doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.


kancelář: bud. A5/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 10. 2006
Datum ukončení řízení 1. 8. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Enzymy metabolismu redukovaných sirných látek u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (FCH VUT Brno)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc. (STU Bratislava, Slovensko)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc. (STU Bratislava, Slovensko)
doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc. (VŠCHT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 6. 2007