Sociokulturní antropologie

Sociokulturní antropologie se zabývá především holistickým a srovnávacím výzkumem vývoje, struktury a fungování sociokulturních systémů (kultur, subkultur, kontrakultur) v čase a prostoru. Řeší otázky, jak tyto systémy vznikají, jak se vyvíjejí a fungují, jak se udržují v dynamické rovnováze v důsledku ekonomických, politických, kulturních, příbuzenských, náboženských a jiných vazeb mezi hlavními segmenty společnosti, a zjišťuje, pomocí kterých specifických mechanismů jsou kontrolovány skupinové zájmy tak, aby nenarušovaly stabilitu celkového sociokulturního systému.

Na Ústavu je rozvíjena také archeologická antropologie („kulturní antropologie minulosti“). Ústav je garantem školních archeologicko-antropologických výzkumů (slovanská pohřebiště v Divákách, Olšanech u Prostějova, středověký hřbitov v Tasově, pohřebiště novokřtěnců v Přibicích) a menších archeologických akcí (především studium reliktů hrdelního práva na Moravě).

Do zaměření sociokulturní antropologie spadá výuka předmětů Antropologický seminář, Antropologie obecná, Úvod do antropologie I a II, Antropologie pravěku, Antropologie starověku, Antropologie středověku, Antropologie novověku, Antropologie etnicity, Antropologie sexuality II, Dějiny antropologického myšlení ad.

Z vědeckovýzkumné činnosti

Modul_25 Kruh_prebal En_CZ_2012

Ústav antropologie zajišťuje vydávání Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů, která vychází od roku 2000 (dosud publikováno 37 svazků), časopis Anthropologia integra a tří oborové encyklopedie (viz níže).

Vědeckovýzkumná činnost oddělení sociokulturní antropologie přispívá k rozvoji antropologie a zaměřuje se především na studium antropologie sexuality, antropologie smrti a základů oboru a antropologického pojmosloví.

Antropologie sexuality

(viz Jaroslav Malina a kolektiv, Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy aj.)

Antropologie smrti

(viz Josef Unger , Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy aj.)

Základy oboru a antropologického pojmosloví

Založení a rozvíjení tří internetových encyklopedií:

Časopis Anthropologia Integra, Anthropologia Integra – Series Monographica

Časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory. Odkaz na stránky časopisu naleznete zde.

Terénní výzkumy

Přibice (jižní Morava), 2018

Ivančice (jižní Morava), 2017-2018

Slatinky (střední Morava), 2016

Křenovice (jižní Morava), 2016

Olšany u Prostějova I (střední Morava), 2015-2017

Olšany u Prostějova II (střední Morava), 2017

Diváky (jižní Morava), 2000-2014

Tasov (Vysočina), 2007-2014

Tišnov (Brněnsko), 2014

Rosa Coeli (jižní Morava), 2013

Buchlov (Slovácko), 2012


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno