(počet přístupů od 15.3.07)

 

 

Chemické složení živé hmoty – obsah

 

 

1.                          Úvod

2.                          Prvky

3.                          Sloučeniny v živých organismech

3.1.                  Anorganické látky

3.1.1.          Význam vody pro organismus

3.1.2.          Sušina a popeloviny

3.1.3.          Plyny

3.2.                  Organické látky

3.2.1.          Cukry (sacharidy, glycidy)

3.2.2.          Tuky (lipidy)

3.2.3.          Aminokyseliny a bílkoviny (proteiny)

3.2.3.1.  Aminokyseliny

3.2.3.2.  Proteiny

3.2.4.          Nukleové kyseliny

3.2.5.          Enzymy

3.2.6.          Vitamíny

3.2.7.          Hormony

3.2.8.          Prostaglandiny

3.2.9.          Pigmenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY

(rozšířený syllabus k samostudiu)

 

1. Pohybujeme se ve vědecké, tedy materiální poloze a tudíž “živou hmotu“ silně redukujeme.

 

2. Prvky: v živých soustavách nacházíme  tzv. prvky biogenní. Patří sem asi 2/3 prvků periodické soustavy s převážně nízkou molekulovou hmotností. Procento radioaktivních izotopů je zde také poměrně nízké.  Podle podílu výskytu a důležitosti pro živý organismus se dělí na makroprvky a mikroprvky (makroelementy a mikroelementy).

 

Makro- a mikroelementy 

 

Mezi makroelementy patří 11 prvků, které však tvoří až 99.9% hmotnosti živých těl. Dělí se na dvě skupiny. Do první náležejí tzv. makrobiogenní - plastické - C, O, H, N  Tyto čtyři prvky tvoří až 95% živé hmoty. Jako ostatní makroelementy označujeme S, P, Mg, Ca, Na, K, Cl - 7 prvků, které tvoří asi 4.9% živé hmoty.

Uhlík - tvoří asi 19.4% živé hmoty. Je to základní prvek. Nachází se ve všech organických sloučeninách, kde tvoří uhlíkové řetězce.

Koloběh uhlíku v přírodě: v neživé přírodě se nachází v uhličitanových horninách (např. v CaCO3), v mořské vodě jako H2CO3  a v atmosféře jako CO2. Ve formě chemicky stálých organických látek je obsažen v uhlí. V živé přírodě je obsažen ve všech organismech vázaný v organických i minerálních látkách.

Zelené rostliny vstřebávají na světle z atmosféry oxid uhličitý a využívají ho k syntéze organických látek (fotosyntéza). Živočichové, houby, prvoci a bakterie konzumují během svého života tento tzv. organizovaný uhlík produkovaný rostlinami a vydechují uhlík v minerální podobě jako CO2 do vzduchu. Za tmy ovšem rostliny také spotřebovávají část organického uhlíku a vydechují do atmosféry CO2 podobně jako heterotrofní organismy.

Po smrti je z těl rostlin, živočichů a jiných organismů značná část organizovaného uhlíku uvolňována zpět do atmosféry  jako CO2. Větší část CO2 rozpuštěného ve vodě a obsaženého v atmosféře je pak znovu přijímána rostlinami a tak pokračuje koloběh uhlíku mezi živou a neživou přírodou.

Z tohoto koloběhu je však na dlouhou dobu vyjmuta ta část uhlíku, která se nachází ve formě uhličitanů v oporných soustavách živočichů (ať recentních nebo fosilních) nebo ve formě fosilních uhlíkatých látek v uhlí, které vzniklo přeměnou odumřelých rostlin. Tento úbytek je vyrovnáván sopečnou činností, která je také zdrojem atmosférického CO2. Proto zůstával obsah uhlíku v atmosféře i ve vodách, a tím i celková živá hmota, již mnoho milionů let přibližně konstantní. V současné době však lidská civilizace produkuje ohromné množství oxidu uhličitého spalováním ropných produktů, takže procento oxidu uhličitého v atmosféře se zvyšuje.

Přírodní uhlík se vyskytuje ve formě tří izotopů, z nichž dva, 12C a 13C, jsou stálé a třetí, 14C, se rozpadá s poločasem, který je udáván na 5 568 let. Tento nestálý izotop tvoří jen asi jednu biliontinu veškerého uhlíku. Jeho relativní obsah v pozůstatcích živých těl slouží jako indikátor jejich stáří.

Kyslík a vodík jsou součástí téměř všech organických sloučenin tvořících živé organismy. Kyslík tvoří asi 62,8% hmotnosti živých systémů, vodík asi 9,3%. Zdrojem vodíku pro organismy je voda, zdrojem kyslíku voda a atmosféra.

Dusík je vázán především v aminokyselinách a bílkovinách, v jejich aminových skupinách a v nukleových kyselinách. U živočichů se nachází také v aminocukrech. Tvoří asi 5,1% hmotnosti buněk.

 

 

Další makroelementy:

Síra - S – je obsažena v některých aminokyselinách (cysteinu, cystinu a methioninu). Ty jsou součástí mnoha druhů bílkovin a některých látek s katalytickými účinky (vitamín B1, biotin, kyselina lipoová). Síra je také obsažena v anorganických solích. Tvoří asi 0,63 % hmotnosti živočišného těla.

Fosfor – P – se v organismech vyskytuje hlavně v pětimocné formě, a to především jako součást kyseliny ortofosforečné (H3PO4) a jejích minerálních solí. Zbytek kyseliny ortofosforečné  je často obsažen jako funkční skupina v molekulách důležitých organických sloučenin (nukleových kyselin, fosfolipidů, fosfoproteinů  aj.). Celkový obsah fosforu v živých systémech závisí mimo jiné na typu oporné soustavy. Lidské tělo obsahuje průměrně asi 700 g  fosforu, z čehož však 600 g připadá na tvorbu kostí.

Hořčík – Mg –se vyskytuje hlavně jako jednoduché nebo komplexně vázané ionty. Tvoří také, podobně jako vápník, anorganické matrice zvířecích koster. Je  i aktivátorem některých enzymů.Tvoří průměrně 0,04 % hmotnosti buněk.

Vápník - Ca – je hojný v nerozpustných solích tvořících oporné soustavy. Vyskytuje se i v podobě jednoduchých nebo komplexně vázaných iontů. Buňky ho obsahují průměrně 1,3 %.

Sodík - Na – se vyskytuje nejčastěji v podobě iontů. Tvoří asi 0,22 % hmotnosti živočišného těla.

Draslík - K – se také vyskytuje hlavně v podobě iontů. Živočišná těla ho obsahují asi 0,26 % .

Chlór – Cl – se také vyskytuje v podobě iontů. Jeho obsah v živočišném těle je kolem 0,08 %.

 

Mikroelementy neboli prvky stopové  mají katalytickou úlohu, slouží jako biokatalyzátory.

Železo - Fe nacházíme jako součást krevních barviv (hemoglobinu, hemerytrinu, chlorokruorinu a některých buněčných barviv, tzv. cytochromů). Lidské tělo jej obsahuje asi 4 – 5 g.

Měď - Cu - součást krevního barviva hemocyaninu některých bezobratlých (např. mlžů a korýšů). U obratlovců působí jako katalytický prvek při syntéze hemoglobinu.

Kobalt - Co - je součástí vitamínu B12.

Mangan - Mn - je obsažen hlavně v játrech a ledvinách obratlovců.

Vanad - V se nachází jako součást krevního barviva u sumek.

Zinek - Zn  zvyšuje účinek pohlavních hormonů u savců.

Jód - I  je obsažen v hormonu štítné žlázy thyroxinu. Také mořské chaluhy obsahují značné množství jódu.

Ke katalytickým prvkům dále řadíme bór (B), fluor (F), křemík (Si), hliník (Al), titan (Ti), niob (ni) a molybden (Mo).

Většina mikroelementů se vyskytuje jen v některých buňkách a jen u některých organismů. Mnohé z nich mohou být jedovaté, dostanou-li se do těl jinýách organismů s potravou.

Prvky akcidentální (přídatné) - neškodné, snad nevýznamné. Dostávají se do těla tehdy, je-li jich v okolí organismu větší množství.  Např. tam, kde půda obsahuje zlato (Au), se tento prvek vyskytuje v paroží zvěře. Některé rostliny zase hromadí selen (Se). O selenu však bylo v poslední době zjištěno, že je součástí aminokyseliny selenocysteinu, která je nezbytná pro funkci řady enzymů.

Asymetrie obsahu biogenních prvků v živé a neživé přírodě svědčí o schopnosti organismů některé prvky koncentrovat a jiné naopak přijímat jen v omezeném množství. Proto je procentuální obsah prvků v živých organismech zcela odlišný od jejich obsahu v okolní neživé přírodě. 

     

   

      Prvek

Obsah v živé buňce (%)

Obsah v neživé přírodě (%)

Uhlík

Kyslík

Vodík

Dusík

Fosfor

Sodík

Draslík

19,37

62,80

9,31

5,14

0,63

0,26

0,22

0,18

50,02

0,95

0,63

0,11

2,36

2,28

 

 

 

3. Sloučeniny v živých organismech

3.1.  Anorganické látky -

-         voda (přenos tepla, rozpouštědlo, prostředí reakcí, chemický aktivátor)

-                  popeloviny (prvky, ionty, sloučeniny, CaCO3)

-                   plyny

3.1.1. Význam vody pro organismus: voda je nejhojnější a nejdůležitější anorganickou látkou vyskytující se v živém organismu. Při ztrátě většího množství vody buňka hyne. Některé organismy jsou schopny snášet ztrátu většího množství vody ve stavu tzv. anabiózy – např.semena či spory rostlin, cysty živočichů (nálevníci, výtrusovci nebpo vířníci), ale ani v tomto případě nemohou ztratit všechnu vodu, aby nedošlo k porušení životně důležitých struktur.

Voda jako regulátor teploty: Jakožto dobrý tepelný vodič voda vyrovnává teplotní rozdíly v organismu (např. při exotermických reakcích) a tím brání místnímu přehřátí. Protože má voda velkou tepelnou kapacitu (specifické teplo), mění velmi pomalu svoji teplotu a tlumí tím náhlé teplotní rozdíly mezi organismem a vnějším prostředím. Teplota organismu se reguluje i vypařováním vody (pocením), při kterém se spotřebovává tělesné teplo a organismus se tak ochlazuje.

Voda jako rozpouštědlo: Ve vodě se rozpouští většina anorganických a značná část organických látek. V této formě vodných roztoků jsou v těle rozváděny živiny a z těla odváděny odpadní látky. Značná vzlínavost vody v kapilárách (krevní vlásečnice, mezibuněčné prostory) umožňuje přesuny látek rozpuštěných ve vodě.

Životní děje jsou podmíněny vysokým obsahem vody. Jejich podkladem jsou totiž reakce mezi rozpuštěnými látkami ve vodném prostředí. Proto je existence životních projevů omezena rozsahem teplot, při kterých je voda v kapalném skupenství.

Voda jako chemický aktivátor: Elektrické vlastnosti (dipólový charakter) molekul vody umožňují disociaci (štěpení na elektricky nabité ionty) molekul látek rozpuštěných ve vodě. Ionty i molekuly rozpuštěných látek se ve vodě neustále pohybují, a jejich vzájemné střety umožňují chemické a biochemické reakce. Dipólový charakter molekul vody je příčinou vytváření hydratačních obalů kolem částic (iontů, molekul i shluků molekul) rozpuštěných ve vodě. Tyto hydratační obaly udržují částice v roztoku do doby, než mohou reagovat s jinými částicemi. Molekuly vody se štěpí na ionty H+a OH- a za určitých podmínek i na kyslík a vodík, a takto mohou samy vstupovat do biochemických reakcí. Voda je v živých soustavách také důležitá pro udržování potřebného pH.

Obsah vody v živých systémech se pohybuje obvykle v rozmezí 70 – 80 %. Mění se však v různých částech těla, u různých organismů, v závislosti na vnějším prostředí a také na stáří organismu. Těla organismů žijících ve vodě obsahují více vody než u suchozemských organismů, starší jedinci obsahují méně vody než mladší a fylogeneticky vyspělejší druhy méně než druhy starobylejší. Následující tabulka uvádí přehled obsahu vody v některých živých systémech:

 

Organismus

% vody

 

Lidské embryo

Novorozenec

Dospělý člověk   -  celé tělo

                             -   kostra

                             -   mozek

                             -   svaly

                             -   krev

93

72

60–63

20–27

70

76

80

Zelené rostliny  - průměr

                          - listy

                          - dužnaté plody

                          - dřevo

                          - suchá semena

Houby

70–85

70–92

80–90

30–60

5–20

35–90

Medúza

98

Bakterie – Escherichia coli

              -  Mycobacterium tuberculosis

 

77–80

82–86

 

 

 

3.1.2. Sušina a popeloviny: jedním ze základních postupů při stanovení množství a kvality sloučenin v (neživém) biologickém materiálu materiálu je stanovení sušiny a popelovin. Postupuje se tak, že zvážený materiál vysušíme (teplem, nebo lépe mrazovou sublimací, pokud chceme zachovat termolabilní organické látky pro další analýzu) a pak opět zvážíme. Rozdíl hmotnosti před a po vysušení udává přibližný obsah vody, hmotnost po vysušení dělená původní hmotností udává procentuální obsah tzv. sušiny. Toto stanovení je pouze přibližné, protože spolu s vodou při zahřátí uniká i malé množství plynů (O2, CO2)

a vodu naopak nevysušíme beze zbytku, protože tzv. voda vázaná v sušině zůstává. Sušinu lze buď použít k analýze organických sloučenin, nebo ji spálit a získat tzv. popelovinu. Ta tvoří obvykle 4 – 5 % sušiny a je možno v ní dále určovat množství různých minerálních látek (kromě plynů a těkavých látek).

Převedením popeloviny do vodného prostředí lze oddělit nerozpustné soli  od rozpustných. V roztoku lze pak metodami analytické chemie stanovit ionty Ca2+, Mg2+, K+,Na+,Cl-  a PO43-. V sedimentu, který od roztoku oddělíme centrifugací nebo filtrací, zjišťujeme nejčastěji CaCO3, Ca3(PO4)2, SrSO4 a SiO2.

Mikroincinerace – metoda pro stanovení minerálních látek v živé hmotě. Provádí se ve speciálních elektrických píckách. Její podstatou je pozvolné spalování mikroskopických preparátů, např. jemných plátků tkáně, až na popelovinu. Tím vzniká tzv. mikrospodogram, ve kterém jsou dokonale zachovány struktury původních tkání. Pod mikroskopem je v něm možno mikrochemickým barvením dokázat ve tkáních i v jednotlivých buňkách rozmístění anorganických sloučenin i prvků, které je tvoří. Tak byla např. zjištěna přítomnost Ca v buněčných blanách.

3.1.3. Plyny: Volných plynů se v živé hmotě vyskytuje jen nepatrné množství. Výjimkou jsou orgány, které slouží k nadnášení živočicha ve vodě, jako je plovací měchýř ryb nebo pneumatofory trubýšů. Jinak se vyskytují pouze malá množství O2, CO2, N2 a vzácně H2.

Přitom ale plyny obsažené v plicích nepovažujeme za součást těla, protože plicní dutiny jsou propojeny s vnějším prostředím. Většina plynů ve tkáních je rozpuštěna v tělních tekutinách či buněčných šťávách.

Plyny ve tkáních mohou při náhlých změnách  tlaku vzduchu způsobit tzv. kesonovou nemoc, známou u potápěčů při rychlém výstupu z velké hloubky. Podobné nebezpečí hrozí při náhlých změnách výšky i letcům. Při rychlém snížení tlaku vzduchu se totiž v těle uvolňuje z tělních tekutin a buněčných šťáv plynný dusík, který pak může poškodit orgány.

 

 

 

3.2. Organické látky

Název organické látky se původně vztahoval na látky vyskytující se v živé hmotě. Jsou to v podstatě sloučeniny uhlíku, jehož zvláštní vlastnosti mu umožňují tvořit více sloučenin než ostatní prvky dohromady. Nejpozoruhodnější vlastností atomu uhlíku je jeho schopnost vázat další uhlíkové atomy, což je podstatou vzniku řetězců a cyklických sloučenin. Tyto vlastnosti činí z uhlíku hmotný nosič nejobdivuhodnější formy přírodního dění, které říkáme život. Jsou také důvodem k dělení látek na organické a anorganické.

- funkční skupiny: polární a nepolární: Na volné valence uhlíkových atomů v řetězcích či cyklech se nejčastěji váže vodík. Ten však může být nahrazen atomy jiných prvků nebo celými skupinami atomů, tzv. funkčními skupinami. Ty určují povahu organických látek. Mohou být polární nebo nepolární. Polární skupiny ( COOH = karboxyl, OH = hydroxyl, NH2 = aminoskupina, SH = sulfhydrilová skupina) se mohou ve vodném prostředí ionizovat, takže látky které je obsahují bývají rozpustné ve vodě, ale nerozpustné v tucích (hydrofilní látky). Nepolární funkční skupiny (CH3 = metyl, CH2CH3 = etyl, CH2CH2CH3 = propyl) jsou naopak důvodem nerozpustnosti látek ve vodě a rozpustností v tucích (lipofilní látky). Molekuly organických sloučenin však často mají oba typy funkčních skupin současně. Potom jejich rozpustnost v různých typech prostředí určuje vzájemný poměr hydrofilních a lipofilních skupin. Obecně platí zásada, že funkční skupiny obsahující jen H a C jsou nepolární, zatímco ty, které obsahují i jiné prvky (např. O, S, N, P), jsou polární.

 

Podle funkčních skupin rozlišujeme organické sloučeniny např. typu dusíkatých bází, alkoholů, aminokyselin, aldehydů, ketonů, alifatických kyselin, organických barviv, a látek od nich odvozených jako jsou estery, soli organických a anorganických látek  apod. Některé z těchto nízkomolekulárních látek slouží jako stavební kameny látek makromolekulárních, tzv. biopolymerů (bílkoviny, polysacharidy a nukleové kyseliny),

 

V biologii zpravidla dělíme organické sloučeniny na 4 základní skupiny: cukry, tuky, bílkoviny a nukleové kyseliny. Řadíme k nim jak látky makromolekulární, tak i nízkomolekulární.

 

3.2.1. cukry (sacharidy, glycidy)

Jsou to nejrozšířenější organické látky, tvoří největší podíl organické hmoty na Zemi. Chemicky jsou odvozeny od jednoduchých uhlovodíků nahrazováním některých jejich vodíků následujícími funkčními skupinami: hydroxylovou (-OH), aldehydickou (-COH), ketonickou (-CO-) a karboxylovou (-COOH). V tzv. aminocukrech obsahují také funkční skupinu aminovou (-NH2).

 obecný vzorec Cx(H2O)y

               

polyhydroxyaldehydy               polyhydroxyketony

aldózy                              ketózy

 

 

monosacharidy:  rozlišujeme je podle toho, kolik atomů uhlíku obsahoval původní uhlovodíkový řetězec, na di-, tri-, tetra-, pentózy (ribóza, dezoxyribóza) hexózy (glukóza, fruktóza, galaktóza,manóza, aminohexózy)

 

glukóza                             ribóza                                deoxyribóza

                  

Glukóza se vyskytuje v tělních tekutinách jako tzv. transportní cukr. Do krevního oběhu se dostává buď z trávicí soustavy z rozložené potravy nebo ze tkání jako produkt štěpení glykogenu. Z tělních tekutin se vstřebává do buněk, kde se buď oxiduje, nebo dochází k její polykondenzaci na glykogen. Polykondenzace nastává v cyklické formě molekul glukózy.

Fruktóza  (ovocný cukr) je důležitý meziprodukt v metabolismu glukózy.

Galaktóza vzniká při metabolismu glukózy a slouží jako stavební jednotka laktózy a galaktogenu.

Manóza se vyskytuje vázaná v polysacharidu mannanu, což je rezervní látka mnohých semen. Volná je obsažena ve svatojánském chlebu.

Aminohexózy:  Patří k nim především galaktozamin a acetylglukozamin, což jsou aminové deriváty glukózy a galaktózy. Slouží jako stavební materiál strukturálních polysacharidů (např. chitinu).

 

oligosacharidy: sacharóza, maltóza, laktóza, trehalóza, cellobióza

Sacharóza vzniká spojením glukózy a fruktózy v tzv. poloacetátové (cyklické) formě tzv. glykosidickou vazbou. Je to běžný cukr, obsažený v mnoha rostlinách (až 20%)

 

glukóza      +        fruktóza                 ®               sacharóza

 

Maltóza (cukr sladový) se skládá ze dvou zbytků glukózy. V těle vzniká nejčastěji jako meziprodukt při štěpení  škrobu a glykogenu.

 

maltóza

 

 

Laktóza (cukr mléčný) vzniká polykondenzací jedné molekuly glukózy a jedné molekuly galaktózy. Je hojná v mléce savců.

 

laktóza

 

Polysacharidy (glykogen, tunicin, celulóza, chitin, galaktogen) obsahují mnoho monosacharidových jednotek (obvykle v pyranózové formě, tj ve formě šestičetného kruhu) spojených glykosidickou vazbou. Patří mezi nejrozšířenější sacharidy. Molekuly zásobních polysacharidů (škrob v rostlinách, glykogen u živočiců) jsou kulovitého tvaru a jsou rozpustné ve vodě. Naopak molekuly strukturálních polysacharidů (celulóza, chitin) se vyskytují ve formě vláken, navzájem pospojovaných vodíkovými vazbami a uložených rovnoběžně ve fibrilách, a jsou ve vodě nerozpustné.

 

Glykogen (živočišný škrob) je makromolekulární polysacharid, který obsahuje podobně jako amylopektin rozvětvené řetězce glukózy. Rozvětvení u molekuly glykogenu je však mnohem častější, takže řetězce glukózy jsou kratší. Konce řetězců obsahují asi 6–7 jednotek glukózy. Čistý glykogen je bílý prášek, který ve vodě snadno vytváří koloidní roztok. V alkoholu je zcela nerozpustný. V živočišném těle se ukládá jako rezerva cukrů hlavně v jaterní tkáni a ve svalovině.

 

Tunicin  je strukturální polysacharid chemicky velmi podobný celulóze. Stejně jako glykogen vzniká polykondenzací mnoha molekul glukózy. Tvoří ochranné vrstvy na povrchu těla pláštěnců a rourky vláknonošců (Brachiata). Na rozdíl od glykogenu je ve vodě zcela nerozpustný.

 

Celulóza – obsahuje jen glukózové jednotky. Je to nejhojnější polysacharid u rostlin, tvoří buněčné stěny rostlinných buněk. Bavlna je čistá celulóza. Dřevo je celulóza s příměsmi ligninu, pryskyřice a hemicelulózy. Celulóza je nestravitelná, ale přesto je důležitá pro trávení, protože podporuje peristaltiku střev

 

celulóza

 

 

Chitin  se skládá z velkého počtu zbytků acetylglukosaminu. Štěpí se nejprve na disacharid chitobiózu Je to strukturální polysacharid. Vyskytuje se hojně v kutikule členovců. Slouží jako potrava živočišného původu některým druhům hmyzu, měkkýšům a bakteriím.

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                   chitin

 

Galaktogen  vzniká polykondenzací většího počtu molekul galaktózy. Nachází se jako rezervní cukr v gonádách měkkýšů.

  

 

mukopolysacharidy: (NH2 + uronové kys.+ jiné látky): kyselina hyaluronová, chondroitinsírová, heparin. Mukopolysacharidy vznikají polykondenzací aminocukrů a vazbou s molekulou kyseliny uronové nebo jiné látky. Vyskytují se v různých mezibuněčných hmotách a v sekretech hlenových žláz, ve slizu měkkýšů, v kloubních pouzdrech obratlovců apod.

 

Heparin se skládá z molekul kyseliny D-glukuronové a D-glukosaminu, vázaných α(1,4) glykosidickými vazbami. Některé hydroxyskupiny a aminoskupiny mohou být ještě esterifikovány kyselinou sírovou. Bývá vázaný na bílkoviny. Zabraňuje srážení krve. Vyskytuje se v prokrvených orgánech - játra, srdce, plíce, ledviny.

Kyselina hyaluronová se skládá z N-acetyl-D-glukosaminu a kyseliny D-glukuronové. Tvoří podstatnou složku pojivé tkáně a stěn kapilár, zpevňuje buněčné struktury a udržuje je v rosolovitém stavu, čímž brání pronikání cizorodých a patogenních látek do organismu.
 kyselina hyaluronová 
 
                                                                                                                

 

 

Peptidoglykan: (murein): Buněčné stěny baktérií obsahují polymerní řetězce disacharidů propojených navzájem krátkými řetězci aminokyselin (peptidů). Tato molekula peptidoglykanového typu se nazývá murein. Murein se nachází v buněčné stěně většiny baktérií (50% buněčné stěny u Gram-negativních a 10% u gram-pozitivních baktérií). Stěna gram-pozitivních baktérií je dosti silná (15-80 nm) a obsahuje několik vrstev peptidoglykanu, zatímco u Gram-negativních baktérií je buněčná stěna relativně tenká (10nm) a obsahuje pouze jednu vrstvu peptidoglykanu.

 

 

 

Struktura mureinu

Převzato z http://www.k-state.edu/bchem/courses/BIOCH521/f2001/c8images/FG08_31a-b.JPG

 

 

 

 

3.2.2. Tuky (lipidy)

Jako tuky označujeme estery glycerolu s mastnými kyselinami. Jsou  nerozpustné ve vodě, v buňkách se vyskytují hlavně jako energetická rezerva. Rozpouštějí se pouze v organických rozpouštědlech. V tucích jsou vázány jak mastné kyseliny nasycené, tak i nenasycené. Poměr mezi nimi určuje fyzikální vlastnosti tuku. Čím větší je počet nasycených mastných kyselin a čím delší mají řetězec, tím vyšší je bod tání tuku.

Běžně se vyskytující mastné kyseliny:

 

 

název

B.t. [°C]

vzorec

 

laurová

44

C11H23COOH

nasycené

palmitová

63

C15H31COOH

 

stearová

70

C17H35COOH

 

palmitoolejová

0

C15H29COOH

nenasycené

olejová

16

C17H33COOH

 

linolová

5

C17H31COOH

 

 

Tuky dělíme na neutrální tuky, vosky, fosfolipidy, glykolipidy a steroidy.

Neutrální tuky  (glycerol + mastné kyseliny) mají obecný vzorec        

                                                                                                               

Z mastných kyselin obsahují nejčastěji kyselinu palmitovou, stearovou a olejovou. Obecně platí pravidlo, že živočichové žijící v prostředí o vyšších teplotách (suchozemští savci) mají vyšší bod tání tuků než živočichové žijící v chladnějším prostředí (ryby, kytovci).

Neutrální tuky jsou pro tělo nejen rezervou živin, ale slouží také jako izolace proti ztrátám tepla, proti vlhkosti i proti mechanickým vlivům. Protože jsou hydrofobní, ukládají se ve vodném prostředí buněk jako kapénky nebo hrudky. Jsou obsaženy hlavně v tukových tkáních pod kůží a na povrchu orgánů. Přirozené tuky nejsou jednotné látky, ale složité směsi. Obsahují často různé vitamíny (A, D) a v organismu působí jako jejich nosiče, např. při vstřebávání.

Vosky  jsou estery mastných kyselin s vyššími jednosytnými alkoholy. Obecný vzorec je

R - COO – R. Vosky se vyskytují jak v rostlinách, tak i v některých živočišných tkáních. V rostlinách bývají na povrchu listů a plodů, čímž zpevňují jejich povrch a chrání je před vysušením.Ze živočišných vosků má největší význam lanolin z ovčí vlny a včelí vosk, ve kterém převládá palmitan myricylnatý (C15H31COOC31H63). Vosk však produkují i jiné druhy hmyzu, např. puklice a některé mšice.

Fosfolipidy - lecitiny, kefaliny, cerebrosidy, sfingomyeliny (tuk + H3PO4 + báze N)

- lecitiny jsou po chemické stránce glyceridy, v nichž je jedna molekula mastné kyseliny nahrazena zbytkem kyseliny fosforečné, na který je vázána dusíkatá báze cholin.

 

  lecitin

 

Cholin a zbytek kyseliny fosforečné dávají lecitinům hydrofilní vlastnosti. Proto jsou schopny tvořit vodné roztoky, ve kterých  se potom mohou rozpouštět neutrální tuky. Proto jsou lecitiny, podobně jako všechny ostatní fosfolipidy, důležité pro přesuny tuků v těle. Název lecitinů je odvozen z řeckého slova lékithos = žloutek, ve kterém byly nejdříve objeveny. Dnes jsou známy i z nervových tkání. Některé enzymy hadích jedů (např. kobry) nebo i jedů hmyzu a mikrobů odštěpují z lecitinů jednu molekulu mastné kyseliny a vytvářejí tak lysolecitiny, které působí hemolyticky (uvolńují z krvinek hemoglobin).

- kefaliny mají podobné složení i funkci jako lecitiny, ale místo cholinu obsahují aminoetylalkohol. Jsou hojné v mozkové tkáni. 

- cerebrosidy (glykolipidy) se skládají z alkoholu sfingosinu, galaktózy a vyšší mastné kyseliny. Některé cerebrosidy obsahují i několik monosacharidů, hlavně galaktózy. Jsou součástí nervových tkání.

- sfingomyeliny se skládají ze sfingosinu, na který je navázán zbytek mastné kyseliny, kyselina fosforečná a cholin. Vyskytují se v mozku a v obalových vrstvách nervů. U člověka tvoří až 25 % všech tuků. 

    sfingosin   

 

Steroidy (vitamín D, pohlavní a jiné hormony, cholesterol) jsou lipofilní látky, které odvozujeme od

cyklického uhlovodíku steranu.

                 steran

Steroidy jsou v přírodě velmi rozšířeny. V malém množství jsou obsaženy v každé buňce. V některých živočišných orgánech a rostlinách se vyskytují jako fyziologicky vysoce aktivní katalyzátory. Podle výskytu a fyziologického významu je lze dělit na steroidní hormony, soli žlučových kyselin, steroly, vitaminy D, geniny (srdeční jedy, saponiny) a steroidní alkaloidy.

 

 

3.2.3. aminokyseliny a bílkoviny (proteiny)

Bílkoviny jsou základní jednotkou pro výstavbu živé hmoty. Vyskytují se v  buněčných jádrech, jako stavební bílkoviny, enzymy, proteohormony, protilátky, viry atd. Jsou nepostradatelnou složkou potravy vyšších živočichů.

 

3.2.3.1.  aminokyseliny  jsou stavebními jednotkami bílkovin. Jsou to v podstatě aminoderiváty organických kyselin obecného vzorce

 

                                                                   

 

Každá aminokyselina má aspoň jednu aminovou a jednu karboxylovou funkční skupinu, což jim umožňuje vzájemně se spojovat tzv. peptidickými vazbami podle rovnice

 

Tím vzniká tzv. peptidický řetězec. Ten tvoří osu bílkovinné molekuly, ze které odbočují od kaaždého uhlíku mezi peptidickými vazbami postranní řetězce, tvořené zbytky aminokyselin (značenými jako R).

Chemické vlastnosti aminokyselin závisí také na funkčních skupinách jejich molekul.Vytvářejí soli jak se silnými zásadami,tak se silnými minerálními kyselinami. Monoaminokyseliny mají téměř neutrální povahu, protože vliv karboxylové a aminové skupiny se vzájemně vyrovnává. U aminodikarbonových kyselin převládá kyselý charakter, zatímco  diaminokarbonové aminokyseliny reagují zásaditě. K aminokyselinám řadíme kolem 200 látek, z nichž 20 se běžně vyskytujev bílkovinách živé hmoty. Jako 21. aminokyselina se v poslední době uvádí selenocystein, ve kterém je atom síry nahrazen atomem selenu.

 

Vzorce aminokyselin:

valin                          izoleucin                        leucin                        methionin

fenylalanin                    glycin                            alanin                            prolin

 

 

 

tryptofan                                   tyrosin                                         cystein

 

 

 

            

serin                             threonin                       asparagin                    glutamin

 

 

 

kyselina asparagová               kyselina glutamová

 

arginin                                        lysin                                                histidin

 

 

 

 

 

3.2.3.2. Proteiny (katalytické účinky i strukturální látky) - primární, sekundární, terciální, kvartérní struktura.

- jednoduché (proteiny): protaminy, albuminy, globuliny,

histony, skleroproteiny, glutaminy, prolaminy

- složené (proteidy): (bílk. složka + prostetická skupina)

fosfoproteiny, glykoproteiny, lipoproteiny, chromoproteiny, nukleoproteiny

 

Rozmanitost bílkovinných látek je dána především různými kombinacemi

aminokyselin v jejich peptidických řetězcích, tedy jejich tzv. primární strukturou.

Sekundární strukturou rozumíme sbalování polypeptidového řetězce do α-šroubovice nebo β-struktury (β-list). Struktura α-šroubovice je důsledkem tvorby vodíkových vazeb mezi CO- a NH- skupinami peptidových vazeb stočeného polypeptidu. Ten si lze představit jako válec o průměru 1 nm. Na jeho obvodu vyčnívají hydrofilní postranní řetězce aminokyselin. Obvykle však nemá celá molekula proteinu strukturu α-šroubovice. Uspořádání proteinů do β-struktury spočívá v tom, že kratší úseky jednoho nebo více natažených polypeptidových řetězců umístěných vedle sebe jsou spojeny vodíkovými vazbami mezi CO- a NH- skupinami peptidových vazeb.Lze si je představit v rovině skládaného listu, z něhož kolmo k rovině listu vyčnívají zbytky aminokyselin.

 

                                 

                                                α-šroubovice                                                                         β-struktura (β-list)                                             

 

 

Jako terciární struktura proteinů se označuje prostorové uspořádání polypeptidového řetězce. Jedním z důvodů tohoto uspořádání je tvorba disulfidických vazeb (S–S) dvou cysteinových zbytků, které vznikají oxidací jejich sulfhydrilových skupin. Protože tyto vazby vznikají uvnitř téhož řetězce, tento řetězec se zkroutí. Hlavním důvodem vzniku terciární struktury proteinů je však různá chemická povaha aminokyselinových postranních skupin schopných tvořit nekovalentní vazby.

Podle terciární struktury dělíme proteiny na globulární a fibrilární.

-                  globulární proteiny, kde se střídají α-šroubovice a β-struktury s ostatními segmenty proteinu, čímž vytváří kompaktní klubko.

-                  fibrilární proteiny, kde převažují uspořádané segmenty α-šroubovice nebo β-struktury.

Kvartérní struktura se vytváří z většího počtu peptidických řetězců, tzv. podjednotek, navzájem pospojovaných vodíkovými můstky  a svými postranními řetězci sulfidickými nebo i jinými vazbami. Molekuly těchto bílkovin tvoří složité prostorové útvary (např. molekuly protilátek).

 

Jednoduché bílkoviny (proteiny) se skládají pouze z peptidických řetězců aminokyselin, jichž obsahují stovky až několik tisíc. Dělíme je na rozpustné a nerozpustné. Mezi rozpustné patří

a)     Protaminy – jsou to nejjednodušší fibrilární bílkoviny s malou molekulovou hmotností. Skládají se převážně z diaminokyselin, a proto jsou silně zásadité povahy.Vyskytují se vzácně, především ve spermiích některých ryb, např. sleďovitých.

b)     Albuminy – patří k vemi rozšířeným, druhově specifickým bílkovinám živočišného těla. Nejznámější jsou sérové albuminy obsažené v krvi a míze, vaječné albuminy ve vaječných obalech a buňkách a mléčné albuminy v mléce savců. Z rostlinných albuminů byl izolován leukosin z obilí, legumelin z hrachu a ricin ze skočce. Jsou mírně zásadité povahy s malým obsahem diaminokyselin. Dobře se rozpouštějí v čisté vodě. Snadno se srážejí kyselinami a varem. Patří mezi ně globulární i fibrilární bílkoviny.

c)      Globuliny – patří rovněž k velmi rozšířeným, druhově specificky utvářeným bílkovinám. V čisté vodě jsou nerozpustné, snadno se však rozpouštějí ve zředěných roztocích solí, louhů a kyselin. Srážejí se varem a nasycenými roztoky některých solí. Mohou mít globulární i fibrilární strukturu. Mezi nejznámější živočišné globuliny patří sérové, mléčné (laktoglobulin) a svalové (aktin a myosin) globuliny. Fibrinogen se vyskytuje v krvi a tkáňových tekutinách (účinkem trombinu se mění v nerozpustný fibrin, a způsobuje tím srážení krve). Z rostlinných globulinů je znám legumin z hrachu a čočky, edestin ze semen konopí a tuberin z brambor.

d)     Histony – obsahují hodně diaminokyselin, ale ve srovnání s protaminy jsou méně zásadité a mají větší molekulovou hmotnost. Nesrážejí se teplem.Všechny histony mají podobnou strukturu. Střed jejich molekuly je globulární, konce jsou flexibilní a vláknité. Obsahují mnoho argininu a lyzinu, hlavně ve svých flexibilních koncích.  Jako volné se vyskytují v bílých krvinkách, v buňkách štítné žlázy a ve spermiích některých druhů ryb a ježovek. Všechny buňky je obsahují v jádrech jako součást chromatinu (vázané na deoxyribonukleovou kyselinu).

e)     Prolaminy – typické rostlinné bílkoviny. Obsahují značné množství prolinu a glutaminu, neobsahují lyzin. Jsou nerozpustné ve vodě, ale rozpustné ve zředěných roztocích kyselin, louhů a solí a v 70% etylalkoholu. Nekoagulují za tepla. Byly izolovány z obilných zrn.

f)        Gluteliny – liší se od prolaminů nerozpustností v alkoholu a koagulací za tepla. Jsou bohaté na kyselinu glutamovou. Společně s protaminy se nacházejí v obilných zrnech.

 

Nerozpustné bílkoviny – skleroproteiny (= strukturální bílkoviny)  – obsahují velmi málo diaminokyselin a značné množství glykolu. Jsou to zcela nerozpustné fibrilární bílkoviny. Zpevňují těla organismů, proto se vyskytují především v různých oporných tkáních. Patří mezi ně kolageny, elastiny, retikuliny, keratiny a spongin. V hedvábí jsou obsaženy sericin a fibroin. Sericin se rozpouští ve vařící vodě. Po jeho vyvaření zbývá v surovém hedvábí fibroin, který obsahuje větší množství glykolu, alaninu a tyrosinu.  Nejstálejší proteiny jsou keratiny, které se vyskytují v pokožce, peří, vlně, chlupechruhovině, nehtech atd. Obsahují značné množství cystinu.

 

Složené bílkoviny (proteidy)  jsou sloučeniny jednoduchých bílkovin s nebílkovinnou složkou, zvanou prostetická skupina. Podle jejího charakteru je dělíme do několika skupin: fosfoproteiny, glykoproteiny, lipoproteiny, chromoproteiny, nukleoproteiny.

a)     Fosfoproteiny – prostetickou složku tvoří zbytek kyseliny ortofosforečné. Patří mezi ně např. kasein, který je hlavní bílkovinou mléka, a ovovitelin, obsažený ve vaječném žloutku. Pro výživu živočichů mají značný význam, neboť obsahují všechny nezbytné aminokyseliny.

b)     glykoproteiny – jsou komplexy bílkovin s cukry. Ve vodě tvoří velmi viskózní koloidní roztoky. Jako příklad lze uvést muciny , obsažené ve slinách, žaludeční a střevní šťávě apod., které obsahují mukoitinsírovou kyselinu. Způsobují vazkost výměšků sliznic dýchacího a zažívacího ústrojí (hlen) a chrání sliznice zažívacího ústrojí před samotrávením. Dalším důležitým glykoproteinem je  chondromukoid, což je hlavní mezibuněčná hmota chrupavkových tkání. Jeho prostetickou skupinou je kyselina chondroitinsírová.

c)      lipoproteiny  - na bílkovinnou složku je navázána látka lipoidní povahy. Velmi často to bývají lecitiny. Lipoproteiny se v těle podílejí na látkové přeměně tuků (mají značný význam při regulaci rozpustnosti lipidních látek v tkáňových tekutinách) a jsou stavebním materiálem membránových struktur v buňkách.

d)     chromoproteiny – prostetickou složkou je nějaká barevná organická látka, jejíž molekula obsahuje atom kovu. Patří mezi ně především krevní barviva s atomem železa (hemoglobin, hemerytrin, chlorokruorin) nebo např. hemocyanin s atomem mědi. Myoglobin slouží jako přenašeč kyslíku ve svalových tkáních.

e)     nukleoproteiny – jsou to komplexy histonů s nukleovými kyselinami. Tyto látky mají pro existenci, reprodukci a vnitřní zákonitosti organismů prvořadý význam. Dobře se rozpouštějí ve zředěných solích a zásadách. Jejich roztoky jsou kyselé povahy. Vyskytují se ve všech buňkách, hlavně v jejich jádrech a ribozómech. Z funkčního hlediska je významná především jejich prostetická složka – nukleová kyselina.

 

 

hemoglobin

 

3.2.4. nukleové kyseliny

Jsou to makromolekulární látky vznikající polymerací nukleotidů. Sekvence nukleotidů v jejich molekulách jsou nositelem genetické informace. Každý nukleotid se skládá ze zbytku purinové nebo pyrimidinové dusíkaté báze, na který je navázána ribóza nebo deoxyribóza.Tím vzniká tzv. nukleosid, na jehož cukernou složku se dále váže zbytek kyseliny ortofosforečné za vzniku nukleotidu.

Mononukleotidy se tedy mohou vzájemně lišit buď dusíkatou bazí nebo cukernou složkou (pentózou). Mohou obsahovat celkem 5 bazí: 3 pyrimidinové (uracil – U, tymin – T, cytosin – C) a dvě purinové: adenin – A a guanin – G). Tymin se může kombinovat jen s deoxyribózou a uracil jen s ribózou. Kyselina ortofosforečná je zodpovědná za vysloveně kyselý charakter mononukleotidů. V živé hmotě se tedy vyskytuje celkem 8 typů mononukleotidů: 4 deoxyribonukleotidy (kyselina deoxyadenylová – dAMP, deoxyguanylová – dGMP, deoxytymidylová – dTMP a deoxycytidylová – dCMP) a 4 ribonukleotidy (kyselina adenylová – AMP, guanylová – GMP,  uridylová – UMP a cytidylová – CMP)

 

 

 

    

adenin                             guanin

 

               

cytozin                        tymin                                  uracil

 

                                                           nukleotid: kys. adenylová

 

Mononukleotidy jsou významné nejen jako součásti nukleových kyselin. Látky s charakterem nukleotidů najdeme i např. mezi koenzymy. Kyselina afdenylová je výchozí látkou pro adenozindifosfát (ADP) a adenozintrifosfát (ATP). Tyto látky umožňují v buňkách přenos energie.

V polynukleotidovém řetězci jsou nukleotidy vzájemně spojeny tzv. 3´, 5´- fosfodiesterovou vazbou mezi 3´a 5´uhlíky pentózy. Nukleové kyseliny dělíme podle druhu pentózy (ribóza nebo deoxyribóza) a také podle jejich rozdílné funkce na kyseliny deoxyrinonukleové (DNK) a ribonukleové (RNK).

                                                       

 

Kyseliny deoxyribonukleové obsahují jako cukernou složku deoxyribózu. Obsahují řádově tisíce až statisíce nukleotidů. Vyskytují se ponejvíce v buněčném jádře ve formě komplexů s bazickými bílkovinami  (protaminy a histony), které označujeme jako nukleoproteiny. Mezi určitými bázemi nukleových kyselin (G-C, A-T, případně v RNK A-U) se mohou tvořit vodíkové vazby, které spojují dohromady vždy dva tzv. komplementární polynukleotidové řetězce. Tak vzniká obvyklá sekundární struktura DNK, pravotočivé dvoušroubovice. Uvnitř této dvoušroubovice se nacházejí páry bází (10,5 párů na jeden závit dvoušroubovice) kdežto její vnější část tvoří opornou strukturu, tzv. cukrfosfátovou kostru. Sekvence bází DNK představuje zápis genetické informace pomocí čtyř „písmen“ A, T, G, C. Podle principu párování bází každá z nich jednoznačně určuje odpovídající bázi v páru. Tak může být přenášena genetická informace. V buňkách vytváří nukleoprotein složité terciární struktury (chromatin).

Párování bazí v DNA a její sekundární struktura

 

 

Na koncích molekul DNK byly nalezeny čtyřřetězcové úseky, tzv. telomery. Vyznačují se vysokým obsahem guaninu a zřejmě hrají značnou roli v procesu stárnutí buňky (zkracování telomer po každém buněčném dělení).

Určité druhy DNK (některé viry, plazmidy, prokaryontní chromozómy, chromozómy mitochondrií a chloroplastů) nejsou lineární, ale oba konce jsou navzájem kovalentně spojeny. Nazýváme je kružnicové či cirkulární molekuly DNK.

 

Kyseliny ribonukleové (cukernou složkou je ribóza) jsou tvořeny většinou jedním řetězcem polynukleotidů. Přepisuje geny (informace) DNK do podoby bílkovin. Tento přepis začíná transkripcí nukleotidových sekvencí do sekvencí RNK. Ta se nachází jednak v jádře buňky  také v cytoplazmě, kde řídí syntézu bílkovin. Podle funkce, kterou molekuly RNK v buňce zastávají, se dělí na tyto druhy:

 

a)     mediátorová RNK (mRNK) – též mesenžerová či informační (iRNK), molekulová hmotnost  100 000 – 500 000. Přenáší informace z DNK na ribozómy (částice, na kterých dochází k syntéze proteinů). Je vyhradně jednořetězcová s proměnlivou velikostí molekuly.

b)     transferová RNK (tRNK) – molekulová hmotnost kolem 26 000, tj. asi 80 nukleotidů. Přináší k ribozómu aminokyseliny. Její řetězec částečně vytváří dvouřetězcovou strukturu, v níž se kromě základních bazí vyskytují i další tzv. minoritní dusíkaté báze.

c)      ribosomální RNK (rRNK) – molekulová hmotnost 60 000 – 120 000. Tvoří součást ribozómu.

d)     Malé jaderné (small nucleotic) nebo katalytické RNK (ribozymy) – podílejí se na mnoha reakcích probíhajících v jádře či cytoplazmě buňky. Mohou vysřihovat introny z mRNK a některé sekvence z jiných molekul RNA nebo ve svém vlastním řetězci a volné konce kovalentně spojovat.

 

struktura RNA

 

Přesto, že je molekula RNK tvořena pouze jedním polynukleotidovým řetězcem, nejedná se o jednoduchou lineární strukturu. Obsahuje rozsáhlé oblasti komplementárních párů bazí A-U a G-C. To je důvodem, proč se sama skládá do různých prostorových struktur. V oblastech, kde tvoří páry bazí, přijímá molekula RNK stejně jako DNK šroubovicovou strukturu. Genomy některých virů tvoří dvoušroubovicová RNK.

 

 

 

3.2.5. Enzymybiochemicky aktivní proteiny s nebílkovinnou složkou

slouží v živé buňce jako katalyzátory. Podílí se na většině chemických reakcí buňky, a tím určují její metabolismus. Látky, které se účinkem enzymů mění, nazýváme substráty.

