Informace o studiu

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU nabízí studium antropologie v tříletém bakalářském studijním programu Antropologie, v dvouletém magisterském studijním programu Antropologie se specializacemi Fyzická antropologie a Socio-kulturní antropologie a v čtyřletém doktorském studijním programu Biologie, obor antropologie. Jde o vyvážené trojstupňové studium vycházející z pojetí antropologie jako transdisciplinární vědy, propojující biologické, medicínské, sociální a kulturologické výzkumy a poznání člověka i společnosti v celém kontinuu vývoje i budoucího směřování. Externí vědecko-pedagogičtí pracovníci obohacují výuku o nejnovější poznatky „příbuzných“ oborů, přednášejí zejména v rámci Antropologického semináře. V roce 2000 byla založena edice Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, v níž jsou pod editorstvím Jaroslava Maliny a ve spolupráci s významnými odborníky vydávány modulové učební texty mapující současný stav antropologického poznání; dosud bylo publikováno pětatřicet svazků; tyto učebnice jsou užívány na řadě českých vysokých škol, na Slovensku i v Polsku. Od roku 2000 Ústav antropologie každoročně uskutečňuje pro studenty školní antropologicko-archeologický výzkum pravěkého a slovanského pohřebiště v Divákách u Hustopečí, kde se realizuje celá vědecko-výzkumná procedura. Trvale se rozvíjí mobilita pro studenty na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS (Bergen, Bratislava, Coimbra, Florencie, Madrid, Poznaň). Studijní pobyt v zahraničí absolvovalo již 122 studentů a na pracovní stáž vyjelo 11 pracovníků.

Ústav antropologie je oprávněn konat v oboru antropologie rigorózní řízení (titul RNDr.), habilitační řízení a profesorská řízení. Akreditace na habilitační a profesorská řízení je udělena do roku 2015.

V letech 2006-2015 dokončilo obor antropologie v bakalářském programu 144 absolventů, v magisterském programu 105 absolventů, v doktorském programu 14 absolventů. V akademickém roce 2015/2016 studuje na Ústavu v bakalářském stupni 90 studentů, v navazujícím magisterském stupni 27 studentů a v doktorském stupni 24 studentů.

Uplatnění absolventů

Vzhledem k transdisciplinárnímu pojetí oboru Ústavem antropologie nacházejí absolventi velmi dobré uplatnění v institucích a oblastech širokého spektra: od oblasti středního a vysokého školství, výzkumu nebo zdravotnictví až po oblast sociální a kulturní i oblast ekonomickou; uplatňují se rovněž v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti) – v našem prostředí i v mezinárodních institucích a organizacích. Obsah studijního programu propojující biologické, medicínské, sociální a kulturologické výzkumy a poznání člověka i společnosti, kontakty katedry a vědecko-výzkumná činnost jednotlivých učitelů připravuje studenty na jejich adaptabilitu v měnících se podmínkách trhu práce.

Informace o příjimacím řízení


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno