Pro inspiraci si můžete prohlédnout seznam již obhájených závěrečných prací. Pokud vás některé téma zaujme, můžete si závěrečnou práci dohledat na webových stránkách https://theses.cz/, kde jsou k dispozici plné texty jednotlivých prací.
Rok Inv. č. Název Autor
2023   Studium aktinického stárnutí kůže – in vivo model Bajerová, Martina
2023   Organoidy jako model pro studium ovariálního karcinomu Böhmeová, Nina
2023   Interakce extracelulárních vezikul produkovaných druhem Enterococcus faecium s hostitelskými buňkami Caleková, Lucia
2023   Interakce mezi mikrobiomem a imunitou a její vliv na kolorektální karcinom Foretová, Barbora
2023   Úloha signální dráhy Wnt/PCP ve větvení orgánů Hendrych, Jan
2023   Transkripční regulátory glykosphingolipidového metabolismu v nádorových buňkách prsu Hradilová, Barbora
2023   Role vybraných izoforem adenylát cykláz v regulaci funkcí lymfocytů Chamrádová, Linda
2023   Role proteinu genu 6 indukovatelný tumor nekrotizujícím faktorem v regulaci specifické imunitní odpovědi Körtingová, Martina
2023   Změna imunologických parametrů při vytrvalostní zátěži, zaměřeno na slizniční imunitu (horní cesty dýchací) Krejčiříková, Barbora
2023   Chemoterapie rakoviny a imunitní systém Neumeisterová, Nikola
2023   Danio pruhované jako model lidských nádorových onemocnění Páleníčková, Zuzana
2023   Úloha SATB2 proteinu během embryogeneze Peléšková, Kristýna
2023   Leptospira interrogans s. l.: srovnání metod detekce u malých savců v souvislosti s onemocněním u lidí Sadilová, Libuše
2023   Únikové reakce larev Drosophila melanogaster vyvolaná přítomností entomopatogenních hlístic a jejich produktů Streit, Pavel
2023   Nové přístupy k testování imunokompatibility biomateriálů Šillerová, Zdeňka
2023   Vitamín D a imunita ve vztahu k virovým onemocněním Králová, Romy
2022   Imunologické metody detekce některých zoonotických patogenních mikroorganismů Dzubáková, Hana
2022   Včelí jed: Charakteristika, složení a účinky bioaktivních složek König, Robert
2022   Polymorfismy receptorů pro hyaluronan a deregulace imunitní odpovědi Bryja, Josef
2022   Buněčné a molekulární procesy podílející se na vzniku polycystického onemocnění ledvin Fialková, Barbora
2022   Mechanismy imunitní obrany proti spirochétám, se zaměřením na fagocytózu Kučerová, Klára
2022   Vliv spirochetálních infekcí na kognici Linhartová, Eliška
2022   Benzo[b]naftothiofeny a jejich interakce se signálními drahami Ah receptoru Lněničková, Anna
2022   Vliv střevní mikrobioty na fyziologii hostitele prostřednictvím krátkých mastných kyselin bakteriálního původu Majer, Adam
2022   Interakce buněk imunitního systému v reakci na biomateriály Matušů, Patrik
2022   Nové strategie pro inhibici mitózy v protinádorové léčbě Novotný, Jan
2022   Složení semenné plazmy azoospermických pacientů Pospíšilová, Anna
2022   Parazito-hostitelské interakce v systému SVCV a hostitelských kaprovitých ryb Růžička, Patrik
2022   Etiologie a patogeneze intersticiálních plicních procesů Sahulčík, Marek
2022   Mechanismus regenerace myokardu u Brachydanio reriro Salivarová, Petra
2022   Rola extracelulárnych vezikulov v ovariálnom karcinóme Smolko, Martin
2022   Drosophila melanogaster jako modelový organismus pro studium leukémie Šindlerová, Martina
2022   Úloha PXR v regulaci bariérových funkcí epiteliálních buněk tlustého střeva Vudiová, Nikol
2021   Biologicky aktivní obvazové materiály ovlivňující hojení ran Maljarová, Eliška
2021   Imunitní reakce včel proti virovým infekcím Machů, Michaela
2021   Změna imunologických parametrů při triatlonové zátěži, zaměřeno na krevní systém Tokár, Filip