Chemicky patří enzymy mezi jednoduché nebo složené bílkoviny. Ty se skládají z bílkovinné části a tzv. prostetické skupiny. Za katalytickou funkci enzymu odpovídá pouze část molekuly, tzv. aktivní místo. To tvoří buď sekvence několika aminokyselin na určitém místě povrchu molekuly, nebo až terciární struktura molekuly. U některých enzymů je katalytická funkce spojena s jejich prostetickou skupinou, kterou označujeme jako koenzym. Většina koenzymů obsahuje některý vitamin a mnohdy i atom nějakého kovu. Bílkovinná část (tzv. apoenzym) mívá především substrátovou specifitu, tj. rozhoduje o tom, které látky se přemění a které ne. Kromě substrátové specifity vykazují enzymy i funkční specifitu. Ta určuje chemickou reakci, kterou enzym katalyzuje (např. hydrolýzu, fosforylaci, oxidaci atd.).

 

 

Podle doporučeného názvosloví se v současné době dělí enzymy do šesti skupin:

1.      Oxireduktázy katalyzují oxidačně redukční reakce. Přenášejí vodíkové atomy a elektrony, nebo připojují k molekulám substrátu atomy kyslíku.

2.      Transferázy přenášejí skupinu atomů mezi různými substráty.

3.      Hydrolázy jsou katalyzátory hydrolytického štěpení. Patří mezi ně většina trávicích enzymů zažívacího ústrojí živočichů. Podle typu štěpené vazby se dělí např. na esterázy, glykozidázy, peptidázy.

4.      Lyázy katalyzují nehydrolytické štěpení vazeb, při kterém se od substrátu odštěpují malé skupiny atomů. (štěpí se např, vazba C-C, C-O, C-N). Syntázy katalyzují spojení dvou skupin do většího celku.

5.      Izomerázy umožňují přesmyk vazeb a tím přechod mezi izomery. Např, racemázy mění levo- a pravotočivý atom C za jeho zrcadlový obraz, cis-trans izomerázy zajišťují přechod mezi cis a trans izomery sloučenin.

6.      Ligázy (syntetázy) katylyzují vznik vazby mezi dvěma sloučeninami za současného rozštěpení molekuly adenozintrifosfátu (ATP), které dodává do reakce potřebnou energii. 

Enzymová katalýza spočívá v podstatném snížení aktivační energie přeskupením elektronové struktury u molekuly substrátu. K tomu je nutné, aby se enzym (E) přechodně navázal na substrát (S). Tento komplex (ES) se po skončení katalyzované reakce opět rozpadá na původní enzym a produkt katalyzované reakce:

 

                                    E + S → ES → E + produkt

 

Tento sled pochodů probíhá velmi rychle, řádově v mikrosekundách až nanosekundách.

 

Enzymy jsou zpravidla vysoce specifické, tj. určitý enzym může katalyzovat jen jediný typ biochemické reakce.

Názvy enzymů se obvykle odvozují od názvů látek, jejichž přeměnu katalyzují, a to tak, že jejich koncovky nahrazujeme koncovkou –áza. Např. enzym štěpící ribonukleové kyseliny se nazývá ribonukleáza, maltózu štěpí maltáza, lipidy lipáza apod. Setkáváme se však i se staršími vžitými názvy, jako např. ptyalin, trypsin aj., které nebyly vytvořeny podle této zásady a zahrnují někdy i větší počet enzymů.

Substrátová specifita některých enzymů je vysoce vyhraněna.  Např. různé proteázy štěpí peptidovou vazbu pouze v určitých sekvencích aminokyselin, a některé nukleázy štěpí polynukleotidový řetězec  jen v určitých sekvencích bazí. Obecně se enzymy, které postupně odštěpují monomery od konců molekuly polymeru, nazývají exoenzymy (např. exonukleázy, exopeptidázy) na rozdíl od endoenzymů (endonukleázy, endopeptidázy), které štěpí polymery uvnitř řetězce.

Většinu enzymů využívají ty buňky, které je produkují. Jen některé jsou z buňky vylučovány a transportovány na jiné místo. V těchto případech vylučuje buňka enzymy v neúčinné podobě jako tzv. proenzymy (zymogeny). Ty se stávají účinnými teprve na místě svého určení působením jiné látky. Např. některé buňky žaludeční sliznice produkují proenzym pepsinogen, který je až v kyselém prostředí sliznice aktivován na pepsin kyselinou solnou, kterou vylučují jiné žlázové buňky.

 

 

 

3.2.6. vitaminy

Vitamíny jsou organické sloučeniny, které již v malých koncentracích ovlivňují průběh některých chemických dějů v živém organizmu.

Jsou nutné pro průběh životních funkcí, avšak organismus je nedokáže syntetizovat, leda z jejich přímých prekurzorů, provitamínů. Jejich nezbytné denní dávky jsou velmi nepatrné, nepatří tedy mezi živiny, ale mají katalytickou funkci (vitamin je složkou koenymu)

Význam vitamínů spočívá v tom, že tvoří nezbytnou součást enzymů. Nedostatek vitamínů bývá příčinou vážných fyziologických poruch (avitaminózy). Rovněž přebytek vitamínů (hypervitaminóza) může být škodlivý. Z hlediska chemického složení netvoří vitamíny sourodou skupinu látek. Označují se velkými písmeny (A, B, C, D, K, atd.), popř. se od sebe odlišují číselným indexem (B1, B2 . . . až B12).

Podle rozpustnosti vitamíny dělíme na dvě skupiny:
a) rozpustné ve vodě
b) rozpustné v tucích

Vitamin

Funkce

Doporučená denní dávka

Zdroje

Vitamíny rozpustné v tucích

Vitamin A (retinol)

antioxidant, zlepšuje vidění, prevence šerosleposti, snižuje cholesterol v krvi

0,8mg

játra, žloutky, rybí tuk

Beta-karoten

viz. vitamin A

1,6mg

rostlinné zdroje (mrkev, petržel, jeřabina, paprika, špenát...)

Vitamin D (kalciferol)

vstřebávání vápníku a fosforu, prevence osteoporózy, nezbytný pro silné kosti a zuby

0,005 - 0,01mg

ultrafialové záření, konzervované ryby, vaječný žloutek

Vitamin E (tokoferol)

působí jako antioxiadant, ochraňuje před neurologickými, srdečními a cévními poruchami, je prevencí nádorů prsů a plic

10mg

listová zelenina, nečištěné obilí, pšeničné klíčky, olej z bavlníku a klíčků

Vitamin K

nezbytný při mechanismu srážení krve

0,001mg

vše zelené, sójový olej, rajčata

Vitamíny rozpustné ve vodě (hydrofilní)

Vitamin B1 (thiamin)

podílí se na metabolismu sacharidů, příznivě ovlivňuje nervový systém, přispívá k duševní čilosti

1,2 - 2mg

pivovarské droždí, játra, ovesné vločky, neloupaná rýže, vlašské ořechy, černý chléb, brambory

Vitamin B2 (riboflavin)

pomáhá spalovat cukry, zlepšuje zrak, podporuje zdravé reprodukční funkce, chrání před anémií

1,2 - 1,6mg

droždí, mléko, brambory, maso....

Vitamin B3 (kyselina pantotenová)

působí při syntéze pohlavních hormonů, podporuje buněčné dýchání, je nezbytný pro správnou funkci mozku, pomáhá likvidovat složky cholesterolu a tuků v krevním oběhu a zmírňuje arthretické projevy

5 - 18mg

maso, slunečnicová semena, arašídy, černý chléb, luštěniny, pivovarské droždí

Vitamin B5 (dexpantoten)

povzbuzuje imunitní systém, podporuje hojení ran, snižuje hladinu cholesterolu, působí preventivně proti infarktu a zánětům kloubů

6 - 10mg

droždí, játra, tmavé maso krocana a kuřat, vejce, otruby, plné zrno, ovesné vločky

Vitamin B6 (pyridoxin)

působí při metabolismu aminokyselin, bílkovin a tuků, zvyšuje imunitu, je prevencí proti nádorům, tlumí  svalové křeče, mírní některé projevy cukrovky, působí močopudně, potlačuje předmenstruační obtíže

2mg

droždí, játra, pšeničné klíčky, černý chléb, melasa, banány, brambory, ořechy, slunečnicová semena, pohanka, otruby, hrubá žitná mouka, kuřata, ryby

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

nezbytný pro nervový systém, prevence proti anémii (společně s kys. listovou)

0,002 - 0,003mg

hovězí a telecí játra, droždí

Vitamin B9 (kyselina listová)

nezbytná pro proces dělení buněk, zasahuje do metabolismu aminokyselin

0,2 - 0,4mg

špenát, listová zelenina

Vitamin C

(kyselina askorbová)

důležitý v metabolických procesech, obnově a udržování pojivové tkáně, působí při antioxidačních dějích, prevence proti různým typům infekcí, posiluje imunitní systém, pomáhá udržovat optimální hladinu cholesterolu v krvi, eliminuje účinky karcinogenů, zvyšuje odolnost vůči stresu, zlepšuje vstřebávání železa rostlinného původu, působí při syntéze kolagenu

30 - 60mg

citrusové plody, šípky, nať petržele, černý rybíz, křen, jahody, rakytník...

Vitamin H

(biotin )

brání šedivění a vypadávání vlasů, podporuje růst vlasů, zlepšuje kvalitu nehtů, pomáhá při kožních chorobách, zmírňuje svalové bolesti

0,15 - 0,3mg

játra, čokoláda, květák, houby, hrách

 

 

 

 

 

3.2.7. hormony

jsou regulační látky, které působí v malých množstvích. Nejsou zdrojem energie ani stavební částí buněk. Hormonálním řízením rozumíme ovlivňování periferních tkání specificky účinnými látkami, které se tvoří v určitých specializovaných žlázách (tzv. žlázy s vnitřní sekrecí neboli endokrinní žlázy) nebo tkáních a jsou vylučovány do krevního oběhu. Jsou roznášeny krví do cílových buněk, které musí obsahovat receptor pro daný hormon. Doba jejich působení bývá několik minut až týdnů. Jako látky tělu vlastní se tvoří přímo v organismu.V tom se liší od vitamínů, které musí organismus přijímat zvenčí.

