Projekt INTERACT

Projekt INTERACT:

Inovace výuky angličtiny v English for Plant Biologists: Implementace moderních interaktivních výukových metod

Registrační kód návrhu: 1370/2018
Název projektu: Projekt INTERACT:
Inovace výuky angličtiny v English for Plant Biologists: Implementace moderních interaktivních výukových metod
Hlavní tematické zaměření: A1 - Posilování výuky v angličtině a v jiných cizích jazycích v českých studijních programech
Související tematické zaměření: A - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
A8 - Inovace předmětů s cílem rozvoje stylistických, komunikačních a analytických dovedností studentů vedoucích k požadované úrovni správného akademického psaní
Cíl projektu: Inovace studijních předmětů/kurzů či vytváření nových předmětů/kurzů
Vazba na Dlouhodobý záměr MU na léta 2016 - 2020: 2. Kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy
3. Internacionalizace ve vzdělávání
Řešitel: Barták Miloš, prof. Ing. CSc.
Členové realizačního týmu: Hájek Josef, Mgr. Ph.D.
Zimmerman Richard Alan

CÍLE A METODY

Cílem projektu je zkvalitnit výuku pregraduálních studentů Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty MU a mezinárodních studentů (ERASMUS – různé fakulty) v jazykových kurzech (předmětech Bi0077(c) English for Plant Biologists, Bi0078(c) Advanced English for Plant Biologists). Návrh inovace vychází ze zvýšeného zájmu studentů o tyto předměty v posledních letech dokumentovaný velkým počtem studentů (Bi0077: 2015/2016/2017/2018: 45/64/33/51 posluchačů- data převzata z ISu). Předměty Bi0077 a Bi0078 jsou pokročilé kursy profesní angličtiny tématicky zaměřené na biologické rostlinné obory s provazbami na příbuzné biomedicínské a biologické obory. O úspešnosti této koncepce svědčí fakt, že si tyto kurzy zapisují studenti PřF MU (zejména oboru Experimentální biologie rostlin), ale také studeni LF MU (jak oboru Všeobecného lékařství, tak Zubního lékařství) a studenti platformy ERASMUS. Zvýšení zájmu s sebou nese nutnost dalšího rozvoje předmětů a inovace výukových metod. Navrhovaný projekt je zaměřen na zintenzivnění přístupu (1) ´Interactive teaching´, který zvyšuje odborné znalosti (oborově specifické slovní zásoby) a schopnosti studentů aktivně hovořit pomocí osvojené frazeologie. Dalšími inovativními prvky bude (2) ´moderated discussion with a native English speaker´ a zavedení (3) ´professional writing seminar´. Součástí navrhovaného projektu je i nákup výukových pomůcek, které umožní rozvoj a vyšší kvalitu jazykového vzdělání pro české i zahraniční studenty PřF MU (ERASMUS apod.) na půdě ÚEB (OFAR).

KONCEPCE PROJEKTU (přehled stavu, popis inovací)

Předměty Bi0077 a Bi0078 jsou nyní vyučovány formou interaktivních prezentací zaměřených na rozšiřující odbornou slovní zásobu dílčích disciplin rostlinných věd. Inovace výuky se týká zkvalitnění výukových forem Bi0077 a Bi0078 (a to formou computer –aided interactive teaching), což se mimo jiné projeví i v úpravě témat současného sylabu obou předmětů: V současnosti sylabus Bi0077 obsahuje témata: (1)English terminology related to plant cell, tissues, organelles, cell cycle (2)Plant subcellular level (3)Plant processes, (4)Biodiversity (5)Vegetation science, ecology, environmental issues, (6)Laboratory activities, essays, handling with samples, chemicals, (7)Field works, expeditions, field plots, taking samples, vegetation zones, (8)Scientific data processing, graphs, statistics (9)Basics of oral presentation (10)How to write abstract, (11)How to behave at an international conference. Projekt zruší témata 8 -10 a nahradí je novými: (8)GMOs and Plant Biotechnologies, (9)Moderated discussion: recent challenges in Plant science (10)Professional writing seminar. V ostatních bodech sylabu (1-7) dojde k rozšíření podtémat a výraznému posílení interaktivní výuky (o 30% oproti současné realitě). Hodnocení nově nabytých znalostí bude uskutečňováno různou formou ´self assesment techniques´, a to jak v tradiční, tak i počítačově-podporované formě.

SUMÁŘ INOVACÍ

3 nová témata přednášek, ve dvou z nich zcela nová forma: a) discussion with a native English speaker, b) ´critical writing seminar´. Nové formy výuky Implementace CLT M-learning. Nově koncipovaná výuka fonetiky metodou nahrávání/audioreprodukce/opravení chyb ve výslovnosti metodou self assesment a metodou korekce rodilým mluvčím (R.A. Zimmerman)

NÁVAZNOST na Dlouhodobý záměr MU (DZMU)

Navrhovaný projekt je v přímé vazbě na DZMU 2016-2020, a to strategickou prioritu 3: Internacionalizace ve vzdělávání, konkrétně na strategické cíle 3.1, 3.2 a 3.4.

REALIZACE

Bude plně implementován (v Bi0077 a Bi0078) CAL (´Computer-Aided Learning´), a to formou interaktivních testů s metodou hodnocení a)´self assessment´ , b) počítačem generovaným hodnocením správných odpovědí. Dalšími nově zavedenými metodami budou ´Ínteractive teaching´. Ve starých i nových tématech (viz koncepce) bude implementováno ´Communicative Language Teaching´ (CLT) a ´Mobile learning´ (M-learning) formou interaktivní výuky. Současný trend potvrzuje, že M-learning zpřístupňuje nové poznatky a jazykové dovednosti (fonetické) návyky formou vhodnou pro studenty a činí výuku dostupnější, pružnější a osobnější.

KONTROLOVATELNÉ VÝSTUPY

(1) Výrazná inovace 18 témat přednášek (ppt), (2) tvorba, využití e-learning interaktivních testů (18 ks) , (3) zavedení 3 nových témat (ppt), (4) zavedení technik výuky pomocí CAL a M-learning do 6 témat přednášek, (5) Nové testy a ppt soubory budou zveřejněny (e-learning) na web stránkách předmětů Bi0077, Bi0078..

TERMÍN INOVACE

30.6.2019 (Bi0078), 31.12.2019 (Bi0077)

PŘIDANÁ HODNOTA

Projekt přinese novou kvalitu v oblastech: (1)Podpory rozvoje mezifakultní výuky (PřF, LF, ERASMUS). (2)Internacionalizace výuky, (3)Posílení trendu výuky na PřF MU směrem k funkčnímu začlenění oborově-specifické anglické výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info