V. Ptáček – podíl na řešených výzkumných projektech:

V. Ptacekthe research grants and projects  (English version, thereinafter 

 

 

Výzkumné projekty(aktivní):

 

GA203/98/0453

Chemické signály ovlivňující; identifikace složek, jejich biologická aktivita a biosyntéza. 1998 – 2000.

Řešitelé: Irena Valterová, ÚOCHB Praha,  P. Krieg, VÚVč Dol, Vladimír Ptáček, MU PřF Brno.

Podrobnosti: http://wwwdata.muni.cz/to.cs/research/cep_item.asp?ID=1267

 

CEZ: MSM 143100010 (= J07/98:143100010)

Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy

Jaromír Vaňhara a kol (inc. V. Ptáček), 1999-2003.

Podrobnosti: http://www.sci.muni.cz/zoolecol/biodivst/

 

GA203/02/0158

Biosyntéza složek samčího značkovacího feromonu čmeláků; studium enzymově řízených esterifikačních a desaturačních procesů, 2002 – 2004.

Řešitelé: Irena Valterová, ÚOCHB Praha, Vladimír Ptáček, MU PřF Brno

Podrobnosti: http://wwwdata.muni.cz/to.cs/research/cep_item.asp?ID=801

 

Grant FRVŠ, 504/2003,

Digitalizovaný učební text pro výuku předmětu Obecná zoologie, 2004.

Řešitel: Vladimír Ptáček., MU PřF Brno.

Podrobnosti: http://www.sci.muni.cz/ptacek/zoologie.htm

 

GA AVČR IAA4055403

Lipidy u čmeláků a jejich úloha v biosyntéze složek feromonů, 2004 – 2008.

Řešitelé: Irena Valterová, ÚOCHB Praha, Vladimír Ptáček, MU PřF Brno.

 

NAZV IR440114

Průzkum čmeláků a jejich potravních zdrojů na vybraných lokalitách jižní Moravy s využitím laboratorních metod chovu čmeláků pro zachování jejich druhové diverzity v přírodě. 2004 – 2008

Řešitelé: Jan Hofbauer, VÚP Troubsko u Brna, Vladimír Ptáček, MUPřF Brno.  

 

NPV II: 2B06007

Čmeláci jako aktivní prvek biodiverzity krajiny. 2007-2011, Řešitelé: Valterová I a kol.,ÚOCHB Praha,  Ptáček V. a kol., MU Brno, Komzáková O. a kol., VÚP Troubsko. Podrobnosti:

 

NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI
NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Název projektu
Čmeláci jako aktivní prvek biodiverzity krajiny.

PROGRAM
ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT
Tematická oblast
Biodiverzita
Téma
Nové postupy umožňující vytvoření principů pro ochranu biodiverzity na všech úrovních (genetická, druhová, ekosystémová, krajinná)
Cíl projektu
Cílem projektu je doplnit chybějící údaje o výskytu druhů čmeláků na našem území a získat další poznatky o biologii, komunikaci, taxonomii a ekologii čmeláků, které jsou nezbytné pro provádění účinné ochrany těchto nepostradatelných opylovačů rostlin.
Doba řešení
2006 - 30.6.2011

Uchazeči - řešitelská pracoviště - řešitelský tým (odpovědnost za řešení)
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky ( příjemce - koordinátor ) - Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky; oddělení přírodních látek, skupina semiochemikálií ( řešitelské pracoviště)
Valterová Irena RNDr. CSc. ( řešitel koordinátor )
Masarykova univerzita ( příjemce ) - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ( řešitelské pracoviště)
Ptáček Vladimír Doc. RNDr. CSc. ( řešitel )
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ( příjemce ) - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. ( řešitelské pracoviště)
Komzáková Olga Mgr.  ( řešitel )

   

    

     Spolupracující instituce:

     (Cooperating institutions)

 

     Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.  Troubsko - http://www.vupt.cz/index_cz.html

     Ústav organické chemie a biochemie AV ČR - http://www.uochb.cas.cz/Welcome_cz.html

     Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany - http://www.uvtip.sk/slovak/rezort/vurv/

     Mendlovo museum: http://www.mendelmuseum.muni.cz/

     Mendelovo centrum - http://www.mendel-museum.org/ces/3news/

     Český svaz včelařů - http://www.vcelarstvi.cz/

 

   

Anglická verze:

English version

 

The research projects

 

GA203/98/0453

Chemical signals of bumblebees: identification of components, their biological activity and biosynthesis, 1998 - 2000

Investigators: Irena Valterova, IOCHB Prague,  Pavel Krieg, I. For Beekeep. Dol, Vladimir Ptacek, MU Fac. Nat. Sci., Brno.

Details: http://wwwdata.muni.cz/to.en/research/cep_item.asp?ID=801

 

CEZ: MSM 143100010 (= J07/98:143100010)

Spatial and Temporal Biodiversity Dynamics in Ecosystems of Central Europe

Coordinator: Jaromir Vanhara et all (inclusive V. Ptacek), 1999-2004.

Details: http://www.sci.muni.cz/zoolecol/biodivst/

 

GA203/02/0158

Biosynthesis of components of marking pheromones of the bumblebee males: A study of enzymatically controlled esterification and desaturation processes,

2002 – 2004.

Investigators: Irena Valterova, IOCHB Prague, Vladimir Ptacek, MU MU, Fac.Nat.Sci.Brno

Details: http://wwwdata.muni.cz/to.en/research/cep_item.asp?ID=1267

 

Grant FRVS, 504/2003,

General Zoology  - the digitalized teaching text. 2004.

Investigator: Vladimir Ptacek., MU Fac.Nat.Sci. Brno.

Details: http://www.sci.muni.cz/ptacek/zoologie.htm

 

GA AS CR IAA4055403

Lipids in bumble bees and their role in biosynthesis of pheromones, 2004 – 2008.

Investigators: Irena Valterova, IOCHB Prague, Vladimir Ptacek, MU Fac.Nat.Sci. Brno.

 

NAZV IR440114

The research in bumblebees and their food sources on certain localities in South Moravia with the use of laboratory rearing methods for conservation their natural diversity.

(Summary: This project should contribute to identify actual state of bumblebee fauna of our country and their food sources. This, in association with testing of rearing methods of some more rare species, should help to maintain their populations in nature.)

2004 – 2008

Investigators: Jan Hofbauer, I. For Fodder Plants, Troubsko near Brno, Vladimir Ptacek, MU, Fac.Nat.Sci. Brno.  

 

NPRII: 2B06007

Bumble bees as the active element of the landscape biodiversity 2007-2011,  Investigators: Valterová I. at all.,IOCHB Prgue,  Ptáček V. at all., Masaryk univ., Brno, Komzáková O. at all., RIF Troubsko. Details:

 

 

    

http://pocitadlo.co.cz/cgi-bin/wc/-d/6/-c/0/-b/0000AA/-f/FFFFFF/granty(počet přístupů od 1. 5. 07)