PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU

 

Vybraná témata z radiofarmacie

·      99mTc-EC 20 - příprava, kontrola, použití

·      99mTc-etifenin, zjednodušená metoda stanovení radiochemické čistoty

·      Alternativní metody kontroly připravovaných radiofarmak dle ČL 2017 – Dopl. 2021

·      AtomLab® 500 - měřič aplikované aktivity

·      Balení a přeprava radiofarmak (ADR)

·      Farmaceutické čisté prostory pro přípravu radiofarmak

·      Metody kontroly připravovaných radiofarmak dle ČL (stav k ČL 2009, dopl. 2012, nutno aktualizovat dle ČL 2017)

·      Monitorování fyzikálních veličin při přípravě radiofarmak (čisté prostory, kontrolované pásmo)

·      Monitorování mikrobiologické (čisté prostory)

·      Názvosloví radiofarmak

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro dynamickou scintigrafii ledvin

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro kostní scintigrafii

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro lymfoscintigrafii a detekci sentinelové uzliny

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro vyšetření mozkové perfuze

·      Parametry kitů pro přípravu [99m Tc]technecium-MIBI

·      Radioaktivně značené oligonukleotidové DNA/RNA antikódující sondy pro zobrazení komplementární mRNA

·      Radiochromatografie [99m Tc]technecium-MIBI (alternativní metoda)

·      Suchý termostat pro přípravu radiofarmak

·      Scintigrafie mozku - používaná techneciová a netechneciová SPECT radiofarmaka

·      Trendy ve vývoji nových radiofarmak (stav k roku 2013)

·      Značení mezenchymálních kmenových buněk [111In]indium-tropolonátem (I)