Stanovení rychlosti čisté fotosyntézy gazometricky

Princip:
Fotosyntézu můžeme zjednodušeně definovat jako proces probíhající v zelených rostlinách, který převádí rostlinami absorbovanou část energie dopadajícího slunečního záření , spolu s CO2 a H2O, do energie chemických vazeb biochemických produktů fotosyntézy (ATP, NADPH, sacharidy). Jde o fixaci vzdušného oxidu uhličitého rostlinami a vznik sacharidů (sacharózy, škrobu apod.). Metody měření fotosyntézy můžeme rozdělit do několika oblastí. Následující výčet metod je v chronologickém sledu od metod nejstarších po nejmodernější.
 
Gravimetrické metody Fotosyntéza je měřena jako přírůstek hmotnosti fotosyntetizujícího objektu (hromadícího se asimilačního škrobu)
Manometrické a voluntometrické metody Měření změn tlaku a objemu sorbentu (látky napojené na komoru, v níž je uzavřen fotosyntetizující objekt). Warburgův respirometr.
Gazometrické metody Infračervené analyzátory plynů (CO2, H2O) napojené na komoru, v níž je uzavřen fotosyntetizující objekt). 
Oxymetrické metody  Clarkova kyslíková elektroda,  stanovení koncentrace kyslíku v kapalném vzorku
Fluorometrické metody Fluorometry, přístroje měřící indukovanou fluorescenci molekul chlorofylu
Podrobněji se zmíníme o gazometrických metodách, které jsou předmětem tohoto cvičení. Gazometrické metody jsou založeny na principu měření rychlosti spotřeby CO2 rostlinami. Zjednodušeně lze říci, že pomocí těchto metod měříme pokles koncentrace CO2 v okolí rostliny vyvolaný fotosyntetickou fixací molekul CO2. Podle uspořádání měřící aparatury, zejména zapojení infračerveného analyzátoru plynů (IRGA) do měřícího systému, rozlišujeme gazometrické metody:


Pomůcky:

Technické:

Obecné:

Experiment: Změny rychlosti fotosyntézy rostliny v závislosti na ozářenosti (světelná křivka fotosyntézy)

Postup:
Rostlinu kukuřice (Zea mays) vyjmeme z kultivační vany a její kořenový systém umístíme do nádobky s živným roztokem (Reid-York). Nádobku s rostlinou umístíme do expoziční komory, kterou propojíme s ostatními prvky otevřeného gazometrického systému podle následujícího schématu:

Rostlinu exponujeme po dobu 10 minut zářením (PPFD, angl. photosynthetic photon flux density) o intenzitě 1800 mmol m-2 s-1. Poté odečteme na displeji přístroje EGM-3 hodnotu koncentrace CO2 (1) na vstupu do expoziční komory (CO2in) a (2) na výstupu z expoziční komory (CO2out). Zároveň pro tento okamžik měření (3) odečteme na stupnici hmotového průtokoměru průtok vzduchu měřícím systémem (litry za hodinu) a vše zaznamenáme do výsledkové tabulky (viz níže). Poté oddálením světelného zdroje od expoziční komory snížíme ozářenost na 1500 mmol m-2 s-1, rostliny ponecháme 10  minut přizpůsobit této ozářenosti a poté opakujeme postup měření (kroky (1) až (3)). Postupně snižujeme ozářenost v kroku přibližně 300 mmol m-2 s-1 a opakujeme postup (1) až (3), poslední měření činíme na zatemnělé rostlině (temnotní respirace).

Pro každou ozářenost vyplníme do výsledkové tabulky následující údaje:
PPFD
[mmol m-2 s-1]
CO2 (in)
[mmol CO2 mol-1]
CO2 (out)
[mmol CO2 mol-1]
 delta CO2
[mmol CO2 mol-1]
průtok (f)
 [L hod-1]
listová plocha
[m2]
 Pn
[mmol (CO2) m-2 s-1]
             
             

Vzorec pro výpočet rychlosti čisté fotosyntézy rostlin (Pn)

                delta CO2  *  f  *   k
 Pn   =  ------------------------------
                      LA * 3600

Kde:
delta CO2 je rozdíl koncentrace oxidu uhličitého (v ppm, tj. mmol CO2 mol-1) mezi vstupním (CO2 in) a výstupním vzduchem (CO2 out)
f     je průtok vzduchu v litrech za hodinu (L hod-1)
k  je koeficient (jeho číselná hodnota je 0,041)
LA  je listová plocha, na níž byla Pn stanovována,  v m2
3600  je koeficient převádějící časový údaj v hodinách na údaj ve vteřinách

 

Prezentace získaných dat (součást protokolu v části "Výsledky")

  1. Výsledková měřící tabulka ve formě uvedené výše
  2. Graf závislosti Pn na PPFD (graf typu XY, body zjištěné závislosti proložené křivkou)

Diskuze získaných dat (součást protokolu v části "Závěr")


Více o fotosyntéze naleznete na www stránkách předmětů  Produkční biologie rostlin nebo  Ekofyziologie fotosyntézy vyšších rostlin