2021   Příprava kardiomyogenních progenitorů Tomášiková, Zuzana
2021   Principy a techniky preimplantačního genetického testování Voňková, Adéla
2021   Kontrakce kardiomyocytů a její analýza Zelenák, Štefan
2020   Interakce biomateriálů s imunitním systémem Bartošíková, Jana
2020   Úloha duálně specifických fosfatáz v kardiomyogenezi Bőhmová, Martina
2020   Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na kvalitu spermií Holubová, Barbora
2020   Úloha CDK13 během embryogeneze Jandová, Nela
2020   Role časné zánětlivé odpovědi po subarachnoidálním krvácení Jelínek, Matyáš
2020   Primární cilie a vývoj končetin Szotkowská, Tereza
2020   Světlo a magnetické pole v řízení buněčných dějů Šebestíková, Jana
2019   Role primárních cilií ve vývoji oka Bubelínyová, Lucia
2019   Endokrinní disruptory a jejich vliv na plodnost Fialková, Sandra
2019   Živorodá monogenea čeledi Gyrodactylidae, et Beneden et Hesse, 1863 jako modelová skupina pro studium biologických interakcí probíhajících v systému parazit-hostitel-prostředí Fuksová, Eliška
2019   Interakce HIF se signalizací Wnt Gintar, Petr
2019   Neurotoxicita polutantů životního prostředí Halíková, Ludmila
2019   Úloha kryptochromu v biologických dějích citlivých na magnetické pole Král, Tomáš
2019   Laboratorní izolace a kultivace zoonotického mikroorganismu Borrelia burgdorferi sensu lato Petráš, Jiří
2019   Proteiny zapojené do melanogeneze a transportu melaninu Skálová, Helena
2019   Fagocytóza a jiné nespecifické reakce imunitního systému vyvolané patogenem Borrelia burgdorferi sensu lato a jeho obrana proti těmto mechanismům Šmídová, Lucie
2019   Příprava myokardu pomocí 3D tisku Šmýkalová, Simona
2018   Výskyt vybraných patogenních mikroorganismů (Toxoplasma, Ehrlichia a Ricketsia spp.) v krevsajících roztočích Bechníková, Kateřina
2018   Imunita slunéčkovitých (Coleoptera: Coccinellidae) Florián, Vojtěch
2018   Úloha těsných spojů v regulaci propustnosti střevního epitelu Goliášová, Zita
2018   Morfologické a funkční rozdíly mezi savčími oocyty získanými in vivo a kultivovanými in vitro. Gomolková, Regína
2018   Zoonózy přenášené klíšťaty v těhotenství Horáková, Renata
2018   In vitro modely pneumocytů typu II a jejich využití pro studium toxicity látek znečišťujících ovzduší Kocandová, Veronika
2018   Antioxidační mechanismy včel Konupková, Anežka
2018   Úloha buněčné proliferace v regulaci buněčné odpovědi na aktivaci Ah receptoru Krchová, Michaela
2018   Reaktivní kyslíkové a dusíkové metabolity v imunitě bezobratlých Kučeráková, Nikola
2018   Role NDRG1 v patogenezi nádorových onemocnění Macsek, Peter
2018   Endokanabinoidní systém jako farmakoterapeutický cíl. Michalec, Lukáš
2018   Epigenetická regulace exprese genů zapojených v biotransformaci xenobiotik Nevědělová, Kateřina
2018   Možnosti medicínského využití různé adhezivity biomateriálů Rišová, Lucia
2018   Role receptoru CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby Satkova, Miriam
2018   Patogeny včel a jejich vliv na včelí imunitu Voleková, Tereza
2017 B156 Humorální imunita včel Beckerová Deborah
2017 B157 Úloha vápenatých iontů v buněčné odpovědi na hypoxii Bezděková Kristýna
2017 B158 Imunokompetence obratlovců Ciprysová Květa
2017 B159 Biologické procesy kontrolované CK1 d/e v kontextu chronické lymfocytární leukémie Gregorová Michaela
2017 B160 Úloha primárních cilií při vývoji kraniofaciálních struktur Gromesová Radana
2017 B161 Progenitorové buňky v odontogenezi Olbertová Kristýna
2017 B162 Vliv parazitární infekce na expresi imunitních genů u ryb Potrok Adam
