Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Ostatní environmentální hazardy

Ostatní přírodní hazardy
Biologické hazardy
Technologické hazardy
Náměty k dalšímu studiu
Odkazy

Objem studia environmentálních hazardů je příliš rozsáhlý na to, aby jej tato webová prezentace mohla vyčerpat. V této práci je proto kladen důraz především na hazardy a katastrofy, které mají převážně přírodní povahu. Ostatní důležité hazardy velice stručně přibližuje tato kapitola.

Ostatní přírodní hazardy

Ve skupině přírodních hazardů hrají velmi důležitou roli i atmosférické a hydrologické hazardy. Mezi atmosférická rizika řadíme tropické cyklóny, tornáda a jiné bouře, hlavním hydrologickým hazardem jsou povodně a záplavy. U těchto katastrof je důležité jejich úzké propojení. Způsobují značné škody na majetku v postižených oblastech, větší události často i značné oběti na životech. V poslední době jsme mohli zaznamenat několik takových velkých katastrof po celém světě. Hurikány v současnosti postihují hlavně oblast Karibského moře (jih USA, Střední Amerika), kde již způsobily velké ztráty (New Orleans, Honduras apod.). Povodně si za posledních deset let vyžádaly značné škody i na území ČR, a to především v roce 1997 (Morava) a 2002 (Čechy). V naší republice jsou takovéto události způsobeny při jarním tání sněhové pokrývky v horských regionech, případně v důsledku letní cyklonální činnosti (rok 2002). V důsledku globální změny klimatu můžeme v budoucnu předpokládat růst intenzity především v oblasti atmosférických a hydrologických hazardů.
Do skupiny atmosférických hazardů můžeme, kromě případů popsaných v výše, zařadit ještě např. silné zimní bouře nebo rizika způsobená mrazem. Zimní sněhové bouře jsou v posledních letech vzhledem k rostoucí extremitě počasí častou příčinou problémů i ve vyspělých zemích severní polokoule. Velké nánosy sněhu mohou přerušit dodávku elektrické energie, ničit telekomunikační spoje nebo způsobovat kolaps v dopravě. Následky jsou navíc často zhoršovány nízko se pohybujícími teplotami, které znamenají velké riziko pro postižené skupiny obyvatel.
Sucha jsou dalším z přírodních hazardů. Postihují člověka jednak přímo (nedostatek pitné vody), jednak nepřímo (neúroda, úhyn hospodářských zvířat). Z tohoto důvodu je riziko sucha spojené s problémem hladomoru a s dalšími zdravotními otázkami (kvalita pitné vody apod.). Nejvíce postiženi jsou lidé v rozvojových zemích (LDCs), kteří jsou převážně závislí na úrodě daného roku. Hlavními částmi světa, kde hrozí akutní riziko sucha, je oblast afrického Sahelu, Blízký Východ a některé regiony v Indii. V těchto zemích může i malá změna přírodních podmínek (např. nižší úhrn srážek) přinést velké škody vzhledem k velké zranitelnosti tamější populace.

Biologické hazardy

Hlavním biologickým hazardem je šíření závažných epidemií (AIDS, BSE, ptačí chřipka apod.), které bezprostředně ohrožují nejen život člověka, ale i ostatních organismů. Jedná se tedy i o nemoci hospodářských zvířat a rostlin, které nejsou rizikem pro člověka, ale rovněž mohou způsobit značné škody. Ze stejného důvodu patří mezi biologické hazardy i riziko škůdců zemědělských plodin (např. nálety hmyzu).
Zdraví lidské populace ovlivňují i extraterestrální hazardy. Jsou to především fluktuace geomagnetického pole Země a změny sluneční aktivity. Ačkoli pro velkou část obyvatelstva podobné změny nemají velký negativní vliv, pro určité skupiny představují zvýšené zdravotní riziko (nemocní trpící srdečními chorobami apod.).

Technologické hazardy

S rozvojem technologií v posledních desetiletích narůstá nebezpečí technologických hazardů. Jde o rizika vznikající zcela v důsledku činnosti člověka, a to především v souvislosti s průmyslovou výrobou. Za hlavní technologické hazardy můžeme považovat průmyslové znečištění a nehody (např. výbuch elektrárny v Černobylu) a hromadění nebezpečného odpadu.

V současnosti je velmi aktuální otázka nebezpečí terorismu. Svou povahou je možné jej zařadit také mezi technologické hazardy. Bombové útoky, hrozba biologických zbraní nebo úmyslné havárie v průmyslových podnicích jasně souvisí s technologickým pokrokem. Hlavní rozdíl oproti "klasickým" hazardům je ale nutné vidět v ochraně před touto hrozbou.

Náměty k dalšímu studiu

1) Vyberte si libovolný z dalších environmentálních hazardů a pokuste se nastínit jeho problematiku

2) V poslední době se objevilo poměrně velké množství epidemiologických hazardů. Zpracujte (druhy, rizika, ochrana).

3) Rozveďte problematiku zranitelnosti obyvatelstva v oblastech postižených rizikem sucha a hladomorů.

Odkazy

Biologické hazardy

Technologické hazardy

Biologické a chemické hazardy

Světová zdravotní organizace (WHO)

Centrum kontroly chorob (CDC)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Technologické hazardy (příručka FEMA) PDF

>> Nahoru <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!