Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Nabízíme kombinaci fundamentálních znalostí s mimořádným aplikačním potenciálem.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračování po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie. Témata obvykle zahrnují experimentální a teoretické studium nanostrukturovaných látek, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v CITEC a v ústavech AV. Student DSP se během studia stane členem výzkumných týmů, podílí se na účelově financovaném výzkumu, a je veden tak, aby se po absolvování stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou úspěšného ukončení studia je publikování vlastních výsledků v renomovaných fyzikálních časopisech, aktivní účast na vědeckých konferencích a seminářích, zpravidla také absolvování dlouhodobé stáže v zahraničí. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů výzkumu mikro- a nanostruktur, od jejich formulace a řešení s použitím přiměřených přístupů, k interpretačním závěrům a jejich prezentaci před vědeckou komunitou;
  • samostatné tvůrčí vědecké práce doložené publikacemi v renomovaných časopisech daného oboru;
  • uplatnit zkušenosti z dlouhodobé stáže na kvalitním zahraničním pracovišti;
  • aktivní komunikace v angličtině a případně v dalším světovém jazyce;
  • zvládnout i problematiku mimo svoji specializaci.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako učitelé a vědečtí nebo vývojoví pracovníci na vysokých školách, v ústavech AV, ve výzkumných a vývojových laboratořích v průmyslu a specializovaných výzkumných ústavů. Mohou se uplatnit i vlastní vědeckou sféru, v manažerských funkcích, v oblastech státní správy spojené se vzděláváním a výzkumem.

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Žádná témata nejsou vystavena.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk