Alena Žákovská

Klíčová slova

Imunitní systém, ABO systém, CpG, ELISA, oxidativní vzplanutí, komplement

Vedoucí skupiny: Doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Kancelář: 2/220 (Terezy Novákové 64, 621 00 Brno)
E-mail: alenazak@sci.muni.cz
Telefon: 532 146 220
Seznam vyučovaných předmětů
Seznam publikací


Spolupráce:

V rámci OFIŽ:

 • RNDr. H. Nejezchlebová, Ph.D., MVDr. Mgr. M. Dušková, Ph.D.


S jinými institucemi:

 • Veterinární a farmaceutická univerzita: doc. MVDr. E. Bártová, Ph.D., MVDr. P. Schánilec, Ph.D., a další
 • firma Bioveta a. s., Správa CHKO, Moravský kras, CHKO Poodří, ZOO Brno


Cíle práce:

A) Sledování zoonotických patogenních mikroorganismů u volně žijících živočichů (drobní savci, klíšťata, roztoči, živočišný materiál)
Imunitní systém představuje soubor buněčných a látkových (humorálních) mechanismů, které zabezpečují ochranu před škodlivými vnějšími činiteli (viry, bakterie, prvoci, houby aj.). Imunitní systém realizuje i další, na první pohled méně patrné funkce, které se však významnou měrou podílejí na udržování stálosti vnitřního prostředí – homeostázy. Zaměření na sledování funkcí imunitního systému na různých stupních živočišných organismů.

B) Studium fyziologických, imunologických parametrů a imunitních dějů souvisejících se zátěží u vytrvalostních sportovců a u účastníků polárních expedic na české antarktické základně

 

Okruhy výzkumných problematik A:

1. Sledování zoonotických onemocnění se zaměřením na patogenní mikroorganismy, které onemocnění vyvolávají, na potvrzení jejich přítomnosti v organismu, jejich vlivu na imunitní systém a reakce samotného organismu proti nim:

Jednotlivé dílčí úkoly:

 • Sledování výskytu spirochet se zvláštním zřetelem na patogenní Borrelia burgdorferi s.l. u klíšťat, monitorování aktivity a pozitivity klíšťat na vybraných lokalitách (Pisárky, Zamilovaný hájek, brněnská přehrada, atd).
 • Sledování hladin antiborreliových protilátek u vybraných živočišných druhů (hlodavci, kočky, živočišný materiál).
 • Identifikace a charakterizace nových antigenních struktur u nalezených spirochet (zejména OspC a další).
 • Izolace a kultivace spirochet se zaměřením na patogenní Borrelia burgdorferi s.l.
 • Sledování prevalence zoonotickych patogenů u malých savců a v příležitostném živočišném materiálu (Coxiella sp., Francisella sp., Leptospira interrogans s.l., Borrelia burgdorferi s.l., Toxoplasma sp. a další).
 • Identifikace patogenních mikroorganismů vyvolávajících zoonózy.

Metodika: terénní odchyt hlodavců, pitva živočišného materiálu, odběr tkání a orgánů, sběr klíšťat, roztočů, mikroskopie v temném poli, PCR analýza, ELISA, metody související s působením látek na členovce

2. Prevence zoonóz

 • Studium prevence přenosu zoonóz na různých úrovních.
 • Studium interakcí mezi hematofágními členovci a jejich hostiteli (člověk, živočich).
 • Studium látek ovlivňujících tyto interakce: atraktanty, repelenty, individuální vlastnosti hostitele (člověka, zvířete…).


Na výše uvedených problematikách se podílí následující pracovníci:

Vedení

 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
 • RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
 • MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

Současní doktorandi

 • Mgr. Hana Lya Kučerová
 • Mgr. Adam Norek
 • Mgr. Lenka Chalupová

Současní studenti

 • Adam Cvrček
 • Bc. Barbora Švejdová
 • Jan Janeček
 • Bc. Natálie Nádeníčková
 • Bc. Jan Závala
 • Filip Urbánek

Anotace
Jan Závala
Věnuji se zpracování dat z pětiletého výzkumu výskytu vybraných patogenů v populacích hlodavců. Drobní savci žijící v ČR jsou významnými přenašeči zoonóz, nemocí přenosných ze zvířete na člověka. Zkoumaní jedinci byli odchytáváni na třech lokalitách a byla u nich zjišťována pozitivita na přítomnost patogenů Borrelia burgdorferi s.l., Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Leptospira interrogans. Souhrnná data z let 2010 až 2014 jsem doplnil o meteorologické údaje z ČHMÚ a nyní se snažím odhalit ty proměnné, které jsou statisticky významné z hlediska vlivu na množství pozitivních jedinců. Tyto významné faktory ovlivňující výskyt patogenů pak využiji k tvorbě predikčního modelu. S jeho využitím by pak mělo být možné odhadovat míru promořenosti hlodavců, a tedy i potenciální riziko pro člověka na základě klimatických podmínek.

Jan Janeček
Zabývám se pravidelným celoročním monitorováním aktivity klíšťat na vybraných lokalitách v Brně. Ve své bakalářské práci se věnuji imunitním mechanismům, které se zapojují při obraně proti patogenu Borrelia burgdoreri s.l. a naopak, jak se jim tato bakterie vyhýbá. Spolu s ostatními členy pracovní skupiny se zapojuji do výzkumu sledování prevalence zoonotických patogenů vybraných volně žijících savců.

Barbora Švejdová
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala shrnutí poznatků o patogenu Anaplasma phagocytophilum. V pracovní skupině se zapojuji do odchytů hlodavců a získané vzorky zpracovávám pomocí metody ELISA, pomocí níž detekuji přítomnost patogenů Coxiella burnetii, Francisella tularensis a Borrelia burgdorferi s.l. Dále se zabývám monitoringem aktivity klíšťat na lokalitě u brněnské přehrady.

Hana Lya Kučerová
Zaměření na zoonotické patogeny. Zjišťování přítomnosti protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato, Coxiella burnetii a Francisella tularensis u hlodavců a zjišťování přítomnosti DNA Borrelia burgdorferi sensu lato v klíšťatech z lokality Zamilovaný hájek v Brně a v roztočích sesbíraných z odchycených hlodavců.

Adam Cvrček
Moje práce se zabývá detekcí bakterií rodu Borrelia u krevsajících ektoparazitů. Tito ektoparazité jsou odebíráni ze srsti malých hlodavců, kteří jsou odchytáváni v lokalitách Moravský kras a Studénka. Vypreparovaná střeva těchto ektoparazitů jsou použita pro následnou analýzu, pomocí metody PCR, která odhalí míru promořrní populace ektoparazitů bakteriemi Borrelia buradarferi sensu lato v obou lokalitách.

Natálie Nádeníčková
Ve své bakalářské práci jsem shrnula dostupné poznatky o výskytu Coxiella burnetii, Francisella tularensis a Toxoplasma gondii u kočky domácí a možného přenosu těchto patogenů na člověka. Nyní vzorky kočičí krve analyzuji na přítomnost vybraných patogenů.

 

Okruhy výzkumných problematik B:

Změna hematologických, biochemických a imunologických parametrů u sportovců pod vlivem zátěžových sportovních akcí.  Jde o fyziologická měření (před a po závodě). Jedná se o výzkumný projekt týkající se změn hematologických, biochemických, imunologických a některých dalších vybraných parametrů organismu pod vlivem zátěžových sportovních akcí vytrvalostního charakteru. Autorky projektu doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. z přírodovědecké fakulty MU v Brně (běžkyně, ultramaratonkyně) a Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D. z Centra sportovních aktivit VUT v Brně (bikerka, jezdí 24hodinovky, etapáky, dlouhé maratony).

Cílem je zjistit, jak působí extrémní zátěž na trénované osoby. Zda dojde k výrazné změně fyziologických a imunologických parametrů. Na každý specifický závod jsou vybrány parametry, jež by charakterizovaly změnu fyziologie krve, činnosti jater, ledvin a imunitního systému atd.

Současní studenti podílející se na studiu problematiky sportovců:
Jakub Mach, Kristína Pútecová, Marie Miličková, Barbora Píšťková

Studium fyziologických, imunologických parametrů a fyziologických dějů souvisejících se zátěží u účastníků polárních expedic na české antarktické základně.

Současní studenti podílející se na studiu problematiky pobytu v Antarktidě:
Olivie Zezulová

 

The English variant:

The Working Group: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D.

We are open to ERASMUS students

Key words:

The immune system, ELISA, PCR, zoonoses, prevention against zoonosis, DFM method, Borrelia

The objectives of the work:

A) The monitoring of zoonotic pathogens in wild animals (small mammals, ticks, mites, animal material), The focus on the monitoring  of the immune systém function at different stages of animal organisms.

(B) Study the physiological, immunological) parameters and immune processes related to the burden of endurance athletes and some aspects of longitudial stay in the polar expeditions of Czech Antarctic base.

Areas of research issues:

1.         The monitoring of zoonotic diseases with a focus on the pathogenic micro-organisms that cause disease, to confirm their presence in the body, their influence on the immune system of the organism itself and the reaction against them:

2.         The prevention of zoonoses • Studium prevention of the transmission of zoonoses at different levels. • Studium interactions between haematophagous arthropods and their hosts (human, animal). • Studium substances that affect these interactions: Attractants, repellents, the individual characteristics of the host (human, animal, etc.).

On the above issues the following  teachers and students are involved:

 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
 • RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
 • MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

 

PhD students

 • Mgr. Hana Lya Kučerová
 • Mgr. Adam Norek
 • Mgr. Lenka Chalupová

 

Pregradual students

 • Adam Cvrček
 • Bc. Barbora Švejdová
 • Jan Janeček
 • Bc. Natálie Nádeníčková
 • Bc. Jan Závala
 • Filip Urbánek

Students involved in the study on the problems of athletes and antarctic conditions.
Jakub Mach, Kristína Pútecová, Marie Miličková, Barbora Píšťková, Olivie Zezulová