Klášter Rosa Coeli – ambit, 2013

(Ve spolupráci s Archaia Brno, o. p. s.)

Na jaře 2013 proběhl menší archeologický výzkum v křížové chodbě zaniklého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Cílem výzkumu bylo ověření výsledků geofyzikálního měření. Výzkum probíhal formou sondáží ve východní části křížové chodby. Po odebrání barokní dlažby byly sledovány nálezové situace ze 13. až 15. století. V jednom objektu byly blíže nedatovatelné střepy pravěké keramiky a štípaná industrie. Sonda zachytila několik torz zdiva středověkého stáří, která jsou v některých případech starší než klášter ze 14. století. Zachycená situace v křížové chodbě byla do značné míry narušena pozdně středověkými hroby, kterých bylo v sondě objeveno celkem sedm.

Zjišťovací archeologický výzkum v prostorách kláštera Rosa Coeli v dubnu a květnu 2013 sice nepotvrdil předběžné interpretace výsledků geofyzikálního průzkumu, ale přinesl některá nečekaná zjištění.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno