Cena dr. Aleše Hrdličky 2017

Město Humpolec a Česká společnost antropologická vyhalšují soutěž o Cenu dr. Aleše Hrdličky v roce 2017. Soutěž je vyhlášena v kategorii magisterských prací s antropologickou tématikou. Příhlášky do soutěže zasílejte do 31. srpna 2017. Podrobnosti o podmínskách soutěže naleznete v letáčku, na webových stránkách ČSA (www.anthropology.cz, sekce Aktuality) nebo se informujte u předsedkyně ČSA Evy Drozdové (drozdova@sci.muni.cz).

6. ročník studentské soutěže

Nakladatelství Academia a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašují již 6. ročník Studentské souteže o nejlepší diplomovou práci. Práce se mohou připhlašovat do 31. října 2017. Více informací naleznete v letáčku a na webové stránce http://www.academia.cz/studentska-soutez.html.

6. Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2017 – GEPAARD

Srdečně vás zveme na odborné setkání paleoantropologů, archeologů a kvartérních geologů s mezinárodní účasti, jehož náplní je  seznámení se s nejnovějšími poznatky při výzkumu lovecko-sběračského světa střední Evropy. Setkání se uskuteční 18. května 2017 v přednáškovém sálu Archeoparku v Pavlově. Přehledný program naleznete v přiloženém letáčku.

Antropologické dny 2017

Česká společnost antropologická ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 6. a 7. září 2017 mezinárodní antropologickou konferenci „Antropologické dny 2017„. Hlavním cílem konference je prezentovat poznatky, přístupy a trendy v oblasti antropologie. Konference je určena pro antropology, lékaře a pracovníky nelékařských studijních oborů. V rámci konference bude zřízena studentská sekce, v níž mohou prezentovat výsledky své vědecké činnosti studenti doktorských studijních programů. Podrobnosti o konferenci, možnostech stravování a ubytování a kulturního programu v rámci setkání, naleznete na tomto odkazu – Antropologické dny 2017 a na nástěnce Ústavu antropologie. Uzávěrka příhlášek je 30. května 2017.

Terénní kurzy

Terénní výzkumy v letošním roce se uskuteční v první polovině letních prázdnin. Celkem proběhnou dva kurzy –  výzkum raně středověkého pohřebiště z 11. století v Olšanech u Prostějova, kde navážeme na výzkumy z let 2015 a 2016, podrobnosti o výzkumu naleznete v letáčku; druhý kurz bude probíhat v Dolních Věstonicích na pracovišti Archeologického ústavu v Brně. Zapisovat se můžete na seznamy umístěné na nástěnce v dolním patře před učebnou Bp1.

Možnost terénní praxe nabízí také výzkum novověkého hřbitova v ulici Vojtově na Starém Brně. Výzkum vede společnost Archaia Brno a podrobné informace naleznete v letáčku.

V případě potřeby můžete kontaktovat vedoucí kurzů – Olšany u Prostějova: Mgr. T. Mořkovský (tmorkovsky@email.cz), dr. Robin Pěnička (robin.penicka@email.cz); Dolní Věstonice: doc. S. Sázelová (sazelova@sci.muni.cz).

Tajemství těla barona Trencka

V sobotu 25. února 2017 se naskytla kolegům z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie našeho Ústavu jedinečná možnost studia mumie barokního válečníka. Společně s bratry kapucíny, odborníky z Muzea města Brna a pracovníky radiologie a nukleární medicíny FN Brno – Bohunice se účastnili prohlídky a skenování těla Františka, svobodného pána Trencka. V průběhu prohlídky bylo pořízeno více než 40 tis. snímků, které se stanou podkladem pro podrobný virtuální model Trenckova skeletu a rekonstrukce válečníkovy podoby. Součástí projektu s názvem Antropologický, soudně-lékařský a historický výzkum mumie barona Trencka bude nejen studium samotného těla, ale také snaha pokusit se zodpovědět některé otázky z legend a pověr, které jsou s Trenckovou postavou spojeny.

Veřejná habilitační přednáška

Jménem prof. PhDr. Jaroslava Maliny, DrSc. si vás dovolujeme pozvat na veřejnou habilitační přednášku RNDr. Petry Urbanové. Ph.D. pod názvem Forensic Identification Using 3D Digital Imaging. Přednáška se uskuteční dne 17. března 2017 od 14.00 hod. v aule Přírodovědecké fakulty MU (Kotlářská 2, Brno).

Antropologický seminář

Na stránce Antropologického semináře naleznete program přednášk v jarním semestru 2017. Upozorňujeme, že první tři přednášky (23. 2., 2. 3. a 9. 3. 2017) se uskuteční ještě v prostoru Ústavu antropologie na Vinařské ulici v Pisárkách. Přednáška 16.3. 2017 odpádá z důvodu stěhování a od 23. 3. 2017 se přednášky uskuteční již v nových prostorech Ústavu antropologie v areálu Kotlářská na Veveří. Těšíme se na hojnou účast!

Novinky z Dolních Věstonic

Oddělení paleoantropologie aktualizovalo svou vědecko-výzkumnou činnost o nové poznatky z výzkumu paleolitických stanic v areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Dozvíte se zde novinky nejen o přírodním prostředí místních lovců a sběračů, ale také něco o samotných lovcích. Například to, že prostřední jedinec z věstonického trojhrobu je mladý lovec mužského pohlaví. Odkazy na vědecké publikace naleznete v sekci Z naší vědeckovýzkumné činnosti Oddělení paleoantropologie.

Nadace UNIVERSITAS

Bylo vypsáno veřejné řízení pro rozdělování příspěvků pro rok 2017. Podrobnosti naleznete v sekci Nadace UNiversitas.


Ústav Antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova Univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno