CJV na PřF MU
Jazykové zkoušky

JA001 Odborná angličtina - zkouška (úroveň B1)

Struktura zkoušky

platná od roku 2021

Celkový počet bodů: 100

Cílem zkoušky je prověřit Vaši schopnost orientovat se v odborném psaném i mluveném projevu, prezentovat připravené téma vztahující se k oboru a reagovat na dotazy.

Celá zkouška (písemná i ústní část) probíhá ve zkouškovém období. Studenti budou před začátkem zkouškového období informováni emailem o tom, jak postupovat. Písemné úkoly je nutné odevzdat dle instrukcí zkoušejících před účastí na ústní zkoušce.

A) Písemná část

Test 20 %

Test je online, studenti ho vypracují z domu ze svého počítače. Test je k dispozici po celé zkouškové období a na jeho vyplnění není stanoven časový limit. Po vyplnění testu a odevzdání se zobrazí celkové skóre i skóre v jednotlivých dovednostech. 

Části testu
 • Poslech s porozuměním
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost...)
 • Gramaticko-lexikální část (slovní zásoba dle oborů, slovní zásoba z akademické angličtiny, logická návaznost, tvoření slov a slovní druhy, spojovací výrazy, tvorba otázek...) 

Psaní 35 %

Studenti dle instrukcí svých zkoušejících odevzdají úkoly do příslušné odevzdávárny v IS. Písemné úkoly zahrnují:

 • shrnutí vědeckého nebo populárně naučného zdroje (200-250 slov), 20 %
  • studenti si mohou zvolit buď text (500-1500 slov) anebo video (5-10 min)
 • akademický email dle zadání (150-200 slov), 15 %

B) Ústní část 45 %

Ústní zkouška se uskuteční buď osobně na Přírodovědecké fakultě, nebo, v případě zpřísněných protiepidemických opatření, prostřednictvím online platformy, a zahrnuje tyto části:

 • krátký rozhovor o tématech týkající se studia, budoucí kariéry atd.
 • krátký rozhovor o předešlých úkolech (test, email, shrnutí)
 • mini prezentaci na vybrané odborné téma v rámci níže uvedených okruhů (cca 5 min)
 1. Define two terms from your field of study and support them with relevant examples.
 2. Present a (controversial) problem related to your field of study.
 3. Describe and explain a process / notion / experiment within your field of study.
 4. Compare and contrast phenomena from your field of study.
 5. Classify systems in your field of study.
 6. Describe a cause and effect relationship from your field of study.
 7. Speculate on an issue from your field of study.

Gramatika ke zkoušce JA001

Gramatické jevy ke zkoušce je možné trénovat v e-booku.

 1. Tvorba otázek
 2. Spojky, spojovací výrazy
 3. Časy
 4. Trpný rod
 5. Podmínkové věty (První a druhý kondicionál)
 6. Vedlejší věty (časové, přívlastkové, účelové)
 7. Vztažná zájmena (who, which, that, whose)
 8. Neurčitá zájmena (some, any, each, every, all, both, neither, none atd.)
 9. Přivlastňovací zájmena (my, your, our, their, his, her, mine, yours atd.)
 10. Modální slovesa a jejich opisné infinitivy
 11. Slovesné vazby (-ing, infinitiv)
 12. Předložky
 13. Slovní druhy a tvoření slov

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška (úroveň B2)

Cílem této zkoušky je prověřit schopnost studenta pracovat s odbornými zdroji a srozumitelně prezentovat odborné téma.
Zkoušku si lze zapsat již v Bc programu i bez předchozího složení zkoušky JA001.

Zkouška, jak její písemná, tak ústní část, probíhá ve zkouškovém období. Studenti budou před zahájením zkouškového období informováni, jak postupovat. Písemné úkoly je nutné odevzdat před účastí na ústní zkoušce dle instrukcí zkoušejících.

Struktura zkoušky

platná od PS 2021

Celkový počet bodů: 100

A) Písemná část

Studenti úkoly vypracují individuálně a odevzdají je dle instrukcí zkoušejících do odevzdávárny v IS.

1. Integrovaný úkol (poslech + čtení + esej) 40 %

 • Studenti vypracují esej (syntézu) na základě dvou zdrojů. Hlavní zdroj (video na obecné vědecké téma) bude k dispozici, druhý zdroj, který si studenti vyberou sami, je akademický, vědecký nebo populárně vědecký text nebo jeho část, např. z vědecké sekce anglicky psaných novin či časopisu nebo kapitola z knihy (min. 500 slov).
 • Rozsah eseje (300–350 slov)

2. Abstrakt 15 %

 • Studenti vypracují abstrakt ke svojí prezentaci.
 • Rozsah cca 160 slov

B) Ústní část 45 %

Ústní zkouška se uskuteční buď osobně na Přírodovědecké fakultě, nebo, v případě zpřísněných protiepidemických opatření, prostřednictvím online platformy. Probíhá ve skupinkách 4–5 studentů a simuluje konferenci, kde jsou srozumitelným způsobem prezentována vědecká témata. Zahrnuje tyto části:

 • Prezentace vztahující se ke studovanému oboru (10 min)
 • Diskuze k prezentaci (5 min)
 • Individuální zpětná vazba a rozprava s vyučujícím o eseji (cca 15 min)

Gramatické jevy na úrovni B2

I když součástí zkoušky JA002 není gramatický test, uvedeným gramatickým jevům se doporučujeme věnovat, jelikož představují nástroj, jenž vám umožní se přesně a sebevědomě vyjadřovat.

Některé z uvedených jevů lze procvičovat v e-booku pro úroveň B2.

 • Podstatná jména – množné číslo slov latinského a řeckého původu (např. nucleus-nuclei, radius - radii, analysis - analyses, hypothesis - hypotheses, axis - axes, etc.)
 • Tvoření slov - pomocí předpon a přípon (např. malnutrition, counterbalance, developed x developing, moisture - moisten, adhesion - adhere....)
 • Spojovací výrazy (např. however, even though, although, while, whereas, despite, in spite of, on the contrary, due to, since, therefore, as ...)
 • Kolokace sloves do, make, have, take, give (kolokace = častá spojení slov, např. to make a suggestion, to take notes...)
 • Souslednost časů
 • Způsobová slovesa s minulým infinitivem činným i trpným, vyjadřování jistoty, (ne)pravděpodobnosti (he must have done, he may have done, he can't have done..., it could have been caused by...., it might have formed ...), doporučení (you should have done)
 • Podmínkové věty – všechny typy
 • Přací věty (I wish you were here)
 • Vazba podmětu s infinitivem (He is said to be clever. English grammar appears to be the only trouble. It is supposed to be very demanding.) 
  • Vazba podmětu s minulým infinitivem (Grammar is likely to have caused the failure. The lakes are supposed to have formed...)
  • Vazba předmětu s infinitivem (I want you to help me. I do not find it easy to get up early.)

 

 

 

JF001 Odborná francouzština - zkouška

Písemná část

 • Poslech s porozuměním
 • Gramaticko-lexikální část (časování sloves, trpný a činný rod, tvoření slov a slovní druhy, spojovací výrazy, nepřímá řeč, obecně vědní lexikum)
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět hlavním myšlenkám textu, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost)
 • Psaní (krátký písemný útvar dle zadání, např. email)

Ústní část

 • Prezentace – téma dle vlastního výběru (s využitím prezentační techniky, rozsah 6–7 minut)
 • Odborná konverzace – informace o univerzitě, studovaném oboru, bakalářské práci/seminární práci

JF002 Pokročilá odborná francouzština – zkouška

Písemná část

 • Poslech s porozuměním
 • Gramaticko-lexikální část (slovesné časy a způsoby, větné transformace: trpný rod, nepřímá řeč v minulosti, časová souslednost), tvoření slov a slovní druhy, vyjádření logických vztahů v souvětí, slovní zásoba dle oborů, slovní zásoba z akademické francouzštiny)
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět hlavním myšlenkám textu, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost)
 • Psaní (krátký písemný útvar formou e-mailu dle zadání: např. žádost o stipendium, o informace o doktorském studiu, průvodní dopis k zaslanému příspěvku na konferenci, ...)

