Sociosexualita a náboženství

Kolegové a studenti, zapojte se do dalšího výzkumu pořadaného naším Ústavem. Jedná se o výzkum, který se snaží rozšířit/doplnit dosavadní výsledky dvou samostatných studií Celibát v náboženstvích světa a Hand Shape and Human Sociosexuality. Dalším cílem je nová studie zabývající se lidskou sociosexualitou a náboženstvím. Výzkum probíhá na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumy jsou uskutečňovány také v rámci tvorby dizertačních prací. Výsledky studií budou prezentovány na konferencích a publikovány v odborných periodicích. Podrobnosti o probíhajícím výzkumu (i s dotazníkem) naleznete zde, nebo vám je podají autorky studie Mgr. Bc. Věra Bártová, Mgr. Pavlína Ingrová a Mgr. Eva Skalická.

Už víme jak vypadal Jošt Lucemburský

Kolegům z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie našeho Ústavu se ve spolupráci s odborníky z Muzea města Brna a Moravského zemského muzea podařilo vytvořit patrně nejpřesnější rekonstrukci podoby moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského (1354-1411). Pomocí nejmodernější laserové a 3D technologie tak můžeme pohlédnou do tváře první historické osobnosti našich dějin. Náš Ústav se tak připojil k oslavám 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Výsledná rekonstrukce a model v podobě 3D tisku je nyní k vidění na hradě Špilberku, kde je vystaven spolu s dřivější rekonstrukci Joštovy podoby. Podrobnosti o tvorbě modelu a podobě Joštovy tváře naleznete v sekci Terénní výzkumy, Popularizace vědy, či na stránkách Laboratoře morfologie a forenzní antropologie.

Křenovice – Slavkov u Brna, šibenice

V dubnu 2016 proběhl archeologický průzkum šibenice na rozhraní katastrů Křenovic a Slavkova u Brna. Pracovníkům a posluchačům našeho Ústavu se podařilo odkrýt základy kamenné stavby lichoběžníkovitého půdorysu o rozměrech c. 6 x 6 m. Během výzkumu bylo nalezeno také větší množství kosterních pozůstatků, které jsou nyní pečlivě zkoumány. Výzkum šibenice probíhal v souvislosti s výstavbou památníku a naučné stezky, která byla na konci června 2016 slavnostně otevřená a seznamuje návštěvníky Křenovic s hrdelním a útrpným právem na Moravě. Prvotní výsledky z výzkumu slavkovské šibenice byly předneseny v září 2016 na 48. ročníku mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica v Českých Budějovicích. Bližší informace o výzkumu a prvotních poznatků naleznete v sekci Terénní výzkumy a v sekci Popularizace vědy.

 

Antropologové odkrývají záhady moravských šibenic

Nález slavkovské šibenice

Nová naučná stezka přibliží i historii útrpného práva.

Křenovičtí se seznámili s hitorií popravčího vrchu.

Pět set let poprav: jako vzpomínka i na nevinné oběti vznikne naučná stezka

Genetická historie lovců mamutů

V prestižním odborném časopise Nature vyšel článek popisující genetickou hitorii obyvatel doby ledové. Významně se na něm podíleli také odborníci z našeho Ústavu, především prof. Jiří Svoboda. Výzkumnému týmu se podařilo na základě studia kosterních pozůstatků 51 jedinců, a především jejich genomů, vyčlenit několik clusterů, mezi nimiž zaujímá významné místo cluster Věstonice, který se jeví jako největší a nejstarší v Evropě. S jeho projevy se setkáváme nejen na našem území (oblast paleolitických stanic Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice), ale také v Itálii, Rakousku a Belgii. V současné evropské populaci tvoří věstonická genová složka asi 10 až 15%, přičemž nejvýšší četnost vyskytu je u skandinávských Saamů.

 

The Genetic History of Ice Age Europe (Fu et al. 2016, Nature, doi:10.1038/nature17993)

Desetina Evropanů má geny lovců mamutů z Dolních Věstonic, zjistil vědecký tým (Břeclavský Deník, 13. května 2016)

Lovci mamutů z Dolních Věstonic (Údalosti v regionech – Brno, 16. května 2016)

V době ledové v Evropě převládal genofond lidí z Dolních Věstonic (muni.cz, květen 2016)

Nejrozšířenější lidský genom v Evropě doby ledové pochází z Dolních Věstonic (ČRo Plus, 16. května 2016)

 

25. Tagung der AG Mesolithikum, Krásná Lípa

Ve dnech 17. až 19. března 2016 proběhla v přijemném prostředí Českosaského Švýcarska mezinárodní odborná konference 25. Tagung der AG Mesolithikum. Konference se konala v sále Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde byly předneseny novinky ve výzkumu posledních lovců v Evropě. Během exkurze se účastníci setkání seznámili se současnými výzkumy mezolitických stanic v údolí řeky Kamenice a Křinice. Podrobný program jednotlivých přednášek naleznete v příloze.

Pohled do konferenčního sálu                          Exkurze – převis Okrouhlík

„Naše úspěchy“

S naší vědeckou činností a úspěchy se můžete seznámit v sekci Popularizace vědy. Namátkou vybíráme povídání o moravských šibenicích, o letním výzkumu v Olšanech u Prostějova, či rozhovor s prof. jiřím Svobodou v pořadu Hyde Park Civilizace.

Rozhovory s vědci a studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

V nedávné době vydala Přírodovědecká fakulta MU pod editorským vedením Zuzany Kobíkové, Zuzany Došlé a Milana Gelnara knihu rozhovorů se studenty a vědeckými pracovníky naší fakulty. V knize má zastoupení také náš Ústav –  dr. Petra urbanová (za vědeckou obec) a Marie Prachařová (za studenty). Rozhovor s nimi i s dalšími členy naší fakulty najdete v čítarně Masarykovy univerzity Munispace.

Elektronické slovníky slaví úspěch

Nejen o úspěších našich tří internetových encyklopedií se dočtete v článku vydaném na portálu www.muni.veda.cz.

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka

Díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol vznikla v rámci projektu FRVŠ 1765/2012/G3 nová Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Řešitelem tohoto projektu je Mgr. Adela Hupková spolu s dalšími spoluřešiteli: RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. a Mgr. Robin Pěnička. Učebnice je přístupná pod tímto odkazem.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno

Vinařská 5
603 00 Brno