Výzkum vodních bezobratlých na slatiništích moravsko-slovenského pomezí:
gradienty prostředí vs. prostorová struktura

Řešitelský tým
Michal Horsák, Jindřiška Bojková, Marie Zhai, Jana Schenková, Vít Syrovátka, Michal Hájek

Spolupracovníci
Vendula Křoupalová, Vanda Rádková, Ondřej Nováček, Tomáš Peterka

Doba trvání
2011-2014

Grant GAČR P505/11/0779: Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (The role of species sorting and dispersal in structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens)

V současné ekologické literatuře se intenzivně řeší otázka, do jaké míry je přítomnost druhů na lokalitách dána jejich schopností se mezi lokalitami rozšiřovat a do jaké míry je dána jejich ekologickými nároky. Jinými slovy, zda jsou za rozšíření druhů zodpovědné spíše vzdálenosti mezi lokalitami nebo faktory prostředí, které na lokalitách panují.
Společenstva vodních bezobratlých na prameništních slatiništích Západních Karpat jsou velmi vhodným modelovým systémem pro řešení této otázky, a to hned z několika důvodů. Za prvé jsou tvořeny různými taxonomickými skupinami, které sdílejí stejné prostředí, ale liší se svou schopností se šířit. Například některé skupiny vodního hmyzu jsou velmi dobří letci, jiní zase pravidelně vytváří početná hejna, která mohou být pasivně rozfoukána větrem na velké vzdálenosti. Naopak některé skupiny korýšů (klanonožci, lasturnatky) či vodních opaskovců se šíří jen pomalým lezením či driftem ve vodní síti a jejich přenos na delší vzdálenosti je možný jen náhodně, nejčastěji pomocí jiných pohyblivějších živočichů. Za druhé, prameništní slatiniště jsou izolovaná stanoviště, oddělená navzájem horskými hřebeny a údolími, které vytváří relativně účinné bariéry pro šíření druhů. A za třetí, náš tým již nashromáždil na slatiništích v zájmovém území mnoho údajů o rozšíření druhů a klíčových parametrech prostředí, na jejichž základě jsme si mohli stanovit konkrétní hypotézy.

Cíle projektu

  1. definovat odpověď vybraných skupin vodních bezobratlých na hlavní gradienty prostředí
  2. oddělit a přímo porovnat čistý a sdílený vliv proměnných prostředí a prostorové struktury u různých skupin vodních bezobratlých
  3. testovat, zda se zjištěné závislosti liší mezi prameništními specialisty a stanovištními generalisty, a ověřit vliv dalších vodních stanovišť v krajině (tzv. stepping stones) na šíření druhů mezi prameništními slatiništi

Témata bakalářských prací vypsaných v souvislosti s řešením projektu


Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic, Tel.: +420 532 146 271 | webdesign © Rozrazil 2007