O ústavu

Ústav antropologie vychází z tradičního pojetí antropologie studující vztahy mezi biologickými kořeny a kulturními adaptacemi člověka. Z teoretických koncepcí a praktických aplikací antropologie se v současnosti zaměřujeme na evoluční, forenzní, sportovní a sociokulturní antropolologii, včetně antropologie sexuality a smrti. Od roku 2017 sídlí Ústav v areálu Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské ulici v Brně, kde také vznikla specializovaná Laboratoř morfologie a forenzní antropologie (LAMORFA), která se specializuje na aplikaci moderních zobrazovacích postupů ve forenzních a historických oborech.

Ústav antropologie navazuje na Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, založený v letech 1923–1927 Vojtěchem Sukem, v jeho původním celostním zaměření studia a výzkumu v sepětí antropologie biologické, sociální a kulturní i s relevantními disciplínami medicínskými. Díky tomuto modernímu vědeckému trendu transdisciplinárního pojetí „biologicko-socio-kulturní antropologie“ získal ústav respektované postavení v České republice i v zahraničí.

Počátky novodobého Ústavu antropologie sahají do roku 1993, kdy byla Janem Benešem, Jaroslavem Malinou, Vladimírem Novotným a dalšími spolupracovníky obnovena Katedra antropologie Přírodovědevcké fakulty MU; současný Ústav antropologie byl ustanoven 1. ledna 2006. V čele Katedry byl od jejího vzniku až do své předčasné smrti prof. Jan Beneš (*6. 5. 1935, +2. 11. 1998), poté se vedení ujal prof. Jaroslav Malina, který se v roce 2006 stal prvním ředitelem Ústavu antropologie. Od roku 2010 je ředitelem Ústavu prof. Jiří Svoboda.

Ústav antropologie má stabilně vysoký počet uchazečů o studium a je řešitelem mnoha národních i mezinárodních projektů (např. GAČR, GAMU, OPVK ad.), které umožňují dlouhodobý rozvoj zejména těch odvětví antropologie, v nichž má ústav dlouhodobou tradici nebo dokonce prioritní postavení v mezinárodním měřítku.

Ústav antropologie je v současnosti rozdělen do tří interdisciplinárně propojených oddělení: Oddělení biologické antropologie (vedoucí Petra Urbanová), Oddělení paleoantropologie (vedoucí Sandra Sázelová), Oddělení sociokulturní antropologie (vedoucí Jaroslav Malina). Podrobnější informace o Ústavu naleznete v Encyklopedii antropologie pod heslem „Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity“.

Výzkum a výuka

Ve spolupráci s univerzitními a výzkumnými pracovišti v Německu, Polsku, USA a dalších zemích řešíme široké spektrum antropologických disciplín, což odrážejí získané projekty a publikace. Vědecko-výzkumná činnost Ústavu se zaměřuje na oblasti forenzní antropologie, aplikace metod při studiu kosterních nálezů, výzkum pohřebního ritu a zacházení s těly zemřelých, antropologické pojmosloví a studium evoluce a adaptace lovecko-sběračských populací se zřetelem na celosvětově unikátní moravské nálezy. Součástí výzkumné činnosti jsou také terénní prospekce a výzkumy pohřebišť. Od svého vzniku se Ústav podílí na mnoha mezinárodních projektech. Jedná se především o projekt MŠMT OPVK FITEAMP – Formování interdisciplinárního týmu evoluční antropologie moravských populací, jehož náplní bylo formování mezinárodního interdisciplinárního výzkumného týmu v oblasti evoluční antropologie, který je napojen na špičková zahraniční pracoviště (Max Planck Gesellschaft Leipzig, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, Karl Eberhard Universität Tübingen). V rámci projektu byly na světové úrovni realizovány laboratorní i terénní výzkumy a uskutečněny odborné workshopy, zaměřené na předávání nových postupů a metodik mladé generaci vědců a studentů. Jihomoravský kraj v rámci SoMoPro udělil projekt Přechod od středního k mladému paleolitu ve střední Evropě, v jehož rámci proběhl výzkum jeskyně Pod Hradem v Moravském krasu. V rámci projektů GAČR a TAČR aktuálně probíhá projekt Počítačová podpora pro analýzu a predikci vývoje dítěte.

Ústav antropologie poskytuje základní biologické vzdělání s přesahy do sociálních a historických věd, čímž studenti získají komplexní přehled o moderním pojetí oboru.  Ústav má dlohodobě stabilní počet uchazečů o studium, včetně doktorského studijního programu. Průběžně probíhají habilitační řízení v oboru antropologie.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno