Katedra botaniky, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika, tel. +420 549491434, fax +420 541211214

 
Systém a vývoj sinic a řas


Poznámka: Znalost částí textu, které jsou odsazeny od okraje, nebude požadována ke zkoušce ze zhuštěného předmětu Systém a evoluce rostlin.
Upozornění: Text na této stránce byl vytvořen před pár lety a v poslední době neprošel aktualizací – odlišnost od přednášené látky není vyloučena!
Aktuální sylabus této čáasti přednášky Systém a evoluce nižších rostlin (MS Word).

historické členění organismů na říše živočišnou a rostlinnou, v jejím rámci pak na rostliny vyšší - fanerogamy (sem řazeny rostliny semenné a kapraďorosty) a nižší - kryptogamy (v nejpůvodnějším pojetí zahrnující vše ostatní, co není vyšší rostlina ani živočich - mechorosty, lišejníky, houby, řasy, sinice i baktérie)
základní členění organismů na Prokaryota a Eukaryota (Chaton 1925) - oddělení baktérií a sinic do skupiny (hodnocené jako nadříše) Prokaryota

tendence k oddělení samostatné říše hub na základě způsobu výživy => říše Plantae - producenti (anorg. látky => organické), říše Animalia - konzumenti (org. => org.), říše Fungi - označ. jako destruenti, reducenti nebo dekompozitoři (org. => anorg.)
v tomto pojetí jde sice o "říše" ekologické, ale oddělení hub se ujalo i v systematické klasifikaci
v rámci jednobuněčných organismů nelze vést hranici mezi výše uvedenými říšemi => prosazena klasifikace prvoků jako samostatné říše Protista nebo Protoctista (protože v tomto pojetí už nešlo jen o živočišné prvoky, bylo opuštěno jméno Protozoa), tvořící základ "vývojového stromu" systému Eukaryot, na který pak navazují říše Plantae, Fungi i Animalia => systém pěti říší (Whittaker & Margulis 1978)

Cavalier-Smith (1989): odlišení říše Chromista, zahrnující řasová oddělení Chromophyta sensu lato (Heterokontophyta, Haptophyta) a Cryptophyta a vedle nich Oomycota a příbuzná oddělení (Labyrinthulomycota, Hyphochytriomycota) - toto je v dnešní době nejvíce uznávané pojetí
podle pojetí některých autorů sem patří i nádorovky (plasmodiofory) s dvoubičíkatými heterokontními zoosporami
v rámci této říše stojí nejvíce "stranou" od všech ostatních skrytěnky, naproti tomu Heterokontophyta a Oomycota mají společný základ (podobná stavba a uspořádání bičíků, stejně jako u Xanthophyceae sifonální /cenocytická/ stélka, shodný typ oogamie) <= lze předpokládat společného předka
"jádro" oddělení Heterokontophyta tvoří zlativky, rozsivky, chaluhy a různobrvky, zatímco Raphidophyceae a Eustigmatophaceae stojí vývojově poněkud dále (chromatoforové ER není propojeno s jadernou blánou, chybí věncová lamela)

mezi Protozoa (po oddělení říše Chromista se zpětně prosazuje toto jméno; na rozdíl od vývojově odvozených říší Protozoa rozhodně nejsou monofyletickým celkem, jako spíše konglomerátem oddělení jinam nezařazených) spadají hlenky, jejichž příbuznost s kořenonožci (Rhizopoda) je nesporná - měňavkovité buňky, holozoická výživa
akrasie, dříve řazené k hlenkám, s nimi nejsou blízce příbuzné
nejasný je původ plasmodiofor (viz též zmínku u říše Chromista), jež jsou v rámci Protozoí v dnešní době izolovanou skupinou
mezi Protozoa spadají i řasová oddělení, která nejsou zahrnuta v říších Chromista a Plantae
samostatnými odděleními, která mají své "příbuzné" mezi různými skupinami prvoků, jsou obrněnky a krásnoočka (zřejmě odvozeny od heterotrofních bičíkovců) a Chlorarachniophyta (blízké kořenonožcům)

základ říše Plantae můžeme hledat v oddělení Chlorophyta (zřejmě taktéž s předky mezi primitivními bičíkovci), od nichž (koleochetová hypotéza) odvozujeme předky vyšších rostlin
izolované postavení mají ruduchy - neexistence bičíkatých stadií, odlišná skladba fotosyntetického aparátu a průběh rozmnožování od ostatních skupin - pravděpodobně se tato skupina vývojově oddělila záhy po vzniku eukaryotických organismů

říše Fungi - v dnešní době různá úroveň taxonů v pojetí různých autorů:
- jediné oddělení s pododděleními Chytridiomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina a Basidiomycotina
- oddělení Chytridiomycota a Eumycota (obsahující pododdělení Zygo-, Asco- a Basidiomycotina)
- oddělení Chytridiomycota, Zygomycota a Dikaryomycota (obsah. pododd. Asco- a Basidiomycotina)
- oddělení Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota a Basidiomycota
vývojový základ - pravděpodobně společný předek s ruduchami (je zde podobnost samičích pohlavních buněk s vřeckatými houbami, póry v přehrádkách podobné jako u hub, u ruduch byla zjištěna i dikaryotizace)

z předků dnešních hub šel vývoj pravděpodobně dvojím směrem - bičíkaté => Chytridiomycota a bezbičíkaté => skupina Eumycota, resp. jejich nejprimitivnější pododdělení Zygomycota
"samostatnou kapitolou" jsou Trichomycetes - heterogenní skupina, jejíž některé řády patří mezi spájivé houby, zatímco Amoebidiales jsou zřejmě více příbuzné prvokům (tedy vlastně jiná říše)
ve třídě Zygomycetes, řádu Endogonales hledejme předky vřeckatých hub - tvoří primitivní sporokarpy, karyogamie je opožděna za plasmogamií - návaznost na zástupce řádu Saccharomycetales

při hledání předků stopkovýtrusných hub nelze pominout shodné znaky řádu Taphrinales s Uredinales a Ustilaginales (dikaryotické vegetativní mycelium, jednoduché póry v přehrádkách) - ne že by se uvedené skupiny stopkovýtrusných hub vyvinuly z Taphrin, spíše lze předpokládat společné předky
rzi a sněti byly obecně považovány za nejodvozenější a díky obligátnímu parazitismu redukované skupiny - dnes je pohled opačný, jsou brány za nejpůvodnější stopkovýtrusné houby
v systémech některých autorů jsou oddělována skupina Teliosporae (tvorba tlustostěnné, přetrvávající probazidie), někde třídy (použito
zde) až oddělení Ustomycota, Teliomycota - zatímco vlastní Basidiomycetes (Homobasidiomycetes) jsou dosti kompaktní jednotkou, klasifikace skupin souhrnně označovaných jako Heterobasidiomycetes je stále "ve varu"


Oddělení: CYANOBACTERIA (CYANOPHYTA) - SINICE
Třída: CYANOPHYCEAE - SINICE


autotrofní prokaryotické organismy s jednobuněčnou nebo vláknitou stélkou; sdružováním buněk mohou vznikat kolonie
patří de facto mezi gramnegativní baktérie (v rámci skupiny Eubacteria), jejich buněčná stěna je složena ze dvou různých vrstev
vnější vrstva je lipoproteinová, vnitřní tvoří peptidoglykan (synonym. murein) - polysacharidové proužky pospojované peptidy (zvláštností těchto peptidů je obsah diaminopimelové kyseliny, která není známa u eukaryot)
na povrchu vytváří řada sinic slizové obaly nebo pochvy (nejsou součástí buněčné stěny, neúčastní se buněčného dělení)

neexistuje jádro, DNA je uložena v nukleoplazmatické oblasti (centroplazma), kde tvoří uzavřený kruh; nejsou přítomny histoproteiny
celek = nukleoid (genofor), uložený volně v plazmě a připojený pomocí RNA a bílkovin k plazmatické membráně => zajištění rovnoměrného rozdělení nukleoidu při dělení buňky (předchází replikace DNA => 2 molekuly)
dělení buněk: neprobíhá mitóza typická pro eukaryotické buňky, nevytváří se mikrotubulární struktura, jež je základem buněčné přepážky (fykoplast, fragmoplast)
dělení probíhá prostým zaškrcením, přepážka vzniká vchlípením plazmatické membrány (vzápětí se vytváří i buněčná stěna) => postupné uzavření => oddělení protoplastů
zástupci prokaryot jsou po celou dobu života haplobionti

fotosyntéza rostlinného typu - vstupní látky CO2 a H2O, při reakci je uvolňován kyslík (některé sinice jsou fakultativně anaerobně fototrofní - v anaerobních podmínkách jsou schopny využívat jako zdroj elektronů H2S namísto H2O => v jejich buňkách se pak ukládá síra)
sinice jsou jediné prokaryotické organismy uvolňující při fotosyntéze kyslík do prostředí - v prahorách měly rozhodující zásluhu na přeměně původní bezkyslíkaté atmosféry (převažovaly CH4, NH3)
fotosyntetické pigmenty: chlorofyl a,
b-karoten, xanthofyly (echinenon, myxoxanthofyl, zeaxanthin) - obsaženy v tylakoidech vybíhajících z plazmalemy a volně prorůstajících chromatoplazmou
na povrchu tylakoidů se nacházejí fykobiliproteiny (allofykocyanin, fykoerythrin, fykocyanin) uspořádané ve fykobilisomech, tvořících světlosběrné antény
poměr červeného a modrého pigmentu určuje barvu buňky; může se měnit (jeden pigment přecházet v druhý) podle světelných podmínek - tento jev se nazývá chromatická adaptace
fykobiliproteiny mohou sloužit i jako záložní zdroj dusíku v případě dusíkového hladovění je buňka spotřebovává a po dodání dusíku opět syntetizuje
karboxisomy - tělíska obsahující enzym RuBisCo, zajišťující fixaci CO2
pozn.: na základě odlišného složení fotosyntetických barviv (zejména přítomnost chlorofylu b - podobnost se zelenými řasami) bylo odlišováno oddělení Prochlorophyta - vzhledem ke zjištění přítomnosti chlorofylu b u řady dalších druhů dnes není tomuto znaku přikládán takový význam a zástupci Prochlorophyt jsou řazeni v systému sinic

zásobní látky: sinicový škrob (
a-1,4-glukan)
volutin - polyfosfátové granule, hromadí se při dostatku fosforečnanů v prostředí a využívá při jejich nedostatku
cyanofycinová zrna - zásobní polypeptidy, specifické pro sinice
výživa sinic není vždy čistě fotoautotrofní, některé jsou auxotrofní (potřeba dodávky vitamínů), fotoheterotrofní (rostou na organickém substrátu, ale pouze za světla) nebo fakultativně chemoheterotrofní (za světla fotoautotrofní, ve tmě růst jen na organickém substrátu)

plynové vezikuly jsou pospojovány v aerotopy (nesprávně plynové vakuoly)
glykoproteinová stěna vezikulů je propustná pro plyny rozpuštěné ve vodě; vnitřní povrch je hydrofobní, vnější hydrofilní
"načerpání" plynů => "nadlehčení" buňky => vznášení ve vodním sloupci, buňky se dostanou k hladině kompetiční výhoda v hodně planktonem "zarostlé" vodě (spolu se schopností využívat plynný dusík v podmínkách, kde jsou vyčerpány zásoby NH4+)

heterocyty - tlustostěnné nezelené buňky, propojené s vegetativními prostřednictvím mikroplasmodesmat
obsahují enzym nitrogenázu (jeho složkou je molybden - tvorba heterocytů limitována dostupností Mo v prostředí) => schopnost fixovat plynný dusík => jeho redukce na amoniak, resp. amonné soli
pro tento proces potřeba anaerobního prostředí - v heterocytech probíhá pouze část fotosyntézy neprodukující kyslík (fotosystém I)
v případě dusíkového hladovění (nedostatek dusičnanů a amonných solí v prostředí) přeměna vegetativních buněk na heterocyty (a naopak)
heterocyty nemají dlouhou životnost => posléze vakuolizace a rozpad buňky (=> u vláknitých sinic přerušení vlákna)
schopnost fixace dusíku i u sinic netvořících heterocyty: v běžných vegetativních buňkách funguje nitrogenáza v době, kdy neprobíhá fotosyntéza (typicky temná část dne; na světle je uvolňovaným kyslíkem inaktivována a s nástupem tmy resyntetizována)

arthrospory (akinety) - trvalé, odpočívající, tlustostěnné buňky vznikající z jedné nebo více vegetativních buněk v případě nadostatku živin, nízkých hodnot teploty či osvětlení nebo ve stárnoucí populaci
jejich metabolická aktivita (fotos., dýchání) omezena asi na 10%, v cytoplasmě vysoký obsah zásobních látek

u vláknitých sinic tvoří stélku řada buněk propojených plazmatickými vlákny - trichom
je-li stélka navíc kryta slizovou pochvou, nazývá se vlákno
větvení vláken je buď nepravé (dochází k němu po přerušení vlákna odumřením buňky, přeměnou v heterocyt apod.) nebo pravé (způsobené změnou roviny dělení buněk)
pohyb drkavý: pohyb fibrilózních výběžků protoplazmy ("jedoucí vlna") => posun buňky v pochvě
buňky a trichomy vykazují i pozitivně nebo negativně (podle světelných podmínek) fototaktický pohyb

rozmnožování probíhá kromě prostého dělení buněk fragmentací stélky
- u jednobuněčných typů tvorba beocytů (exospor): vícenásobné dělení protoplastu => roztržení původní buněčné stěny => uvolnění buněk
- u vláknitých typů tvorba hormogonií - několikabuněčných úseků uvolňovaných ven z pochvy

ekologie, výskyt: sladké i slané vody, stejně jako povrch vlhké půdy a skal v mořích složka planktonu v litorálu a sublitorálu (až do 200 m hloubky)
ve vodách s dostatkem živin tvoří řada zástupců v průběhu vegetační sezóny "vodní květ" (např. Rudé moře dostalo své jméno podle červeně zbarveného vodního květu) => dvojí ohrožení ostatního života: jednak přímou kompeticí mohutné biomasy a na konci vegetační sezóny jejím hromadným odumíráním => hnilobné procesy => otrávení vody
sinice snášejí docela extrémní hodnoty teploty i pH (teplota až 73°C, rozsah pH 5-13)
termální minerální prameny: díky vysokému obsahu CO2 ve vodě rozpuštěné vápenaté a železité soli => činností sinic poklesne obsah CO2 => soli se srážejí a usazují (travertin) proces biomineralizace
dobré osmoregulačních mechanismy umožňují růst i v silně salinním prostředí
na suchozemských substrátech růst na holém substrátu, podíl na počátečním stadiu sukcese (ukládání živin, zejména dusíku z jejich těl, udržování vlhkosti a zpevnění půdy)
vydrží dlouho (i několik let) dehydratovány, po opětovném navlhčení znovu růst
u některých produkce antibiotických látek (cyanobacterin) inhibujících růst jiných prokaryot i eukaryot prostředek kompetice

slizový obal některých sinic obsahuje určité množství CaCO3 (1-2 %) => tvorba stromatolitů
sinice známy již z doby před 3-2 miliardami let v té době dominantní skupina organismů (viz podíl na změně složení atmosféry)
z této doby dobře zachovány stromatolity, mnohem lépe než z pozdějších dob, kdy se vyvinuli jejich konzumenti - dnes se mohou vytvořit již jen na extrémních stanovištích (horké nebo slané vody)

symbiotické vztahy sinic:
extracelulární symbiózy: role fotobionta ve stélkách lišejníků
tzv. cyanely v tělech mechorostů, kapraďorostů a nahosemenných rostlin (v dutinách v listovém pletivu, v hlízkovitých útvarech na kořenech) - dodávají rostlinách dusík v organické formě
intracelulární symbiózy: zoocyanely v buňkách prvoků, cyanely u oddělení Glaucophyta, u hub jediný známý případ endocyanózy - Geosiphon (Zygomycetes, ?Glomales - jediný lichenizovaný zástupce pododdělení Zygomycotina)

využití sinic:
dodávání organického dusíku využíváno pro zvýšení úrodnosti rýžových polí v Asii
preparáty ze sinic jako složka potravy ve východní Asii (možné i jako složka diety, obsahují vitamíny, ale i vysoký obsah nukleových kyselin - omezená poživatelnost)
fikobiliny - potravinářská barviva, využití v biomedicíně (značkování, díky fluorescenci možná náhrada radionuklidů)
negativní efekt: tvorba neurotoxinů (anatoxin, saxitoxin) a hepatotoxinů => otravy vodních živočichů
sinice jsou citlivé na měď => možná eliminace vodního květu roztokem CuSO4 (v praxi omezená použitelnost)

Skupina oddělení: ALGAE - ŘASY

veškerá oddělení řas patří mezi eukaryotické organismy:
- protoplast kryt plasmalemou + polysacharidovou buněčnou stěnou
- jádro eukaryotického typu: jaderná membrána, jadérko, lineární molekuly DNA + histony
- mitóza: rozchod chromosomů zajišťuje mitotické vřeténko
- vyvinuta meioza a pravé pohlavní rozmnožování => umožnění střídání haplo- a diplofáze, vedoucí až ke střídání generací
- endoplasmatické retikulum spojeno s jadernou blánou (u některých i s chromatoforem)
- diktyosomy (transport látek), vakuoly (zejména osmoregulace)
- bičíky s mikrotubulární strukturou (bazální tělíska bývají spojena s centriolou při dělení)
- autonomní organely - mitochondrie, chromatofory: vlastní DNA, 70S ribosomy

endosymbiotická teorie vzniku mitochondrií a chromatoforů
obecný princip: pohlcení prokaryotického organismu, který nebyl stráven, ale postupně začal fungovat v buňce jako symbiont až posléze organela s určitou funkcí; jeho autonomie v různé míře omezena, část procesů přebírá hostitelská buňka
pravděpodobný původ jednotlivých organel:
pohlcení aerobní bakterie => mitochondrie
pohlcení fotosyntetizující bakterie nebo sinice => chromatofor se 2 membránami (Rhodophyta, Chlorophyta)
pohlcení volného chromatoforu (neznámého původu) => chromatofor se 3 membránami (Dinophyta, Euglenophyta)
pohlcení eukaryota, který již obsahoval chromatofor => chromatofor se 4 membránami (Cryptophyta, Heterokontophyta)
pyrenoid - bílkovinné tělísko umístěné v chromatoforu, podíl na fotosyntéze (zjištěn enzym RuBisCo) a tvorbě zásobních látek; u různých skupin řas je nebo není vytvořen
stigma - fotoreceptor buňky, uložen v chromatoforu anebo mimo něj v cytoplasmě (Euglenophyta, Eustigmatophyceae)

rozmnožování vegetativní: oddělované buňky nebo úlomky stélek
nepohlavní: mitospory (plano- nebo aplanospory), vyvíjejí se přeměnou vegetativních buněk nebo ve sporangiích
pohlavní: redukční dělení, tvorba gamet, plasmogamie, karyogamie
vznik gamet: vzácněji přeměnou vegetativních buněk, častěji v gametangiích
pohlavní procesy:
gametogamie: izogamie - splývání dvou velikostí a tvarem stejných gamet, anizogamie - splývání dvou nestejných gamet, oogamie - oplození samičí buňky samčí buňkou
gametangiogamie - splývání gametangií
somatogamie - splývání protoplastů somatických buněk

životní cykly:
haplobiotický - jediná diploidní buňka je zygota, při jejím klíčení probíhá redukční dělení a celý zbytek cyklu probíhá v haplofázi
diplobiotický - jediné haploidní buňky jsou gamety, celý zbytek cyklu probíhá v diplofázi
haplo-diplobiotický - střídání různě dlouhých období haploidní a diploidní fáze (u hub může být vložena i fáze dikyryotická)
poslední případ bývá spojen s rodozměnou neboli střídáním generací - haploidního gametofytu a diploidního sporofytu
rodozměna izomorfická - sporofyt a gametofyt se neliší; rodozměna heteromorfická - jsou odlišné, často jedna z fází výrazně převažuje a druhá je redukována

stavba stélky řas: je možno odlišit několik typů
monadoidní (bičíkatá) - jednobuněční, jednojaderní bičíkovci, 1 nebo více bičíků
rhizopodová (měňavkovitá) - jednobuněčná, jedno- nebo vícejaderná, tvoří panožky
kapsální (gloeomorfní) - odvozena od monadoidní, 1-jaderná, buněčná stěna tvořena slizem, někdy přítomny pseudocilie (nepohyblivé bičíky)
kokální - jednobuněčná, jednojaderná, s pevnou buněčnou stěnou
trichální (vláknitá) - mnohobuněčná, s 1-jadernými buňkami (obvykle propojeny plasmodesmy); pokud se větví, jsou všechny větve stejnocenné
heterotrichální - odvozena od předchozí, ale je zde morfologické i funkční rozlišení hlavních a vedlejších větví
pletivná (pseudoparenchymatická) - odvozena od trich. nebo heterotrich., dělení buněk ve dvou nebo třech kolmých rovinách => dvou- i trojrozměrné listovité stélky, u nejodvozenějších typů diferenciace na rhizoidy, kauloid, fyloidy
sifonální (trubicovitá) - vakovitá nebo vláknitá, mnohojaderná, vegetativní stélka bez přehrádek, přehrádky oddělují pouze reprodukční struktury
sifonokladální - jako předchozí, ale dělena na více mnohojaderných buněk; jaderné dělení nezávislé na buněčnémOddělení: RHODOPHYTA - RUDUCHY
Třída: RHODOPHYCEAE - RUDUCHY


stélka jednobuněčná (kokální), heterotrichální nebo jednovrstevná listovitá; nikdy se netvoří pravá pletivná stélka (zdánlivě pletivná díky rosolovitým složkám)
neexistují u této skupiny žádná bičíkatá stadia
buňky ruduch mají jediné jádro; mitóza otevřená (jaderná blána se rozpadá), na pólech dělicího vřeténka se vytváří prstencovitá struktura analogická centriole u bičíkatých typů

buněčná stěna - u kokálních typů na povrchu buněk amorfní matrix ze sulfátovaných polyglukanů
strukturní základ stěny vláknitých typů tvoří mikrofibrilární síť (fibrily formuje celulóza, případně 1,3-xylan) vyplněná amorfními látkami povahy sulfátovaných polysacharidů, tvořícími až 70 % sušiny bun. stěn (varem přecházejí do stavu koloidního roztoku - agar-agar, karagen)
sousední buňky vláknitých typů jsou propojeny póry podobnými pórům u vřeckatých hub
ve vytvořené přepážce zůstane otvor, který se zaplní bílkovinnou zátkou krytou membránami, jež se napojí na plazmalemu a uzavřou tak celé protoplasty

chromatofory obaleny dvojicí lipoproteinových membrán bez napojení na endoplazmatické retikulum; tylakoidy jednotlivé, rovnoběžně uspořádané
asimilační pigmenty: chlorofyl a, v menší míře chlorofyl d,
a- a b-karoten, xanthofyly zeaxanthin a lutein, ve fykobilisomech allofykocyanin a c-fykocyanin (jako u sinic), r-fykoerythrin a r-fykocyanin (jen u ruduch)
i u ruduch funguje chromatická adaptace
při silnějším osvětlení se zvyšuje zastoupení chlorofylu oproti fykobilinům => řasy mění barvu do zelena
produkt fotosyntézy: floridosid, změna jeho koncentrace v buňce pomáhá vyrovnávat osmotické poměry při vyšší salinitě prostředí
zásobní produkt: zrnka florideového škrobu uložena v cytoplazmě mimo chromatofor

rozmnožování: vegetativní - rozpadem stélky
nepohlavní - u jednobuněčných typů dělením buněk, u mnohobuněčných typů aplanosporami (monospory - po jedné ve sporangiu, paraspory - více)
pohlavní - specifická oogamie, při níž je samičí orgán - karpogon - oplozován samčími gametami - spermaciemi (označení pro nepohyblivé samčí gamety)
pohlavní rozmnožování je doprovázeno rodozměnou izomorfickou (Polysiphonia) nebo heteromorfickou (Porphyra, Batrachospermum a mnohé jiné) se dvěma typy sporofytu - vsunuta druhá diploidní fáze, tzv. karposporofyt

životní cyklus: na gametofytu se ve spermatangiích tvoří samčí gamety, spermacie (nemají bičíky ani bun. stěnu); roli samičí gamety plní karpogon s protáhlým výběžkem trichoganem, na němž se zachytí spermacie a obsah proniká dovnitř => splynutí s jádrem karpogonu => ze vzniklé zygoty vyrůstají diploidní sporogenní vlákna - gonimoblasty (často vytvářejí složitý systém - gonimokarp) - diploidní stadium karposporofyt => z gonimoblastů se tvoří karpospory (buď ze všech buněk gonimoblastu anebo až po splynutí sporogenních vláken gonimoblastu s podpůrnými, auxiliarními buňkami) => z karpospor vyrůstá druhé diploidní stadium tetrasporofyt (pravý sporofyt) => na něm ve sporangiích vznikají redukčním dělením tetraspory (po čtyřech) => z nich nový gametofyt

výskyt, ekologie: většinou mořské řasy, asi 4000 druhů (dominantní skupina mezi mořskými makrofyty, více druhů nežli ostatních dohromady), ubývá jich od rovníku k pólům
rostou v litorální a sublitorální zóně, díky fykoerythrinu a možnosti využívat modrozelené spetrum světla pronikají do větší hloubky než jiné řasy (až 180 m)
méně ruduch je sladkovodních (asi 200 druhů), preferují prudčeji tekoucí vody - menší kompetice jiných řas, snazší přívod živin a kyslíku
zajímavosti: endolitické (zavrtávají se do kamenů či lastur), epifytické (např. na chaluhách) a parazitické ruduchy (často i na jiných ruduchách)
některé ruduchy aerofytické

stélky některých ruduch inkrustovány CaCO3 => následné usazování (pomalý proces) => vznik rhodolitů
rhodolity zjištěny v usazeninách ze starších prvohor (kambrium); předpokládá se, že primitivní ruduchy, jejichž pozůstatky se nedochovaly, existovaly již dříve (některé hypotézy předpokládají jejich vznik krátce po vytvoření eukaryotické buňky)

využití ruduch:
ve východní Asii pěstována Porphyra jako složka potravy, krmivo, hnojivo
extrakcí v horké vodě se ze stélek získává agar (složený z polygalaktanů agarózy a agaropektinu) => po zchladnutí gel, využívaný v potravinářství a jako půda pro kultivaci mikroorganismů
podobně získáván karagen, využívaný v potravinářství a farmaceutice; in vitro zjištěna inhibice replikace HIV

Oddělení: DINOPHYTA - OBRNĚNKY
Třída: DINOPHYCEAE - OBRNĚNKY


převážně bičíkovci, jiné typy stélky jsou vzácné
kapsální a kokální typy často jen klidovými stadii bičíkovců

specifické jádro - dinokaryon - obsahuje trvale kondenzované chromosomy bez histoproteinů - považováno za primitivní znak
dinokaryon je velký, obsahuje 5-10x více DNA než obvyklé eukaryotické jádro
je to jakýsi přechodný typ mezi prokaryotickým (stálá syntéza DNA) a eukaryotickým jádrem (přerušovaná - různé u různých zástupců)
uzavřená pleuromitóza - zůstává zachována jaderná blána, mitotické vřeténko napojené na bazální tělíska bičíků, je mimojaderné: systém plazmatických kanálků prostoupí jádro, v nich mikrotubulární struktura, zajišťující rozchod chromosomů
u některých druhů zjištěno kromě dinokaryonu ještě funkčně degradované eukaryotické jádro

typická buňka obrněnek je rozdělena na horní díl - epikón - a spodní díl - hypokón
oba díly odděluje prstencová (ekvatoriální) rýha, na břišní straně z ní odbočuje krátká rýha podélná (sulcus)
v místě styku obou rýh vyrůstají 2 bičíky:
delší se pohybuje volně v prostředí, je vybaven dvěma řadami mastigonemat; zajišťuje pohyb buňky
kratší je uložen v prstencové rýze a je vybaven jednou řadou mastigonemat, kterými je částečně přirostlý k povrchu buňky; jeho axonema obsahuje kromě obvyklé struktury 9x2+2 mikrotubuly ještě kontraktilní paraflagelární lištu; vlní se v rýze a způsobuje víření vody, která přináší částice potravy

povrch buňky pokrývá vícevrstevný obal - amfiesma
vnější povrch tvoří plazmatická membrána, pod ní je umístěna vrstva plochých měchýřků (vezikulární vrstva)
u části obrněnek jsou ve vezikulech celulózní destičky => dohromady tvoří pevný pancíř (théku); tvar a poloha destiček se během vývoje nemění (jsou druhově charakteristické), se zvětšováním buněk na okraji dorůstají
některé obrněnky mají vně plazmatické membrány šupiny
několik zástupců tvoří vnitrobuněčný křemitý skelet
proces svlékání buněčné stěny a vytvoření nové - ekdysis - typický pro obrněnky (provází dělení nebo je reakcí na stres): je odvržena théka i plazmatická membrána => ve vrstvě pod ní se formují nové vezikuly => v nich se tvoří nové destičky => nová stěna
mezi destičkami ústí trichocysty, ze kterých se při podráždění vystřelují vlákna jejich vymrštění vyvolá i pohyb buňky opačným směrem

dělení buňky za pohybu, šikmo k podélné ose buňky
amfiesma rozdělena na nestejné části, dceřinné buňky si dotvoří zbytek
další způsoby rozmnožování - nepohlavní zoosporami (nebičíkaté typy)
u některých popsána anizogamie => vzniká tlustostěnná hypnozygota
fosilní hypnozygoty - hystrichosféry - dokládají výskyt obrněnek již před 600 miliony let
při nedostatku živin (zejména N a P) vznikají odpočívající spory = cysty (théka nahrazena ztlustlou amorfní stěnou, ztráta chromatoforů, lipidové zásoby)

žlutohnědé chromatofory mají tři obalné membrány a tylakoidy srostlé po trojicích
obsahují chlorofyl a a c2,
b-karoten, peridinin (převládající karotenoid, na rozdíl od jiných karotenoidů je i fotosynteticky aktivní) aj.
spojením vzniká peridinin-chlorofyl a-protein (uplatňuje se podobně jako fikobiliproteiny) pyrenoidy přítomny, vyčnívají do plazmy
na jejich povrchu mimo chromatofor se ukládá zásobní látka - škrob
mnohé obrněnky nemají chromatofory, což souvisí s jejich heterotrofním způsobem výživy

specifické organely obrněnek:
červené tělísko připomínající stigma u jiných bičíkovců - v jednodušším případě jde o potravní vakuolu zbarvenou karotenoidy z kořisti, ale u některých vyvinuta i světločivná organela - ocellus - struktura podobná jednoduchému oku, má čočku, komůrku vyplněnou vodou a na její zadní straně retinoid obsahující karotenoidy
pusuly - vchlípeniny plazmalemy ústící při bázi bičíků - osmoregulační funkce
scintilon - organela, v níž dochází u mořských druhů k bioluminiscenci: krátký záblesk emitovaný oddělením látky luciferinu od proteinu, na nějž je vázána (reakce katalyzována enzymem luciferázou při posunu hodnoty pH do kyselé oblasti); luminiscence považována za obranný mechanismus proti toxickému působení kyslíku

výživa obrněnek je jen zčásti autotrofní
obvykle doplňována příjmem vitamínů a organických látek
některé jsou zcela heterotrofní - saprofyté, parazité i predátoři
různé typy "požírání" kořisti: vymrštitelné vlákno uchopí kořist a vsune do cytosomu; z théky se vysune pseudopodium a obklopí kořist; vychlípí se "jícen", který vysaje protoplast napadené buňky

symbiotické vztahy obrněnek:
autotrofní endosymbionti u heterotrofních druhů: zelení bičíkovci, skrytěnky, příp. redukovaný symbiont zřejmě pocházející ze zlativek
obrněnky vstupující do symbiózy s mořskými bezobratlými - zooxanthely (u láčkovců, např. korálům dodávají asimilační produkty)

výskyt, ekologie: hlavní součást mořského fytoplanktonu (spolu s rozsivkami)
v eutrofních vodách při pobřeží často přemnožení => vegetační zbarvení - "red tide" (příčiny: dostatek živin, dostatek světla a teplá voda při hladině, vítr může nahnat povrchovou vrstvu vody ke břehu)
produkce toxinů (saxitoxin, venerupin aj.) => otravy ryb => jejich požitím i lidí
pohyb během dne: ve dne k hladině (více světla), v noci do větší hloubky (více živin) sladkovodní obrněnky žijí v planktonu, v rašelinných tůních

Oddělení: CRYPTOPHYTA - SKRYTĚNKY
Třída: CRYPTOPHYCEAE - SKRYTĚNKY


autotrofní i heterotrofní bičíkovci s dorziventrálně stavěnou buňkou
na břišní straně ústí vakovitý jícen, po jeho stěnách jsou vymrštitelná tělíska - ejektosomy (navinutý pásek, který se při vymrštění rozvine)
ejektosomy se tvoří v Golgiho aparátu; jsou to buď přímo obranné struktury, nebo únikové - vymrštění vyvolá pohyb buňky v opačném směru
povrch buňky pokrývá periplast - tenká plazmatická membrána a pod ní hexagonální destičky; i v periplastu jsou ejektosomy

na předním konci buňky (vzácněji bočně) dva bičíky s drobnými organickými šupinkami na povrchu - delší se 2 řadami mastigonemat, kratší s 1 řadou; každé mastigonema = tubulární část + vláknitý přívěsek

v buňce 1-2 chromatofory se 4 membránami (2 "vlastní" membrány a 2 membrány chloroplastového endoplazmatického retikula), často s pyrenoidem
vnější membránu tvoří cisterna ER, která propojuje chromatofory s jadernou blánou
tylakoidy srostlé po dvojicích obsahují chlorofyl a a c2,
a- a b-karoten, alloxanthin, fykoerythrin a fykocyanin - odlišné od ruduch a sinic, vždy jen jeden z nich (podle intenzity světla), nejsou ve fykobilisomech, ale ve vnitřním prostoru tylakoidů
v chromatoforu objevena struktura zvaná nukleomorf v oblasti mezi 2 a 2 membránami, je považovaná za redukované jádro eukaryotického endosymbionta (obsahuje DNA, povrchová membrána připomíná jadernou blánu)

zásobní látka škrob je umístěn mezi membránami chromatoforového ER, v tzv. škrobovém kompartmentu (jediná skupina řas, u níž se tvoří zásobní produkt v tomto kompartmentu)
některé skrytěnky mají světločivnou organelu v podobě lipidových granulí pod stěnou chromatoforu

dělení buněk - mitóza otevřená
probíhá i v klidovém palmeloidním stadiu, kdy vznikají slizové kolonie
pohlavní proces - izogamie: jedna gameta vstupuje koncem buňky do břišní strany druhé => planozygota se 4 bičíky

výskyt, ekologie: mořské i sladkovodní organismy, silně citlivé na světlo
pozitivně fototaktický přesun při rozednění, negativně fototaktický při soumraku
v našich vodách jarní aspekt, tvoří první maximum planktonní biomasy
v horských jezerech a vodách mírného pásu i v zimě těsně pod ledem - mají efektivní fotosyntetický systém při snížené respiraci
některé skrytěnky jsou toxické => hynutí ryb
vzácně jsou i apoplastické a heterotrofní
zaznamenán i symbiotický růst v tělech prvoků, kterým dodávají asimilační produkty

Oddělení: HETEROKONTOPHYTA (CHROMOPHYTA)

oddělení spojující dosti heterogenní skupinu tříd s následujícími společnými znaky:
- bičíkaté buňky mají dva heterokontní bičíky (lišící se délkou, strukturou mastigonemat i funkcí)
- chromatofory jsou kryty 4 membránami (2 "vlastní" membrány a 2 membrány chloroplastového endoplazmatického retikula); u většiny skupin je vnější membrána spojena s jadernou blánou (není tomu tak u Raphidophyceae a Eustigmatophyceae)
- tylakoidy srostlé po třech; pod povrchem probíhá věncová lamela, vyznačující polohu chloroplastové DNA (chybí u týchž tříd)
- fotosyntetická barviva jsou chlorofyl a, c1 a c2; pro většinu tříd je charakteristická přítomnost xanthofylu fukoxanthinu, způsobujícího hnědavé zbarvení chromatoforů (chybí u týchž tříd a různobrvek)
- zásobní látky jsou chrysolaminaran (
b-1,3-glukan), dále olej a volutin (polyfosfátová zrna), nikdy škrob!


Třída: CHRYSOPHYCEAE - ZLATIVKY

převažují jednobuněčné řasy, vyskytují se všechny 1-buněčné typy stélky, vzácně vláknité
povrch buňky pokrývá periplast (= plazmatická membrána + systém podpůrných mikrotubulů), pod ním umístěny vymrštitelné diskobolocysty (vymrštění => prudký pohyb buňky opačným směrem)
buňky bičíkovců (chrysomonád) obývají volné schránky - loriky z celulózních mikrofibril (může být i chitin); prostor mezi fibrilami vyplňuje amorfní hmota; buňky některých zástupců kryty křemitými šupinami (materiál přináší "silica deposition vesicles", oddělované od ER)

bičíky: kořeny dvou bičíků svírají tupý úhel
pohyb zajišťuje delší bičík se 2 řadami mastigonemat
z jeho bazálního tělíska vyrůstá rhizoplast, ukotvený na povrchu jádra
mezi jádrem a bází bičíků leží výrazný diktyosom (syntetická a exkreční funkce)
kratší bičík jen s 1 řadou mastigonemat, může být zakrnělý, je spojován s pohybem za světlem
v jeho bazální části je ztlustlina - fotoreceptor obsahující protein retinal - v prohlubni periplastu, přiléhá v místě, kde je v chromatoforu stigma

chromatofory hnědé, často přítomen pyrenoid a stigma (1 vrstva kulovitých tělísek, obsahujících lipidy a karotenoidy)
fotosyntetické pigmenty hlavně chlorofyl a+c1c2 a fukoxanthin
zásobní látky chrysolaminaran (leukosin), olej a volutin
zlativky mají značnou spotřebu fosforečnanů - při dostatku je hromadí, při nedostatku pak využívají => teprve tehdy se kompetičně prosadí proti jiným řasám - mylná představa, že hodně fosforu v prostředí brzdí růst zlativek (zato ale růst brzdí draslík - na konci vegetační sezóny, když se uvolňuje z odumírajících rostlin)

výživa není čistě autotrofní, je mixotrofní (vyžaduje organické zdroje C a N) nebo auxotrofní (potřebuje přísun vitamínů), u apoplastických druhů heterotrofní (saprotrofní nebo fagotrofní)
u druhů žijících v hypotonickém prostředí vyvinuty poblíž diktyosomu pulsující (kontraktilní) vakuoly, zajišťující odčerpávání přebytečné vody (+ odpad metabolismu) z buňky

rozmnožování dělením buněk, vzácně izogamie, při které kopulují nahé gamety (hologamie)
mitóza otevřená, mizí jadérko i jaderná blána (nová pak vzniká z cisterny ER, obklopujícího chromatofor)
mitóze předchází replikace bazálních tělísek => následně tvorba vřeténka
zoospory mají apikálně postavené bičíky

přečkávání nepříznivého období - tvorba endogenních stomatocyst (mohou vznikat i jako výsledek pohlavního procesu, tj. ze zygoty): v buňce se vytvoří kulovitý útvar => vstupním otvorem do něj vejde plazma + organely + zásobní látky => stěna zkřemení, v otvoru se utvoří zátka => také zkřemení; při klíčení se rozpustí zátka a z cysty vyrejdí bičíkovci
cysty chrysomonád známy ze svrchní křídy

výskyt: žijí převážně ve sladkých, ale i brakických i mořských vodách, upřednostňují čistší a měkkou vodu (nízký obsah Ca), ponejvíce planktonní (kokální a vláknité porůstají kameny, dřevo aj.)
přemnožení zlativek => zápach rybího tuku

Třída: BACILLARIOPHYCEAE (DIATOMAE) - ROZSIVKY

jednobuněčné řasy, pro které je charakteristická buněčná stěna, tzv. frustula v podobě dvou do sebe zapadajících misek s radiální (centrické) nebo bilaterální (penátní rozsivky) souměrností
její hlavní složkou je vodnatý polymer oxidu křemičitého (u mořských drobný podíl Al2O3 a Fe2O3), povrch pak pokrývá polysacharid diatotepin (chrání frustulu před korodujícími vlivy prostředí)
množení rozsivek bezpodmínečně závisí na obsahu rozpustných forem SiO2 v prostředí (ve vodě bývá v podobě Si(OH)4, rozsivky ho čerpají jako anion Si(OH)3O) => v případě jejich nedostatku ustává replikace jaderné DNA a dělení buněk, posléze ustává proteosyntéza, následně (v horizontu hodin) se prudce snižuje fotosyntéza a vzrůstá produkce zásobního oleje

stavba frustuly: vrchní miska = epithéka se skládá z epivalvy (plocha, podstava) a epipleury (boční pásek)
spodní miska = hypothéka (menší, která zapadá do epithéky) se skládá z hypovalvy a hypopleury
podle toho, jak máme buňku při pozorování natočenu, rozlišujeme pohled valvární a pleurální
na vnitřní ploše pleury bývají křemité výběžky do nitra buňky - septa
valva má obvykle složitou strukturu, která je druhově specifická - u centrických paprsčitě uspořádaná žebra a póry, u penátních řady pórů, komůrek, žeber oddělené uprostřed středním žebrem
výběžky valvy u některých rodů umožňují spojení buněk do kolonií
sliz produkovaný v diktyosomech je vylučován póry ven => slizové struktury sloužící přichycení k podkladu nebo spojení buněk do kolonií

středním žebrem probíhá u podtřídy Bacillariophycideae štěrbinová raphe - struktura, která má význam pro pohyb buňky: touto štěrbinou v buněčné stěně je vylučován sliz, přes který se přenáší stahy filamentů v plazmě na podklad, po němž buňka "leze" (klouzavý pohyb)
uprostřed je raphe přerušena ztlustlinou - centrálním nodulem, na konci ukončena terminálními noduly
u jiných řádů je vyvinuta kanálková raphe, probíhající v odsazeném kýlu bun. stěny (spojena s vnitřním prostorem buňky jen otvory)
u podtřídy Fragillariophycideae je jen ztlustlé střední žebro bez štěrbiny nebo kanálku - pseudoraphe

buňky obsahují jediné diploidní jádro, vegetativní buňky nemají bičíky
u centrických buněk postupně střed vyplní vakuola, která vytlačí vše ostatní do nástěnné vrstvy
u penátních buněk jsou dva symetricky uspořádané chromatofory a mezi nimi plazmatický můstek s jádrem, obklopený vakuolami
hnědé chromatofory obsahují chlorofyl a+c,
b-karoten, fukoxanthin, diatoxanthin, diadinoxanthin; mají nahý pyrenoid
apochlorické rozsivky (žijí na rozkládajících se rostlinných zbytcích nebo slizu) mají vytvořeny proplastidy, ale nebyly zjištěny asimilační pigmenty
některé autotrofní rozsivky mají schopnost přejít potmě na heterotrofní výživu, ale potřebují jako zdroj C glukózu
zásobní látky chrysolaminaran, olej a volutin jsou uloženy v plazmě nebo vakuolách

dělení: předchází mitóza, kterou řídí vějířovitá mikrotubulární centra na pólech vřeténka
každá ze dceřinných buněk si zachovává jednu polovinu frustuly a dotvoří si k ní vždy tu menší
tvroba frustuly doprovázena příjmem kyseliny křemičité z prostředí - aktivní transport s účastí ATP (oproti naprosté většině řas se rozsivky dělí převážně ve dne - důvodem je vysoká potřeba dodávky energie z fotosyntézy pro tvorbu frustuly)
tvorba SDV ("silica deposition vesicles") pod plazmalemou => transportní vezikuly je plní křemitým roztokem
uvnitř SDV materiál polymeruje => do podoby granulí => jejich ukládání do stěn SDV, jejichž fúzí vzniká tzv. silikalema - základ nové hypovalvy => vnitřní membrána silikalemy se stává novou plazmalemou, vnější odpadá; později se stejně tvoří i nová hypopleura
stěna centrických rozsivek se tvoří od středu, penátních od centrálního nodulu, její tvorbu řídí mikrotubuly a tlakem přes vakuoly se na ni přenáší i struktury epivalvy

následek tohoto způsobu dělení => u dceřinné buňky, která si zachovala původní hypothéku, dochází ke zmenšení buňky => při dosažení kriticky malých rozměrů buňky odumírají, nedojde-li k pohlavnímu procesu
centrické rozsivky - oogamie: po meiozi se ve vaječné buňce zachová jedno jádro, v jiné vzniknou 4 spermatozoidy s 1 bičíkem => oplození => zygota se rozrůstá v auxosporu, překonávající rozměry rodičovských buněk => mitóza => uvnitř auxospory se vytvoří iniciální buňka => jejím dělením pak vznikají buňky vegetativní (iniciální b. má obě théky nové, vegetativní vždy pouze hypothéku)
penátní rozsivky - konjugace, splývání izo- nebo anizogamet (vlastně jen meioticky vzniklé protoplasty bez stěny a bičíku); konjugaci předchází párování buněk ve společném slizu => dvoje dělení buňky (1 redukční), ale jen jedno dělení protoplastu => v každé buňce 2 gamety, vždy 1 přejde do sousedí buňky a splyne tam => 2 auxospory, jež na sobě vyloučí polysacharidovou stěnu => rychlé prodlužování, polysach. stěna zbyde v podobě čepiček na koncích a tvoří se perizonium - křemitý obal z kryjících se obrouček, má zásadní význam při formování frustuly iniciální buňky, která v něm vzniká => dělením nové vegetativní b.

k pohlavnímu procesu dochází zřídka; častějším způsobem návratu k původní velikosti je tvorba hypnospor (indukována faktory prostředí - nevyhovující teplota, pH, nedostatek živin aj.; běžná u centrických, vzácná u penátních): protoplast se scvrkne (ztráta obsahu vakuol), plazmalema oddělí od buněčné stěny, buňka klesne ke dnu => při klíčení se zvětší (do velikosti odpovídající auxospoře) a vytvoří nové théky
kromě nich tvoří rozsivky odpočívající buňky, ve kterých dochází k utlumení metabolické aktivity (dýchání, fotosyntéza), tvoří se lipidová tělíska a též klesají ke dnu, ale jsou-li vyneseny proudem zpět do živinami bohatších vod, během 2 dnů obnoví svoji aktivitu a jsou schopny reprodukce (životaschopné odpočívající buňky objeveny v hloubce 6150 m!)

výskyt: všechny možné biotopy, vody sladké i slané, půda, povrch vlhkých skal, epifytické, i složka aeroplanktonu; v mořích převažují centrické, ve sladkých vodách penátní druhy
zajišťují 25 % primární produkce rostlin na Zemi (obrovská produkce např. na spodní straně arktických a antarktických ledových ker); v moři se dělí o dominanci s obrněnkami
v oligotrofních mořích symbióza některých druhů s bakteriemi a sinicemi fixujícími dusík
sladkovodní rozsivky jsou součástí společenstev planktonu a perifytonu (povrch dna, kamenů aj.), převažují v termálních vodách (30-40 °C)
význam pro sledování kvality vody - rozsivková společenstva jsou citlivá na znečištění
negativní vliv metabolitů a odumírajících buněk - pach, zhoršování kvality vody

frustuly se rychle rozpadají v kyselém prostředí (rašelina) nebo na dně moří - proto jsou známy ze spodní křídy, přestože pravděpodobně jsou starší, odhadem z přelomu prvohor a druhohor (starší jsou centrické typy, penátní známé až ze starších třetihor)
vývojové vztahy: pravděpodobně původ u šupinatých zlativek (Parmales) nebo Synurophyceae

z frustul sladkovodních i mořských rozsivek se usazují vrstvy diatomitu neboli křemeliny, její metamorfózou pak další horniny porcelanit a rohovec
využití: diatomit jako filtrační a absorpční materiál pro farmaceutický průmysl
pokusy se získáváním oleje pro biotechnologii
dodnes se používá struktura frustuly k testování optických mikroskopů

Třída: PHAEOPHYCEAE (FUCOPHYCEAE) - HNĚDÉ ŘASY, CHALUHY

rozmanité stélky - trichální, heterotrichální i pletivné, až na výjimky vždy přirostlé k podkladu; pohyblivé (bičíkaté) jsou pouze zoospory a gamety
velikost od mikroskopických až po 50 m; velikosti stélky zvané stichoblast odpovídá její vnitřní diferenciace
jednoduchá heterotrichální stélka se tvoří jen dělením příčným (prodlužovací růst) a podélným (větvení)
u složitějších stélek přistupuje dělení tangenciální (zakládání pletiv); dělení zajišťuje specializovaná buňka - iniciála - nebo dělivé pletivo - stichomeristém

diferenciace stélky na rhizoidy, kauloid a fyloidy
vnitřní diferenciace pletiv - krycí (epidermis), asimilační a mechanické
transport asimilátů z fyloidů probíhá korovou vrstvou, u největších chaluh jsou v kauloidech trubicovité buňky se stěnami proděravělými jako u sítkovic vyšších rostlin
vzplývání velkých stélek ve vodě umožňují duté měchýře naplněné plynem, tzv. plovací měchýřky

chromatofory obsahují chlorofyl a+c1c2,
b-karoten, fukoxanthin aj. xanthofyly, vždy pyrenoid
stigma je u bičíkatých forem pod povrchem chromatoforu, přiléhá k němu ztlustlina na bázi nahého bičíku
zásobní látky: primárním produktem fotosyntézy je mannitol (alkohol, jeho koncentrace roste se salinitou - osmoregulace), z něj se tvoří chrysolaminaran (= laminarin), dále olej, uloženy v plazmě nebo vakuolách
v plastidech se tvoří a v tzv. fysodách ukládá polyfenol fukosan (způsobuje tmavé zbarvení), který odpuzuje býložravce a má bakteriostatické účinky

buněčné stěny obsahují dvě hlavní složky - skelet je z celulózních fibril a amorfní složkou jsou alginové kyseliny - snadno reagují s kationty K+ a Na+ (soli rozpustné ve vodě), Ca2+ a Mg2+ (nerozpustné soli)
mechanické poškození a vysýchání stélek při odlivu eliminuje sliz - hlavní složkou je polysacharid fukoidan, obsahující značné množství vázané síry - podíl na koloběhu S v prostředí

nepohlavní rozmnožování: zoospory, někdy fragmentace stélky pohlavní rozmnožování izogamické, anizogamické nebo oogamické spermatozoidy jsou k vaječným buňkám přitahovány chemicky prostřednictvím feromonů
pro životní cyklus je charakteristická rodozměna - střídání generací
u nejjednodušších Ectocarpales a Dictyotales rodozměna izomorfická, u Laminariales heteromorfická a u Fucales je gametofyt již tak omezen, že neexistuje jako samostatná rostlina

výskyt: až na výjimky v mořích a brakických vodách, nejvýznamnější skupina mořských makrofyt, dominující v chladných mořích
v mořích osidlují litorální (příbojovou) a sublitorální zónu; hloubka jejich výskytu závisí na osvětlení, ale nikdy nejdou pod 50 m nejstarší nálezy hnědých řas pocházejí ze siluru/devonu (320 mil. let)

využití: v zemědělství, stélky vyvržené na břeh v severní Evropě - krmivo pro ovce, hnojivo, palivo
pokrm ve východní Asii a v Rusku ("morskaja kapusta" - Laminaria)
algináty (výroba hlavně v USA) - potravinářství, stabilizace pokrmů, imobilizace kvasinek aj. biotechnologicky využívaných mikroorganismů (jejich zabudování do alginátů) => velký kvasný povrch
u některých Dictyotales objeveny látky brzdící růst rakovinných nádorů
Ascophyllum je zdrojem pesticidu proti hlísticím na citrusech
řád Laminariales - stélka pletivná, diferencovaná, oogamie, heteromorfická rodozměna
převažující je sporofyt; rhizoidy a kauloid víceleté, fyloidy se každý rok obnovují
pletiva sporofytu diferencována na centrální dřeň, kůra a epidermis; na povrchu je meristoderm, v kůře systém kanálků k vylučování slizu ze sekretorických buněk
na povrchu stélky plochy unilokulárních sporangií => produkce zoospor => 1/2 samčích a 1/2 samičích gametofytů => tvorba gamet => uvolněné vaječné buňky vylučují feromon lamoxiren => indukuje vypuzení spermatozoidů z anteridií a chemotakticky je přitahuje => oplození => nové sporofyty
dominantní řasy v sublitorálu, Laminaria v Atlantiku, Macrocystis a Nereocystis v Pacifiku

řád Fucales - stélka pletivná, diferencovaná, oogamie, bez rodozměny (gametofyt redukován = diplobiotický živ. cyklus)
stélka víceletá, anatomie podobná Laminariales; na koncích větví se tvoří zhrublé, bradavičnaté plodné útvary - receptakula
na jejich povrch ústí otvory dutinek - konceptakulí, v nichž se vytvoří anteridia nebo oogonia (dvoudomé druhy) nebo obojí (jednodomé druhy)
oplození mimo rostlinu, uplatňuje se feromon fukoseraten => ze zygoty se vyvíjí nový sporofyt
Fucus, Ascophyllum - litorál v Atlantiku, Cystoseira - dominantní řasa litorálu Černého moře, Sargassum - rostou volně (bez kontaktu s dnem) v povrchových vodách Sargasového moře, rozmnožují se pouze fragmentací stélky
(
přehled zástupců na stránce cvičení)


Třída: XANTHOPHYCEAE (HETEROKONTAE) - RŮZNOBRVKY

výskyt všech typů stélek kromě pletivné a sifonokladální, převládají kokální, vláknité a sifonální druhy
buněčná stěna celulózní s pektiny, často s povrchovou vrstvou slizu
bičíkovci a zoospory mají dva různé bičíky vycházející z přední části buňky: delší je péřitý a vychází z buňky směrem dopředu, kratší hladký vychází do boku

četné žlutozelené chromatofory obsahují chlorofyl a+c1c2, ale chybí zde fukoxanthin, jsou přítomny heteroxanthin, diadinoxanthin, u rodu Vaucheria popsán specifický vaucheriaxanthin
často stigma - je-li vytvořeno, je vždy v chromatoforu; v místě přiléhajícím k němu je na bázi kratšího bičíku ztlustlina
zásobní látky: v plazmě chrysolaminaran, olej, mannitol

nepohlavní rozmnožování: aplanosporami (ještě uvnitř mateřské buňky vyloučí na svém povrchu buněčnou stěnu), zoosporami (2 heterokontní bičíky) nebo synzoosporami (mnohojaderné, s četnými bičíkovými páry na povrchu - Vaucheria)
vláknité různobrvky se rozšiřují i vegetativně fragmentací vláken
pohlavní rozmnožování známo u rodů Botrydium a Tribonema - izogamie
u rodu Vaucheria - oogamie: na specializovaných výběžcích stélky se tvoří gametangia, oddělená přehrádkou => v oogoniu se tvoří 1 vaječná buňka, v anteridiu spermatozoidy se 2 bičíky (dopředu směřující péřitý se 2 řadami mastigonemat, dozadu hladký) => pronikají otvorem ve stěně oogonia k oosféře => oplození => zygota se oblaní a změní v zygosporu => klíčí po klidovém období

výskyt: ve sladkých vodách, vzácněji v mořích, též v půdě; častá, ale nepříliš významná složka různých společenstev
u vláknitých typů se tvoří odpočívající stadium (akinety) s tlustší stěnou a větším podílem zásobních látek
vývojový paralelismus mezi některými různobrvkami a zelenými řasami => potíže při určování (odlišení: různobrvky mají negativní reakci na škrob, příp. pigmentová analýza)

Oddělení: PRYMNESIOPHYTA (HAPTOPHYTA)

bičíkovci, kapsální, kokální a krátce vláknité řasy
bičíkový aparát: 2 bičíky + haptonema
někteří zástupci vytvářejí výběžky - pseudopodia nebo filopodia - souvisí s fygocytickou výživou
v hnědých chromatoforech (obvykle jsou 2, mají tylakoidy po třech, výjimečně stigma, 4 obalné membrány) chybí věncová lamela; složení pigmentů: chlorofyl a+c1c2,
b-karoten, diatoxanthin a diadinoxanthin
zásobní látky: chrysolaminaran a olej
haplodiplobiotický životní cyklus, bičékaté typy jsou často vývojovým stadiem vláknitých - obě stadia se mohou množit nepohlavně zoosporami
častá mohutná produkce slizu na povrchu buněk (množství slizu při pomnožení => úmrtí ryb ucpáním žaber)

haptonema - útvar podobný bičíku; na příčném průřezu obsahuje 5-7 mikrotubulů; prostor mezi nimi a povrchem haptonematu je vyplněn dutinkou odvozenou od endoplazmat. retikula (vyplněnou sekretem)
haptonema neslouží k pohybu, uplatňuje se při "krmení" buňky: potravní částice jsou zachyceny na haptonematu => jejich přesun do agregačního centra na jeho bázi => až je v agregátu dost potravy, posune se na vrchol haptonematu, to se ohne k zadní části buňky a agregát je vsunut do potravní vakuoly
bičíky bez mastigonemat, jsou na povrchu holé nebu kryty hustým porostem jemných vlásků
povrch buňky a bičíků pokrývají jemné polysacharidové šupiny - vznikají v diktyosomu, který krouží pod povrchem buňky a tyto šupiny postupně ukládá

Oddělení: EUGLENOPHYTA - KRÁSNOOČKA
Třída: EUGLENOPHYCEAE - KRÁSNOOČKA


jsou výhradně bičíkovci
povrch buňky pokrývá pelikula, sestávající z do sebe zapadajících bílkovinných proužků pospojovaných mikrotubulárními můstky (při celkovém pohledu se šroubovitě vinou kolem buňky) - tato stavba umožňuje rychlou změnu tvaru buňky
buňky mění tvar v závislosti na intenzitě světla (denní cyklus) - za tmy jsou kulovité, za světla se protahují
pod pelikulou se nacházejí mukocysty, produkující sliz
někteří zástupci mají vytvořenu černě nebo hnědě (až červeně) zbarvenou pevnou schránku - loriku
její základ tvoří sliz produkovaný mukocystami a diktyosomy => následně mineralizovány sloučeninami manganu a železa

pohyb zajišťují 2 bičíky s jemnými fibrilárními (nikoli mikrotubulárními) mastigonematy
bičíky vyrůstají z ampuly - lahvicovité nádržky na předním konci buňky (akrokontní bičíkovci; u některých rodů druhý bičík zakrněl, je vytvořen jen uvnitř ampuly, ale vždy jsou 2 bazální tělíska)
bičík je drobným zaškrcením dělen na dvě části - v jedné je axonema se strukturou 2x9+2 mikrotubuly, ve druhé paraflagelární lišta - hlavní složka fotoreceptoru, spolu se stigmatem řídí reakce buňky na světlo
ampula sestává z komůrky "vnořené" do buňky a kanálku, jímž ústí ven - stěny kanálku jsou kryty pelikulou, stěny komůrky už jen plazmalemou
do ampuly se uvolňuje sliz tvořený v diktyosomu a vyprazdňují pulzující vakuoly (osmoregulace)

k ampule těsně přiléhá stigma, jež je u krásnooček samostatnou organelou, mimo chromatofor (je vytvořeno i u apoplastických druhů)
sestává z pigmentových granulí, z nichž každá má svoji membránu a nemají společný obal
stigma se pohybuje po povrchu ampuly => stínění části paraflagelární lišty
fototaxe - pozitivní v tmavém prostředí, negativní při příliš intenzivním osvětlení (schopnost fototaxe se ztrácí nejen při ztrátě fotoreceptoru, ale i pigmentů)

mesokaryotické jádro - chromosomy zůstávají kondenzované i v interfázi, při dělení nejsou napojeny na mikrotubuly dělicího vřeténka, mitóza je uzavřená (jaderná blána zůstává zachována, taktéž jadérko, jež se dělí zaškrcením)
chromatofory obsahují chlorofyl a + malé množství chlorofylu b,
b-karoten a xanthofyly (diadinoxanthin)
na povrchu mají 3 obalné membrány, tylakoidy jsou srostlé po 3, dva svazky tylakoidů procházejí pyrenoidem
změny ve struktuře chromatoforů při přechodu ze světla do tmy: mizí tylakoidy, zůstanou struktury připomínající proplastidy - při přechodu zpět na světlo návrat k původnímu stavu
chromatofory je možné zlikvidovat i úplně (zastavením replikace chromatoforové DNA - jejich dělení je nezávislé na jaderném) => krásnoočka mohou žít i bez nich, mají-li zajištěny organické zdroje výživy

v cytoplazmě některých krásnooček převládá karotenoid astaxanthin => červené zbarvení, které překryje obvyklou zelenou barvu
zásobní látky jsou paramylon (
b-1,3-glukan, izomer škrobu), případně chrysolaminaran, tvoří čepičku na pyrenoidu
výživa mixotrofní nebo fotoauxotrofní (potřebují vitamín B12), osmotická (vstřebáváním roztoků organických látek) anebo loví prvoky, baktérie - z buňky je vysouván faryngeální aparát a vbodnut do kořisti
faryngeální aparát sestává z jícnu u okraje ampuly a cytostomu pokračujícího do nitra buňky
v nepříznivých podmínkách encystace => přechod do nepohyblivého stavu, kdy jsou buňky obklopeny slizem - palmeloidní (palmelové) stadium
rozmnožování podélným dělením buněk (za pohybu i v palmel. stadiu), pohlavní proces není znám

jde o oddělení s poněkud izolovaným postavením mezi ostatními odděleními řas
vývojově původní jsou zřejmě heterotrofní typy, příbuzné prvokům (Kinetoplastida), ale přece jen s významnými rozdíly - zřejmě měly společné předky již v dávné době
znaky (chromatofory, zásobní látky) podobné jak zeleným řasám, tak zlativkám => teorie, že krásnoočka ve vývoji vystřídala různé endosymbionty
výskyt: sladké (nejrůznější biotopy) i brakické a mořské vody (na volném moři i v přílivové zóně)
žijí ve značně eutrofních vodách (závislé na dostatku org. látek a vitamínů)

Oddělení: CHLOROPHYTA - ZELENÉ ŘASY

druhově bohaté oddělení, zastoupeny všechny typy stélek (rhizopodová jen v podobě konjugujících protoplastů u spájivek), buňky jednojaderné nebo cenocytické, povětšinou sladkovodní organismy (jen asi 10 % je mořských)
v protikladu k morfologické rozmanitosti značná shoda biochemických projevů => značná shoda i se zelenými rostlinami, které se ze zelených řas pravděpodobně vyvinuly

chromatofory obsahují chlorofyl a+b,
a- a b-karoten a různé xanthofyly (hlavně lutein)
na povrchu dvě obalné membrány, bez spojení s jadernou blánou
tylakoidy srostlé v lamely po 2-6; obvykle přítomen pyrenoid (obsahuje enzym RuBisCo), kterým tylakoidy u některých zástupců prostupují
někdy je (u bičíkovců nebo zoospor) v chromatoforu vytvořeno stigma
základní zásobní látkou je škrob, uložený v chromatoforech nebo na povrchu pyrenoidu, dále u některých mannan, xylan aj. sacharidy, též alkoholy, lipidy a volutin

bičíky jsou obvykle 2 nebo 4 (výjimku tvoří stefanokontní zoospory s věncem bičíků), zpravidla stejně dlouhé
jejich bazální tělíska bývají propojena kontraktilními mikrotubuly (obsahují kontraktilní bílkovinu centrin), směrem do nitra buňky na ně navazuje rhizoplast (svazek fibril, chybí u parožnatek)
postavení bičíků, resp. bičíkových bází, je jedním ze zásadních znaků pro odlišení tříd
pohyblivé buňky Charophyceae mají bičíky umístěné laterálně s jedním velkým a druhým útlým svazkem mikrotubulů
ostatní třídy mají bičíky umístěné apikálně (kromě spájivek bez bičíkatých stadií) a z jejich bazálních tělísek vybíhají 4 svazky mikrotubulárních kořenů uspořádaných do kříže (jeden s kořenů bývá spojen s obalnou membránou chromatoforu - zřejmá spojitost s fototaxí)

pokryv buněk - nejjednodušší případ: nahé buňky (bičíkovci, zoospory, gamety)
Prasinophyceae (a zoospory Charophyceae) mají submikroskopické šupiny, Chlamydophyceae glykoproteinovou chlamys
ostatní zelené řasy mají buněčnou stěnu polysacharidovou - tvoří ji mikrofibrilární složka (nejčastěji celulóza, příp. mannan, xylan) a amorfní složka (hemicelulózy, pektiny, objevuje se i sporopolenin a vylučovaný sliz)

vegetativní buňky jednojaderné nebo vícejaderné
u různých skupin různý počet jadérek a přítomnost mikrotubulárních organizátorů (centriol apod.)
různé typy mitózy:
uzavřená vnitrojaderná pleuromitóza (výchozí typ, Prasinophyceae) - v jádře vznikají dvě vřeténka (mikrotubulární organizátor v jaderné bláně), jež se postupně oddalují => na protější strany
u většiny řas ortomitóza s bipolárním vřeténkem
- uzavřená nebo částečně otevřená - jaderná blána zachována nebo přerušena na pólech, kde vřeténko vystupuje do plazmy, kde bývají centrioly (mikrotubulární organizátory)
- otevřená - jaderná blána se rozpadá, centrioly chybějí (zřejmě nejodvozenější typ, charakteristický pak pro všechny rostliny i živočichy)

v cytokinezi se tvoří mikrotubulární systémy, které se pak podílejí na tvorbě buněčné přepážky:
fykoplast - vzniká mezi dceřinnými jádry po rozpadu mitotického vřeténka, kolmo na jeho osu => následně se tvoří septum, základ budoucí buněčné stěny (Chlamydophyceae, Chlorophyceae)
fragmoplast - mikrotubuly, z nichž vzniká, jsou pozůstatkem mitotického vřeténka (tzv. interzonální vřeténko) => vzniká buněčná destička, základ budoucí přepážky (Charophyceae, pak vyšší rostliny)
buněčná destička se vyvíjí i nezávisle na fykoplastu nebo fragmoplastu (u mnohobuněčných řas, jejichž buňky jsou propojeny plasmodesmy)

dělení buněk: nejjednodušší podélné dělení (současně odpředu i odzadu) - schizotomie
cytogonie (eleuteroschizis) - vznik dceřinných buněk (jedná se o rozmnožovací b.) uvnitř mateřské buněčné stěny => vznikají různé typy - bičíkaté zoospory, nepohyblivé autospory a přechodné typy mezi nimi (hemizoospory - pohybují se jen než vyjdou ze sporangia, hemiautospory - nepohyblivé, ale s monadoidními znaky); zvláštním případem je tvorba dceřinných cenobií (při dělení nevznikají jednotlivé buňky)
cytotomie (desmoschizis) neboli vegetativní dělení - nově se vytváří pouze příčná přehrádka, původní buněčná stěna zůstává a jen podle potřeby doroste (tvoří-li se v buňce vlákna zoospory nebo gamety, vznikají cytogonií)

rozmnožování - nejjednodušší rozdělením kolonií nebo tvorbou dceřinných cenobií
tvorba zoospor (obvykle ve vegetativních buňkách
tvorba zoospor (obvykle ve vegetativních buňkách, vzácněji ve sporangiích), aplanospor nebo autospor (aplanospory shodné s mateřskými buňkami)
pohlavní rozmnožování: izogamie, anizogamie, oogamie (u spájivek vystupují celé protoplasty jako gamety)

ancestrální typ byl zřejmě bičíkovec se subapikálně vybíhajícími bičíky, ukotvenými v buňce jednoduchým svazkem mikrotubulů a rhizoplastem, povrchem buňky krytým šupinami a uzavřenou mitózou s interzonálním vřeténkem přetrvávajícím přes telofázi
systémy jsou různé v pojetí různých autorů - aktuální jsou založené na průběhu mitózy a cytokineze, stavbě bičíkového aparátu, složení buněčných stěn a charakteru pohlavního procesuTřída: CHLAMYDOPHYCEAE

řasy jednotlivé i cenobiální, monadoidní, kapsální nebo kokální
bičíkovci, zoospory a gamety mají specifickou buněčnou stěnu zvanou chlamys; její významnou složkou je glykoprotein s vysokým podílem hydroxyprolinu, ale zato nejsou vytvořeny polysacharidové mikrofibrily
častá tvorba slizu (palmelová stadia, spojení v cenobiích)

na předním konci buňky vyrůstají 2-4 stejně dlouhé bičíky s jemným vlášením
jejich bazální tělíska zaujímají protilehlou polohu a svírají tupý úhel, mikrotubulární kořeny jsou uspořádány do kříže; vše je pootočeno po směru hodinových ručiček (CW = clockwise)
vegetativní buňky kapsálních zástupců mají nepohyblivé pseudocilie

jaderné dělení: částečně uzavřená ortomitóza, tvoří se fykoplast
dělení se neúčastní buněčná stěna (chlamys), která je po rozdělení rozrušena autolytickými enzymy (produkovány novými buňkami, působí jen na daný druh nebo blízce příbuzné) => buňky se uvolní a vytvoří novou chlamys
rozmnožování: jednotlivé buňky nepohlavně zoosporami, hemizoosporami a autosporami, jako pohlavní proces známa izo-, anizo- i oogamie
cenobiální typy se množí tvorbou dceřinných cenobií

stáří: zřejmě z počátku prvohor
systém: 4 řády podle typu stélky

řád Chlamydomonadales - jednotlivě žijící bičíkovci
na apikálním konci buněk je papila, kterou vycházejí ven bičíky
mají 1 chloroplast s pyrenoidem a stigmatem
rozmnožování zoosporami nebo pohlavně (gamety se tvoří při vyčerpání živin)
pohlavní proces - izogamie: bičíkaté gamety se shlukují => párování + a – gamet (při rozpoznávací reakci se uplatňuje chlamys bičíků) => buňky se "slepí" svými bičíky po celé délce => přiblíží se a "políbí" papilami => chlamys se tam otevře => spojení protoplastů, splynutí buněk => planozygota => organely včetně jádra zatím oddělené, pod starou chlamys z gamet se tvoří nová primární stěna => pod ní pak spolu s karyogamií tvorba sekundární stěny => tlustá, strukturovaná, zůstává po odvržení předchozích => období klidu => meioza, klíčení zoosporami
Chlamydomonas (pláštěnka) - sladkovodní (zelené vegetační zbarvení), ale žije i v půdě nebo na sněhu (červené zbarvení Ch. nivalis), Haematococcus (veget. zbarvení zprvu zelené, později červené - převládne astaxanthin), Dunaliella salina vydrží zřejmě největší salinitu ze známých řas (vydatné přečerpávání iontů přes plasmat. membránu)

řád Volvocales - cenobiální bičíkovci
stavba buňky podobná chlamydomonádám, akorát že jsou sdruženy v cenobia - mohou být i funkčně rozlišeny
cenobia jednoduchá, 23-25 buněk - Gonium, Pandorina, Eudorina
cenobia mohutná, tisíce buněk - Volvox (váleč): buňky po obvodu kulovitého útvaru, jejich protoplasty navzájem pospojovány výběžky, vnitřek koule vyplněn slizem (obklopuje i buňky, z nich ční ven pouze bičíky)
rozmnožování - tvorba dceřinných cenobií: mezi normálními buňkami se vytvoří pár větších => několik dělení => kulovitý útvar ze spojených buněk, jejich bičíky směřují dovnitř => nakonec se dceřinné cenobium obrátí "naruby" (bičíky ven) a zanoří do slizu mateřského cenobia => po jeho rozpadu se uvolní
pohlavní proces - oogamie, z větších buněk vzniknou gametangia (vývoj řízen feromony)

Třída: CHLOROPHYCEAE - ZELENIVKY

řasy jedno- i mnohobuněčné (rúzné typy stélky), žijící jednotlivě, v koloniích nebo cenobiích
volně žijící bičíkovci, zoospory a gamety mají nahé buňky, buněčná stěna kokálních a vláknitých řas je polysacharidová (zejména celulózní), u některých zástupců nalezneme i sporopolenin
v buňce obvykle 1 chromatofor, často s pyrenoidem

jaderné a buněčné dělení:
uzavřená nebo částečně otevřená ortomitóza, v cytokinezi se vytváří fykoplast
oddělování dceřinných protoplastů: zakládá se septum (z cisteren ER) => v něm se ukládají prekurzory bun. stěny (z diktyosomů)

nepohlavní rozmnožování - zoospory se 2-4 bičíky, jejichž bazální tělíska jsou protilehlá, CW orientace
pohlavní rozmnožování: izo-, anizo- nebo oogamie, životní cyklus je haplobiotický
výskyt: převážně sladkovodní
stáří doložené asi 350 milionů let, dobře se zachovávají fosilie obsahující sporopolenin
řád Oedogoniales - vlákna přisedající bazální buňkou na podklad
střed buněk vyplňuje vakuola, jádro a chromatofor roztrhaný v proužky jsou v nástěnném vaku
buněčná stěna dvoudílná (kruhový spoj v horní třetině buňky)
mitóza uzavřená, dělení buněk: v místě kruhového spoje se vytvoří dovnitř buňky prstencovitý záhyb z vnitřní vrstvy stěěny => pak přehrádka => růst buňky do délky (prodloužení stěny), z vnější vrstvy (která kryla prstenec a pak byla roztržena) zbydou "límečky"
nepohlavní rozmnožování - stefanokontní zoospory s asi 40 bičíky
pohlavní rozmnožování - 2 skupiny druhů:
- druhy makrandrické: vývoj anteridií z veget. buněk (indukován feromonem circeinem z oogonií) => stefanokontní spermatozoidy => oplodní vaj. buňku v oogoniu
- druhy nanandrické: z veget. buněk vznikají androsporangia => vývin zoospory (androspory s věncem bičíků) => vyrejdí a přisedne na vlákno poblíž oogonia => vyroste v několikabuněčné vlákno => ve vrchol. buňce se vytvoří 2 spermatozoidy => pronikají otvorem (mikropyle) do oogonia => ze zygoty posléze zygospora
Oedogonium (čapkoblanka) - v tůních na ponořených substrátech

Třída: ULVOPHYCEAE

vláknitá, pletivná, sifonální nebo sifonokladální stélka, nevyskytují se vegetativní bičíkaté buňky (pohyblivé jsou pouze zoospory nebo gamety, které nikdy nemají pevnou buněčnou stěnu)
buněčné stěny polysacharidové - fibrilární složkou je celulóza, mannan, xylan, amorfní složkou arabinogalaktan, zjištěn i chitin
stěny sifonálních stélek bývají zpevněny lištami

mitóza: jaderná blána v různé míře zachována, vřeténko je vybaveno centriolami; interfázové vřeténko se nerozpadá během cytokineze
příčná přehrádka vzniká vrůstáním plazmatické membrány do středu buňky, netvoří se fyko- ani fragmoplast ani buněčná destička
vláknité a pletivné druhy mají 1 chromatofor s pyrenoidem, sifonální a sifonokladální mají četné chromatofory
barviva jako u běžných Chlorophyt + xanthofyly sifonein a sifonoxanthin
kromě nich se vyskytují amyloplasty (bezbarvé, obsahují škrobová zrna, u rodu Caulerpa)

zoospory nebo gamety jsou nahé, se 2-4 bičíky (příp. stefanokontní), bazální tělíska protilehlých bičíků jsou rovnoběžná, CCW-orientace (counter-clockwise), každé nese dvojici mikrotubulárních kořenů
nepohlavní rozmnožování: zoospory, "odnožování" sifonů nebo fragmentace stélek
pohlavní rozmnožování: izo- nebo anizogamie (jsou heterothalické) => vzniká aplano- nebo planozygota; časté střídání generací

výskyt: převážně mořské a brakické vody, sladkovodní i aerofytické (růst epifytický i na neživých substrátech)
zvápenatělé stélky známy z přelomu staro-/prvohor (Dasycladales - 570 mil. let, aragonitové vrstvy), největší rozmach v křídě
systém: blízce příbuzné řády Bryopsidales, Cladophorales a Dasycladales, zatímco Ulotrichales jsou bližší zelenivkám a postavení řádu Trentepohliales je nejasné (v této třídě zřejmě umístěn provizorně)

Třída: ZYGNEMATOPHYCEAE (CONJUGATOPHYCEAE) - SPÁJIVKY

kokální nebo vláknité řasy, u kterých nejsou známa žádná bičíkatá stadia
buněčná stěna celistvá nebo dvoudílná - vnitřní vrstva celulózní, vnější slizovitá
buňky obsahují 1 jádro a 1-2 chromatofory
pohlavní proces - spájení (konjugace): jako gamety vystupují bezblanné protoplasty vegetativních buněk, které se pohybují amébovitě ve vymezeném prostoru (kopulační kanálek u vláknitých jařmatek, společný sliz obklopující buňky u kokálních krásivek) => splynutí, karyogamie => vzniká zygospora obklopená tlustou bun. stěnou (3 vrstvy - endospor, mezospor a strukturovaný exospor; mezospor obsahuje sporopolenin, ostatní celulózu a pektin) => po období klidu meiotické dělení a klíčení

výskyt: pouze ve sladkých vodách, často s nízkým pH, preferují (zejména krásivky) čisté vody s malým obsahem hořčíku a vápníku
skupina má dost izolované postavení v rámci zelených řas (zejména díky neexistenci bičíkatých stadií)
systém: 2 řády podle stavby stélky a morfologie buněčné stěny

řád Zygnematales - jařmatky: řasy s nevětv. vláknitou stélkou, mezi buňkami vláken nejsou plasmodesmy
válcovité buňky s hladkou buněčnou stěnou ze 2 vrstev - vnitřní polysacharidové (zejména celulóza) a vnější přecházející ve slizový obal
mitóza téměř uzavřená, v telofázi se zachovává interfázové vřeténko => základ fragmoplastu
na stavbě přepážky se podílí septum rostoucí centripetálně; středový otvor, který zůstane v septu, zaplňuje fragmoplast => buněčná destička
nepohlavní rozmnožování: fragmentace vlákna
pohlavní rozmnožování - konjugace: žebříčková (skalariformní) = mezi dvěma různými vlákny; laterální = mezi dvěma sousedními buňkami téhož vlákna
Spirogyra (šroubatka) - v buňkách šroubovitě vinuté páskovité chromatofory, Zygnema (jařmatka) - v buňkách 2 hvězdicovité, Mougeotia (deskovka) - v buňkách po 1 deskovitém; tvar a postavení chromatoforu jsou přizpůsobeny intenzitě světla v jejich prostředí

řád Desmidiales - krásivky (dvojčatkovité řasy): jednobuněčné řasy žijící jednotlivě nebo v koloniích (některé připomínají vlákna), jejichž buňky jsou rozděleny zářezem na dvě stejné poloviny - semicely
nejčastěji bývají dva centrální chromatofory a mezi nimi jádro
rozmnožování dělením buněk: na počátku se oddálí semicely, mezi nimi se vytvoří sférický měchýřek, do nějž vstoupí jádro a rozdělí se => dceřinná jádra oddělí septum => každá dceř. buňka si dotvoří druhou semicelu
konjugace: sblíží se dvě buňky, obklopí se společným slizem a jejich poloviny se rozestoupí => protoplasty splynou => zygota se oblaní v zygosporu
určování znesnadňuje polymorfismus - různé tvary zástupců téhož druhu
podle stavby buněčné stěny jsou rozlišovány dva podřády:

Třída: CHAROPHYCEAE - PAROŽNATKY

třída zahrnující morfologicky nepodobné skupiny kokálních, vláknitých a heterotrichálních řas, které spojuje průběh mitózy a stavby zoospor a spermatozoidů
zoospory a spermatozoidy mají 2 bičíky, povrch buněk a bičíků je často pokryt organickými šupinami (návaznost na Prasinophyceae)
z bazálních tělísek bičíků vyrůstají dva různé mikrotubulární kořeny - větší (mnohovrstevná struktura = MLS, multi-layered structure) a menší

mitóza je vždy otevřená, různá u různých skupin (v telofázi se vytváří interfázové vřeténko => potenciální základ fragmoplastu):
- nejjednodušší u Klebsormidiales, oddělení protoplastů zajišťuje pouze centripetálně vrůstající plazmatická membrána (žádný fragmoplast)
- odvozenější u dalších řádů, interfázové vřeténko je základem fragmoplastu, příčná přepážka vzniká jako buněčná destička
centrioly se netvoří u Charales, zatímco u předchozích řádů ano
pohlavní rozmnožování - izogamie (Klebsormidiales) nebo oogamie (ostatní řády, vytváří se sporokarp - stěna zygoty srůstá se stěnami buněk, jež ji obklopují), životní cyklus je haplobiotický

výskyt: převážně sladkovodní
výborně se zachovávají zvápenatělé stélky - gyrogonity (zachovalé zygospory se šroubovitou strukturou)
stáří skupiny cca 350 mil. let (nejstarší fosilie známy ze svrchního siluru), vrchol rozvoje ve spodní křídě
systém: 3 významné řády
řád Coleochaetales - typickým zástupcem je Coleochaete (štětinatka) s plochou terčovitou stélkou, přirůstající spodkem na vodní rostliny; vegetativní buňky mají po 1 chlupu obsahujícím protoplast s chromatoforem (účinná ochrana proti býložravcům - po ulomení chlupu se uvolní "repelentní" látka)
nepohlavní rozmnožování zoosporami
pohlavní proces - oogamie, po oplození se oospora zvětší, její povrch je postlý sterilními vlákny ze sousedních buněk => vytvoří na povrchu korovou vrstvu, mezi ní a oosporou je hnědá vrstva => toto je sporokarp, který přezimuje => na jaře se rozdělí (meioza) na 16-32 buněk, z kterých vyrejdí zoospory => vyrostou v nové stélky
tento životní cyklus je podkladem pro koleochetovou hypotézu vývoje vyšších rostlin - sporokarp je považován za sporofyt, podobný sporofytu primitivních játrovek (hypotéza následně podpořena sekvencováním ribosomální RNA)

řád Charales - parožnatky - makroskopické řasy, jejichž stélka je tvořena dlouhými buňkami článkovými a krátkými uzlinovými, z nichž vybíhají přesleny bočních větví; k podkladu přirůstají rhizoidy
stélka roste dělením vrcholové buňky, která odděluje střídavě článkové a uzlinové buňky (uzlinové buňky se dále dělí => boční větve)
rozmnožování: fragmentací stélky, odnožováním a rozmnožovacími tělísky tvořícími se mezi rhizoidy nebo na spodních uzlinách (žádné zoospory)
pohlavním procesem je oogamie; gametangia se tvoří v paždí bočních větví
stavba anteridia: na povrchu štítky, z jejichž středu směřuje dovnitř buňka => z jejího volného konce vyrůstají spermatogenní vlákna => v jejich buňkách se vyvíjejí spermatozoidy (po 1 v buňce), mající spirální tělo se 2 bičíky
stavba oogonia: oosféru obklopuje obal ze sterilních spirálně vinutých buněk - sporostegium, ukončené na vrcholu 5- nebo 10-buněčnou korunkou
po oplození vzniká sporokarp srůstem vnitřní stěny sporostegia se stěnou zygoty => po určité době klidu meioza => klíčení => vyrůstá tzv. prochara, tvořená dvěma vlákny - pozitivně geotropické (nezelené) je základem rhizoidů, fototropické (zelené) je vzpřímené => dělení vrcholové buňky
parožnatky (Chara, Nitella) rostou v čistých sladkých a brakických vodách, ve vápencových oblastech jejich buněčné stěny často inkrustovány CaCO3 (nebo MgCO3) => podíl na vzniku travertinu ("luční křída")
(
přehled zástupců na stránce cvičení)