Dizertační práce/Ph.D. Thesis (2009)

Název: Diverzita vytrvalé ruderální vegetace České republiky

Title: Diversity of perennial ruderal vegetation of the Czech Republic (English)

 

Vytrvalá ruderální vegetace je klasifikována do mnoha vegetačních jednotek, které se v různých zemích liší v závislosti na různém pojetí jednotlivých autorů, používajících při klasifikaci různá kritéria. Vymezení vegetačních jednotek je často nekonzistentní a provedené bez podrobnější analýzy dat. Pro revizi současného fytocenologického klasifikačního systému (Moravec et al. 1995) je použit rozsáhlý datový soubor z České národní fytocenologické databáze (www). Fytocenologické snímky jsou analyzovány pomocí numerické klasifikace (Twinspan, shluková analýza) a metod gradientových analýz. Na základě těchto analýz jsou s použitím metody Cocktail v programu JUICE (www) vytvořeny formální definice asociací.

Dizertační práce je zpracovávána v rámci grantového projektu „Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém“. Bude dílčí součástí 2. dílu monografie věnující se synantropní vegetaci.

 

Hlavní cíle

· Vytvoření formalizované fytocenologické klasifikace společenstev vytrvalé ruderální vegetace České republiky pro monografii Vegetace České republiky

· Identifikace a popis hlavních gradientů variability v druhovém složení daného typu vegetace

 

Odkazy

Autoreferát dizertační práce (anglicky)

Obhajoba dizertační práce, 2.4.2009 (prezentace)

 

Projekt Vegetace České republiky (www)

Pracovní skupina pro výzkum vegetace (www)

Výzkumný záměr (www)

 

 

Botanický terén