Habilitační řízení a řízení ke jmenováním profesorem

 

Orientační kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na PřF MU

Uchazeč/uchazečka o zahájení řízení prokazuje:

  • pedagogické zkušenosti s vedením celosemestrální výuky
  • zkušenosti s vedením bakalářských, magisterských a doktorských studentů
  • mezinárodní zkušenosti a přesah
  • nezávislost a samostatnost v zajištění a realizaci vlastní výzkumné činnosti
  • celkový publikační výkon, kvalitu vědeckých výstupů a mezinárodní ohlasy
  • zásadní podíl na vědeckých publikacích

Splnění oborově-specifických ukazatelů nemůže být interpretováno jako nárokové. Habilitační či hodnotící komise vždy posuzuje individuálně komplexní profil uchazeče. Podle specifik konkrétního dílčího oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů, než které jsou v indikativní tabulce. Komise individuálně posuzuje také situace, kdy uchazeč v některých ukazatelích dosahuje nižších hodnot, které jsou ale vyváženy lepším profilem v parametrech ostatních.

Před přípravou žádosti o zahájení řízení se doporučuje konzultace s proděkanem pro vědu a výzkum.

Administrativní podpora - Ing. Lucie Janíčková, vedoucí Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci (l.janickova@sci.muni.cz, tel. 54949 1406).

Očekávané zkušenosti pedagogické a profesní

Habilitace

 • >5 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Vedení celosemestrálního kurzu (minimálně semináře, cvičení apod.)
 • Samostatná grantová činnost s potenciálem získávat extramurální financování výzkumu
 • Vedení a úspěšně obhájené práce Bc a Mgr studentů (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Výrazná mezinárodní zkušenost, zpravidla zahraniční postdoktorální pobyt

 

Řízení ke jmenování profesorem

 • Obvykle 10 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Garantování a vedení přednášky nebo jiného významného celosemestrálního kurzu
 • Vedení doktorandů a úspěšně obhájené PhD práce (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Vedení výzkumné nebo grantové skupiny, samostatná grantová činnost
 • Výrazná a samostatná mezinárodní zkušenost

Očekávané oborově specifické požadavky na výzkumnou činnost

Tabulka – orientační požadavky (první číslo – habilitační řízení / druhé číslo – jmenovací profesorské řízení). Podle specifik konkrétního dílčího pod-oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů.

 

Kvalitní a významné práce se zásadním podílem žadatele (originální články nad mediánem oboru dle ISI WOS nebo monografie pro relevantní obory; žadatel(ka) je hlavním nebo korespondujícím autorem)

Originální články (regular article) v databázi ISI WOS

Mezinárodní recenzované práce celkem

Počet citací bez autocitací na ISI WOS (podle specifik oboru lze výjimečně vykazovat i další významné ohlasy)

Geografie, Geologie, Antropologie

2 / 6

6 / 15

20 / 40

15 / 30

Biologie, Chemie, Biochemie, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví

5 / 20

15 / 40

neurčeno

100 / 200

Matematika

2 / 6

6 / 15

15 / 30

10 / 30

Fyzika

5 / 10

15 / 40

neurčeno

60 / 200

Postup habilitačního a jmenovacího řízení na PřF MU

Uchazeč předloží písemný návrh na zahájení habilitačního řízení zpracovaný na formulářích dle směrnice rektora č. 7//2017 děkanovi fakulty prostřednictvím oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a DSP.

Řízení je zahájeno dnem projednání na nejbližším Kolegiu děkana PřF MU od podání návrhu.

Následně děkan požádá ředitele ústavu, který je garančním pracovištěm příslušného oboru žádosti, o navržení členů komise.

Ředitel ústavu zašle návrh komise sestavený podle požadavků Směrnice 7/2017, včetně kontaktních adres, emailu a data narození (osobní informace jsou nutné pro další formální kroky a administraci řízení v systému INET).

Návrh složení komise je předložen nejbližší VR ke schválení, poté je komise jmenována.

Předseda komise současně se jmenováním obdrží email s podrobným postupem řízení a s příslušnými formuláři.

Odměna za vypracování oponentského posudku habilitační práce je stanovena ve výši 2000,- Kč (z fakultního účtu 1111) a je vyplácena za základě inominátní smlouvy. Administrativně tuto smlouvu připravuje pověřený pracovník ústavu, kam řízení podle oboru přísluší.

Další práci komise řídí v plném rozsahu předseda komise.

Habilitační komise předkládá Vědecké radě PřF MU:

 • Všechny materiály předložené uchazečem
 • Posudky na habilitační práci s originálními podpisy (alespoň jedenkrát) - příloha č.11, směrnice MU č. 7/2017
 • Hodnocení přednášky před odbornou veřejností – příloha č. 12, směrnice MU č. 7/2017
 • Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem na předepsaném formuláři – příloha č.13, směrnice MU č. 7/2017

Dále předseda komise připraví v rozsahu 1x A4 popis odborné charakteristiky uchazeče. Dokument je využit v dalším řízení.

Posudky, zápis a stanovisko komise se předkládají vždy s originálními podpisy zúčastněných. V případě elektronického hlasování se předkládá stanovisko komise vygenerované z INETu, které podepisuje předseda komise.  Po projednání na VR PřF podepíše návrh na jmenování děkan.

Průběh habilitačního řízení před vědeckou radou PřF MU

 • Děkan fakulty nebo prověřený proděkan, který jednání řídí, uchazeče krátce uvede.
 • Uchazeč přednese přednášku v délce 20 minut, v níž jsou shrnuty výsledky předložené práce a zařazeny do kontextu vývoje v oboru.
 • Oponenti přednesou posudky k posuzované práci; jestliže se oponenti jednání nezúčastní, seznání členy Vědecké rady s posudky předseda komise.
 • Uchazeč odpoví na připomínky oponentů.
 • V následné veřejné rozpravě uchazeč odpovídá na dotazy z pléna.
 • Předseda komise seznámí členy Vědecké rady se Stanoviskem komise a s hodnocením veřejné přednášky; doporučuje se cca 10 minut.
 • Následuje neveřejná rozprava Vědecké rady.
 • Členové vědecké rady tajně hlasují, zda návrh na jmenování docentem bude postoupen dále nebo zda bude řízení ukončeno.
 • Děkan oznámí uchazeči výsledek hlasování.

Doporučení uchazečům k habilitační přednášce před Vědeckou radou PřF

Přednáška má stanovenou dobu trvání (20 minut), která by neměla být překročena. Přednáška by měla mít obecný úvod s uvedením do problematiky pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, vlastní náplň a závěr, ve kterém uchazeč představí záměry pro budoucí vědeckou a pedagogickou činnost. Uchazeč by měl věnovat patřičnou pozornost i vizuální prezentaci, názornosti obrázků, schémat apod., kterými před Vědeckou radou prokazuje pedagogické kvality.

Hodnotící komise ke jmenování profesorem předkládá Vědecké radě PřF MU:

 • Všechny materiály předložené uchazečem
 • Zápis z jednání komise
 • Hodnocení veřejné přednášky před odbornou veřejností – příloha č.12, směrnice MU č. 7/2017
 • Stanovisko komise k návrhu na jmenování profesorem – příloha č. 14 směrnice MU č. 7/2017

Dále předseda komise připraví v rozsahu 1x A4 popis odborné charakteristiky uchazeče. Dokument je využit v dalším řízení.

Přílohy č. 12 a č. 14 se předkládají ve trojím vyhotovení, vždy s originálními podpisy zúčastněných. O stanovisku komise se hlasuje elektronicky. Zápis získaný z aplikace v INETu podepisuje pouze předseda komise. Po projednání VR PřF podepíše návrh na jmenování děkan.

Průběh řízení ke jmenování profesorem před vědeckou radou PřF MU

 • Děkan fakulty nebo prověřený proděkan, který jednání řídí, uchazeče krátce uvede.
 • Uchazeč přednese přednášku v délce 20 minut, jejíž téma komise vybrala ze tří témat navržených uchazečem.
 • V následné veřejné rozpravě uchazeč odpovídá na dotazy z pléna.
 • Předseda komise seznámí členy Vědecké rady se Stanoviskem komise a s hodnocením veřejné přednášky; doporučuje se cca 10 minut.
 • Následuje neveřejná rozprava Vědecké rady.
 • Členové vědecké rady tajně hlasují, zda návrh na jmenování profesorem bude postoupen dále před Vědeckou radu MU nebo zda bude řízení ukončeno.
 • Děkan oznámí uchazeči výsledek hlasování.

Doporučení uchazečům k přednášce před Vědeckou radou PřF

Přednáška má stanovenou dobu trvání (20 minut), která by neměla být překročena. Přednáška by měla obsahovat koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru a informaci o začlenění vlastního přínosu k rozvoji vědní disciplíny v mezinárodním měřítku. Přednáška by měla obsahovat obecnější úvod s uvedením do problematiky pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, vlastní náplň a obecný závěr, ve kterém uchazeč představí také záměry pro budoucí vědeckou a pedagogickou činnost, Uchazeč by měl věnovat patřičnou pozornost i vizuální prezentaci, názornosti obrázků, schémat apod., kterými před Vědeckou radou prokazuje pedagogické kvality.

 

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 1406
e‑mail: