Tasov – rotunda a raně gotický kostel sv. Petra

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče v Brně,v. v. i. a Římsko-katolickou farností v Tasově)

V letech 2007 až 2014 probíhal archeologický výzkum v okolí dnešní fary v Tasově. Při opravě elektroinstalace fary v roce 2007 byl na jižní straně objeven raně gotický portál, který indikoval skutečnost, že dnešní budova fary v sobě skrývá původní kostel sv. Petra, který je připomínán ve starších pramenech. O nálezu byli zprvu informování pracovníci Moravského zemského muzea a později pracovníci Ústavu archeologické a památkové péče v Brně. Vedením výzkumu byl pověřen prof. PhDr. Josef Unger, CSc., který provedl rozsáhlejší zjišťovací průzkum okolí tasovské fary.

V jednotlivých etapách výzkumu se podařilo vymezit celý půdorys zaniklého raně gotického kostela sv. Petra a prozkoumat přilehlý hřbitov z 13. a 14. století.  Vyzvednuty byly kosterní pozůstatky 119 jedinců, které byly po antropologickém vyhodnocení opět pietně pohřbeny. V roce 2009 byly objeveny základy rotundy z 1. třetiny 13. století a v roce 2012 a 2013 pozůstatky pohřební kaple sv. Jiří z přelomu 13. a 14. století. V kapli byly prozkoumány pohřby dvou příslušníků šlechtického rodu pánů z Tasova. V roce 2014 se výzkum zaměřil na prozkoumání okolí vrcholně gotického kostela sv. Petra a sv. Pavla, kde byla objevena původní vjezdová věž se zvonicí z 15. století a zbytky opevnění kostelního areálu.

Získané výsledky byly prezentovány na několika konferencích a setkáních s veřejnosti. V kapli sv. Michala (pův. márnice) byla instalována výstavka o průběhu výzkumu i s nálezy. V roce 2015 byl objev rotundy a raně gotického kostela nominován na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno