Elektřina a magnetismus

Literatura:

K dispozici je celá řada univerzitních učebnic, nichž některé dále uvádím.
Dále existují celé kurzy fyziky, které se ve své části také zabývají elektřinou a magnetismem např. Feynmanovy přednášky z fyziky, Berkeley course of physics atd.

Učebnice na Internetu
Sbírka příkladů pro cvičení

Obsah přednášky a témata ke zkoušce:

Elektrický náboj a jeho vlastnosti
Coulombův zákon
Velikost elektrického náboje
Hustota elektrického náboje
Interakční energie soustavy nábojů
Elektrostatické pole ve vakuu
Intenzita elektrostatického pole bodových nábojů
Tok intenzity elektrostatického pole
Potenciál elektrostatického pole
Elektrostatické pole obecně rozložených nábojů
Gaussův zákon pro obecné elektrostatické pole
Poissonova a Laplaceova rovnice
Multipólový rozvoj elektrostatického pole
Elektrostatické pole nabitých vodičů
Chování vodičů v elektrostatickém poli
Základní úloha elektrostatiky
Kapacita a kondenzátor
Elektrostatické pole v dielektriku
Dielektrika v elektrostatickém poli
Polarizace dielektrika
Gaussův zákon pro elektrické pole v dielektriku
Materiálové vztahy, elektrická susceptibilita a permitivita
Elektrické pole na rozhraní dvou dielektrik
Pojem elektrického proudu, hustota proudu
Mechanismy vedení proudu
Rovnice kontinuity proudu
Stacionární elektrické pole a elektrický obvod
Základní vlastnosti stacionárního elektrického pole
Ohmův zákon pro homogenní vodiče
Ohmův zákon pro nehommogenní vodiče
Kirchhoffova pravidla pro stacionární obvod
Práce a výkon v elektrickém obvodu, Jouleův zákon
Stacionární magnetické pole, vektor magnetické indukce
Ampérův zákon pro magnetické pole ve vakuu
Vektorový potenciál, Biot-Savartův vzorec
Magnetické pole v místech s nenulovou hustotou proudu, pole plošných proudů
Magnetický dipólový moment rovinné proudové smyčky
Potenciální energie a silové účinky magnetického pole na magnetický dipól
Multipólový rozvoj magnetického pole
Chování látek v magnetickém poli
Magnetická polarizace (magnetizace) látek, magnetizační proudy
Ampérův zákon v látkovém prostředí
Materiálové vztahy, magnetická susceptibilita a permeabilita
Magnetický obvod
Magnetostatické pole
Zákon elektromagnetické indukce
Souvislost mezi elektromagnetickou indukcí a silovými účinky magnetického pole
Vlastní a vzájemná indukčnost vodičů
Kvazistacionární elektrický obvod
Kirchhoffova pravidla pro kvazistacionární obvod
Generace střídavého harmonického napětí, střídavé obvody
Indukčně vázané obvody, transformátor
Energie kvazistacionárního pole
Maxwellovy rovnice
Obecné charakteristiky vedení proudu v pevných látkách
Vodivost kovů
Kontaktní napětí a termoelektrické jevy v kovech
Vlastní a příměsová vodivost polovodičů, vlastnosti p-n přechodu
Elektronová emise
Vedení proudu v kapalinách
Elektrolýza a Faradayovy zákony
Elektrochemické procesy na elektrodách, elektrodové potenciály
Vedení proudu v plynech
Doutnavý a obloukový výboj
Klasifikace elektrických obvodů a jejich prvků
Ohmův zákon a Kirchhoffova pravidla v komplexní symbolice
Metody řešení elektrických obvodů

Ukázka písemek:

písemky

Základní operátory a věty vektorové analýzy

přehled (vypracoval Mgr. Pavel Dvořák)
jiný přehled

Seznam příkladů pro studenty kombinovaného studia

Příklady ze skript - V. Prokeš: Cvičení z fyziky III, Elektřina a magnetismus, 1967

I.2.3, I.2.9, I.2.18,
I.3.4, I.3.13, I.3.15,
I.4.6, I.4.15, I.4.25,
I.5.6,

II.1.3, II.1.8, II.1.16,
II.2.4, II.2.22, II.2.32,
II.3.3,
II.5.1, II.5.9, II.5.18,
II.6.1, II.6.8,
II.7.2, II.7.10, II.7.22

III.1.4,
III.2.6, III.2.18, III.2.28,
III.3.2, III.3.11,
III.4.3, III.4.8

(celkem 33 příkladů)