Alena Žákovská, Monika Dušková, Helena Nejezchlebová

Klíčová slova

Imunitní systém, zoonózy, Borrelia burgdorferi s.l., fagocytóza, ultravytrvalostní sporty, biocidy, PCR, ELISA, turbidimetrie, DFM

Vedoucí skupiny: Doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Kancelář: D36/109
E-mail: alenazak@sci.muni.cz
Telefon: 549 49 8378
Seznam vyučovaných předmětů
Seznam publikací


Spolupráce:

 • Veterinární univerzita VETUNI Brno: doc. MVDr. E. Bártová, Ph.D., MVDr. P. Schánilec, Ph.D., prof. RNDr. František Treml, CSc.
 • Firma Bioveta a. s., Správa CHKO, Moravský kras, CHKO Poodří, ZOO Brno
 • Nemocnice Blansko – Oddělení klinických laboratoří
 • O.s. Borelióza

Metodika:

terénní odchyt hlodavců, pitva živočišného materiálu, odběr tkání a orgánů, monitoring aktivity klíšťat, sběry roztočů, odběry krve a jiných tělních tekutin, dotazníková šetření, světelná mikroskopie a mikroskopie v temném poli, chemiluminiscenční analýza, PCR analýza, elektroforéza, sekvenace, ELISA, turbidimetrie, moving object bioassay. 

Okruhy výzkumné problematiky:

1. Sledování zoonóz

Zoonózy jsou infekční choroby zvířat, přenositelné na člověka. Jedná se nemoci vyvolané viry, bakteriemi, prvoky či priony. Dle Světové zdravotnické organizace je známo více než 200 zoonotických onemocnění a stále se objevují nová. Představují velkou zátěž pro nemocné a zdravotnický systém, způsobují utrpení lidí i zvířat a velké hospodářské škody. Proto se v naší práci věnujeme vymezení rizik souvisejících s vybranými zoonózami, monitoringu cirkulace původců zoonóz v prostředí, preventivním opatřením a vzdělávacím aktivitám v dané oblasti. Konkrétně se zaměřujeme na:

 • patogenní mikroorganismy, které onemocnění vyvolávají – sledování výskytu spirochet se zvláštním zřetelem na patogenní Borrelia burgdorferi s.l. u klíšťat a jiných roztočů či hmyzích zástupců, monitorování aktivity a pozitivity klíšťat na vybraných lokalitách (Pisárky, Zamilovaný hájek, brněnská přehrada atd.), izolace a kultivace spirochet se zaměřením na patogenní Borrelia burgdorferi s.l..
 • potvrzení přítomnosti patogenů v organismu a sledování jejich interakcí s hostitelem – přímý průkaz, dále sledování protilátek a vlivu na nespecifické imunitní mechanismy (fagocytózu, zánětlivé parametry) u zoonotických patogenů (Coxiella, Francisella sp., Leptospira interrogans s.l., Borrelia burgdorferi s.l., Toxoplasma sp., Bartonella sp., Rickettsia spp. a další)
 • prevence zoonóz  – studium prevence přenosu patogenů na různých úrovních, studium interakcí mezi hematofágními členovci a jejich hostiteli, hledání nových účinných repeletnů

2) Studium fyziologických, imunologických parametrů a imunitních dějů souvisejících se zátěží u vytrvalostních sportovců

Pravidelná fyzická aktivita je v současné době považována za efektivní prevenci vzniku civilizačních chorob např. osteoporózy, diabetu II. typu, onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. V posledních letech však výrazně stoupá zájem o provozování různých druhů velmi náročných vytrvalostních závodů, jako jsou ultramaratony, etapové vytrvalostní závody apod. Těchto extrémních závodů se často účastní i laici, kteří nemají potřebný tréning. Při extrémní zátěží dochází v organismu k poškození celé řady tkání a orgánových systémů. Kromě poškození svalů, zvýšené zátěže ledvin, kardiovaskulárního systému a postižení jaterní tkáně mohou nastat i významné změny v imunitním systému. Známou reakcí je tzv. „open window“ teorie, kdy po velmi silné zátěži nastává imunosuprese, která se nejčastěji projeví zvýšenou náchylností k infekcím horních cest dýchacích. Není zcela jasné, zda je to vlivem imunosuprese nebo vlivem zánětu, který po extrémní zátěži v organismu nastává. Naše výzkumné aktivity v této oblasti si kladou za cíl přispět k pochopení imunitních reakcí po působení extrémní zátěže.

Konkrétně se zaměřujeme na:

 • odběry biologického materiálu: odběry krve, slin, moče od dobrovolníků účastnících se extrémních vytrvalostních závodů nebo tvořících kontroly ke srovnání s probandy.
 • měření a vyhodnocování vybraných parametrů před a bezprostředně po závodě, případně v období několika hodin až dnů po závodě (počty červených, bílých krvinek a destiček, diferenciální počet leukocytů včetně tyček, hemoglobin, jaterní enzymy, glukózu, ionty, močovinu, kreatinin, albumin, hladinu protilátek v plasmě i ve slinách, komplement, lysozym, cytokiny a další)

The English variant:

The Working Group: doc. RNDr. Alena Žákovská Ph.D.

We are open to ERASMUS students

Key words:

The immune system, zoonoses, Borrelia burgdorferi s.l., ultra-endurance sports, biocids, PCR, ELISA, turbidimetry, DFM method

Methodics:

Field capture of rodents, autopsy of animal material, collection of tissues and organs, monitoring of tick-borne activities, mite collections, blood and other body fluids, questionnaire surveys, light microscopy and microscopy in the dark field, chemiluminescence analysis, PCR analysis, electrophoresis, Turbidimetry, Moving Object Bioassay.

Areas of research:

1) Monitoring of zoonoses

Zoonoses are infectious animal diseases, transmissible to humans. These are diseases caused by viruses, bacteria, protozoa or prions. According to the World Health Organization, more than 200 zoonotic diseases are known and new ones are still emerging. They represent a large burden for the sick and for the health system, causing suffering of humans and animals and great economic damage. Therefore, in our work we focus on the definition of risks related to selected zoonoses, monitoring of circulation of zoonoses in the environment, preventive measure and educational activities in the area. Specifically, we focus on:

 • pathogenic microorganisms that cause the disease – monitoring the occurrence of Spirochetes with special regard to pathogenic Borrelia burgdorferi s.l. in ticks and other mites or insect representatives, monitoring of activity and positivity of ticks in selected locations (Pisarky, Zamilovaný hájek, Brno dam, etc.), Spirochetes cultivation with a focus on pathogenic Borrelia burgdorferi s.l.
 • Confirmation of the presence of pathogens in the body and monitoring their interactions with the host  – direct observation, monitoring of antibodies and the effect on non-specific immune mechanisms (phagocytosis, inflammatory parameters) in zoonotic pathogens (Coxiella sp., Francisella sp., Leptospira interrogans s.l., Toxoplasma sp., Bartonella sp., Rickettsia spp. and others)
 • Prevention of zoonoses – study prevention of pathogens at various levels, studying interactions between haematophagous arthropods and their hosts, searching for new effective repeels

2) Study of physiological, immunological parameters and immune processes related to stress in endurance athletes

Preventional physical activity is currently considered to be effective prevention of civilization diseases such as osteoporosis, diabetes II. type, oncological and cardiovascular diseases. In recent years, however, there has been a significant interest in the operation of various kinds of very demanding endurance races, such as ultramarathons, stage endurance races, etc. These extreme races are often participated by amateurs who do not have the necessary training. During extreme sport load, a number of tissues and organ systems is damaged in the body. In addition to muscle damage, increased kidney load, cardiovascular system and liver tissue involvement, significant changes in the immune system may also occur. A well-known reaction is the so-called „open window“ theory, where after a very strong physical excercise, immunosuppression occurs, which is most often manifested by increased susceptibility to upper respiratory tract infections. It is not entirely clear whether it is due to immunosuppression or inflammation that occurs after extreme stress in the body. Our research activities in this area are aimed at contributing to understanding immune reactions after the effect of extreme loads.

Specifically, we focus on:

 • sampling of biological material: blood, saliva, urine from volunteers participating in extreme endurance races or from control volunteers for comparison with probands.
 • measurement and evaluation of selected parameters before and immediately after the race, or in the period of several hours after the race (numbers of red, white blood cells and platelets, differential number of leukocytes including sticks, hemoglobin, liver enzymes, glucose, ions, urea, creatinin, albumin, levels of antibodies in plasma and saliva, complement, lysozyme, cytokines and more).

On the above issues the following  teachers are involved:

 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
 • RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
 • MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.