Deana Láníková (roz. Simonová)

 

 

Na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU jsem studovala obor Systematická biologie a ekologie se zaměřením na botaniku (1999-2004). V dubnu 2009 jsem obhájila dizertační práci. Zabývám se synantropní flórou a vegetací (fytocenologie, ekologie, klasifikace). Blíže se zajímám o ruderální vegetaci antropogenních stanovišť a o flóru a vegetaci zdí a hradních zřícenin. Nyní jsem na rodičovské dovolené.

 

Pracovní skupina pro výzkum vegetace (www)

 

 

Since 2004 I have been a PhD student at Institute of Botany and Zoology at Faculty of Science, Masaryk University in Brno. My PhD study was finished in April 2009. My main professional interests are synanthropic flora and vegetation (phytosociology, ecology, classification). I am especially interested in flora and vegetation of walls, castles and castle ruins and ruderal vegetation of man-made habitats. Now, I am on maternity leave.

 

Vegetation Science Group (www)

 

Textové pole:   Kontakt/Contact 
  e-mail: deanas@seznam.cz
  http://www.sci.muni.cz/~simonova/

 Ústav botaniky a zoologie (www)

  Přírodovědecká fakulta

  Masarykova univerzita

 

  Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno

Oddělení vegetační ekologie (www)

Botanický ústav Akademie věd ČR

 

 

Lidická 25/27, CZ-60200 Brno