Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Miroslav Holík, 3.9.1938, Mukačevo
Pracoviště
 • Katedra teoretické a fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita,
 • Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1961: prom.chem. organická chemie; Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E.Purkyně, Brno; diplomová práce: Wolffův přesmyk 1-Diazo-3-brom-omega-phthalimidoalkan-2-onů.
 • 1966: CSc. organická chemie; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha; dizertační práce: Redukce 2-pyridonů hydridem lithnohlinitým.
 • 1967: RNDr. organická chemie; Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E.Purkyně, Brno.
 • 1993: Doc. organická chemie; Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno; habilitační práce: Studium p-disubstituovaných benzenových derivátů pomocí NMR spektroskopie.
 • 2000: Prof. fyzikální chemie; Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno.
Přehled zaměstnání
 • 2000 - : Profesor, PřF MU
 • 1994 - 2000: Docent, PřF MU
 • 1980 - 1994: Vedoucí odboru analytické chemie, Výzkumný ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno
 • 1978 - 1980: Vědecký pracovník oddělení analytické chemie, Výzkumný ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno
 • 1967 - 1978: Výzkumný pracovník oddělení analytické chemie, Výzkumný ústav čistých chemikálií, Lachema, Brno.
Pedagogická činnost
 • Chemická struktura
 • Aplikovaná NMR spektroskopie
 • Chemická kinetika
 • Fyzikální organická chemometrie
 • Methody chemického výzkumu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kvantitativní analýza, chemická kinetika a korelační analýza pomocí spektroskopických metod (NMR nebo NIR spektroskopie);
 • Chemometrie.
Akademické stáže
 • 1967: jednoroční stáž na University of New Hampshire, U.S.A.
 • 1977: jednoroční stáž (Humboldtovo stipendium) na Universitaet Regensburg, Německo.
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady pro doktorské studium organické chemie.
 • Člen oborové rady pro doktorské studium fyzikální chemie.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen oborové rady pro doktorské studium fyzikální chemie; Univerzita Palackého, Olomouc.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen Českého komitétu pro chemii(národní organizace IUPAC).
 • Člen Hlavního výboru České společnosti chemické, Jednatel brněnské pobočky ČSCH.
 • Člen Hlavního výboru Spektroskopické společnosti J.M.Marci, předseda odborné skupiny Magnetická rezonanční spektroskopie.
 • Sekretář Mezinárodních chemometrických konferencí: Chemometrics II (1990), Chemometrics III (1993), Chemometrics IV (1996), Chemometrics V (1999).
Vybrané publikace
 • HOLÍK, Miroslav a Albrecht MANNSCHRECK. DETERMINING ENANTIOMERIC EXCESS FROM OVERLAPPING HPLC PEAKS: DISCUSSION OF ERRORS IN THE METHODS. Chemomometrics and Inteligent Laboratory Systems. Elsevier Science B.V., 2004, roč. 72, č. 1, s. 153-160. ISSN 0169-7439. info
 • HOLÍK, Miroslav a Vladimír PROKS. MODELING SUBSTITUENT-DEPENDENCE OF THE TWIST AND SHIELDING IN A SERIES OF 4-SUBSTITUTED N-(4-NITROBENZYLIDENE)ANILINES. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 2004, roč. 69, č. 8, s. 1566-1576. ISSN 0010-0765. info
 • HOLÍK, Miroslav. OPTIMALIZACE ANALYTICKÝCH POSTUPŮ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2004, roč. 98, č. 2, s. 92-97. ISSN 0009-2770. info
 • HOLÍK, Miroslav a Pavel JANDERKA. C-13 SHIFT INCREMENTS AS SUBSTITUENT CONSTANTS. In 19th NMR Valtice. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 44. ISBN 80-210-3352-5. info
 • HOLÍK, Miroslav a Josef HALÁMEK. CORRELATION OF H-1 NMR CHEMICAL SHIFTS OF N,N,2,4,6-PENTAMETHYL BENZAMIDES WITH PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SOLVENT USED. In DU NMR 2003. Zagreb: Ruder Boškovič Institute, 2003. s. 13. ISBN 953-6690-29-2. info
 • HALÁMEK, Josef, Miroslav HOLÍK a Pavel JURÁK. The Estimation of the Relationship between Varaiables. In Proceedings of the 4th International Conference on Measurement. 1. vyd. Smolenice: Institute of Measurement Science, 2003. s. 91-93. ISBN 80-967402-6-1. info
 • HOLÍK, Miroslav a Miloslav NECHVÁTAL. COMPUTATION WITH THREE-DIMENSIONAL MATRIX OF CHEMICAL DATA. In 17th NMR Valtice. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 29. ISBN 80-210-2808-4. info
 • HALÁMEK, Josef, Miroslav HOLÍK a Pavel JURÁK. Scatter plots and the choice of an optimal metod. In IFMBE Proceedings, EMBEC'02, Volume 3. 1. vyd. Wien: Verlag der Technischen Universitaet Graz, 2002. s. 498-499. ISBN 3-901351-62-0. info
 • HALÁMEK, Josef, Miroslav HOLÍK a Pavel JURÁK. Scatter plots and confidence interval. In Analzsis of biomedical signals and images (2002). 1. vyd. Brno: University of Technology VUTIUM Press, 2002. s. 135-137. ISBN 80-214-2120-7. info
 • HALÁMEK, Josef, Miroslav HOLÍK, Pavel JURÁK a Miroslav KASAL. Statistical Analysis and Optimization Methods. In Nove smery v spracovani signalov. 1. vyd. Liptovký Mikuláš: Vojenská Akadémia - FZV, 2002. s. 286-289. ISBN 80-8040-180-2. info

15. 12. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.