Monitorování procesů rozvoje měst


Urbanizace a změny v rozsahu zastavěných ploch

Po dlouhou dobu byly možnosti využít družicové snímky pro studium rozvoje městských aglomerací omezené vzhledem k nedostatečnému prostorovému rozlišení materiálů DPZ. Monitorování rozvoje měst bylo doménou letecké fotografie. Pro většinu území České republiky jsou letecké snímky k dispozici již od konce 30. let 20. století. Především potom od 50. let je lze využít k dokumentování rozvoje sídel. Interpretací leteckých snímků lze získat velmi podrobný pohled na minulý vývoj sídel a použít ho pro plánování rozvoje v budoucnosti.
Vedle vlastní interpretace leteckých snímků je nutné provádět jejich transformaci do potřebného mapového zobrazení a souřadného systému. Vzhledem k velkým měřítkům nutným pro monitorování zastavěných území a omezené ploše území zobrazeného na jednom snímku je nutné provádět tzv. orthorektifikaci snímků a jejich následné mozaikování.

Třebíč na sérii leteckých snímků

K monitorování územního rozvoje města Třebíč bylo využito vedle jiných pramenných materiálů také archívních leteckých snímků z let 1953, 1968, 1989, dále
starých plánů města, fotodokumentace apod. Archívní letecké snímky byly geometricky transformovány a byla z nich vytvořena mozaiky pro výše uvedené časové horizonty. Následnou interpretací byly podle jednotné legendy vytvořeny mapy využití ploch (Letecké snímky poskytl VTOPÚ Dobruška, © GŠ AČR ).

Třebíč v roce 1953 Třebíč v roce 1968 Třebíč vroce 1989

Třebíč v roce 1993Ze série snímků je patrná především výrazná stavební činnost vázaná na období 1968-1989, kdy probíhala výstavba dukovanské jaderné elektrárny. Na snímcích lze pozorovat také postupný zánik tradiční výstavby v centrální části města, poměrně významé zzměny v komunikačním systému, výrazný nárůst ploch a budov obslužného charakteru a také postupné formování průmyslové zóny města.


Káhira

Káhira 1965 Káhira 1999
Množství obyvatel Káhiry vzrostlo z méně jak 6 milionů v roce 1965 na 10 milionů v roce 1998 (United Nations Population Division, World Urbanization Prospects, the 1999 revision). Hustota obyvatelstva v deltě Nilu patří k největším na světě. Od roku 1965 zastavěná plocha města vzrostla dvakrát na více jak 400 km2. Předpokládá se, že kolem roku 2015 bude žít v Káhiře více jak 14 milionů obyvatel.
Rozvoj zástavby v oblasti Káhiry dokumentují družicové snímky z Earth Sciences and Image Analysis Laboratory (Johnson Space Center). Podobné snímky mohou sloužit pro rozvoj městské aglomerace v řadě oblastí.

S postupným zlepšováním prostorového rozlišení družicových systémů lze používat i družicových snímků pro mapování rozvoje sídel či městských aglomerací ve velkých měřítcích. Následující ukázky dokumentují vysokou prostorovou rozlišovací schopnost snímků pořízených ze současných družicových systémů

Žďár nad Sázavou - IRS PAN
Žďár nad Sázavou - IRS PAN, původní velikost pixelu 6 m

Řím - Ikonos

Řím - družice IKONOS, původní velikost pixelu 1 m

Bankog - QuickBird
Bankog, královský palác- družice QuickBird, původní velikost pixelu 60 cm

birds

Návrat na hlavní stránku

Návrat na hlavní stránku tématu

Nahoru