02 - Charakteristika květů/rostlin

jednodomých, dvoudomých a oboupohlavných

 

(Tomáš Cibulka)

 

            Původní květ krytosemenných měl pravděpodobně tyčinky i pestíky, byl oboupohlavný a opylovaný hmyzem. Květy primitivních krytosemenných neměly ještě vyvinuty nektaria a prvními opylovači byli asi brouci. K největšímu rozvoji květu krytosemenných dochází ve třetihorách, kdy také došlo k rozvoji pokročilejších skupin hmyzu, přizpůsobených k sání nektaru – v tomto období již jsou v květech diferencována nektaria.

            Květy většiny dnešních krytosemenných rostlin jsou též oboupohlavní – monoklinické. Potlačením jednoho pohlaví se z oboupohlavních květů začaly u některých rostlin během evoluce záhy vyvíjet květy jednopohlavní – diklinické. Tyto květy mají buď jen tyčinky (květy prašníkové – samčí) nebo jen pestíky (květy pestíkové – samičí).

            Jsou – li samičí a samčí květy na jednom jedinci, jedná se o rostliny jednodomé – monoecické (kukuřice, bříza, dub), pokud jsou ale na jedné rostlině pouze květy samčí nebo samičí (vývojově odvozenější), jedná se o rostliny dvoudomé – diecické (topol, javor jasnolistý, knotovka bílá).

            Vývoj květů jednopohlavních z oboupohlavních byl někdy doprovázen redukcí květních obalů a v některých případech i postupným přechodem od zoogamieanemogamii nebo k hydrogamii.

            U některých rostlin není proces vývoje jednopohlavních květů z oboupohlavních dosud ukončen, takže se u nich vyskytují kromě květů jednopohlavních také ještě květy oboupohlavní – rostliny mnohomanželné, polygamní.

            Nejčastějším typem polygamie je gynodioecie. Je to případ, kdy u téhož druhu existuje rostlina s květy jen oboupohlavními a rostlina s květy jen samičími, přičemž v samičích květech můžeme ještě nalézt rudimenty nefunkčních tyčinek (mateřídouška, šalvěj). Méně častý je výskyt oboupohlavních a samičích květů pouze na jednom jedinci – gynomonoecie (v úborech některých hvězdicovitých).

            Druhým a vzácnějším typem polygamie je potlačení samičího pohlavní v květech – androdioecie. Znamená to, že u téhož druhu existuje rostlina s květy jen oboupohlavními a rostlina s květy jen samčími. Případ, kdy se vyskytují květy oboupohlavní a samčí pouze na jedné rostlině se označuje jako andromonoecie (kýchavice bílá).

            Existují i rostliny trioecické, což jsou ty, u kterých se v rámci druhu vyskytují jedinci samičí, samčí i oboupohlavní (jasan ztepilý).

            Vyskytují se i případy úplného vymizení pohlavních orgánů za vzniku sterilních květů. Tyto květy se vyskytují například na obvodu květenství u některých vývojově pokročilejších krytosemenných rostlin, zatímco uprostřed květenství se nachází květy oboupohlavní (jazykovité květy v úborech slunečnice roční). Sterilní obvodové květy jsou obvykle větší, barevnější než květy uprostřed květenství a uplatňují se zejména při optickém přilákávání opylovačů na zpravidla menší, nevýrazné ale fertilní květy.

 

 Hit Counter