Databáze rostlinných makrozbytků
České a Slovenské republiky


Databáze rostlinných makrozbytků České a Slovenské republiky vznikla za účelem shromáždění a sdílení údajů z paleoekologických výzkumů převážně přírodních sedimentů (slatiny, rašeliny, jezerní sedimenty apod.). Navazuje na Archeobotanickou databázi České republiky, která obsahuje data především z archeologických výzkumů.

V současnosti databáze obsahuje údaje z cca 200 lokalit s více než 3000 vzorky, ve kterých bylo zjištěno přes 600 druhů rostlin z přibližně 80 čeledí. Ve vzorcích se vyskytují semena a jiné části cévnatých rostlin, mechorosty, sklerocia hub apod. Téměř každý vzorek lze zařadit do některého z období kvartéru, nejvíce jich spadá do období subatlantiku, nejstarší datovaný nález pochází z období před cca 45 000 lety. Do databáze zatím přispělo 30 autorů (ať už se jedná o současná vlastní data, nebo data ze starších publikací).

Data obsahují velké množství informací (lokality se souřadnicemi, taxony, stáří makrozbytků apod.), a proto představují vhodný základ pro různé prostorové analýzy a syntézy, ale také např. pro zjištění nejstaršího fosilního dokladu o výskytu jednotlivých taxonů. Některá data jsou přístupná na těchto internetových stránkách, které se budou průběžně aktualizovat (ca 2x ročně). Většina údajů z databáze je dostupná veřejnosti, některá však pouze po konzultaci s jejich autory.

Pokud máte zájem o podrobnější informace nebo o určitá data, případně pokud víte o dalších datech, která bychom mohli zahrnout do databáze, napište prosím správci databáze.

Tvorba databáze byla součástí grantu GAČR P 504/11/0429: Gradienty prostředí, vegetační dynamika a krajinné změny v Západních Karpatech od pozdního glaciálu po současnost.

Kontakty:
Petra Hájková: buriana@sci.muni.cz
Eva Šmerdová: eva.hette@centrum.cz

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno