Zástupci čeledi Plenobarbataceae (plnovousatníci)
Plenobarbatus oryctolagii E. et M. spec. nova (plnovousatník grulich)
 
Syn.: Vitus oryctolagii (RNDr. Vít Grulich CSc.)
Vitulus frugi ANONYMUS nom. ambiguum (Vítek rozšafný)
Gruli ferroviaticus STUDENT et al. nom. dubium (Gruli ferroviatický)
 
Megera Kateřina EhRUMbergerová - Magor Martin Močí - Megera Marie Chlastajová
Magor Pivomír Tichý, Pijan hodný Diplomu
 
Popis: Gracilní druh středního vzrůstu, dosahující velikosti 1,8 (-2,4) m (v prolongovaném stavu, kdy se postranní větve dostávají do polohy tzv. „ruky hore...").Tělo zpravidla kryto sekundárním pokryvem, který udržuje tímto druhem vyžadované specifické mikroklima. V některých případech je sekundární pokryv redukován ve spodní části a nedosahuje báze (var. bermuda). Častěji se lze setkat s varietou talpula („krteček"), která je typická extrémně kapsovito-montérkovitým vzhledem. Apikální konec je kryt dlouhými neuspořádanými trichomy, téměř bez melaninu.
 
Karyologie: U tohoto druhu, ač je to překvapivé, doposud nebyly žádné chromozómy pozorovány. Jejich počet je, vzhledem k velké podobnosti s druhým druhem tohoto okruhu, odhadován na 2n = 46, eventuelně jinak.
 
Rozšíření v ČR: Rozšíření na našem území je zřejmě sekundárního charakteru, neboť jej potkáváme převážně kolem železničních tratí, po kterých se poměrně rychle šíří. Výsledky chorologických analýz naznačují, že původním areálem druhu by mohla být jižní Evropa. V ČR byl poprvé pozorován v 50. letech v Břeclavě, odkud se intenzívně šíří po celém území státu. Zejména v 80. letech byl hojně rozšířen v okolí Mikulova, kde je však od roku 1990 na pokraji vyhynutí. Většina nálezů z posledních let pochází z Brna, kde byl mnohokrát pozorován v prostoru mezi hlavním nádražím a Kotlářskou ulicí. Je vysoce pravděpodobné, že tento druh se u nás vyskytoval již v minulosti, což dokládají některé pomístní názvy.
 
Celkový areál: Všudypřítomný druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím zejména jižní a střední Evropu, několik efemérních výskytů však bylo zaznamenáno také v chladnějších oblastech (Norsko, severní Německo, Skotsko).
 
Biologie a ekologie: Hemikryptofyt. Klima zimních měsíců mírného pásu (a větrání) snáší velmi špatně, proto se doporučuje zimování ve vyhřátých místnostech, nejlépe bez proudění vzduchu. Je to pěkné kvítko. Kvete intenzivně, ale poměrně krátce, nezřídka odkvétá již v časných večerních hodinách. Rozmnožování raději nebylo zkoumáno, ale zřejmě funguje velmi dobře (ústní sdělení). Jde o masožravý druh, pro nějž je typická striktní rybosalátofagie.
Plenobarbatus oryctolagii je fakultativně sciofilní. Sluneční záření snáší poměrně dobře, avšak větší dávky u něj po určité době vyvolávají specifickou obrannou reakci, popisovanou jako „pozitivní pivotaxe". Jedná se o extrémně rychlou migraci na stinná stanoviště, dobře zásobená tekutinami, obvykle „ve stínu pípy". Pokud je doplňování tekutin do pletiv příliš intenzívní, může dojít až k jejich přesycení, což se projevuje akustickým signálem „ajem ‘frejd, bat ...", po němž následuje přechod do klidového stadia. Dalším zajímavým jevem je, že na některých typech stanovišť byl u tohoto druhu dokázán dosud nepopsaný způsob šíření - tzv. bicyklochorie (zejména u poddruhu Plenobarbatus oryctolagii subsp. breclavensis).
 
Fytocenologie: Druh nevykazuje silnější vazbu k žádnému z dosud popsaných vegetačních typů. Je schopen krátkodobé, popřípadě i dlouhodobé, existence v rozličných vegetačních typech. Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech s velkým množstvím juvenilních jedinců, zvláště pak vyhledává sousedství samičích exemplářů. V případě solitérního výskytu se u něj (podobně jako u druhu Plenobarbatus callidus) projevuje jistá vazba na druhy rodu Computerus. Jedná se však o zcela jiný typ soužití, nejlépe snad charakterizovatelný jako parazitismus.
 
Význam: Tento druh vykazuje za příznivých podmínek specifické hlasové a pohybové projevy, které byly dokumentovány mnoha autory. Zvláštní také je, že varieta ‘chodící encyklopedie’ je schopna absorbovat (do vakuol ?) extrémně velké množství informací různého charakteru, které jsou pravidelně vylučovány do vnějšího prostředí, nejčastěji ve formě tzv. vtipů.
 
Poster pro vánoční workshop Botanického kroužku 1999.
Viz též Plenobarbatus callidus - plnovousatník chytrý.

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky