Odkazy na stránky související s problematikou víry, vědy a současných etických problémů ve společnosti:

 

Zjevení Panny Marie v Medžugorji trvají od 24. 6. 1981 dodnes. Panna Maria vede lidstvo k záchraně před zničením změnou smýšlení. Jev je dobré podrobně prostudovat.

 

http://verite.cz/cs/medzugorje/zjeveni-panny-marie

 

http://www.medugorje.org/

 

Další informace:

 

http://klinickasmrt.cz/

 

http://prolife.cz/

 

http://vira.cz/knihovna/index2.php?sel_kniha=4 

 

http://memento.junweb.cz

 

http://www.creationscience.com/onlinebook/

 

 

 

Názory na existenci Boží

několika významných osobností lidstva

 

 

(Z přísně vědeckého hlediska zde ovšem chybí zdroje pramenů, odkud bylo čerpáno, poznámka -  Vladimír Ptáček)

 

 

AMPERE André Marie /1775-1836/

Velký francouzský fyzik: „Amperovo pravidlo.“ Od jeho jména je odvozena jednotka Ampere.

„Jedním z nejvíce přesvědčivých důvodů existence Boží je soulad panující ve vesmíru a onen podivuhodný soulad, jehož mocí každá životní bytost nalézá ve svých ústrojích všechno, co jej jí potřebné k zachování života, k plození a rozvoji fyzických a také duševních schopností.“

 

BACON Francis /1561-1626/

Anglický filosof a spisovatel.

„Povrchní filosofické bádání může vést k nevěře, jen hlubší bádání musí přivést k náboženství. To znamená, že málo vědy odvádí od Boha, více k němu zase přivádí zpět.“

 

BAYER Karl Ernst von

Biolog, zakladatel moderní embryologie.

„Dnes k nám příroda mluví podivuhodnou řečí, symfonií zákonitosti a krásy. Když jsem nedávno pozoroval lidské tělo, cítil jsem, jako bych poslouchal úchvatné kázání. Obnažil jsem hlavu a chtělo se mi zpívat: Haleluja – Chvalme Boha!“

 

BECQUEREL Henri André /1852-1908/

Francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny 1903. V díle o silách fyzicko-chemických napsal:

„Je nemožné porozumět vzniku života na zemi bez Tvůrce.“

 

BERGSON Henri /1859-1941/

Francouzský filosof, nositel Nobelovy ceny 1927, jeden z největších filozofů 20. století. Jeho dílo a myšlení náleží k největším vymoženostem naší doby. Prošel všemi úskalími materialismu a nevěry, až nakonec vyznal: „Pro mne je Kristus Bohem… Abych řekl pravdu, nechtěl jsem dojít tam, kam jsem došel, ale je to má vina, že všechny cesty dobra a pravdy vedou k evangeliu?“

 

BOYLE Robert /1627-1691/

Anglický fyzik a chemik, je tvůrcem moderní chemie. Jeho díla způsobila obrat v dějinách chemie. Jeho slova zní: „Dokonce všechny nejlepší knihy v porovnání s Písmem svatým jsou jako planety, které svůj lesk a světlo dostávají od slunce.“

 

COOPER Gordon /1927/

Americký kosmonaut

„Díky tobě, Otče, zvláště za to, že jsi mi dovolil podniknout tento let. Díky tobě za poctu, které jsem mohl dosáhnout tím, že jsem zde nahoře, na tomto úžasném místě, odkud mám možnost spatřit všechny ty rozmanité a podivuhodné věci, jež jsi stvořil.“

 

DARWIN Charles Robert /1809-1882/

Velký anglický přírodovědec a biolog

„Stvořitel vdechl život jen několika formám, nebo jen jedné, a když naše planeta, podřízená přesným zákonům gravitace, učinila své obraty, z tak jednoduchého počátku vyvinula se nespočetná řada nejhezčích a nejpodivuhodnějších forem. /Původ druhů/ Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha.“

 

DESSAUER Friedrich /1881-1963/

Vynikající přírodovědec, fyzik a filosof, zakladatel roentgenové hloubkové léčby a kvantové biologie

„Bože všemohoucí, vyznávám dnes před Tebou, že jsme pronikli k hranicím lidských možností a lidského poznání. A o to pokorněji stojíme vůči otázkám o smyslu života, začínajíce znovu zápas o poznání tebe – o věčné a svaté tajemství země, nebe a lidského srdce. Jestliže v posledních sedmdesáti letech proud objevů a vynálezů vnikl tak mocně do naší doby, znamená to, že Bůh Stvořitel k nám mluví prostřednictvím výzkumníků a vynálezců hlasitěji a zřetelněji, než kdykoli předtím, a dává nám k dispozici svou moc.“

 

EDISON Thomas Alva /1847-1931/

Americký vynálezce, snad nejvýznamnější vynálezce v dějinách světa. Svými vynálezy způsobil revoluci v naší civilizaci. Patentoval 1200 vynálezů. V roce 1899 na vrcholu Eiffelovy věže napsal do pamětní knihy tato slova: „Vyjadřuji svůj obdiv odvážnému budovateli této originální věže, neboť mám velkou úctu ke všem budovatelům, největší pak k vrcholně geniálnímu budovateli – k Bohu.“

 

FABRE Jean Henri /1823-1915/

Francouzský entomolog

Když se ho jednou kdosi otázal, věří-li v Boha, odpověděl: „Nemohu říci, že v Boha věřím, já ho vidím. Bez něj nechápu nic. Bez něj je vše temné. Přesvědčení, že Bůh je, jsem si nejen zachoval, ale i prohloubil a zdokonalil. Každá doba má svůj vrtoch. Je to nemoc času. Spíše mi stáhnete kůži z těla, než byste mi vyrval víru z duše.“

 

FARADAY Michael /1791-1867/

Velký anglický chemik a fyzik. Od jeho jména je odvozena jednotka faraday.

„Udivilo vás, pánové, že jste uslyšeli z mých úst slovo Bůh, ale ujišťuji vás, že pojetí Boha i čest, jakou jemu vzdávám, opírám na tak pevných základech, jako jsou pravdy z oblasti fyziky.“ (Mnichovský měsíčník Hohland, leden 1937)

 

FLEMING Sir Alexander /1881-1955/

Anglický bakteriolog, objevitel penicilinu, nositel Nobelovy ceny 1945

„Dnešní fyzika potvrzuje, že fyzický svět má svůj počátek v tvůrčím aktu a vůbec není něčím, co se samo stvořilo a co nemá počátek. Velké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. Vesmír se dnes jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá Plánovače. Tělesné zmrtvýchvstání Kristovo je jednou z nejlépe dosvědčených událostí v dějinách lidstva.“

 

GALILEI Galileo /1564-1642/

Italský astronom a fyzik, pomocí dalekohledu vlastní výroby prováděl pozorování různých planet

„Jenom chorobná představa o naší velikosti může dělat z neslýchaně slabého rozumu soudce nad Božími díly a považovat za prázdné a zbytečné všechno ve vesmírném světě, co neslouží našemu prospěchu.“

 

HAGEN Johannes Georg /1847-1930/

Rakouský matematik a astronom, je autorem díla „O proměnných hvězdách“. Píše: „Tajemství světů, které stvořil Bůh, kryjí se v mlhovinách. Nepochopitelný prostor, vyplněný těmito mlhovinami, ukazuje očím astronoma, hledajícího velkým teleskopem, obrazy úžasné krásy, jejichž mohutnost a jemnost je podána dokonaleji než v předních dílech Rembrandtových.“

 

HERSCHEL Frederick William /1738-1822/

Anglický astronom, konstruktér velkých teleskopů, objevitel více než 2500 mlhovin, objevitel infračervených paprsků: „Pravdivá věda tak dalece vyjasňuje přívlastky Boha, že ateismus se stává absurdním. Jedině přítomnost Ducha může rozluštit všechny ty těžkosti. Čím více se rozšiřuje pole vědy, tím více se objevuje nepopíratelných důkazů o věčné a všemohoucí Stvořitelově moudrosti.“

 

HERTZ Heinrich Rudolph /1857-1894/

Německý fyzik, odhalil a dokázal existenci elektromagnetických vln. Od jeho jména je odvozena jednotka Hertz: „Jestliže toužíme skutečně mít dokončený obraz vesmírných zákonů, musíme uznat za tímto naším neviditelným hmotným světem ještě jiný neviditelný svět, za hranicemi našich smyslů a schopností musíme uznat moc, která vládne nad světem!“

 

JOULE James Prescott /1818-1889/

Anglický fyzik, vyznačil hodnotu mechanické rovnováhy tepla, uvolňovaného ve vodiči protékajícím elektrickým proudem. Od jeho jména je odvozena jednotka Joule. „Když obrátíme svůj zrak z hvězdného nebe k zemi, setkáme se s velkou rozmanitostí jevů, svázaných vzájemně s přeměnami životní síly a tepla, jevů, které jasně oslavují moudrost a blahoslaví pravici Velkého Budovatele přírody… Tímto způsobem se udržuje pořádek vesmíru… neboť nade vším se vznáší svobodná vůle Boží.“

 

KELVIN Sir William /1824-1907/

Anglický matematik a fyzik. Od jeho jména je odvozena jednotka Kelvin.

„Všude kolem sebe nacházíme přesvědčivé důkazy o rozumu a moudré účelnosti věcí, které poukazují na to, že v celé přírodě účinkuje svobodná vůle a zároveň nás učí, že všechny živé bytosti závisí na věčném Stvořiteli a Vládci. Neexistuje způsob pochopení počátku a dalšího průběhu života bez jisté všeobsahující tvůrčí síly. Znali jsme Boha pouze z jeho děl. Věda však nás nutí bezpodmínečně uznat a uvěřit s neochvějnou jistotou v řídící moc. Jestli se zamyslíte opravdu hodně, budete vědou přinucení uvěřit v Boha!“

 

LAMARCK Jean Baptiste /1744-1829/

Francouzský přírodovědec

„Existence a všemohoucnost Boží představují celou pozitivní vědu člověka. Bůh stvořil hmotu a udělil jí rozmanité přívlastky a ona bude tak dlouho existovat, jak dlouho se zalíbí Bohu. Organizace a život jsou plodem přírody a zároveň výslednicí sil, jež obdržela od svrchovaného původce všech věcí. Příroda může plodit, ale jedině Bůh může stvořit.“

 

LAPLACE Pierre Simon /1749-1827/

Velký francouzský matematik, teoretický fyzik a astronom, vyslovil domněnku o původu planet a mlhovin. „Bůh náš kraluje nad časem i nad věčností a nepodléhá žádným změnám, čím hlouběji jej poznáváme, tím více se o tom ujišťujeme.“

 

LINNÉ Carl von /1707-1778/

Švédský přírodovědec, lékař a botanik, v úvodu svého díla „O systému přírody“ píše: „Dívám-li se na slunce a hvězdy, zavěšené v prostoru, myslím, že všechna ta stvořená díla mají na sobě znamení moudrosti a moci Boha, jenž je naplňuje světlem a životem. Viděl jsem přecházet kolem sebe Věčného, Nekonečného, Vševědoucího Boha a z úcty jsem padl na kolena.“

 

MAXWELL James Clerk /1831-1879/

Skotský fyzik, zakladatel elektromagnetické teorie světla

„Sluneční soustavy jsou dokonalé dnes, jako byly v den svého stvoření. Kéž bychom se přesvědčili, že naše nejšlechetnější lidské vlastnosti jsou obrazem té Bytosti, která na počátku stvořila nebe i zemi, tak jako i hmotu, ze které jsou stvořené. Podíval jsem se z blízka do většiny filosofických systémů a přesvědčil jsem se na vlastní oči, že žádný z nich se nemůže rozvinout bez zásadního pojetí o Bohu. Bože, který jsi stvořil svět a člověka, nauč nás zkoumat tvá díla tak, abychom mohli opanovat zemi, aby náš rozum zmohutněl ve tvé službě.“

 

NEWTON Sir Isaac /1643-1727/

Anglický matematik, fyzik a astronom, objevitel zákona gravitace. Od jeho jména je odvozena jednotka Newton. Dívaje se do světel vesmíru, řekl: „Toto obdivuhodné uložení slunce, planet i komet může být pouze dílem všemohoucí a rozumné bytosti. A jestli každá hvězda je středem systému, podobného našemu, jistě to vše bylo uspořádáno podle stejného plánu a všechno musí být poddáno jedné a téže bytosti. Tato nekonečná bytost řídí všechno… Bůh je nejvyšší, věčnou, nekonečnou Bytostí.“

 

PASTEUR Louis /1822-1895/

Geniální francouzský chemik a biolog – velký dobrodinec lidstva.

„Nedostatečné vědění od Boha oddaluje. Mnoho vědy přivádí k němu zpět. Má studia a výzkumy mne přivedly k tomu, že mám skoro takovou víru, jako bretaňský sedlák. Ale jsem si jist, že kdybych ještě více studoval a zkoumal, měl bych víru bretaňské selky.“

 

PAVLOV Ivan Petrovič /1849-1936/

Slavný ruský fyziolog, nositel Nobelovy ceny za medicínu 1904.

Do konce života měl hluboké náboženské založení, vyznání pravoslavného. Téměř všechny práce přes den začínal modlitbou. Velmi se modlíval v pravoslavném kostele. Jednou, když vyšel z kostela, byl zadržen nevěřícím člověkem: „Copak, dědku, zdá se, že věříš v buržoazního Boha? To je tmářství“, zavrčel pohrdlivě. „Jen nevzdělanec věří v takové pohádky.“ Na to Pavlov odpověděl: „Není všem dáno být tak vzdělaným jako ty, soudruhu.“

 

PLANCK Max Karl Ernst Ludwig /1858-1947/

Německý fyzik, tvůrce kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny za fyziku 1918. „Planckova konstanta.“

„Přírodní vědy a náboženství nepředstavují protiklady, ale v jistých bodech se úplně shodují, doplňují se navzájem a vzájemně se podmiňují. Metody, jichž užívají přírodní vědy, jsou různé, ale smysl práce a směr se zcela shoduje… kdokoli studuje fyzický svět, musí uznat existenci osobního Boha.“

 

SIEMENS Werner von /1816-1892/

Německý vynálezce v oboru elektrotechniky.

„Čím hlouběji vnikáme do harmonického působení přírodních sil, tím pokornějšími a skromnějšími se cítíme a tím více vzrůstá náš obdiv nad nekonečnou moudrostí, která udržuje pořádek ve světě a proniká celé stvoření.“

 

VOLTA Alessandro /1745-1827/

Italský fyzik, průkopník v elektrodynamice. Od jeho jména je odvozena jednotka Volt. „Prozkoumal jsem do nejmenších podrobností základy našeho náboženství, ověřoval jsem si je jak čtením apologetů, tak i heretiků a ateistů, a tehdy jsem spatřil onu nevyvratitelnou pravdu, že každý rozum, který nepokazily zlé žádosti a vášně, každý jasný, upřímný a pravý rozum musí uznat náboženství a milovat je.“

 

 

MORRISON A. Cressy

Biolog, bývalý prezident newyorské Akademie věd

 

„Existuje sedm důvodů, proč při pohledu na svět věřím v Boha:

 

1.      Svět nemohl vzniknout náhodou.

2.      Každá život směřuje k určitému cíli. Někdo musel tento cíl určit

3.      Moudrost, uložená v instinktu zvířat (včel, mravenců, vos) svědčí o moudrosti Tvůrce.

4.      Moudrost lidského rozumu převyšuje nekonečně instinkt zvířat. Tím zřejměji jejím zřídlem musí být Nejvyšší Moudrost

5.      Kdo Vesmír je uspořádán s velkou inteligencí. Je nemožnou věcí, že by takto uspořádaný způsobil počátek života?

6.      Ve světě panuje zákon rovnováhy. Existují vedle sebe různé druhy zvířat a rostlin. Žádný z nich nemůže ovládnout ten druhý, aby jej zahubil beze zbytku.

7.      Člověk může dojít k chápání Boha, jestli se dívá s obdivem na zaměření k cíli a soulad světa.

 

Jsme teprve na úsvitu vědeckého věku a každý nový paprsek, vrhaný vědeckým výzkumem, ukazuje jasněji dílo Stvořitele, nadaného nekonečnou inteligencí. V duchu vědecké pokory a víry, založené na vědění, se stále více přibližujeme k vědeckému poznání Boha.

 

Mám pro svou hlubokou víru tedy sedm důvodů:

 

První důvod:

Matematicky přesně můžeme dokázat, že náš vesmír byl plánován a vytvořen nesmírným budovatelským duchem.

Dejme tomu, že vložíme do kapsy deset mincí, očíslovaných od jedné do deseti a důkladně jimi zamícháme. Pokuste se je vytahovat v pořadí od jedné do deseti, vkládajíce vytaženou minci zase zpět, a znovu jimi míchejte. Matematicky víme, že pravděpodobnost vytažení jedničky je 1:10. Pravděpodobnost vytažení jedničky a hned dvojky je 1:100. Vytažení jedničky, dvojky a trojky je 1:1000 a tak dále. Vaši naději, že byste vytáhli všech deset mincí v přesném pořadí od jedné do deseti lze vyjádřit poměrem jedné ku deseti miliardám. Podle podobné úvahy je třeba stejně přesných podmínek, aby mohl existovat na zemi život a je vyloučeno, aby jejich vzájemné správné uspořádání bylo dílem náhody. Naše planeta se otáčí na rovníku kolem své osy rychlostí 1 666 km za hodinu. Kdyby se otáčela jen rychlostí 150 km za hodinu, naše dny a noci by byly jedenáctkrát delší a horké slunce by spálilo za den všechnu vegetaci a zbytek by se stal obětí dlouhé mrazivé noci.

Dále: slunce, zdroj všeho života na zemi, má povrchovou teplotu 6000 stupňů Celsia a naše planeta je od něho natolik vzdálena, aby nás tento žár zahříval, ale nespálil. Kdyby slunce vydávalo jen polovinu svého záření, zmrzli bychom, a kdyby vydávalo o polovinu více, uhořeli bychom. Zemská osa je nakloněna o 23 stupňů, čímž získáme 4 roční doby. Kdyby nebyla takto nakloněna, výpary z oceánů by se pohybovaly na sever a jih a vytvořily by nesmírné plochy ledu. Kdyby měsíc byl od nás vzdálen jen 100 000 km, mořský příliv by byl tak velký, že by byly dvakrát denně všechny světadíly úplně pod vodou a ta by brzy spláchla i nejvyšší hory. Kdyby zemská kůra byla jen o 3 m silnější, nebylo by v ovzduší kyslíku, který by se spojil s jinými prvky na různé sloučeniny, tvořící zemskou kůru, a nebylo by organického života. Kdyby moře bylo jen o několik metrů hlubší, pohltilo by všechen náš kyslík a kysličník uhličitý a nemohly by existovat žádné rostliny. Nebo kdyby ovzduší bylo značně řidší, některé z meteorů, kterých se denně spaluje v ovzduší miliony, by dopadly na různé části země a založily by zde oheň. Následkem těchto a spousty jiných okolností není ani jediná možnost z milionu, že by život na naší planetě vznikl náhodou.

 

Druhý důvod:

Vynalézavost a přizpůsobivost života je projevem vševládnoucí nejvyšší inteligence. Nikdo nikdy nevyzkoumal, co život vlastně je. Nemá váhu ani rozměr, ale má velkou sílu, protože rostoucí kořen rozlomí tvrdý kámen. Život si podmanil vodu, zemi, vzduch, ovládl prvky a přinutil je, aby se rozkládaly a tvořily sloučeniny. Život je jako sochař, dává tvar všem živoucím věcem a jako malíř vykresluje každý list a barví každý květ. Život je hudebníkem, který naučil ptáčky písním a hmyz bzukotu. Život je znamenitý chemik, který dává chuť ovoci a koření, růže naplňuje kouzelnou vůní, vodu a kysličník uhličitý mění v cukr a přitom uvolňuje kyslík, který potřebují živočichové k dýchání. Podívejte se na téměř neviditelnou kapénku protoplasmy, průhledné a rosolu podobné, jež je schopna se pohybovat, berouc k tomu sílu ze slunce. Tato jediná buňka, tato průhledná kapénka, chová v sobě zárodek života a má schopnost rozdávat tento život každému živoucímu tvoru, malému či velkému. Síla této buňky je větší než síla všech lidí, zvířat a rostlin, protože z ní vyšel všechen život. Příroda nestvořila život, neboť žárem vyžehnuté skály a slané moře nemohly dát potřebné předpoklady. A kdo jej sem tedy přinesl?

 

Třetí důvod:

Moudrost zvířat jasně mluví o dobrotě Tvůrce, který vložil pud do jinak bezmocných tvorů. Mladý losos tráví léta v moři, načež se vrací do rodné řeky a táhne proti proudu při té straně řeky, na které se do ní vlévá říčka nebo potok, v němž se narodil. Co jej vede tak přesně zpět do rodiště? Přeneseme-li ho do jiné říčky, okamžitě ví, že není ve správné vodě, razí si cestu zpátky do hlavní řeky a potom zase vzhůru na místo svého určení. Ještě obtížnější je rozřešení úhoří záhady. Tito podivní tvorové se stěhují v době dospělosti ze všech řek a rybníků na celém světě do moře a spěchají do nesmírných hlubin u Bermud, což znamená, že úhoři z Evropy musejí uplavat mořem mnoho tisíc kilometrů. Tam se páří a umírají. Maličcí úhoříci, kteří zřejmě nemohou vědět nic, než jsou v nesmírné vodní poušti, se přesto vydávají na zpáteční cestu a najdou nejen pevninu, ze které vyšli jejich rodiče, ale i řeky a jezera a rybníky, takže každá voda je opět osídlena mladými úhoři. Žádný americký úhoř nebyl nikdy chycen v Evropě a žádný evropský úhoř v Americe. Příroda dokonce zadržela dospívání evropského úhoře o rok, aby nahradila jeho delší cestu. Odkud se vzal pud, který to všechno řídí? Jistá vosa přemůže kobylku, vyhrabe v zemi díru, dá kobylce žihadlo na přesně určené místo, aby nezahynula, ale byla v bezvědomí a žila dále jako kus konzervovaného masa. Potom naklade vajíčka těsně vedle kobylky, aby se její mláďata mohla pást na kobylce, která zůstává živá, protože její mrtvé maso by mladé vosy usmrtilo. Stará vosa to vše dělala poprvé v životě, ale její druh to dělal od nepaměti, protože jinak by nebylo takových vos. Takovou tajemnou techniku nelze vysvětlit nějakým přizpůsobením se poměrům, ta musela být prostě dána.

 

Čtvrtý důvod:

Člověk má něco více, než pouhý zvířecí pud – má schopnost myslet. Ještě nikdy nebylo o žádném zvířeti zaznamenáno, že by dovedlo počítat do deseti, či jen rozumělo významu čísel. Tam, kde je pud jen jediným tónem flétny, krásným, ale omezeným – lidský mozek obsahuje tóny všech nástrojů orchestru. Tento čtvrtý důvod netřeba rozvádět. Díky lidskému rozumu jsme schopni úvahy, že jsme tím, čím jsme jen proto, že se nám dostalo jiskry Boží moudrosti.

 

Pátý důvod:

Prostředky Boží pro zachování všech živých tvorů – podivuhodné geny. Tyto geny jsou tak nepatrná tělíska, že kdyby bylo možno dát dohromady všechny geny odpovědné za zrození všech lidí na světě, vešly by se do dvou náprstků. A přece tato ultramikroskopická tělíska, zvaná geny, a jejich průvodci, chromozomy, obývají každou živou buňku a jsou nositeli všech lidských i zvířecích charakteristických vlastností.

 Dva náprstky jsou velmi malá prostora, aby se do ní vešly všechny charakteristické individuální vlastnosti miliard lidí. Ale jsou to nade všechnu pochybnost zjištěná fakta. Nuže, jak tedy geny mohou uchovávat všechny normální dědičné vlastnosti mnoha předků a jak zachovávat psychiku každého v tak nepatrném množství hmoty? Zde je vlastně začátek dědičnosti v buňce, jednotce, která v sobě chová a nese geny. Jak je možné, aby několik málo milionů atomů, tvořících ultramikroskopický gen, absolutně ovládlo všechen život na světě? To je příklad úžasné moudrosti a prozíravosti, jež může vycházet jen z nejvyšší moudrosti Tvůrcovy – žádná jiná hypotéza to nevyloží.

 

Šestý důvod:

Účelné hospodaření přírody nás nutí, abychom si uvědomovali, že jen nekonečná Moudrost mohla předvídat a ovládat různé eventuality, jež se v přírodě vyskytnou. Před mnoha lety byl v Austrálii vysazen jistý druh kaktusu jako ochranný plot. Nemaje zde žádného nepřítele v říši hmyzu, kaktus se přímo zázračně rozmnožil a pokryl území tak široké a dlouhé, jako je celá Anglie. Vyhnal obyvatele z vesnic a farem a zničil jejich polnosti. Vědci hledali po celém světě nějakého nepřítele tohoto kaktusu. Konečně našli hmyz, který se živil jen kaktusem a nechtěl žrát nic jiného. Hmyz se rychle množil – neměl žádných nepřátel. Hmyz přemohl brzy kaktusy, takže dnes už je jich v Austrálii málo; ale současně skoro úplně vyhynul i on. Takové zásady v udržování rovnováhy v přírodě řídí jistě nějaká vyšší Moudrost. (Proč tak rychle množící se hmyz neovládl celou planetu? Protože nemá takové plíce jako člověk, nýbrž jen dýchací průduchy. Když hmyz roste, tyto průduchy nerostou úměrně s ním. Proto se opravdu nikdy nevyskytl na světě nějaký veliký hmyz. Kdyby nebylo tohoto moudrého zařízení, nemohl by člověk existovat.Představte si, že byste se setkali se sršněm veliký jako tygr.)

 

Sedmý důvod:

Okolnosti, že člověk chápe pojem Boha.

Pojetí Boha tryská ze schopnosti člověka – inteligence, kterou ostatní tvorové na této planetě nemají. Jen díky této úžasné vlastnosti může člověk samojediný mezi všemi tvory nalézat důkazy věcí neviditelných. Obzory, které tato vlastnost člověku otevírá, jsou nekonečné, neboť když se lidská zdokonalená inteligence stává spirituální skutečností, může ve všem účelném uspořádání kolem sebe vidět a poznat velikou pravdu, že nebe je všude, že Bůh je všude a ve všem – a že nikde nám není tak blízko, jako v našich srdcích. Je to pravda jak vědecká, tak rozumově poznatelná, co napsal žalmista Páně: Nebesa vypravují slávu Boží a obloha zjevuje dílo jeho rukou.

 

 

 

 

 

Pozorujeme s hlubokou vděčností to úžasné tajemství, které silně připoutává Ježíšovo Srdce k jeho stvořením. Uvažme, že přijal naše tělo, aby žil mezi námi a sdílel tento ubohý pozemský život. Seberme celou naši intelektuální sílu, abychom s užitkem rozjímali o houževnaté horlivosti a obtíži jeho apoštolátu, abychom si směli připomenout hrůzy jeho utrpení a mučednictví a adorovat jeho krev, která byla královsky nabídnuta do poslední kapky za vykoupení lidstva. Potom se stejně pokornou vírou, se stejně horoucí láskou, s kterou naplňuje a usiluje o naše duše, skloňme své nečisté hlavy u jeho nohou.

Sv. Padre Pio

 

(počet přístupů od 15.3.07)