Spolu s nervovým systémem a specifickou imunitou patří hormonální systém ke trojici systémů, které v organismu zajišťují sběr a vyhodnocování informací z vnitřního i vnějšího prostředí a reakci na ně. Všechny tyto tři systémy jsou navíc propojeny mnoha způsoby, mimo jiné i na biochemické úrovni.

 Chemicky patří hormony do tří skupin:

1.  Skupina vodorozpustných látek s malou molekulou. Patří sem vedle neurotransmiterů (adrenalin, noradrenalin, kyselina gamaaminomáselná a další) také cytokininy (histamin, serotonin). Uvedené látky neprocházejí buněčnou membránou a váží se na povrchové receptory.

2.  Proteiny a peptidy. Mezi ně patří hormony nadvěsku mozkového, hormony podvěsku mozkového (přitom hormony zadního laloku jsou vytvářeny neurony v hypothalamu a do hypofýzy se dostávají nervovými vlákny), thyreokalcitonin ze štítné žlázy a s ním funkčně spolupracující parathormon z příštitných tělísek, hormony insulin a glukagon, hormony z placenty a obalů zárodku, i některé neurotransmitery. Rovněž účinkují vazbou na povrchové receptory buněk.

3.  Skupina hydrofobních organických látek - steroidní hormony (kůra nadledviny, pohlavní žlázy, placenta), hormony štítné žlázy, vitamín D3 a další. Pronikají do buněk a reagují s receptory uvnitř buněk.

Produkce hormonů musí být něčím řízena, jinak by v organismu nastal chaos. Tuto řídící funkci má zpětná vazba. Je to děj, při němž odpověď buňky na hormon zpětně ovlivňuje činnost zdroje hormonu.

 

 

Přehled některých hormonů: Hypofýza (přední lalok) - 6 hormonů, hypofýza (zadní lalok) - 2 hormony, nadledvinky - hormony korové a dřeňové, štítná žláza - 2 hlavní hormony, příštítná tělíska - 1 hlavní hormon, Langerhansovy ostrůvky - 2 hlavní hormony.

Podvěsek mozkový    (hypophysis cerebri)

adenohypofýza
(v předním laloku)

Somatotropin
(STH)

Prolaktin
(PRL)

Kortikotropin
(ACTH)

Thyrotropin
(TTH)

Folitropin
(FSH)

Lutotropin
(LH, ICSH)

- podporuje růst těla, hojení tkání, kostnatění chrupavek


- růst mléčné žlázy, produkce mléka po porodu

- řídí činnost kůry nadledvin

- může působit komplikace při růstu štítné žlázy

- řízení menstruačního cyklu, ovulace, u mužů růst semenotvorných kanálků ve varleti

- vliv na ovulaci, u mužů ovlivňuje buňky varlete s tvorbou testosteronu

neurohypofýza
   (v zadním laloku)

Antidiuretický
(ADH)

Oxytocin

- ovlivňuje propustnost moči v ledvinách


- řídí rytmiku některých hladkých svalů dělohy a reflexní aktivity při vyprazdňování prsních žláz.

Štítná žláza
(glandula thyroidea)

 

Thyroxin

Trijodthyronin
(TTH)

- oba mají metabolické, růstové, vývojové a termoregulační účinky

- reguluje funkci štítné žlázy

Příštítná tělíska
(glandulae parathyroideae)

 

Parathormon
(PTH)

- reguluje propustnost (hladinu) vápníku (Ca) a fosforu (P) v těle, což ovlivňuje hlavně ledviny, kosti, střeva a oční čočku.

Slinivka břišní (pankreas):

Langerhansovy ostrůvky

Insulin

Glukakon

- řídící hladinu glukózy v krvi

- stará se o tvorbu glykogenu v játrech

   Nadledvinky (glandulae suprarenales)

kůra nadledvinek

Glukokortikoidy
(např. Kortisol)

Mineralkortikoidy
(např. aldosteron)


Androgeny

 

 

- protizánětlivý

- hormony učinkují na metabolismus Na, K, vody a udržují homeostázu vnitřního prostředí.

- regulují přeměnu bílkovin, tuků a zvyšují tak pohotovost těla při zátěži.

dřeň nadledvinek

Adrenalin
Noradrenalin

- celotělní působnost, ovlivňují krevní oběh, tlak krve, srdeční stahy, CNS, přenos signálů přes synapse, ovládají energii. Pomáhají se vyrovnat se stresovými situacemi.

Pohlavní orgány
(gonády)

Leydigovy buňky

Testosteron

- ve varleti - značný vliv na růst, vývoj a funkci pohlavních orgánů, regulují sexuální cítění i chování

Folikuly vaječníku

EstrogenyProgesteron

- vliv na růst a obnovování děložní sliznice, utváření druhotných pohlavních znaků a orgánů, regulují sexuální cítění i chování

- zajišťují pochody související s počátky těhotenství

 

 

Feromony  (exohormony)

jsou specifické látky produkované organismy a působící přes vnější prostředí velmi účinně na jiné jedince téhož druhu (feromony = exohormony, „vnější hormony“. Rozeznáváme feromony sexuální, shromažďovací a poplašné. Velmi často se vyskytují u hmyzu.

 

 

 

 


pářící se čmeláci

 

 

pářící se čmeláci           

 

Byly však nalezeny u mnoha jiných organismů včetně člověka. Po chemické stránce například sexuální feromon zavíječe jablečného je primární alkohol, obsahující řetězec 12 uhlíků a dvou  konjugovaných dvojných vazeb Jiné motýlí feromony jsou uhlovodíky, epoxidy, octany nebo aldehydy.

 

 

Většina feromonů se skládá ze dvou nebo více chemikálií, které musí být vylučovány v přesném poměru, aby byly účinné.

 

3.2.8. PROSTAGLANDINY

 

Tvoří skupinu obsahující desítky sloučenin syntetizovaných v živočišných organismech z vysoce nenasycených mastných kyselin. Jsou to velmi účinné látky, které si organismus netvoří do zásoby, ale syntetizuje je podle potřeby takřka ve všech tkáních. Podobně jako hormony působí tak, že stimulují cílové buňky.Liší se od nich ale tím, že působí lokálně, blízko místa kde byly syntetizovány, a velmi rychle se metabolizují. Jejich zvláštností je i to, že tytéž prostaglandiny působí odlišně v různých tkáních. Bylo zjištěno, že zvyšují nebo snižují krevní tlak, regulují svalové stahy a sekreci žláz. Jedna z těchto látek stimuluje kontrakci dělohy a proto se využívá v gynekologii. Prostaglandiny také ovlivňují přenos nervových impulsů, podílejí se na obraně těla proti infekci a regulují rychlost metabolismu v různých tkáních. Některé z nich vyvolávají horečku, pravděpodobně tím, že v hypothalamu působí na mechanismy regulující teplotu. Podílejí se také na vzniku zánětlivých procesů a pocitu bolesti. Je známo, že aspirin a jiné nesteroidní protizánětlivé léky inhibují syntézu prostaglandinu tím, že blokují enzym, který tělo k jejich tvorbě potřebuje. Neobvyklé biochemické vlastnosti prostaglandinů jsou důvodem zájmu farmaceutických firem o tyto látky a jejich syntetické deriváty.

 

 

3.2.9. pigmenty

Jsou to chemické sloučeniny, které odrážejí pouze určité vlnové délky viditelného světla. To způsobuje jejich barevný vzhled. Květiny, koráli i zvířecí kůže obsahují pigmenty, které jsou příčinou jejich barvy. Avšak důležitější než odraz světla je schopnost pigmentů určité vlnové délky světla pohlcovat. To má zvláštní význam pro organismy, které při své výživě využívají fotosyntézu. Pro rostliny, řasy a cyanobaktérie jsou pigmenty prostředkem sloužícím k zachycení světelné energie potřebné pro fotosyntézu. Protože však každý pigment pohlcuje pouze světlo určitých vlnových délek, potřebují obvykle několik druhů pigmentů, z nichž každý má jinou barvu, k zachycení většího podílu sluneční energie.

 

Živočišné pigmenty dělíme na

 

exogenní- dostávají se do těla zvenku

endogenní- tělo si je samo vytvoří

       autogenní- vznikají při látkové přeměně bez vztahu k odbourávání krevního barviva

       hematogenní- pigmenty vznikají přeměnou krevního barviva

 

Pigmenty exogenní

 

 - pronikají do těla kůží, spolknutím nebo vdechnutím.

Kůží například při tetováži (vpichem jehly se barvivo zanese do podkoží, kde je fagocytováno).

Vnikne-li do těla železná či měděná střepina, rezaví a rez zbarvuje okolí.  Vzniká tak sideróza či chalkóza (nebezpečné v oku - neprůhledná skvrna v rohovce).

Trávicím ústrojím mohou do těla pronikat těžké kovy, které zbarvují sliznice černě.

Dýchacím ústrojím proniká do těla mnoho prachu (zaprášení plic= pneumokonióza).

Nejlehčí formou je tzv.anthrakóza,  kdy se v plicích hromadí saze ze znečištěného ovzduší; klinicky nevýznamné, prach plíce pouze zbarvuje; vzniká prakticky u všech dospělých jedinců.

 

Pigmenty endogenní

 

autogenní- k nim řadíme melanin a lipofuscin

 

   Melanin - zbarvuje kůži, vlasy a oči. V kůži vystavené slunečnímu záření ho přibývá a jeho vrstva chrání pod ním ležící tkáně před poškozením slunečními paprsky. V pokožce se tvoří v buňkách nazývaných melanocyty. Jeho produkce je řízena ze středního laloku hypofýzy.  Addisonova  nemoc vzniká nedostatečnou činností kůry nadledviny; dochází ke zvýšené tvorbě melanotropinu a proto je jedním z jejich příznaků celkové tmavé zbarvení kůže z hyperpigmentace.

Vedle této hyperpigmentace difúzní se vyskytují ještě místní, buď  tečkovité v podobě pih nebo větší skvrny v kůži obličeje u některých těhotných žen nebo při poruchách metabolismu u jaterních chorob. Místní pigmentace způsobená nakupením névových buněk ve škáře se nazývá névus nebo mateřské znaménko.   Nepřítomnost melaninu vyvolává poruchy zbarvení (vitiligo - bílá skvrna s přesným ohraničením na kůži jinak nezměněné,   leukoderma - nepřesně ohraničená bílá skvrna na poškozené kůži v místě jizvy nebo v místě ztenčení kůže,    albinismus - nepřítomnost melaninu difúzně v celém těle; postižení mají bílou kůži, vlasy, všechno ochlupení, a protože chybí melanin i v pigmentové vrstvě očí, mají červené zornice a těžko snášejí prudké světlo) 

  Lipofuscin - je barvivo, které se začíná v těle objevovat až ke konci dětského věku a se zvyšujícím se věkem ho přibývá, ve větší míře se objevuje u lidí sešlých a kachektických (pigment z opotřebování)

 

Hematogenní - při rozpadu erytrocytů se uvolňuje hemoglobin a chemicky se rozkládá na hemosiderin - obsahující železo- a neželezitou část bilirubin. Základní složkou hemoglobinu, myoglobinu, enzymu katalázy, cytochromů i jiných látek je pyrolové barvivo hem, které tvoří zvláště významnou skupinu pigmentů u živočichů.

 

                                         hem 

 

 

 Rostlinné pigmenty

Rostliny obsahují dva typy pigmentů - hydrofilní, rozpustné ve vodě a hydrofobní, tj. lipofilní, ve vodě nerozpustné, naproti tomu rozpustné v tucích a různých organických rozpouštědlech. Hydrofobní pigmenty se vyskytují zejména v plastidech a mají většinou význam při fotosyntéze, zatímco hydrofilní pigmenty se vyskytují spíše ve vakuolách a při fotosyntéze význam nemají.

Rozeznáváme tři skupiny asimilačních barviv - chlorofyly, karotenoidy a fykobiliny. V chloroplastech vyšších rostlin se vyskytují zpravidla chlorofyly a a b, různé karoteny a větší množství xanthofylu. U nižších rostlin a sinic však nacházíme i jiné pigmenty než u vyšších rostlin, např. chlorofyly c a d, z karotenoidů je to např. fukoxanthin (hnědé řasy), z fykobilinů jsou to fykoerythrin a fykocyanin (červené řasy a sinice). Při fotosyntéze jsou nejdůležitější chlorofyly, ostatní barviva však fotosyntézu podporují.

Pigmenty rozpustné ve vodě jsou přítomné zejména ve vakuolách květů či plodů, kde způsobují jejich typické zbarvení. Jde zejména o anthokyany a flavonoidy.

 

Chlorofyly jsou pigmenty obsahující porfyrinový kruh. Jedná se o stabilní molekulu kruhového tvaru, obsahující volné elektrony. Z tohoto důvodu má molekula chlorofylu schopnost snadno elektrony přijímat i uvolňovat, a tím předávat elektrony s vysokou energií jiným molekulám. To je podstata procesu, jímž chlorofyl zachycuje sluneční energii.

Existuje několik druhů chlorofylu, z nichž nejdůležitější je chlorofyl a. To je molekula umožňující fotosyntézu tím, že převádí elektrony s vysokou energií do molekul potřebných pro výrobu cukrů. Obsahují jej všechny fotosyntetizující rostliny, řasy a cyanobaktérie. Chlorofyl b se vyskytuje pouze v rostlinách a zelených řasách.

 

                                                               

                       

 

Spektra chlorofylu a a b

vlnová délka (nm)

 

Karotenoidy patří z chemického hlediska do skupiny tetraterpenoidů (jsou jejich synonymem); jedná se o oligomery izoprenu. Vlastní karotenoidy se vyznačují pouze několika variantami uhlíkového skeletu: mají bud’ ryze alifatický řetězec, nebo řetězec zakončený jedním či dvěma cykly (šestičlenným nebo pětičlenným). To je důvod jejich nerozpustnosti ve vodě. Proto musí být uvnitř buněk připojeny k membránám.

Karotenoidy jsou obvykle červené, oranžové či žluté pigmenty, zahrnující známou látku karoten (zodpovědnou za zbarvení mrkve). Nejsou schopny využívat absorbovanou sluneční energii přímo k fotosyntéze, ale musí ji přenášet na chlorofyl. Proto se jim také říká doprovodné pigmenty (accessory pigments).

Nejdůležitější je b-karoten (provitamín A), který je charakterizován cyklizací na obou koncích uhlovodíkového řetězce. Dalšími provitamíny A jsou z karotenoidů a-karoten, g-karoten a  b-kryptoxanthin.

 

 

Karotenoidní barviva doprovázejí chlorofyly v rostlinách, ale vyskytují se i v mikroorganismech a v živočišných organismech (raci, humr, losos); jako zásobní látky jsou ukládány v tukových tkáních, ve žloutku ptačích vajec apod. Listy všech zelených rostlin obsahují tytéž hlavní karotenoidy - b - karoten, a - karoten, lutein, violaxanthin a neoxanthin. Kryptoxanthin a zeaxanthin jsou minoritní složky tzv. xanthofylové frakce. Xanthofyly jsou v listech přítomny volné na rozdíl od plodů, kde jsou vázány ve formě esterů vyšších mastných kyselin a ve formě glykosidů (bakterie a řasy). Karotenoidní barviva jsou vázána v chloroplastech ve formě chromoproteinů a funkčně se účastní fotosyntézy.

Karotenoidy jsou výborně rozpustné v sirouhlíku, benzenu, chloroformu, méně rozpustné v hexanu, etheru, petroletheru, olejích, acetonu a ethanolu. Prakticky nerozpustné ve vodě, kyselinách a solích. Absorpční spektrum má tři charakteristické absorpční pásy, jejichž poloha je závislá na použitém rozpouštědle.    

 

Fykobiliny jsou pigmenty rozpustné ve vodě, a proto se nacházejí v cytoplazmě nebo ve stromatu chloroplastů. Vyskytují se pouze u sinic (cyanobacteria) a ruduch (rhodophyta). Jsou užitečné nejen pro organismy, které je využívají k zachycování světelné energie, ale našly i uplatnění pro výzkumné účely. Jak  fykoerythrin tak i fykocyanin při určité vlnové délce světla fluoreskují. Znamená to, že jsou-li vystaveny silnému světlu, absorbují jeho energii, kterou pak uvolňují jako světlo s velmi úzkým rozsahem vlnových délek. Tyto pigmenty lze chemicky navázat na protilátky, které se přidají k suspenzi buněk. Po ozáření laserem lze pak protilátky v buňkách identifikovat. Tato metoda nalézá široké uplatnění při identifikaci rakovinných buněk.

 

                                       

Flaviny jsou odvozené od izoalloxazinu. Nejznámější je riboflavin, vitamin B2, uplatňující se rovněž při biologických oxidacích.

        

                                           izoalloxazin                                                      

 

 

Použitá Literatura

1.                  Knoz, J.: Obecná zoologie I. Učební text přírodovědecké fakulty UJEP. Státní pedagogické nakladatelství Praha 1984

2.                  Rozsypal, S.: Úvod do molekulární biologie 1, 2. Brno 1997

3.                  Rozsypal, S.: Přehled biologie. Scientia, pedagogické nakl., Praha 1994

4.                  Koštíř, J.: Obecná biochemie. SNTL, Praha 1960

5.                  Nečas, O.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Nakladatelství H & H Vyšehradská, Jinočany 2000

6.                  Karlson, P.:  Základy biochemie. Academia, Praha 1971

7.                  http://library.tedankara.k12.tr/chemistry/vol5/vol5.htm

8.                  http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e16/16j.htm

9.                  http://wine1.sb.fsu.edu/BCH4053/Lecture18/Lecture18.htm

10.             http://wine1.sb.fsu.edu/BCH4053/Lecture18/Lecture18.htm

11.             http://biolab.webpark.cz/tabvitaminy.htm

12.             http://www.labo.cz/mft/chemie_biochemie.htm

13.             http://www.hoflink.com/~house/Cell%20Chemistry.html

14.             http://www.fsps.muni.cz/materialy/texty/t007/

15.             http://home.worldonline.cz/%7Eca080987/hormony.htm

16.             http://home.worldonline.cz/%7Eca080987/hormony.htm

17.             http://home.worldonline.cz/%7Eca080987/hormony.htm

18.             http://www.lboro.ac.uk/departments/cg/Projects/2001/clarke/introduction.html#Properties

19.             http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook/courses/guide/rnast.htm

20.             http://www.indstate.edu/thcme/mwking/home.html

21.             http://www.volny.cz/referaty/files/uhlovod2.doc

22.             http://www.elnes.cz/adolescent/vitaminy.htm

23.             http://www.neva-masquerade.de/melanin.htm

24.             http://chemie.uni-paderborn.de/arbeitskreise/biologie/WWW/Forschung/JTFa/Language.htm

 

Doporučená literatura

 

1.        Biochemický výkladový slovník s obrázky, vzorci, rovnicemi a definicemi: http://www.vscht.cz/eds/knihy/uid_es-002/motor/main.obsah.html