SOUBORNÁ ZKOUŠKA
 
Vážená kolegyně, kolego,
v souvislosti s úpravou předpisů pro kulturně-společenské akce KSBG byla zavedena před koncem kalendářního roku souborná zkouška, jejíž úspěšné absolvování je předpokladem pro účast na vánoční besídce. Vzhledem k tomu, že jste tuto zkoušku dosud neabsolvoval(a), jste na besídku podmíněně pozván(a) s tím, že předmětnou zkoušku vykonáte přímo na zmíněné kulturně-společenské akci.
 
Požadavky:
1) Písemné zpracování projektu rozloučení s končícím rokem v 1 vyhotovení: problém, bliterární rešerše, rámcově doložit hřešení v ČR a zahraničí, konzumační postupy, dosavadní následky - rámcově, výhledy v dalším nákupu (max. 10 lahví).
2) Součástí zkoušky bude rovněž diskuze ve stabilizované poloze se zaměřením na praktiky užité v konzumační práci.
 
Křížový výslech bude komisionální. Datum zkoušky: 18. 12. 1997.
Písemnou zprávu odevzdejte nejpozději ve zmíněný soudný den panu Mgr. Martinu Kočímu. Současně dodejte prosím svoje curriculum vinae.
 
Tomuto "zvacímu dopisu" neušly v závěru roku 1997 význačné vědecko-společenské kapacity zdejšího ústavu. Jak se s vytčenými požadavky autoři vypořádali, se můžete dočíst na následujících stránkách: P. Bureš, M. Chytrý, V. Grulich, O. Rotreklová, V. Řehořek. Na úvod dodejme, že zatímco první tři autoři podali práci přesně dle požadovaného schématu, dr. Bureš a doc. Řehořek popustili uzdu svému tvůrčímu duchu a představili učené společnosti odborné pojednání, resp. náměty k další vědecké práci, jejichž hodnotu nepochybně ocení až generace věků příštích...
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky