ZPRÁVA O STÁTNICÍCH A RADOSTECH S TÍM SPOJENÝCH
 
Státní zkouška Botanické šestky s. l. byla stanovena na pondělí 2. 6. 1997. Shodou okolností, na stejný den byl plánován i odjezd asi čtyřicetihlavé botanické hordy na ostrov Korsiku. I rozhodli se sběrač-pomocník a sběrač-posel již předem, že se za muka prožitá u státnic náležitě odmění a ještě téhož dne odlétli do teplých krajin. Sběrač-nosič naopak již předem usoudil, že se raději bude kát, jelikož nezaslouží odměny, když se v čase určeném ke studiu procházel po lesích a loukách, škubal kytky, fotil kytky, jedl kytky a mapoval kytky a jedinou knihou či lépe řečeno jedinými dvěma knihami, jež byl ochoten vzít do ruky, se stala Dostálova Nová květena. A tak nosič místo na Korsice skončil na Cikháji, v roli druhého botanického vedoucího týdenní terénní exkurze studentů-prepedagogů. Prvním botanickým vedoucím byl dr. Petr Bureš, a aby bylo neštěstí dokonalé, nechyběli ani zoologové, které raději ani nebudeme jmenovat. Sběrač-sanitář dal druhému botanickému vedoucímu za úkol utopit prvního botanického vedoucího v rašeliništi. Ten byl totiž oponen-tem diplomové práce sběrače-sanitáře, což je samo o sobě dost závažné provinění. Ovšem pokud se oponent snaží sanitáři dokázat, že je mnohem výřečnější než on, hraničí to již téměř se zločinem. Sběrač-sanitář totiž na křivdy na své osobě spáchané nezapomíná a úplatky přijímá jen proto, aby jimi mohl obdarovat ostatní členy B6. Nosiči se bohužel nepodařilo vyřešit problém „jak utopit dr. Bureše", aby to vypadalo jako „nešťastná náhoda". Vodníci holt na Moravě dávno vymřeli a v rašeliništích Žďárských vrchů snad ani nikdy nežili.
Exkurze do Žďárských vrchů měla ovšem i své světlé stránky. Jednou z nich byl objev dvou druhů cévnatých rostlin, pro vědu zcela nových, na němž se rovným dílem podíleli oba botaničtí vedoucí. Prvním druhem je Monstera plastica (monstera plastová) z čeledi Araceae, jež se alespoň svým habitem příliš nevymyká obecně vžité představě o podobách cévnatých rostlin. Naprostým unikátem je ale Brčkus rubro-albus (násosník červenobílý) z monotypické čeledi Brčkaceae (násosníkovité). Je samozřejmě naší povinností botanickou obec s oběma druhy blíže seznámit. Proto rádi zve-řejníme taxonomický příspěvek dr. Bureše...
 
(Pozn. ed.: ...NěKDY PříšTě...)
 
 
Všem příznivcům, přátelům, obdivovatelům i závistivcům a zapřísáhlým odpůrcům „B6" !!!
Dovolujeme si oznámit, že dne 25. 6. 1997 v 1600 hod vstoupí „B6" společně do stavu
magisterského
Tak se skončilo putování „B6" po chodbách, sklepích i půdních prostorách KSBG. Každý, kdo by zatoužil vidět „B6" naposled v úplné sestavě a popřát jí vše nejlepší do dalších let, nechť směřuje kroky své do auly Právnické fakulty MU (datum a hodinu už opakovat nemusíme).
 
Takto „B6" kolektivně oznámila šťastný konec svého oficiálního působení na Katedře botaniky. Obavy z toho, že tento konec znamená i definitivní konec celé „B6" byly zbytečné, což dokazuje i náš sborník.
A jak náš vstup do stavu magisterského probíhal? Nuže, našlo se opravdu mnoho členů botanické obce, kteří zatoužili to divadlo vidět. A tam, kde hrozilo, že by mohla převážit touha po jiných požitcích, jako třeba u sběrače-vůdce, pasovaného do řad „magorů" už před lety, jsme volili pozvání méně formální (viz níže). Dovětek o věcných darech si vůdce pravděpodobně nenechal pro sebe, soudě podle množství různých suvenýrů, jedlých i nejedlých, které se nám sešly. Největší odměnou za pochodové cvičení v aule právnické fakulty nám však bylo zjištění, že o naší „B6" již vědí i vysocí před-stavitelé Biologické sekce. Dokazuje to výrok paní prof. Vicherkové, která se při předávání diplomu sběrači-nosiči zeptala: „Vy jste taky z té slavné Botanické šestky?".
 
 
Svůdče, Ty jeden Aspergille!
Sorry, že Ti nadáváme hned v úvodu, ale už dávno jsme zjistily, že na Tebe musí být pevná ruka.
Oznamujeme Ti, že 25. 6. 1997 nikam nepojedeš, ale budeš čučet v Brnisku a nehneš se odtud ani na krok. Důvod: Tvoje drahá, „přeúžasná šestka botanická, ta nejlepší na této katedře" slavnostně vstupuje do stavu nikoliv manželského, ale magisterského. Pozvánku obdržíš včas.
PS: Nezapomeň na věcné dary!
 
No řekněte soudruzi, dá se toto neuposlechnout?!

 
V další části zveřejňujeme korespondenci mezi „B6" a pány doktory Vítkem Grulichem a Milanem Chytrým, kteří se našeho slavnostního vystoupení nemohli zúčastnit. Je ale namístě, abychom k některým pasážím z dopisů adresovaných oběma ctěným pedagogům doplnili vysvětlující komentář. V dopisech se hovoří o „překvapení č. 1" a „překvapení č. 2". Nuže, tím prvním překvapením, jak jistě tušíte, byla nečekaná ženitba sběrače-vůdce. Co ho k tomuto, na první pohled zoufalému, činu vedlo, a jak taková utajená svatba probíhá, nám jistě poví sám (viz recept na sobáš). Překvapením č. 2 byli obdarováni všichni pracovníci katedry – a nebylo jím nic jiného, než umělecky zpracované vzorky bylin a dřevin z lednického parku, mezi nimiž (navzdory původu) nechyběli ani zástupci domácí flóry, rostoucí v parku převážně coby plevel. Málem bychom zapomněli na překvapení č. 3 – ale na to se můžete zeptat Milana Chytrého (možná si nás někdy vezme na sebe na nějakou terénní exkurzi). A den „D"? Všechno přece vědět nemusíte!
 

 
Tak tedy slíbená korespondence - díl prvý: „B6" x M. Ch. (odpověď „B6" na pozdrav, jímž se Milan Ch. omlouvá z účasti na slavnostním aktu)
 
Náš předrahý „příznivče, příteli, obdivovateli i závistivče"! (závidět se nemá, ale my Ti to odpouštíme, neboť víme, že to se záviděním zas tak nepřeháníš)
Děkujeme Ti za krásné pozdravení, i když nás mrzí, že nemůžeš být v onen krásný den mezi námi. Avšak výchova mladé generace jest nadevše důležitá, to plně chápeme, přestože jsme trochu na pochybách, zda snaha o výchovné působení na studenty IV. ročníku není totéž co házení hrachu na zeď či boj s větrnými mlýny. Zcela otevřeně ovšem přiznáváme, že, co se týče vychovatelnosti, asi jsme nikdy nebyli, nejsme a už ani nebudeme o nic lepší.
Ale jak záhy poznáš, Botanická šestka se přece jen nezapře a jak už bývá jejím dobrým zvykem, uchystala Ti hned několik překvapení. O první se postaral náš veliký bílý slon, nádoba moudrosti a tyglík krásy, tj. náš sběrač-vůdce (jak záhy zjistíš, nesluší se již, abychom ho dál nazývaly svůdcem). Překvapení č. 2 stojí na stole v zavařovací sklenici. Doufáme, že prokážeš své estetické cítění a nepřivítáš nás při nejbližší příležitosti slovy „šestko, co jste mně to tam nechali(y) za roští omotané drátem", či něco na ten zpúsob. Upozorňujeme, že výtvor tento je dílem (téměř již) profesionálního umělce. Má to jednu nespornou výhodu - až kytka opadá a uschne, zůstane Ti aspoň ten drát (takový nedostal nikdo z celé širé katedry!). O překvapení č. 3 se zatím nebudeme šířit, jeho čas přijde až v den „D".
Nuže, než se s Tebou rozloučíme (většina z nás, včetně rezervy, která si speciálně pro Tebe rezervovala část svého drahocenného času, se asi dostaví v den „D", ale obáváme se, že některé členky už v tomto školním roce nestretneš), chceme Ti poděkovat za všechno, co jsi nás naučil (nebo alespoň se snažil naučit), za pomoc, které se nám od Tebe vždy dostávalo přehršlemi, jakož i za aktivní účast na drtivé většině akcí „B6" a všestrannou podporu této naší nekon-venční organizace. Pevně věříme, že i nadále zůstaneš naším „příznivcem, přítelem a obdivovatelem" (závistivce si můžeš odpustit, ale v rozumné míře se povoluje), a těšíme se na setkání v den „D".
Zdraví Botanická šestka
 

 
Korespondence, díl druhý: „B6" ´ V. G.
 
Milá B 6 !
Jest mi dneškem ctí a potěšením ze srdce poblahopřát k tak závratnému výkonu, jako je Váš kolektivní vstup do stavu magisterského. Dovoluji si ku tomuto drobnou rekapúitulaci - sledoval jsem bedlivě Vaše kroky již v době prenatální, kdy se teprve rýsovaly obrysy Vašeho současna. Ač někdy z povzdálí, sledoval jsem stále Vaše první krůčky i první výraznější samostatné projevy. Mrzí mne, že subjektivní důvody mi zabránily účast na křtu Vaší proslulé skupiny, nechť je alespoň zadostiučiněním, že jsem byl (dokonce proti své vůli aktivně) při slavnosti biřmování. Dovoluji si tvrdit, že tyto významné akce nejen pomohly stvrdit nerozbornou jednotu Vašeho bardzo dobrego kolektyvu, ale zapsaly se písmem se zlatou obřízkou do slovutné historie našeho ústavu a připojily se na čestné místo do mozaiky jevů a událostí, nad nimiž se vznáší nesmrtelný duch profesora Podpěry.
Byv povolán ve slavný Váš den mimo tatíčka Brno, s politováním se musím omluvit z radosti sdílet s Vámi změnu skupenství. Nechť všechny Vaše další kročeje jsou stejně úspěšné, provázené invencí a osobitostí jako ty dosavadní. Věřím tomu, že ideály B 6, které jste tak nenapodobitelně uvedly v život, zůstanou trvalkou nejen zde, ale rovněž tak mezi Vámi. Dovoluji si tajně doufat, že summit 25. června L. P. 1997 se nestane vyvrcholením, po němž by následoval jen pád. Věřím, že se stejně tak individuálně vypnete k výkonům, za něž se celá B 6 nebude muset stydět, a rovněž věřím, že setkání B 6 po n letech není jen pium desiderium.
Všechno nejlepší Vám ze srdce přeje Vít Grulich
 
Náš drahocenný pane doktore Vítku z rodu Grulichovcov!
Váš milý dopis, který jest pravým výkvětem Vaší tvorby a českého jazyka vůbec, nás opravdu velmi překvapil a potěšil, i když je nám líto, že v náš slavný den nebudete mezi námi. Ale my si to vynahradíme v den „D".
Katedra jest v tyto dny plná různých překvapení. S hrdostí můžeme pro-hlásit, že alespoň ta, o nichž v této chvíli víme, má na svědomí naše „B6". O překvapení č. 1 se postaral náš veliký bílý slon, nádoba moudrosti a tyglík krásy, tedy náš sběrač-vůdce (pozor, již ne svůdce!). Až otevřete veškerou poštu, zvíte víc (možná, že ještě dříve se rozezvučí tam-tamy z kteréhokoli směru...). Překvapení č. 2 jsme umístili(y) do rádoby vázy na Váš stůl. Tímto malým květinovým dárkem Vám chceme poděkovat za napřekonatelnou trpělivost, kterou jste s námi měl po celých pět let, za všechno, co jste nás učil a (doufejme) i naučil, za mnoho veselých chvil v terénu i v zařízeních na konzumaci nápojů nejen nealkoholických i při nejrůznějších akcích „B6".
Stejně jako Vy, i my doufáme a slibujeme zároveň, že naše existence nespěje k nezvratnému konci a že „B6" a její tradice přetrvá tak dlouho, co bude botanika botanikou. Těšíme se na setkání s Vámi při nejrůznějších příležitostech, na jejichž vytvoření se budeme s radostí podílet.
Zdraví „B6"
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky