Students and theses

Doctoral Theses

 • Anandan Sampath Kumar — Molekulární mechanizmy evoluce životních strategií / Molecular mechanisms of life-history evolution — supervisor: Oldřich Tomášek
 • Bachorec Erik — Vliv vrozeného a naučeného chování na přelety netopýrů mezi letními a zimními stanovišti / Effect of innate and learned behaviour on movements of the bats between summer and winter habitats — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Baškiera Senka — Individuální fenotypová proměnlivost v termální ekologii obojživelníků / Individual phenotypic variation in thermal ecology of amphibians — supervisor: Lumír Gvoždík
 • Blažek Ján — Význam netopýrů v biologické ochraně před škůdci / The importance of bats in biological pest control — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Blažková Barbora — Environmentální determinanty diversity životních strategií a funkčních znaků ptáků Severní Ameriky / Environmental determinants of life history strategies and functional traits in North American birds — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Bobek Lukáš — Životní strategie a ptačí ekofyziologie: latitudinální a altitudinální procesy u pěvců / Life-histories and avian ecophysiology: latitudinal and altitudinal patterns in songbirds — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Černý Martin — Výběr hnízdního biotopu u koroptve polní (Perdix perdix) a hnízdní úspěšnost: role individuálních vlastností — supervisor: Miroslav Šálek
 • Dianat Malahatosadat — Evoluce starých linií placentálů: hmyzožraví savci afrotropické oblasti / Evolution of old placental lineages: insectivorous mammals in the Afrotropics — supervisor: Adam Konečný
 • Dolinay Matej — Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu / Species diversification of African amphibians in spatial and ecological context — supervisor: Václav Gvoždík
 • Hánová Alexandra — Evoluční historie vybraných afrických hlodavců otevřených habitatů z pohledu různých prostorových a evolučních úrovní / Evolutionary history of selected African rodents living in open habitats assessed at multiple spatial and evolutionary scales — supervisor: Adam Konečný
 • Harazim Markéta — Fyziologie a patologie infekce u netopýrů / Physiology and pathology of infection in bats — supervisor: Natália Martínková
 • Horák Kryštof — Ptilochronologická charakteristika a analýza kvality opeření pěvců v rámci latitudinálního gradientu / Ptilochronological characteristics and feather quality analysis within the latitudinal gradient in songbirds — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Kotasová Adámková Marie — Signalizace hladin pohlavních hormonů a odolnosti ke stresu prostřednictvím ornamentů u sociálně monogamního pěvce / Ornamental signalling of sexual hormones and stress in socially monogamous passerine — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Králová Tereza — Efekt životních historií na variabilitu imunitních genů u pěvců - srovnávací přístup / The effect of life histories on the variation of immune genes in passerines - a comparative approach — supervisor: Josef Bryja
 • Křemenová Jana — Význam ekologické speciace v reprodukční izolaci štěnic / The role of ecological speciation in the reproduction isolation of bugs — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Mizerovská Daniela — Evoluce na příkrém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a ekologických faktorů v procesu vzniku druhů / Evolution at steep elevational gradients: assessing the role of genetic and ecological factors in speciation process — supervisor: Josef Bryja
 • Nečas Tadeáš — Diverzita a systematika žab střední Afriky (rod Phrynobatrachus a klad Afrobatrachia) / Diversity and systematics of Central African anurans (Phrynobatrachus and Afrobatrachia) — supervisor: Václav Gvoždík
 • Ptáčková Olga — Eko-ptilochronologie a vlastnosti pera jako indikátory stresu u sociálně monogamního pěvce — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Schulz Doreen — / Diversity of intestinal anaerobic fungi (Class Neocallimastigomycetes) in primates — supervisor: Klára J. Petrželková
 • Snítilý František — Systematika a taxonomie žab rodu Arthroleptis střední Afriky / Systematics and taxonomy of squeaker frogs (Arthroleptis) from Central Africa — supervisor: Václav Gvoždík
 • Těšíková Jana — Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele: myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích / Quantifying viral gene capture, and the host's response, during passage across a species barrier: Murine cytomegalovirus in a house mouse hybrid zone — supervisor: Joëlle Goüy de Bellocq
 • Turbaková Barbora — Ochranářská genetika rysa ostrovida ve střední Evropě / Conservation genetics of Eurasian lynx in Central Europe — supervisor: Josef Bryja

Master’s Theses

 • Daliborová Markéta — Motivace a strategie překonávání vodní bariéry u dvou poddruhů myši domácí — supervisor: Miloš Macholán
 • Dúhová Karolína — Fylogeneze a geometrická morfometrie lebek vybraných druhů rodu Apodemus (Rodentia: Murinae) / Phylogeny and cranial geometric morphometry of selected Apodemus species (Rodentia: Murinae) — supervisor: Adam Konečný
 • Harca Zdeněk — Hybridní zóna slepýše křehkého (Anguis fragilis) a slepýše východního (A. colchica) napříč Evropou / Hybrid zone of slow-worm lizards (Anguis fragilis, A. colchica) across Europe — supervisor: Václav Gvoždík
 • Hnilička Michal — Faktory ovlivňující populaci pstruha obecného potočního v povodí Vsetínské Bečvy / Factors influencing the population of the brown trout in Vsetínská Bečva river — supervisor: Pavel Jurajda
 • Hubáček Jiří — Podvodní zvuková produkce a komunikace ocasatých obojživelníků / Underwater sound production and communication in tailed amphibians — supervisor: Lumír Gvoždík
 • Janča Matouš — Vliv metamorfózy na chování a fyziologii obojživelníků / Influence of metamorphosis on behaviour and physiology in amphibians — supervisor: Lumír Gvoždík
 • Jurečka Mořic — Ovlivňují pachové ohradníky chování zvěře? / Do odour repellents affect wildlife behavior? — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Raidová Zuzana — Vliv druhově specifického modelu hibernace na krevní parametry netopýrů / Influence of species-specific model of hibernation on blood parameters of bats — supervisor: Jan Zukal
 • Sláma Marek — Výletová aktivita netopýrů - mezidruhová variabilita / Emergence activity of bats - interspecific variability — supervisor: Jan Zukal
 • Štětková Gabriela — Obrana hnízda rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) vůči hnízdnímu parazitismu / Nest defense of the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) towards brood parasitism — supervisor: Marcel Honza
 • Stromková Kristína — Značkovací aktivita rysa ostrovida (Lynx Lynx) v Západních Karpatech / Scent- marking activity of Eurasian lynx (Lynx lynx) in Western Carpathians — supervisor: Jan Zukal
 • Teršová Kateřina — Morfologie spermií vybraných druhů netopýrů rodu Myotis / Sperm morphology in selected species of genus Myotis — supervisor: Jan Zukal
 • Winterová Barbora — Sezónní fenotypová plasticita a koexistence druhů / Seasonal phenotypic plasticity and species coexistence — supervisor: Lumír Gvoždík

Bachelor’s Theses

 • Bartáková Šárka — Klíčové faktory ovlivňující rozšíření čeledi Lacertidae / Key factors which are affecting the distribution of the family Lacertidae — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Frýbová Šárka — Prostorová aktivita vlka (Canis lupus) a jeho kořisti / Spatial activity of the eurasian wolf (Canis lupus) and its prey — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Kuricová Patrícia — Vnější a vnitřní faktory související s přerušením torporu u savců / External and internal factors associated with arousals in mammals — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Menšíková Klára — Hnízdění vodouše rudonohého (Tringa totanus) v mokřadech zemědělské krajiny / Breeding of the common redshank (Tringa totanus) in wetlands in agriculture landscape — supervisor: Jan Sychra
 • Riebel Karel — Fylogeografie scinků rodu Trachylepis ve střední Africe / Phylogeography of Trachylepis (Scincidae) in Central Africa — supervisor: Václav Gvoždík
 • Siudová Klára — Behaviorální interakce v populacích halančíka tyrkysového / Behavioural interactions in population of Turquoise killifish — supervisor: Martin Reichard
 • Vařejka František — Velikost snůšky a vajec ocasatých obojživelníků v kontextu klimatické změny / Clutch and egg size of tailed amphibians in the context of climatic change — supervisor: Lumír Gvoždík
 • Zichová Petra — Prostorová a migrační ekologie kukačky obecné (Cuculus canorus) / Spatial and migration ecology of the common cuckoo (Cuculus canorus) — supervisor: Petr Procházka

Defended theses since 2000