Zástupci čeledi Plenobarbataceae (plnovousatníci)
Plenobarbatus callidus spec. nova E. et M. (plnovousatník chytrý)
 
Syn.: Milanus callidus (Doc. RNDr. Milan Chytrý Ph.D.)
Callidulus duumviralis MOČÍ et TICHÝ nom. illeg. (Chytrák dvouchlapý)
Callidulus perfectus QUISQUIS nomen omen (Chytrák dokonalý)
 
Megera Kateřina EhRUMbergerová - Magor Martin Močí - Megera Marie Chlastajová
Magor Pivomír Tichý, Pijan hodný Diplomu
 
Popis: Gracilní druh nižšího vzrůstu, pouze v excitovaném stavu dosahující více než 1,8 m. Tělo je zpravidla zcela oděno, kryto pokryvem sekundárního původu. Apikální konec je kryt krátkými primárními trichomy víceméně hustě v mnoha řadách uspořádanými. Trichomy jsou tmavě zbarveny díky přítomnosti velkého množství melaninu. Zbytek těla pod sekundárním pokryvem je alespoň na žilkách kryt řídkými chlupy.
 
Karyologie: Karyologicky stabilní taxon, doložen je pouze jediný stupeň ploidie 2n = 46. Problematické jsou údaje o chromozómových počtech 2n = 47 až 138, které byly pozorovány při výskytu tohoto druhu např. v severním Německu, na Korsice a v Julských Alpách. Vzhledem k tomu, že se tyto údaje nepodařilo ověřit, lze předpokládat, že šlo pouze o náhodné mutace, způsobené dlouhodobým působením C2H5OH na sledovaný objekt a pravděpodobně i skupinu přítomných vědeckých pracovníků (pozorovatelů).
 
Rozšíření v ČR: Druh se vyskytuje na území celé České republiky, hojně pak v oblastech termofytika, spíše roztroušeně až vzácně v oblastech mezofytika a oreofytika. Nejvíce recentních údajů o výskytu pochází z fytogeografického okresu 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina. Těžištěm výskytu je Brno, Kotlářská ulice. (Pozn.: v poslední době zde byl zaznamenán zajímavý fenomén: opakovaná migrace v oblasti křižovatky Kotlářská-Kounicova - i několikrát denně). Herbářové doklady tohoto druhu kupodivu neexistují.
 
Celkový areál: Eurasijský cirkumpolární druh s rozsáhlým disjunktním areálem. V minulosti byl druh ojediněle pozorován v severním Maroku, v Zabajkalí, na Jónských ostrovech i jinde, nebylo však vědecky prokázáno, zda se jedná o jeden a tentýž mobilní exemplář či o několik klonováním vzniklých jedinců (vzhledem k množství i objemu vykonané práce se druhá verze jeví jako pravděpodobnější).
 
Biologie a ekologie: Geofyt (v zimě je u něj možné pozorovat cibuli, nejčastěji doprovázenou špekem a slivovicí). Kvete nepravidelně (ústní sdělení pracovníků katedry systematické pijatiky a kryglistiky: „některé dny jen kvete"), plodný pravděpodobně po celý rok. Vykazuje silnou hydrofobii, a to i v nejteplejších letních měsících, kdy je zpravidla vázán na stinná stanoviště typu „Pod kaštany". Narozdíl od druhu Plenobarbatus oryctolagii často vytváří porosty s nižším zápojem, ve kterých je mnohdy doprovázen pouze druhy rodu Computerus, s nimiž je v silném symbiotickém vztahu. Jedná se patrně o specifický typ exotrofní mykorrhizy, při němž dochází k efektivizaci příjmu podnětů z okolního prostředí. Možnost samostatné existence druhu Plenobarbatus callidus zatím nebyla dokázána. Na základě doposud zjištěných skutečností lze předpokládat, že dlouhodobá absence jedinců rodu Computerus pro něj může mít fatální následky.
 
Fytocenologie: Sociologické vazby tohoto druhu jsou velmi zajímavé. Na našem území jej velmi často nalezneme jednak v lesních společenstvech tříd Querco-Fagetea a Quercetea robori-petreae, ale kupodivu také ve společenstvech třídy Festuco-Brometea. Ve zmiňovaných typech vegetace může být považován za diagnostický druh. Mimo území naší republiky (zvláště oblast Bajkalu) pak vykazuje silnou vazbu např. ke společenstvům třídy Mulgedio-Aconitetea. Je velmi pravděpodobné, že cenologická amplituda tohoto druhu se bude postupně nekontrolovatelně zvětšovat.
 
Význam: Neustále roste.
 
Poster pro vánoční workshop Botanického kroužku 1999.
Viz též Plenobarbatus oryctolagii - plnovousatník grulich.

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky