletal, doc. dr. Jiří Tejkal, doc. dr. Miroslav Novotný. Malé rigorosum z petrografie, velké rigorosum z geologie a paleontologie. Disertační práce: Pleistocenní fauna dvou nových jeskyní. 1957: Předložení kandidátské disertační práce ”Die Mammutmolaren von Předmostí”. Obhajoba 24. března 1960 na Karlově univerzitě v Praze. Oponenti: Prof. Dr. Josef Augusta,DrSc, Karlova univerzita Praha, doc. Dr. Josef Skutil, Archeol.ústav ČSAV Brno. Dne 7.dubna 1960 udělena hodnost kandidáta geologicko-mineralogických věd (CSc). 1966: Žádost o habilitaci 3. 1. 1965, habilitace na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně dne 20. 4. 1966. Habilitován pro obor geologie kvartéru a paleontologie s platností od 1. 12. 1966. Habilitační práce: ”Die Höhle Švédův stůl, ein typischer Höhlenhyänenhorst.” Posudek habilitační práce: Prof. RNDr Josef Augusta, prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek DrSc. Názvy přednášek k habilitaci: 1. Stratigrafie pleistocénu na základě nejnovějších poznatků. 2. Působení klimatických oscilací v pleistocénu na vznik nových druhů. 3. Evoluce slonů a některé obecné zákonitosti jejich vymírání. 1968: Obhajoba doktorské disertační práce na Karlově univerzitě v Praze ”Die Bärenhöhle Pod hradem. Die Entwicklung der Höhlenbären im Letzten Glazial.” Jmenován 8. února 1968 doktorem geologicko-mineralogických věd (DrSc). 1. 4. 1980: Jmenování řádným profesorem v oboru paleontologie na Přírodovědecke fakultě UK v Bratislavě. Odborné posudky: Prof. RNDr. Jozef Švagrovský DrSc, Prof. RNDr. Josef Růžička, Doc. RNDr. Ján Seneš DrSc.
Přehled zaměstnání
 • 1944-1945: Totální nasazení Loučky u Tišnova, později práce na zákopech. 1. 1. 1950-30. 9. 1950: Učitel na Chlapecké střední škole v Petřvaldě u Ostravy. 1. 10. 1950-30. 11. 1952: Vojenská základní služba. 1. 1. 1953-31. 12. 1976: Moravské muzeum v Brně, geologicko-paleontologické oddělení. 1. 1. 1953-31. 12. 1976: vědecký pracovník pro geologii a paleontologii, 2. 1. 1967: samostatný vědecký pracovník, 14. 2. 1968: vedoucí vědecký pracovník. V letech 1953-1970 přebudování všech sbírek fosilních vertebrat (více než 1. mil kusů) a sbírek evertebrat (ca. 300. 000 kusů), knihovny a celková modernizace oddělení. 1954-31. 12. 1976: Vedení geologicko-paleontologického oddělení Moravského muzea. 1965-1975: Externí člen katedry muzeologie na Filozofické fakultě UJEP. 1. 9. 1971: Prozatímní vedení Moravského muzea. 1972-31. 12. 1976: Ředitel Moravského muzea. 26. 11. 1975: Žádost o rozvázání pracovního poměru a o uvolnění z funkce ředitele Moravského muzea na základě vybrání v konkurzu na místo docenta na Přírodovědecké fakultě. 1. 1. 1976: Vedlejší pracovní poměr na 0.5 úvazek na katedře geologie a paleontologie PřF UJEP jako docent, kde byl jako externí pracovník činný od. 1. 10. 1973. 1. 1. 1977-31. 8. 1991: Pracovní poměr s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, jako docent na katedře geologie a paleontologie, 1991 odchod do důchodu. 1. 11. 1978-31. 12. 1989: Vedení katedry geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty. 1980: Řádný profesor. 1991-1999: Částečný úvazek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 11. 10. 2000: Emeritní profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, částečný úvazek. 2001- 2011: částečný úvazek, přednášky, vedení diplomních a doktorských prací. 2008: předseda komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby dizertačních prací v doktorském studijním programu Geologie, obor geologické vědy se zaměřením. Od 2012- zaměstnanec Př.F. MU, trvale.
Pedagogická činnost
 • 1952-1953: Přednášky ze systematické paleontologie na katedře geologie a paleontologie PřF UJEP. V dalších rocích přednášky o evoluci živých systémů, o vývoji společenstev a druhů a o obecných zákonitostech. 1960-dodnes: Přednášky na katedře geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty (paleontologie I, II, evoluční systémy na základě vývoje fosilních savců, úvod do paleontologie aj.). 3. 12. 1960- Jmenování školitelem aspirantů pro obor zoopaleontologie. 1960-1986: Školitel externích aspirantů ze zoopaleontologie na Přírodovědecké fakultě UJEP 1965- Člen katedry muzeologie Filozofické fakulty UJEP od jejího založení. 1965- externí učitel Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU. Přednášky pro studenty archeologie (1965-1970: úvazek 6 hod., od 1970 úvazek 12 hod., 1980 - 2002, 4 hod., kvartérní obratlovci a kvartérní geologie pro archeology). Člen komise pro obhajoby diplomových prací z muzeologie. 1. 10. 1966- Člen komise pro rigorózní zkoušky z paleontologie na Přírodovědecké fakultě UJEP. 1966- 1986: Přednášky na katedře muzeologie Filozofické fakulty UJEPV (geologické vědy pro pracovníky muzeí). 1967- 1968: Přednášky pro Středisko pro výuku muzeologie při Karlově univerzitě v Praze. Přednášky pro Kabinet muzejní práce při Národním muzeu v Praze. 1967-1986: Člen státní zkušební komise pro obor muzeologie na Filozofické fakultě UJEP. Předseda komise pro obhajoby disertačních prací z paleontologie (RNDr) na Přírodovědecké fakultě UJEP. 1970-1986: Člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (DrSc) v oboru 12-20-9 paleontologie. 1970-1. 11. 1990: Inspektor České komise pro vědecké hodnosti kandidátských disertačních prací v oboru paleontologie. 1970: Školitel aspirantů PřF UJEP. 11. 4. 1972-31. 10. 1990: Člen komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací v oboru geologie (CSc) na Přírodovědecké fakultě UJEP. 1973- Přednášky z paleontologie na katedře geologie a paleontologie PřF UJEP pro odbornou a učitelskou větev a pro studium při zaměstnání. 23. 4. 1975- Člen rigorózní komise z oboru geologie na Přírodovědecké fakultě UJEP. 1975-1981: Člen vědecké rady časopisu Quartärpaläontologie, Akademie-Verlag Berlín. 19. 8. 1979-1986: Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky pro geologické a geografické vědy Přírodovědecké fakulty UJEP. 10.11. 1981- Předseda komise pro státní rigorózní zkoušky oboru geochemie, základní a ložisková geologie na Přírodovědecké fakultě UJEP. 1984- Člen komise pro obhajoby kandidátských prací z oboru paleontologie pro Vědecké kolegium geologie a geografie ČSAV, Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, Ústřední ústav geologický a Ústav geologie a geotechniky ČSAV. 1985-1989: Člen komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací ve vědním oboru paleontologie. 1990: Inspektor České komise pro vědecké hodnosti kandidátských dizertačních prací. 1985: Vědecko-pedagogická rada Mezinárodní letní školy muzeologie - UNESCO. 1985: 1. září 1986 vedoucí katedry geologie a paleontologie univerzity J. E. Purkyně v Brně. 1985: Člen oborové rady ”geologické vědy se zaměřeními” na PřF. MU. 1985: Člen oborové rady pro studijní obor paleontologie. 1900: Oponent habilitace RNDr. Petera Holece CSc. 1990: Předseda habilitační komise RNDr. Jana Beneše CSc. 1990: Člen habilitační komise RNDr. Jana Krhovského CSc. 1991: Předseda habilitační komise na jmenování RNDr.Jana Jelínka docentem v oboru antropologie. 1991: Člen komise pro jmenování RNDr. Oldřicha Fejfara CSc. profesorem pro obor paleontologie. 1991: Člen habilitačního řízení RNDr. Jaroslava Karáska, CSc. 1991:Předseda komise pro jmenování doc. RNDr. Jana Beneše, CSc. profesorem pro obor antropologie. 1993- dodnes: Školitel doktorandského studia oboru geologické vědy. 1994: Promotor čestného doktora prof. sira Bodmera 1999: 7-18.7. 1998: Studentská exkurze z Martin Luther Universität, Halle/Saale (organizátor). 1999: Člen oborové rady doktorského studia na Filozofické fakultě MU. 1999: Člen habilitační komise Ústavu pro archeologii a muzeologii Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. 2000: Člen oborové rady doktorského studijního programu geologie na Př.F. MU. 2000: Člen přijímací komise doktorského studijního programu geologie. 11.10.2000: Předseda oborové komise pro interdisciplinární studium kvartéru. 11.10. 2000: Jmenování emeritním profesorem Vědeckou radou Přírodovědecké fakulty MU. Itálie - hostující profesor. BRD - pobytové stipendium Humboldtovy nadace. 2001: Externí učitel na katedře geologie a paleontologie Komenského univerzity v Bratislavě. 2001: Přednášející na Univerzitě 3. věku na Vysokém učení technickém v Brně. 25. 10. 2001: Předseda komise pro státní doktorské zkoušky na Přírodovědecké fakultě MU v doktorském studijním programu, mezioborové studium kvartér. 2006: Lauren Crepin, Inst. de Paléntologie Humaine, studium letní semestr, obor kvartérní paleontologie, garant Musil.
Dlouhodobé terénní výzkumy a zpracovávané lokality případně téma
 • Jeskyně č. 16 U dvou stromů, terén (1949-1950), Spraše Brno, terénní výzkum (1953-1955, společně s K. Valochem), Rozdrojovice, terén (1955, společně s K.Valochem), Vyškovský úval, terénní výzkum (1954-1956), Předmostí, kamerální práce (1954-1957), nízké terasy Svitavy, terénní výzkum (1959-1961, společně s K. Valochem), Švédův stůl, kamerální práce (1959-1960), Stránská skála, Medvědí jeskyně, terénní výzkum (1948-1959), Stránská skála, terénní výzkum (1960-1972, státní úkol VI, Člověk a biosféra (1964-1970), dílčí úkol: Studium organizmů, jejich populací a společenstev v závislosti na životním prostředí, státní úkol II-25-10: Výzkum ústrojenců v historii Země (hlavní pracoviště Geologický ústav ČSAV v Praze), dílčí úkol č. 13 (1965-1971): Phylogeneze rodu Equus ve střední Evropě, státní úkol X-13-1, úkol 301-1-2, 1964-1970. Dějiny Československa v době prehistorické a protohistorické (1961-1972), později jako státní úkol VIII-3-1/1: Stránská skála, stratigrafie starého a středního pleistocénu (1970-1975), týmová práce: R. Musil, prof. J. Pelíšek, J. Macoun, A. Zeman, prof. J. Krejčí, E. Rybníčková, . Karásek, A. Pfeifrová, E. Opravil, J. Kovanda, O. Fejfar, T. Czudek, I. Krystek, K. Valoch, J. Jánossy, Budapest, prof. K. Diebel, Humboldt-Universität), Státní úkol Starý pleistocén II-4-3/03. Státní úkol VI-1-13/01, 1980-1985.Paleokologie, závěrečná oponentura. Jeskyně Pod hradem, teréní výzkum (R. Musil, K. Valoch 1956-1958), jeskyně Žitného, terní výzkum (K. Valoch, R. Musil (1957), jeskyně Barová, terénní výzkum (1956-1958), jeskyně č. 4 ve Vratíkově, terénní výzkum (1960-1961), Kůlna, kamerální práce (1967-1968, 1986-1987), Holštejn, terénní výzkum (1965), Pekárna, kamerální práce 1967-1968), Brněnská kotlina,terénní výzkum a kamerální práce (1978-1981), krasový ostrůvek Lažánky u Tišnova, terénní výzkum (1973), list Ivančice (1986, mapování kvartéru), list Hodonín (1987, mapování kvartéru), list Brno (1988, mapování kvartéru), list Kojetín (1990, mapování kvartéru), list Protivanov (1990, mapa skládek), list Moravský Krumlov (1993, mapa skládek), Pavlov, kamerální práce (1992-1994), Dolní Věstonice, kamerální práce (1994-1996), Čertova pec, kamerální práce (1996-1997), komplexní terénní výzkum sedimentů jeskyně Za hájovnou, Javoříčský kras, terén (2001- ), komplexní terénní výzkum sedimentů lomu Mokrá (2001- ). Projekt Schöningen (Hannover, 1990- 2000). Spoluúčast na dlouhodobých našich a zahraničních výzkumech Institut für Quartärpaläontologie, Weimar: Voigstedt (1963), Süssenborn (1967-1968), Ehringsdorf (1974-1975), Taubach (1975-1976), Burgtonna (1977), Weimar (1982-1983). Friedrich Schiller Universität, Institut für Geowissenschaften, Jena: Bilzingsleben (Bilzingsleben Projekt, 1989- ), Projekt Meiningen (1989-1992), Museum für Ur- und Frühgeschichte, Weimar: Oelknitz (1983-1984), Bärenkeller (1969-1970), Urdhöhle (1969-1970), Kniegrotte (1972-1973), Teufelsbrücke (1978-1979, Gamsenberg (1994-1995), Niedersächsisches Landesverwaltung, Hannover, Schöningen (Schöningen Projekt, 1998- ). Rakousko: Grubgraben (1999-2000). Stage Three Project, Cambridge University, Godwin Institute of Quaternary Research, Department of Earth Sciences: Stage Three Project (1998-2003). Leiden University: EuroMam. Project (1996-1998)., International Union of Quaternary Research. Database on Quaternary Mammals in Europe: European Science Foundation, Scientific Programme. Projekt Bilzingsleben, Jena Universität (1987-2004), Ekosystémy svrchního miocénu, pliocénu a kvartéru – indikátor věku a klimatických změn. Projekt Ministerstva školství Slovenské republiky, katedra geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Komenského univerzity (2003). Czech (Masaryk University, Inst. of Geological Sciences and Archaeological Inst. of Czech Academy, Brno) Společný projekt 2005-2008: University of Cambridge, (Inst. of Archaeology and Inst. of Quaternary Geology), Ústav geologických věd MU a Archeologický ústav Akademie ČR, research project, Early Modern Human Seasonability:The Danubian Case, co-ordinator paleozoology. Projekt Neumark-Nord, 2004-2006 , kordinátror Museum Halle/Saale. 2004- 2007: Projekt Wroclaw, ul. Haller. Duża fauna w paleolicie z terenu Niziny Śląskiej . Uniwersytet Wrocławski, Výzkumné projekty v ČSR Surovinová oblast 14, Českomoravská vysočina – východ. Kvartér surovinové oblasti (J. Pelíšek, R. Musil), Ústřední ústav geologický, pobočka Brno (1959). Státní úkol (II-5-2): Studium organismů, jejich populací a společenstev v závislosti na životním prostředí. Dílčí úkol: Phylogeneze rodu Equus ve střední Evropě (1965-1971), Státní úkol (VI-1-1): Člověk a biosféra, dílčí úkol: Výzkum fosilních obratlovců (1971-1975), IGCP projekt 253, Termination of the Pleistocene, 1990-1993, Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí (kat. geologie a paleontologie PřF MU, 1995-1997), IGCP projekt 378, Circumalpine Quaternary Correlations, 1995-1996, Státní úkol VI-1-1/1 (koordinace týmu 17. odborníků) Geologický ústav SAV: Visegrad- 045-2001-IVF Project (2001- ). Komplexní výzkum jeskyně Za hájovnou, Javoříčský kras (2001- ), Komplexní výzkum Západního lomu v Mokré (2002- ). 2005-2013: Výzkumný záměr univerzity: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni. NSZ č.2: Migrace látek v geosféře a atmosféře. 2005: VČP 22: Bioindikace stressových vlivů v ekosystémech mladšího terciéru a kvartéru (paleoeko). Dílčí úkol: Rekonstrukce vztahů abiotického a biotického prostředí v terestrických sedimenetch v evropském kontextu. Komplexní pojetí vzájemných vztahů anorganické a organické přírody. Rešitelský tým: Rudolf Musil, Nela Doláková, Martin Ivanov, Martina Ábelová.
Akademické stáže
 • Visiting professor: Itálie, 1975: Humboldtovo stipendium Německo. Studijní cesty a kongresy: ČSSR, Rusko, Ukrajina, Tadžikistan, Uzbekistan, Gruzie, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie, Belgie, NDR, Německo, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Angli, Slovinsko.
Univerzitní aktivity
 • 1961: Symposium o problémech pleistocénu, 31.1.-2.2,, Brno, (Moravské muzeum a Čsl. Společnost pro min. a geol. 1963: Celostátní konference Společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v Brně, oddělení geologie a paleontologie Moravského muzea. 1971: Pracovní seminář k otázkám evoluce, oddělení geologie a paleontologie Moravského muzea a Oborová supina paleontologie ČSMG. 1980: Postavení a úloha paleontologie v geologických podnicích, celostátní konference společně s Českým geologickým úřadem, katedra geologie a paleontologie PřF MU. 1980: Perspektivy a rozvoj aplikované paleontologie. Celostátní konference za účasti ředitelů všech geologických ústavů. Téma: Současný stav paleontologie a analýza stávajících problémů. 1980: Problematika vzniku a zániku. 1982 (26.-27.10.). Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie, celostátní konference, katedra geologie a paleontologie PřF MU. 1983 (23-24 června, Lipovec v Moravském krasu): Prakický terénní kurs (Vilémovice, Jedovnice, Křtiny, Josefov, Hostěnice, M okrá, Líšeň ,navazující na konferenci v roce 1982. Název: Vzájemné vztahy bio-, lito-a geofaktorů. Ve spolupráci s Ústředním ústavem geologickým. 1983: Paleoekologie,celostátní seminář, katedra geologie a paleontologie PřF MU. 1984: Geologické vědy ve struktuře věd přírodních a společenských, celostátní konference, katedra geologie a paleontologie PřF MU. 1985: Paleoekologie, celostátní konference, katedra geologie a paleontologie PřF MU. 1987: Pracovní seminář z paleoekologie, celostátní konference, katedra geologie a paleontologie PřF MU. 1995: Kvartér 95, pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 28.listopadu 1995. 1996: Kvartér 96, pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 5. prosince 1997: Kvartér 97, pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 4.prosince 1998: Kvartér 98, pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 19. listopadu 1999. 1959: Kvartér 99, pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 2.prosince 2000: Kvartér 2000, pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 23.listopadu 2000. 2001: 7. Kvartér 2001. Pracovní seminář s mezinárodní účastí, katedra geologie a paleontologie PřF MU, 30.listopadu 2001. 2002: 8. Kvartér 2002 (8. Quaternary 2002). Mezninárodní konference společně s Archeologickým ústavem AV ČR, Regionálním muzeem v Mikulově a Maison des Sciences de l´Homme v Paříži ve dnech 20.-21.ll. v Mikulově a 22. 11. v Brně. 2003: 9. Kvartér 2003 dne 9.12.2003 (Společně s Moravským zemským muzeem a Českou geologickou společeností). 2004: 10. Kvartér 2004. 2005: Letní škola kvartérních studií, komplexní studium hlavních kvartérních oborů, získání teoretických a praktických znalostí, 11.7 až 20.7.2005 2006: 2. Letní škola kvatérních studií, Rakousko, terénní studium kvartérních sedimentů, glacigenních a krasových jevů, 24.6.-1.7. 2006. 2007: 3. Letní škola kvatérních studií, Německo, 24.6.07-30.6.07. 2007: 13th International Cave Bear Symposium, September 20-24, 2007, Brno, Czech Republic. 2008: 4. Letní škola kvatérních studií, Slovensko. 2009: .Letní škola kvatérních studií Polsko 2010: 6. Letní škola Čechy
Mimouniverzitní aktivity
 • 1937-1939: Člen 2. skautského oddílu Líšeň. 1938- Amatérská speleologie. 1938-1945: Lehká atletika. 1945-1949: Člen 52. skautského oddílu v Líšni. 1945- dodnes: Turistika, vysokohorská turistika. 1945-1948: Lehká atletika. 1945- 1949: Košíková Líšeň (zakládající člen oddílu). 1945 -1949: 52.skautský oddíl Líšeň, od 1948 vedoucí smečky vlčat 52. skautského oddílu v Líšni. 1945- Činný člen Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně (vedoucí skupiny). 6. 5. 1949: Čs. červený kříž, vysvědčení o samaritské zkoušce. 18. 7. 1951: Tyršův odznak zdatnosti. 1957-1960: Závodní výbor ROH Moravského muzea, 1961-1963 jako předseda. 1960: Společnost pro šíření vědeckých znalostí. 1960-1971: Sdružení rodičů a přátel školy na ZDŠ Stará ul. v Brně (jednatel a později předseda). 1961- 1990: Volejbal. 1963 - 1965: Tělocvičná jednota Spartak Líšeň. 1964 - 1965: Turistický vedoucí Spartaku Líšeň (ČSTV). 1985- dodnes: Slovácký krúžek Brno. 1994-1997: Člen 2. Klubu oldskautů v Králově Poli (Brno). 1997- 2001: Vedoucí 2.Klubu oldskautů v Králově Poli.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Medaile Uniwersytetu Slaskiego za dlouholetou spolupráci. Medaile Wielkopolskie Towarzystwo kulturalne i Muzeum w Lesznie za spolupráci. Medaile za zásluhy o rozvoj okresu Uherské Hradiště. Stříbrná medaile Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin. Bronzová medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Stříbrná medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Stříbrná medaile Univerzity J. E. Purkyně. Zlatá medaile Univerzity J. E. Purkyně. 7. 4. 1968: Stříbrná pamětní medaile za zásluhy o rozvoj Moravského muzea v Brně. 5.5. 1976: Stříbrná medaile Národního muzea v Praze za rozvoj odborné, vědecké a kulturní činnosti především v oblasti přírodních věd. 1977: Medaile oddílu košíkové Spartaku Líšeń jako zakládajícímu členu tohoto oddílu. 1983: Medaile Moravských naftových dolů v Hodoníně za dlouholetou spolupráci při příležitosti 70 let Naftového průmyslu ČSSR. 19. 12. 1985: Čestné členství české speleologické společnosti od Ústředního výboru Společnosti za celoživotní práci a za zásluhy ve speleologii. 5. 11. 1986: Čestná medaile Ústavu Anthropos Moravského muzea v Brně za podíl na vytvoření stálé exposice ” O původu a vývoji člověka” a za rozvoj poznání životního prostředí člověka v období pleistocénu. 1986: Stříbrná plaketa F. Pošepného za zásluhy o rozvoj geologických věd (č. 19), udělená presidiem Československé akademie věd. 1986: Pamětní medaile Českého geologického úřadu v Praze. 5. 5. 1986: Pamětní medaile Joachima Barranda od Národního muzea v Praze. 4. 5. 1986: Stříbrná medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě za spolupráci při výchově vědeckého dorostu přírodovědných disciplin v geologii a paleontologii a za úzkou spolupráci ve vědecko-výzkumné a pedagogicko-výchovné činnosti. 1989: Medaile Geofyziky Brno. 1991: Nummus aureus Universitatis Purkynianae 12. 4. 1995: Čestné uznání rektora Masarykovy univerzity v Brně za rozvoj muzeologie a muzeologické výuky. 1996: Zlatá pamětní medaile Masarykovy univerzity 1996: Pamětní medaile Jaroslava Petrboka od České speleologické společnosti za dlouholetou činnost ve speleologii. 2004: Ďakovný list Slovenskej geologickej spoločnosti za spoluprácu při paleontologickom výzkume Západných Karpát. 19.10.2006: pamětní medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského Bratislava 15.12.2011: Medaile Jána Slávika Slovenské gelogické společenosti. American Biographical Institute, Bord of International Research: Nomination Man of the Year 2006 Gold Medal for the Czech Republic, in the name of your people and Czech Republic 2006, 2008 Register of the World´s Most Respected Experts 2006, 2007 The World Medal of Freedom 2006, 2007 Order of American Ambassadors 2007 Certification of International Directory of Experts and Expertise 2008 American Order of Merit representing Czech Republic 2008 2009: American Biographical Institute: nominated for the Gold Medal for the Czech Republic in the name of your people and Czech Republic. International Biographical Centre, Cambridge, England: 2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century 2009/2010. 2009: Naming for Hall of Fame of American Biographical Institute 2009: Top 100 Educators.- International Biographical Centre, Cambridge, England. 2009: Nominated for Gold Medal for the Czech Republic in the name of your people and Czech Republic.- American Biographical Institute Inc. Washington USA. 2009: nominated from International Biographical Centre, Cambridge, England as Internatiomal Educator of the year 2009. 2009: Member of the Honour Committee of the 11th ICAZ Conference (The International Council for Archaeozoology). 2009: International Peace Prize (United Cultural Convention, USA) 2015: držitel evropského vyznamenání Who is who. 2016: Cambridge Certificate For Outstanding Scientific Achievement (The International Biographical Centre, Great Britain). 2017: International Biographical Ccntre, Cambridge: nominace – Man of the year 2017 and Men and Women of Science. 2017: International Biographical Ccntre, Cambridge: nominace – The Cambridge Certificat for Outstanding Scientific Achievem 2017: Ďakovný list Múzea ochrany přírody a jasykyniarstva ve Liptvském Mikuláši za činnost v krasu a v poznání. 2018: Great man and women of Science.- International Biographical Centre, Cambridge, England.
Vybrané publikace
 • MUSIL, Rudolf, Ondřej DĚKANOVSKÝ, Martin IVANOV, Nela DOLÁKOVÁ, Jan MRÁZEK, Lucie JUŘIČKOVÁ a Joyce LUNDBERG. Dagmar Cave (Czech Republic, Moravian Karst), a unique palaeontological site of the Cromerian Interglacial. Quaternary International 137. Oxford: Pergamon Press, 2019, roč. 504, February, s. 56-69. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2018.03.029. Full Text info
 • MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. Petr Modlitba (ilustrace). 1. elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. ISBN 978-80-210-7710-2. info
 • MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6364-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6364-2014. Internetové knihkupectví Munipress info
 • MUSIL, Rudolf, Martin SABOL, Martin IVANOV a Nela DOLÁKOVÁ. Middle Pleistocene stratigraphy of the deposits in Za Hájovnou Cave. Acta Musei Nationalis Pragae. Praha: Národní muzeum, 2014, roč. 70, 1-2, s. 107-119. ISSN 0036-5343. info
 • MUSIL, Rudolf a Martin IVANOV. Mokerská plošina – výjimečná oblast Moravského krasu. Brno: Českomoravský cement,a.s., 2014. 17 s. info
 • LUNDBERG, J., Rudolf MUSIL a M. SABOL. Sedimentary history of Za Hajovnou Cave (Moravia, Czech Republic): A unique Middle Pleistocene palaeontological site. Quaternary International. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014, roč. 339, AUGUST, s. 11-24. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2013.04.006. info
 • WIŚNIEWSKI, Andrzej, Grzegorz ADAMIEC, Janusz BADURA, Andrzej BLUSZCZ, Anna KOWALSKA, Bernadeta KUFEL-DIAKOWSKA, Anna MIKOŁAJCZYK, Michał MURCZKIEWICZ, Rudolf MUSIL, Bogusław PRZYBYLSKI, Grzegorz SKRZYPEK, Krzysztof STEFANIAK a Joanna ZYCH. Occupation dynamics north of the Carpathians and Sudetes during the Weichselian (MIS5d-3): The Lower Silesia (SW Poland) case study. Quaternary International 137. Pergamon Press, 2013, roč. 294, APRIL, s. 20-40. ISSN 1040-6182. doi:10.1016/j.quaint.2011.09.016. info
 • MUSIL, Rudolf. Die stratigraphische Anwendung der Evolution der Pferde im Hinblick auf die Funde von Schöningen; Kapitel in einem Buch: Die chronologische Einordnung der paläolithischen Fundstellen von Schöningen. 1. vyd. Mainz : Römisch-Germanisches Zentralmuse, 2012. s. 125-128. ISBN 978-3-7954-2721-4. info
 • MUSIL, Rudolf. Mokerská plošina a přilehlé údolní říčky: vývoj říční síte a krasových jevů v kenozoiku. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2011, roč. 96, č. 2, s. 83-111. ISSN 1211-8796. info
 • MUSIL, Rudolf. Gravettian Environmental Changes in N - S Transect of Central Europe. Central European Journal of Geosciences. London: Springer, 2011, roč. 3, č. 2, s. 147-154. ISSN 2081-9900. doi:10.2478/s13533-011-0015-5. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Výpustek. Bájná jeskyně u Křtin.Její 400retá historie a význam. první. Praha, 2010. 115 s. Acta speleologica 1. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Űberlebensstrategien von Elephanten. Halle /Saale, 2010. s. 322-336. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Das Austerben der Megafauna am Ende des Pleistozäns. Halle/Saale, 2010. s. 613-624. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. The environment of the middle Palaeolithic sites in Central and Eastern Europe. Studia archaeologiczna. Wroclaw, 2010, roč. 41, s. 121-179. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Palaeoenvironmentat Gravettian Sites in Central Europe with emphasis on Moravia (Czech Republic). Quartär. 2010, roč. 57, s. 95-123. info
 • MUSIL, Rudolf. Výpustek - bájná jeskyňe u Křtin: její 400letá historie a význam. Acta speleologica. Průhonice: Správa jeskyní ČR, 2010, roč. 1, -, s. 1-116. ISSN 1804-3313. info
 • MUSIL, Rudolf. The environment of the middle Palaeolithic sites in Central and Eastern Europe. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archaeologica. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, roč. 41, -, s. 121-179, 58 s. ISSN 0520-9250. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Paläoumwelt mitteleuropäischer Cravettien-Fundstellen mit Schwerpunkt in Mähren. Quartar. Bonn: Springer Verlag, 2010, roč. 57, -, s. 95-123. ISSN 0375-7471. info
 • MUSIL, Rudolf. Überlebensstrategien von Elefanten. In Elefantenreich. Eine fossilvelt in Europa. Halle(Saale): Landesmuseum für Vorgeschichte, 2010. s. 322-336. ISBN 978-3-939414-48-3. info
 • MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0. URL info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno, 2009, roč. 98, s. 151-165. info
 • WISNIEWSKI,STEFANIAK,WOJTAL,ZYCH, N. Archaeofauna or palaeontological record? Remarks on Pleistocene fauna from Silesia. Sprawozdania Archaeologiczne. 2009, roč. 61, s. 39-95. info
 • MUSIL, Rudolf. Deposition and erosion stages in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2009, roč. 94, -, s. 151–165. ISSN 1211-8796. info
 • WISNIEWSKI, Andrzej, Krzysztof STEFANIAK, Piotr WOJTAL, Joanna ZYCH, Adam NADACHOWSKI, Rudolf MUSIL, Janusz BADURA a Boguslaw PRZYBYLSKI. Archaeofauna or palaeontological record? Remarks on Pleistocene fauna from Silesia. Sprawozdania archeologiczne. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2009, roč. 61, -, s. 39-95. ISSN 0081-3834. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. The Palaeoclimatic and Palaeoenvironmentral Conditions at Předmostíi. Praha: Academia Praha, 2008. s. 15-20. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Neuer Bärenart von Bilzingsleben. Acta Musei Moraviae, Sci.geol. Brno, 2008, roč. 93, s. 245-246. info
 • MUSIL, Rudolf. Neue Bärenart von Bilzingsleben. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2008, roč. 93, -, s. 245–246. ISSN 1211-8796. info
 • MUSIL, Rudolf. The Paleoclimatic and Palaeoenvirnonmental Conditions at Předmostí. In Early Modern Humans from Předmostí. A new reading of old documentation. 1. vyd. Praha: Praha : Academia, 2008. s. 15-20. Mimo - přírodní vědy. ISBN 978-80-200-1586-0. info
 • MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe. Scripta Fa.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brun. Geology. Brno, 2007, roč. 35, s. 17-30. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Die Pferde von Schöningen: Skelettreste einer ganzen Wildpferdeherde. 2007. s. 136-140. info
 • MUSIL, Rudolf. The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.. Gelogy. Brno, 2007, roč. 35, s. 17-30. info
 • IVANOV, Martin, Rudolf MUSIL a Rostislav BRZOBOHATÝ. Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography. Beiträge zur Paläontologie. Wien, 2006, roč. 30, -, s. 223-239. ISSN 1024-4727. info
 • MUSIL, Rudolf. Nálezy obratlovců v Moravském krasu a jejich význam pro jeho poznání. Speleoforum. 2006, roč. 25, č. 1, s. 75. ISSN 1211-8397. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Bärenpopulation von Bilzingsleben- eine neue mittelpleistozäne Art. San Sebastian: MUNIBE, 2006. 101 s. MUNIBE. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečně ohniště? Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2006, roč. 13, s. 14-18. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. The importance of faunistic changes of recent past for present. In XIII. Medzinarodowa szkola ochrony przyrody obszarow krasowych, Bedzin. 2006. info
 • IVANOV, MUSIL, BRZOBOHATÝ,. Terrestrialand Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic). Beiträge zur Paläontologie, Wien. Wien, 2006, roč. 30, s. 223-239. info
 • MUSIL, Rudolf. Evolutionäre Trends bei den Pferden des europäischen Quartärs. Praehistoria Thuringica. 2006, roč. 11, s. 125-138. info
 • MUSIL, Rudolf. Evolutionäre Trends der Bären des europäischen Quartärs. Praehistoria Thuringica. 2006, roč. 11, s. 139-159. info
 • MUSIL, Rudolf. Arctoide und speleoide Merkmale bei den mittelpleistozänern Bären. Abh.naturhist. Gesellschaft Nürnberg. Nürnberg, 2005, roč. 2005, č. 45, s. 163-168, 5 s. ISSN 0077-6149. info
 • MUSIL, Rudolf. Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras. Prostějov, 2005. 143-151. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. info
 • MUSIL, Rudolf. Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let. Brno, 2005. Ve službách archeologi. info
 • MUSIL, Rudolf. Jarošov-Podvršťa. A Faunal Anomaly among Gravettian Sites. Osteological Material Analysis. Brno, 2005. The Dolní Věstonice Stdies. info
 • MUSIL, Rudolf. Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu. Prostějov, 2005. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. info
 • MUSIL, Rudolf. Klima v posledním glaciálu. Brno, 2005. Acta Musei Moraviae. info
 • MUSIL, Rudolf. Environmental changes spanning the Early-Middle Pleistocene transition. Halle, 2005. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. info
 • MUSIL, Rudolf. Animal Prey. In Pavlov I Southeast.A window Into the Gravettian Lifestyle. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Inst. of Archaeology at Brno, 2005. s. 190-228, 38 s. ISBN bez. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Animal Prey. The Dolní Věstonice Studies. 2005, roč. 14, s. 190-228. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Arctoide und speloide Merkmale bei den mittelpleistozänen Bären. Abh. der Naturhist. Ges. Nürnberg. Nürnberg, 2005, roč. 45, s. 163-168. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Klima v posledním glaciálu. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM, 2005, roč. 90, s. 223-246. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Die Bärenpopulation von Bilzingsleben - eine neue mittelpleistozäne Art. MUNIBE. San Sebastian, 2005, roč. 57, č. 1, s. 67-101. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Jarošov-Podvršťa. A Faunal Anomaly among the Gravettian Sites.Osteological Material Analysis. The Dolní Věstonice Studies. Brno, 2005, roč. 13, s. 203-216. info
 • MUSIL RUDOLF 1465, KAREL VALOCH. Environmental changes spanning the Early-Middle Pleistocene transition. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Halle/Saale, 2005, roč. 89, s. 51-98. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Jeskyně Za Hájovnou, výjimečná lokalita Javoříčského krasu. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov, 2005, roč. 8, s. 9-41. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně Za Hájovnou, Javoříčský kras. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov, 2005, roč. 8, s. 143-151. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Arctoide und speleoide Merkmale bei den mittelpleistozänen Bären. 2005. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Mitgliedschaft des Abtes C. F. Napp (1792-1867) in der Kömigl.Dänischen Gesellschaft für Nordische Altertümer. Berlin, 2004. 7 s. Verh.der Geschichte und Theorie der Biologie 10. info
 • IVANOV, Martin a Rudolf MUSIL. Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2004, roč. 89, č. 1, s. 223-236. ISSN 1211-8796. info
 • MUSIL, Rudolf. Das Aussterben der pleistozänen Großsäuger. Heibronn, 2003. 11 s. Museo 19. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Umweltanalyse und ihre Interpretation: Ein anderer Weg. Artern, 2003. 5 s. Praehistoria Thuringica 9. info
 • MUSIL, Rudolf. Osteologický materiál z jeskyně Puklinové. Brno, 2003. 5 s. Geol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku 10. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Travertinen in Thüringen und im Harzvorland. Halle/Saale, 2003. 82 s. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Reihe B. info
 • MUSIL, Rudolf. The Early Upper Palaeolithic Fauna from Stránská Skála. Harvard University, Peabody Museum, 2003. 5 s. The Dolní Věstonice Studies 10. info
 • MUSIL, Rudolf. The Mammalian Faunas of Europe during Oxygen Isotope Stage Three. Stewart J.R., Kolfschoten Th. van, Markova A. Cambridge, 2003. 27 s. Donald Institute Mnographs. info
 • MUSIL, Rudolf. The Middle and Upper Palaeolithic Game Suite in Central and Southeastern Europe. Cambridge, 2003. 23 s. Donals Institute Monographs. info
 • MUSIL, Rudolf. Neanderthals as Part of Broader Late Pleistocene Megafaunal Extinctions? Cambridge, 2003. 10 s. Donald Institute Monographs. info
 • MUSIL, Rudolf. Hunting and utilization of game in Palaeolithic culturres. Halle/Saale, 2003. 14 s. Veröff.des Landesamtes für Archäologie 57/I,II. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Das Aussterben der pleistozänen Großsäuger. In Katastrophen in der Erdgeschichte-Wendezeiten des Lebens. Heilbonn: Städtische Museen Heilbronn, 2003. s. 154-165. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Die Umweltanalyse und ihre Interpretation. Ein anderer Weg. Praehistoria Thuringica. Artern, 2003, roč. 9, s. 80-85. info
 • MANIA,ALTERMANN,BÖHNE, MUSIL. Die Travertine in Thüringen und im Harzvorland. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Reihe B, Geologie, Paläontologie, Mineralogie. Halle/Saale, 2003, roč. 17, s. 1-83. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. The Early Upper Palaeolithic Fauna from Stránská skála. Dolní Věstonice Studies. Peabody Museum, Harvard University, 2003, roč. 10, s. 213-218. info
 • STEWART,KOLFSCHOTEN,MARKOVA, MUSIL. The Mammalian Faunas of Europe during Oxygen Isotope Stage Three. první. Cambridge: Donald Institute Monographs Cambridge, 2003. s. 103-130. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. The Middle and Upper Palaeolithic Game Suite in Central and Southeastern Europe. Cabridge: Mc.Donald Institute Monograpshs, 2003. s. 221-231. info
 • STEWART,KOLFSCHOTEN,MARKOVA, MUSIL. Neanderthals as Part of the Broader Late Pleistocene Megafaunal Extinctions? Mc.Donald Institute Monographs, 2003. s. 221-231. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Hunting and utilization of game in Palaeolithic cultures. 2003. info
 • MUSIL, Rudolf. The Middle and Upper Palaeolithic Game Suite in Central and Southeastern Europe. In Neanderthals and modern humans in the European landscape during the last glaciation. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2003. s. 167-190. McDonald institute monographs. ISBN 1-902937-21-X. info
 • MUSIL, Rudolf. Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích. Brno, 2002. Geol. výzk. na Koravě a ve Slezsku, 9. info
 • MUSIL, Rudolf. Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie, 7. info
 • MUSIL, Rudolf. Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech. In Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech. Blansko, 2002. s. 119-123, 4 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Morphologische und metrische Differenzen der Pferde von Bilzingsleben und Schoningen. In Praehistorice Thuringica. 8. vyd. Artern, 2002. s. 143-148, 5 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Das Studium der Pferde aus der Lokalitat Grubgraben. Acta Musei Moraviae, Sci.geol. Brno, 2002, č. 87, s. 165-219, 54 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců. In Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie. 8. vyd. Brno, 2002. s. 52-66, 12 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Osteologický materiál z jeskyně Kůlničky (výzkum 1959). In Prehistorická jeskyně, Dolnověstonické studie. 7. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002. s. 179. info
 • MUSIL, Rudolf. Sloupsko-šošůvské jeskyně - jeskyní bludiště pod bradinami. Gloria, 2002. info
 • MUSIL, Rudolf. Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích. Brno: MU, 2002. 3 s. Geol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku 9. info
 • MUSIL, Rudolf. Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy. Brno: Akademie, 2002. 48 s. The Dolní Věstonice Studies 7. info
 • \MUSIL, Rudolf. Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech. Blansko, 2002. 4 s. Speleologický průukum a výzkum v chráněných krajin. info
 • MUSIL, Rudolf. Morphologische und metrische Differenzen der Pferde von Bilzingsleben und Schöningen. Artern, 2002. 5 s. Praehistoria Thuringica 8. info
 • MUSIL, Rudolf. Prosatředí jako ekonomická báze paleolitických lovců. Brno: Akademie, 2002. 14 s. Dolnověstonické studie 8. info
 • MUSIL, Rudolf. Das Studium de rPferde aus der Lokalität Grubgraben. Brno: Mor.zemské muzeum, 2002. 54 s. Acta Musei Moraviae. Sci. geol. 87. info
 • MUSIL RUDOLF 1465. Sloupsko-šošůvské jeskyně. Jeskynní bludiště pod Bradinami,jeho historie a význam. Rosice, 2002. 178 s. info
 • MUSIL, R. a A. PŘICHYSTAL. Country report: Czech Republic (Brno). INHIGEO Newsletter. Sydney, Australia: INHIGEO, 2001, roč. 33, s. 62-63. ISSN 1828-1533. info
 • MUSIL, Rudolf. Dr. Martin Kříž, jeho život a dílo. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 10 s. 50 let archeol. výzk. MU na Znojemsku. info
 • MUSIL, Rudolf. Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu. Brno, 2001. Geol. výzk. na Moravě a ve Slezsku, 8. info
 • MUSIL, Rudolf. Zur biostratifrapischen Gliegerung des Quartärs in Mähren (Tschechische Republik). Achen, 2001. Veröffentlichungen. Mensch. in Mitt. Europ. ... info
 • MUSIL, Rudolf. Moravská geologie IV. Brno, 2001. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Equiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld. In R.D.Kahlke, Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen, Thüringen. 40/2. Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, 2001. s. 557-687, 30 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Ursiden-Reste aus dem Unterpleistozan von Untermassfeld. In R.D. Kahlke, Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen). 40/2. Mainz: Romisch-Germanisches Museum Mainz, 2001. s. 633-658, 25 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Dr.Martin Kříž. jeho život a dílo. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 10 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu. Brno, 2001. 4 s. Geol.výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 8. info
 • MUSIL, Rudolf. Zur biosratigraphischen Gliederung des Quartärs in Mähren (Tschechische Republik). Aachen, 2001. 11 s. Frühe Menschen in |Mitteleuropa 1/01. info
 • MUSIL, Rudolf. Moravská gelogie IV. Brno: MU, 2001. 11 s. Universitas 4. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Equiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld. Maínz, 2001. 30 s. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseu. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Ursiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld. Mainz, 2001. 25 s. Monographien des Römische-Germanischen Zentralmuse. info
 • MUSIL, Rudolf. Bilzingsleben - die Funde von Pferden und Bären. Praehistoria Thuringica. 2000, roč. 2000, s. 65-66. info
 • MUSIL, Rudolf. Collection of Geological Science and their importance. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 85. Brno: MZM, 2000, roč. 2000, č. 84, s. 191-193, 4 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Mravský kras). Geol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 7. Brno: MU a ČGÚ, 2000, roč. 7, s. 37-39. info
 • MUSIL, Rudolf. Domestication of wolves in Central European Magdalenian sites. BAR. International Series 889. Oxford, 2000, roč. 889, s. 21-28, 9 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Moravská geologie III. Universitas. Brno: MU, 2000, roč. 2000, č. 4, s. 12-17. info
 • MUSIL, Rudolf. Natural Environment. Anthropologie. Brno: MZM, 2000, roč. 38, č. 3, s. 327-331, 4 s. info
 • MUSIL, Rudolf. The Environment in Moravia during the Stage OIS 3. Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums. Neanderthal Museum, 2000, roč. 2, s. 68-75. ISSN 3-9805839-7-X. info
 • MUSIL, Rudolf. Moravská geologie III. Brno: Universitas, 2000. 5 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Natural environment. Brno: Moravvské zemské museum, 2000. 3 s. Antropologie 38/3. info
 • MUSIL, Rudolf. The environment in Moravia during the stage OIS 3. Metmann: Neanderthal-Museum, 2000. 7 s. Wissenschaftliche Schriften. info
 • MUSIL, Rudolf. Členství opata C.F.Nappa (1792-1867) v Královské společnosti severských starožitností v souvislosti s jeho působností v Brně. Brno: Časopis Matice moravské, 2000. 10 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Úvod do metodiky klasifikace geotopů. Liptovský Mikuláš, 2000. 15 s. Naturae Tutela 4. info
 • MUSIL, Rudolf. Hunting in Central Europe at the End of the Last Glacial. Liege, 2000. 3 s. Actes du Colloque international de Treignes. info
 • ŠKRDLA, O. a Rudolf MUSIL. Jarošov II - nová stanice gravettienu na Uherskohradištsku. Přehled výzkumů AÚ AV ČR, Brno. Brno: AÚ AV ČR, Brno, 1999, roč. 1995-96, -, s. 47-51. info
 • MUSIL, Rudolf. Životní prostředí v posledním glaciálu. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 26 s. Acta Musei Moraviae, Sci.geol.,84. info
 • MUSIL, Rudolf. Folia historica. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 27 s. Folia historica, No. 68. ISBN 80-210-1974-3. info
 • MUSIL, Rudolf. Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky(Moravský kras). Geol.výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: ČGÚ, Mas. univerzita, 1999, roč. 6, -, s. 29-34, 5 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Moravská geologie II. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, No.3, s. 14-21, 7 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Die Rekonstruktion des Lebens der damaligen Menschen. In Unterlagen zur 41.Tagung der Hugo Obermaier Gesellschaft fuer Erforsachung des Eiszeitalters. Brno: Hugo Obermaier Gesellschaft, 1999. s. 16. info
 • MUSIL, Rudolf. Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav. In Niva z multidisciplinárního pohledu. Brno: Geotest, 1999. s. 10-11. Niva z mulltidisciplinárního pohledu III. info
 • MUSIL, Rudolf, Jaromír. KARÁSEK a Karel VALOCH. Pleistocén - historie výzkumů na území bývalého Československa. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 175 s. Folia historica, No.69. ISBN 80-210-2197-7. info
 • MUSIL, Rudolf a Antonín PŘICHYSTAL. Country report for 1998. Czech Republic (Brno). INHIGEO Newsletter. New South Wales: University of NSW, 1999, roč. 31, -, s. 57. ISSN 1028-1533. info
 • MUSIL, Rudolf, Jaromír KARÁSEK a Karel VALOCH. Pleistocén. Historie výzkumů na území bývalého Československa. první. Brno: MU, 1999. 175 s. Folia historica 69. info
 • MUSIL, Rudolf a Pavel ŠKRDLA. Jarošov II - nová stanice gravettienu na Uherskohradišťsku. Praha: Přehled výzkumů Archeologického ústavu v, 1999, s. 47-108. info
 • MUSIL, Rudolf. Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras). Brno: MU a ČGÚ, 1999. Geol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 6. info
 • MUSIL, Rudolf. Moravská geologie II. Brno: MU, 1999. 7 s. Universitas, 3. info
 • MUSIL, Rudolf. Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav. Brno, 1999. 2 s. Niva z multidisciplinárního pohledu, 3. info
 • MUSIL, Rudolf. The Enviroment in Moravia during the Stage 3. In State of the Stage Project at the Start of its fourth Phase, News, 7. Cambridge, 1999. s. 69-78, 9 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Životní prostředí v posledním glaciálu. Acta Musei Moraviae, Sci.Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, s. 161-186, 27 s. info
 • MUSIL, R. Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess at Modřice near Brno. Moravian geographical reports. Brno: GS, 1998, roč. 6, č. 2, s. 38-49. ISSN 1210-8812. info
 • MUSIL, R. Čertova pec a její fauna. Slovenský kras. Liptovský Mikuláš: Muz. Slov. krasu, 1998, roč. 36, -, s. 5-59. ISSN 8088924286. info
 • MUSIL, R. Moravská geologie I. Universitas. Brno: MU, 1998, roč. 4, s. 6-12. ISSN 1211-3384. info
 • Personalities of the faculty of science Masaryk university. Edited by Rudolf Musil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. [300] s. ISBN 8021016264. info
 • MUSIL, R. Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 93-168. ISBN 80-210-1714-7. info
 • MUSIL, R. Tuřanská terasa Svitavy v Brně. In Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita Brno, ČGÚ Brno, 1997. s. 14-17. 4. ISBN 80-210-1564-0. info
 • MUSIL, R. A dinotherium skeleton from Česká Třebová. Acta musei Moraviae : Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, roč. 82, -, s. 105-122. ISSN 0521-2359. info
 • MUSIL, R. Karel Zapletal. In Folia Historica Fac. of Sci., MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 1-3. 27. ISBN 80-210-1626-4. info
 • MUSIL, R. ed.:Folia Historica. Brno: MU Brno, 1997. ISBN 80-210-1626-4. info
 • MUSIL, R. Ende des Pliozaens und unteres bis mittleres Pleistozaens des Bruenner Beckens. Acta Musei Moraviae. Brno: MZM, 1997, roč. 96, 1/2, s. 93-107. info
 • MUSIL, R. Hunting game analysis. In The Dolní Věstonice Studies. Pavlov I. - Northwest. -. Brno: AÚ AV ČR, 1997. s. 443-468. 4. info
 • MUSIL, R. a I. PEK. The find of Mammoth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic). Acta Univ. Palackianae Olomuc.Fac. Rer. Nat. Geologica. Olomouc: Univ. Palackého, 1997, roč. 35, -, s. 9-11. info
 • MUSIL, R. Kvartér Českého masívu a Západních Karpat. In Průvodce ke geologickým exkurzím. Olomouc: Univ. Olomouc, 1997. info
 • MUSIL, R. Folia Historica. In Folia Historica. Brno: MU, 1997. s. 1-286. 1. ISBN 80-210-1626-4. info
 • MUSIL, R. Large fauna of talus cone at the Stránska Skála Hill. In Stránská Skála Hill. Excavation of open-air sediments 1964 - 1972. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1996. s. 65-83. Anthropos 26 (26 NS18). ISBN 80-7028-070-0. info
 • MUSIL, R., J. KARÁSEK, L. SEITL a K. VALOCH. Fluviální akumulace v Černocicích. In The Fluvial Acumulation in the Cernovice. Brno: Masarykova univerzita Brno, ČGÚ Brno, 1996. s. 28-31. 3. ISBN 80-210-1440-7. info
 • MUSIL, R., K. VALOCH a L. SEITL. Problémy "modřické terasy v Pisárkách". In Problems of the Modřice terace in Pisárky. Brno: Masarykova univerzita Brno, ČGÚ Brno, 1996. s. 26-28. 3. ISBN 80-210-1440-7. info
 • MUSIL, R. Čtvrtohory. In Morava a Slezsko v geol. minulosti. Brno: Moravske zemske muzeum, 1996. s. 29-41. ISBN 80-7028-090-5. info
 • MUSIL, R. Die Jagdtierfunde von der palaeolithischen Fundstelle Gamsenberg bei Poessneck, Saale-Orla-Kreis. In Weimarer Monographien zur Ur-und Fruehgeschichte Thueringens. 25. vyd. Weimar: Mus.Weimar, 1996. s. 63-87. 25. ISBN -. info
 • MUSIL, R. Denudations - und Akkumulationsphasen im Spaetglazial und im Holozaen in der Umgebung von Brno. Scripta Fac. Sci.Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology. Brno: MU, 1996, roč. 24, s. 27-37. info
 • MUSIL, R. Exceptional status of layer 13 at the Stránska Skala Hill. In Stránská Skála Hill. Excavation of open-air sediments 1964 - 1972. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1995. s. 153-158. Anthropos 26 (NS 18). ISBN 80-7028-070-0. info
 • MUSIL, Rudolf. Large fauna of talus cone at the Stranska akala Hill. In Large fauna of talus cone at the Stranska akala Hill. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1995. s. 65-82. ISBN 80-7028-070-0. info
 • MUSIL, R. Research at the Stránská Skála Hill. In Stránská Skála Hilll. Excavation of open - air sediments 1964 - 1972. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1995. s. 1-28. Anthropos 26 (NS 18). ISBN 80-7028-070-0. info
 • MUSIL, R. The Stránská Skála Hill. Its importance and significance. In Stránská Skála Hill. Excavation of open-air sdiments 1964-1972. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1995. s. 177-208. Anthropos 26 (NS18). ISBN 80-7028-070-0. info
 • MUSIL, R. Stranska skala Hill. Excavation of open - air sediments 1964-1972. Brno: Moravske zemske muzeum a nadace Litera, 1995. 213 s. Anthropos 26 (NS18). ISBN 80/7028/070/0. info
 • MUSIL, R. a A. PŘICHYSTAL. Czech Republic (country report). Newsletter of the INHIGEO. New South Wales, Australia: INHIGEO, 1995, roč. 27, -, s. 17-18. ISSN 1028-1533. info
 • MUSIL, R. The Knowledge of the Pleistocene - an Assumption for the Differentiation of Natural Regularities and Human Interventions. GeoLines. Occassional Papers in Earth Sciences. Praha: GÚ AV ČR, 1995, roč. 1, č. 1, s. 25-26. ISSN 1210-9606. info
 • MUSIL, R. Holozäne Flutlehme und subfossile Böden aus der Umgebung von Brno. In Abstr. of Conf. - Manifestations of Climate on the Earths surface at the end of Holocene, October 1994, Praha. Ptaha: AV ČR, 1995. s. 82-83. info
 • MUSIL, R. Současný stav kvartérní biostratigrafie. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, -, s. 7-8. ISSN 80-210-1134-3. info
 • MUSIL, R. a Antonín PŘICHYSTAL. Czech Republic (country report). INHIGEO Newsletter. New South Wales: ICHGS, 1995, roč. 27, -, s. 17-18. info
 • MUSIL, R. Význam Moravského krasu. Období konce pleistocénu a začátku holocénu. Knih. Čes. speleol. spol. Praha: ČSS, 1995, roč. 25, -, s. 20-22. info
 • MUSIL, R. Activity in the field of Quarternary period. In EuroMam. Leiden: Univ. of Leiden, 1995. s. 9-10. Newsletter 2. info
 • MUSIL, R. Hoehlenbaeren-Tatsachen und Hyphothesen. In 3.Intern. Hoehlenbaeren-Symposium. Wien: Univ. of Wien, 1995. s. 1-4. info
 • MUSIL, R. Interdisciplinární a multidisciplinární studium. In The University of the Threshold of the millennium. Brno: MU, 1995. s. 13-27. Proceedings of the International conference 1994. info
 • GUENTHER, E.W. a R. MUSIL. Zur Fauna der Fundstelle Metternich aus dem mittleren Jungpalaeolithikum. Quartar. Bonn: Springer Verlag, 1994, roč. 1994, -, s. 173-200. ISSN 0375-7471. info
 • MUSIL, Rudolf. The Knowledge of the Pleistocene- an Assumption for the differentiation of Natural Regulatities and Human Interventions. GeoLines Occassional Papers in Earth Sciences. Praha: GlÚ AV ČR, 1994, roč. 1, č. 1, s. 25-26. ISSN 0639-2086. info
 • MUSIL, Rudolf. Hunting game of Culture Layer of Pavlov. Quartar. Bonn: Springer Verlag, 1994, roč. 43/44, č. 1, s. 191-197. ISSN 0375-7471. info
 • MUSIL, R. Hunting Game of the Culture layer of Pavlov. In Pavlov I. Excavations 1952-1953, Études et Recherches archéologiques de l´Université de Liege. Liege: Univ Liege, 1994. s. 169-196. The Dolní Věstonice Studies, 2. info
 • MUSIL, R. Die Pferde aus Ehringsdorf und ihre stratigraphische Wertung. In 36. Tagung der Hugo Obermeier Gesellschaft. Weimar: Hugo Obermeier Gesellschaft, 1994. s. 19. 19. info
 • MUSIL, Rudolf. Vznik, vývoj a vymírání savců. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 291 s. info
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Brno). Přírodovědecká fakul. Paleoekologie : sborník z konference. Edited by Rudolf Musil. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 155 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Ursus spelaeus - der Höhlenbär. 3 : Rudolf Musil. Weimar: Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 1981. 112 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Ursus spelaeus - der Höhlenbär. 1. Weimar: Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 1980. 93 s. info
 • MUSIL, Rudolf. Ursus spelaeus - der Höhlenbär. 2. Wiemar: Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens, 1980. 118 s. info
 • Pracovní seminář k otázkám evoluce. Edited by Rudolf Musil. Brno: Oborová skupina paleontologie ČSMG, 1971. 137 s. info

11. 7. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.