Ústní část

 • Prezentace – téma dle vlastního výběru (s využitím prezentační techniky, rozsah 6–7 minut)
 • Odborná konverzace – informace o univerzitě, studovaném oboru, bakalářské práci/seminární práci/konferenčním příspěvku

JN001 Odborná němčina - zkouška

Písemná část

 • gramatika – test: odborný styl (trpný rod, příčestí, souřadné souvětí podřadné souvětí, předložky); obecně vědní slovní zásoba;
 • korespondence (žádost o informaci, o knihu, návrh termínu setkání, poděkování za zaslané materiály, pozvání na konferenci).
 • práce s odborným textem – středně obtížný text (se slovníkem): vybrat z nabídky synonyma; vypsat klíčová slova; zjištění, zda uvedené souhlasí s textem; stručné české resumé – hlavní myšlenky

Ústní část

 • praktická konverzace – témata související s cestováním (hotel, restaurace, pošta, dotazy při hledání cesty, prosba o informaci), informace o sobě
 • odborná konverzace – podrobná informace o studovaném oboru, univerzitě; základní informace o bakalářské práci/seminární práci/odborném referátu

JN002 Pokročilá odborná němčina - zkouška

Písemná část

 • gramatika – test: odborný styl (podřadné souvětí, knižní spojky, předložky se 2.pádem, odvozování, internacionalismy, konjunktivy, plusquamperfektum, předložkové vazby u sloves a podstatných jmen);
 • korespondence: žádost o stipendium, motivační dopis
 • práce s odborným textem – se slovníkem; odpovědi na otázky; zjištění, zda uvedené souhlasí s textem; české resumé

Ústní část

Prezentace odborného tématu ze studovaného oboru – dle vlastního výběru s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 5 - 10 minut).

JR001 Odborná ruština - zkouška

Písemná část

 • poslech: obecné téma
 • gramatika: obecná gramatika, odborný styl (sloveso být, trpný rod, souvětí, vyjadřování nutnosti, předložky, přídavná jména slovesná a vazby s nimi); obecně vědní slovní zásoba
 • slovní zásoba: dle stud. oboru
 • čtení: porozumění textu, synonyma
 • psaní: žádost o informaci, návrh termínu setkání, poděkování za zaslané materiály, pozvání na konferenci atd.

Ústní část

 • praktická konverzace – témata související s cestováním (hotel, restaurace, pošta, dotazy při hledání cesty, prosba o informaci), informace o sobě
 • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě
 • prezentace dle stud. oboru – téma dle vlastního výběru (s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 4-7 minut)

JR002 Pokročilá odborná ruština - zkouška

Písemná část

 • poslech: obecné téma
 • gramatika: odborný styl (knižní spojky, knižní předložky; přechodníky; odvozování; internacionalismy – rozdíly v rodě; obmykání; vsuvky; slovesně-jmenné vazby; předložkové vazby u sloves a podstatných jmen; rusko-česká homonyma)
 • slovní zásoba: dle stud. oboru
 • čtení: porozumění textu, synonyma, výběr odpovědi A/B/C/D
 • psaní: žádost o stipendium, motivační dopis atd.

Ústní část

 • praktická konverzace – témata související s cestováním, informace o sobě
 • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě; základní informace o bakalářské práci/seminární práci/odborném referátu
 • prezentace odborného tématu ze studovaného oboru – dle vlastního výběru s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 7-10 minut).

JS001 Odborná španělština – zkouška (úroveň B1)

Písemná část

 • poslech s porozuměním: obecné téma
 • slovní zásoba: dle studijního oboru
 • čtení: porozumění textu (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost, apod.)
 • psaní: krátký písemný útvar dle zadání, např. email (žádost o informaci, návrh termínu setkání, poděkování za zaslané materiály, apod.)

Ústní část

 • praktická konverzace – témata související s cestováním (dotazy při hledání cesty, prosba o informaci, v restauraci, v hotelu), informace o sobě
 • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě
 • prezentace dle studijního oboru – téma dle vlastního výběru (s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 6 - 7 minut)

JS002 Pokročilá odborná španělština – zkouška (úroveň B2)

 • Písemná část
 • poslech s porozuměním: obecné téma
 • slovní zásoba: dle studijního oboru
 • čtení: porozumění textu, synonyma, výběr odpovědi A/B/C/D, otevřené otázky
 • psaní: abstrakt (v rozsahu 120–150 slov), argumentativní text (v rozsahu 250–270 slov)

Ústní část

 • praktická konverzace – témata související s cestováním, informace o sobě
 • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě; základní informace o bakalářské práci/seminární práci/odborném referátu
 • prezentace odborného tématu ze studovaného oboru – dle vlastního výběru s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 10 minut) + následná diskuze

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.