Students and theses


Doctoral Theses

 • Anandan Sampath Kumar — Molekulární mechanizmy evoluce životních strategií / Molecular mechanisms of life-history evolution — supervisor: Oldřich Tomášek
 • Bachorec Erik — Vliv vrozeného a naučeného chování na přelety netopýrů mezi letními a zimními stanovišti / Effect of innate and learned behaviour on movements of the bats between summer and winter habitats — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Baškiera Senka — Individuální fenotypová proměnlivost v termální ekologii obojživelníků / Individual phenotypic variation in thermal ecology of amphibians — supervisor: Lumír Gvoždík
 • Blažek Ján — Význam netopýrů v biologické ochraně před škůdci / The importance of bats in biological pest control — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Blažková Barbora — Environmentální determinanty diversity životních strategií a funkčních znaků ptáků Severní Ameriky / Environmental determinants of life history strategies and functional traits in North American birds — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Bobek Lukáš — Životní strategie a ptačí ekofyziologie: latitudinální a altitudinální procesy u pěvců / Life-histories and avian ecophysiology: latitudinal and altitudinal patterns in songbirds — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Černý Martin — Výběr hnízdního biotopu u koroptve polní (Perdix perdix) a hnízdní úspěšnost: role individuálních vlastností — supervisor: Miroslav Šálek
 • Dianat Malahatosadat — Evoluce starých linií placentálů: hmyzožraví savci afrotropické oblasti / Evolution of old placental lineages: insectivorous mammals in the Afrotropics — supervisor: Adam Konečný
 • Dolinay Matej — Druhová diverzifikace afrických obojživelníků v prostorovém a ekologickém kontextu / Species diversification of African amphibians in spatial and ecological context — supervisor: Václav Gvoždík
 • Hánová Alexandra — Evoluční historie populací východoafrických drobných hlodavců / Population evolutionary history of East African small rodents — supervisor: Adam Konečný
 • Harazim Markéta — Fyziologie a patologie infekce u netopýrů / Physiology and pathology of infection in bats — supervisor: Natália Martínková
 • Kotasová Adámková Marie — Signalizace hladin pohlavních hormonů a odolnosti ke stresu prostřednictvím ornamentů u sociálně monogamního pěvce / Ornamental signalling of sexual hormones and stress in socially monogamous passerine — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Králová Tereza — Efekt životních historií na variabilitu imunitních genů u pěvců - srovnávací přístup / The effect of life histories on the variation of immune genes in passerines - a comparative approach — supervisor: Josef Bryja
 • Křemenová Jana — Význam ekologické speciace v reprodukční izolaci štěnic / The role of ecological speciation in the reproduction isolation of bugs — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Martincová Iva — Chromozom Y a speciace / Chromozome Y and speciation — supervisor: Jaroslav Piálek
 • Mizerovská Daniela — Evoluce na příkrém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a ekologických faktorů v procesu vzniku druhů / Evolution at steep elevational gradients: assessing the role of genetic and ecological factors in speciation process — supervisor: Josef Bryja
 • Ptáčková Olga — Eko-ptilochronologie a vlastnosti pera jako indikátory stresu u sociálně monogamního pěvce — supervisor: Tomáš Albrecht
 • Schulz Doreen — / Diversity of intestinal anaerobic fungi (Class Neocallimastigomycetes) in primates — supervisor: Klára J. Petrželková
 • Těšíková Jana — Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele: myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích / Quantifying viral gene capture, and the host's response, during passage across a species barrier: Murine cytomegalovirus in a house mouse hybrid zone — supervisor: Joëlle Goüy de Bellocq
 • Turbaková Barbora — Ochranářská genetika rysa ostrovida ve střední Evropě / Conservation genetics of Eurasian lynx in Central Europe — supervisor: Josef Bryja

Master’s Theses

 • Daliborová Markéta — Motivace a strategie překonávání vodní bariéry u dvou poddruhů myši domácí — supervisor: Miloš Macholán
 • Dúhová Karolína — Multilokusová molekulární fylogeneze myšic rodu Apodemus / Multilocus molecular phylogeny of Apodemus wood mice — supervisor: Adam Konečný
 • Janča Matouš — Vliv metamorfózy na chování a fyziologii obojživelníků / Influence of metamorphosis on behaviour and physiology in amphibians — supervisor: Lumír Gvoždík
 • Jasinský Aleš — Biologická rozmanitost hlodavců rodu Aethomys v celoafrickém kontextu / Biodiversity of Aethomys rodents in pan-African context — supervisor: Josef Bryja
 • Jurečka Mořic — Ovlivňují pachové ohradníky chování zvěře? / Do odour repellents affect wildlife behavior? — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Kotúč Michal — Únikové chování nočních motýlů jako odpověď na predaci netopýry / The escape behaviour of moths in response to bat predation — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Sláma Marek — Výletová aktivita netopýrů - mezidruhová variabilita / Emergence activity of bats - interspecific variability — supervisor: Jan Zukal
 • Stromková Kristína — Značkovací aktivita rysa ostrovida (Lynx Lynx) v Západních Karpatech / Scent- marking activity of Eurasian lynx (Lynx lynx) in Western Carpathians — supervisor: Jan Zukal
 • Teršová Kateřina — Morfologie spermií vybraných druhů netopýrů rodu Myotis / Sperm morphology in selected species of genus Myotis — supervisor: Jan Zukal
 • Winterová Barbora — Sezónní fenotypová plasticita a koexistence druhů / Seasonal phenotypic plasticity and species coexistence — supervisor: Lumír Gvoždík

Bachelor’s Theses

 • Benešová Nikol — Ekofyziologie hibernace netopýrů – experiment vs. monitoring ve volné přírodě / Ecophysiology of bat hibernation – experiment vs. monitoring in natural conditions — supervisor: Jan Zukal
 • Frýbová Šárka — Prostorová aktivita vlka (Canis lupus) a jeho kořisti / Spatial activity of the eurasian wolf (Canis lupus) and its prey — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Jadvidžáková Jana — Diverzifikace obratlovců ve východoafrických horách - srovnávací přístup / Diversification of vertebrates in East African mountains - comparative approach — supervisor: Josef Bryja
 • Kněžourek Michal — Dynamika hibernačních strategií netopýrů / Dynamics of hibernation strategies in bats — supervisor: Tomáš Bartonička
 • Menšíková Klára — Hnízdění vodouše rudonohého (Tringa totanus) v mokřadech zemědělské krajiny / Breeding of the common redshank (Tringa totanus) in wetlands in agriculture landscape — supervisor: Jan Sychra
 • Vařejka František — Velikost snůšky ocasatých obojživelníků a klimatická změna / Clutch size in tailed amphibians and climatic change — supervisor: Lumír Gvoždík

Defended theses since 2000