Laboratoř atomové spektrochemie LAS

 

Pracoviště LAS (Laboratoř atomové spektrochemie) se zabývá využitím různých plazmových zdrojů v analytické chemii. Předmětem výzkumu je především hmotnostní a optická spektrometrie indukčně vázaného plazmatu (ICP-MS, ICP-OES), spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a laserová ablace, která se používá jako vzorkovací technika pevných materiálů (geologické materiály, archeologické materiály, biologické materiály) pro techniky ICP-MS a ICP-OES.
K těmto účelům je pracoviště vybaveno různými laserovými ablačními systémy, ICP-OES spektrometry, ICP-MS spektrometrem a monochromátorem s intenzifikovaným CCD detektorem pro techniku LIBS .

 

Nd:YAG laser Brilliant (Quantel, Francie)
Jedná se o pulzní laser pracující při základní vlnové délce 1064 nm. Tento o pevnolátkový laser využívá modulace kvality optického rezonátoru (Q-modulace, Q-switch) pomocí Kerrova článku, s výstupními pulzy trvajícími asi 5 ns. S využitím krystalů pro násobení frekvence je možné pracovat také při vlnových délkách 532 nm (druhá harmonická frekvence laserového záření) a 266 nm (čtvrtá harmonická frekvence laserového záření).

Laserový ablační systém UP 213 (New Wave, USA)
Tento komerční ablační systém emituje laserové záření o vlnové délce 213 nm. Jeho pohyblivá ablační cela umožňuje pohyb vzorku během laserové ablace a sledování povrchu pomocí vestavené kamery. Laser vytváří ploché krátery a celý systém je vhodný pro analýzu široké škály materiálů. Využíván je zejména ve spojení s ICP-MS spektrometrií. Pomocí software lze řídit parametry laserového pulsu, pohyb vzorku a jeho synchronizaci s ICP-MS spektrometrem.

Laserový ablační systém UP 266 (New Wave, USA)
Komerční ablační systém emitující laserové záření o vlnové délce 266 nm. Je vybaven zařízením pro pohyb vzorku během laserové ablace a jeho kontrolu pomocí vestavené kamery. Pomocí software lze řídit energii laserového pulsu, opakovací frekvenci a velikost ozařované plochy. Ablační komora tohoto systému byla modifikována a zařízení se používá především pro techniku dvoupulzní LIBS (v kompinaci s laserem Brilliant) a techniku LA-ICP-OES (ve spojení s ICP spektrometrem Jobin Yvon).

ICP-OES spektrometr JY 170 Ultrace (Jobin Yvon, Francie)
Disperzní systém optického ICP spektrometru Jobin Yvon 170 je vybaven monochromátorem typu Czerny-Turner s ohniskovou vzdáleností 1 m, jenž umožňuje sekvenční měření s vysokým rozlišením (~4 pm) a polychromátorem konstrukce Paschen-Runge umožňující simultánní analýzu až 13 prvků současně.  Spektrometr je využíván jak pro roztokovou analýzu, tak pro spojení s laserovou ablací.

ICP-OES spektrometr iCAP 6500 Duo  (Thermo, Velká Británie)
Optický ICP spektrometr iCAP 6500 Duo je vybavený Eschelle monochromátorem se CID detektorem (Charge Injection Device). 
Optický systém umožňuje jak axiální tak laterální pozorování plazmatu a spektrální rozsah přístroje je 166 až 847 nm.

ICP-MS spektrometr Agilent 7500 (Agilent, Japonsko)
Tento hmotnostní spektrometr s kvadrupólovým analyzátorem je vybaven kolizní celou, která slouží k odstranění izobarických interferencí a elektronovým násobičem jako detektorem. Používá se jak pro roztokovou analýzu, tak pro spojení s laserovou ablací.

Monochromátor JY Triax 320 s ICCD detektorem JY-Horiba
Tento spektrometr je dále vybavený optickým kabelem a klíčovaným fotonásobičem pro registraci časově rozlišeného signálu. Své využití má především pro spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS).

 

KONTAKTY

prof. RNDr. Viktor KANICKÝ, Dr.Sc.     5 4949 4774 viktork(at)chemi.muni.cz
prof. RNDr.Vítězslav OTRUBA, CSc.  5 4949 6320 otruba(at)chemi.muni.cz
doc. Mgr. Karel NOVOTNÝ, Ph.D.  5 4949 6231 codl(at)sci.muni.cz
Mgr. Markéta HOLÁ, Ph.D. 5 4949 4285 mhola(at)sci.muni.cz
Mgr. Aleš HRDLIČKA, Ph.D.  5 4949 3518 ahrdlicka(at)chemi.muni.cz
Mgr. Tomáš VACULOVIČ, Ph.D.  5 4949 5312 vaca_777(at)yahoo.com
Mgr. Lucie ŠIMONÍKOVÁ    5 4949 3136 lucie(at)chemi.muni.cz

 Main menu 2

EU Copyright | Page