Podmínky pro uchazeče se zahraničním středoškolským vzděláním

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 1:

   1. rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice, vydanými krajskými úřady nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to ve formě úředně ověřených kopií;
   2. osvědčením o Evropském bakalaureátu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);
   3. zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují) (dále jen „zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR“);
   4. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují) (dále jen „zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR“);

Fakulta za tímto účelem může dále požadovat předložení:

    1. doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);
    2. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);
    3. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

 Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do konce června.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.