2017 B163 Přínos nanotechnologických inovací v managementu zánětu Psohlavcová Karin
2017 B164 Lipidové rafty a hypoxie Saloň Adam
2017 B165 Molekulárně biologická detekce zoonotických mikroorganismů (Hantavirů) v tkáních hlodavců Valtrová Martina
2017 B166 Růstové faktory WNT ve vývoji CNS Woloszczuková Lucie
2016 B143 Mezenchymální stromální buňky v kultivaci kmenových buněk Danihelová Adriana
2016 B144 Cirkulující nádorové buňky jako okno do biologie metastázování Dvořák Vojtěch
2016 B145 Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie Francová Kateřina
2016 B146 Chemorezistence u nádorových onemocnění prsu a prostaty Göthová Eva
2016 B147 Úloha ABC transportérů v centrálním nervovém systému Jastrzembski Pavel
2016 B148 Krevní skupiny a jejich vztah k onemocněním Lefnerová Tereza
2016 B149 Kmenové buňky nádorů centrálního nervového systému Martinková Andrea
2016 B150 Kmenové a progenitorové buňky plic Michaliková Barbora
2016 B151 Oxidativní stres a revmatoidní artritida Novotná Simona
2016 B152 Změny vybraných parametrů ( imunologických, hematologických ) u cyklistů pa zátěži Píšťková Barbora
2016 B153 Buněčná imunita včel Šťastná Lucie
2016 B154 Opomíjená organela s velkou zodpovědností: náhled do biologie tvorby primárních cilií Venglář Ondřej
2016 B155 Vliv extrémního prostředí Antarktidy na vybrané parametry imunitního systému Zezulová Olivie
2015 B131 Sociální imunita bezobratlých Eliáš Sara
2015 B132 Buněčné interakce a formování hostitelsko-parazitického rozhraní u mořských zástupců bazálních výtrusovců Kubík Michal
2015 B133 Myelopoéza v ontogenezi Moudrá Jana
2015 B134 Výskyt vybraných patogenních mikroorganismů způsobující zoonotická onemocnění u kočky domácí (Felis catus) Nádeníčková Natálie
2015 B135 Účinky hypomagnetického prostředí na živé systémy Pecka Tomáš
2015 B136 Fenotyp neurálních kmenových buněk a spících transientních progenitorů v CNS Praisová Kateřina
2015 B137 Význam kovů v patogenezi a progresi nádorových onemocnění Ressnerová Alžběta
2015 B138 Vzájemná interakce mechanizmů zodpovědných za rezistenci nádorových buněk vůči chemoterapii Řičáková Nikola
2015 B139 Arbovirové nákazy ve vztahu ke klíšťatům čeledi Ixodidae Skříčková Lucie
2015 B140 Anaplasmóza v kontextu moderních vědeckých poznatků Švejdová Barbora
2015 B141 Hematopoetický niche v průběhu ontogeneze Vilášková Kateřina
2014 B121 Problematika přenosu nákaz se zaměřením na klíště obecné Bečárová Kristína
2014 B122 Celosvětově nejvýznamnější nákazy přenášené krevsajícími členovci Čvanda Radomír
2014 B123 Niche kmenových buněk Hujňák Lukáš
2014 B124 Mechanismy ovlivňující patogenitu entomopatogenních hlístic Hurychová Jana
2014 B125 Identifikace některých patogenů přenášených klíšťaty pomocí vybraných molekulárních a imunologických metod Krč Jaroslav
2014 B126 Úloha stresu endoplazmatického retikula v regulaci apoptózy nádorových buněk Krkoška Martin
2014 B127 Exprese proteinů regulujících kmenovost buněk v průběhu buněčného cyklu Landová Marie
2014 B128 Polyanilin a jeho využití pro tkáňové inženýrství Lešundák Pavol
2014 B129 Využití FRAP techniky ke studiu kinetiky proteinů u živých buněk Malyšková Barbora
2014 B130 Přispívá exprese proteinu p63 ke vzniku rakovinné kmenové buňky? Stejskalová Markéta
2013 B110 Úloha hypoxie při vývoji nervového systému Bartoňková Jana
2013 B111 Ekologická imunologie živočichů Elčknerová Pavla
2013 B112 Zdroje a úloha reaktivních kyslíkových metabolitů při buněčné odpovědi na hypoxii Fischerová Kateřina
2013 B113 Vliv jaderných receptorů na expresi ABC transportérů Hampl Marek
2013 B114 Úloha histaminových receptorů v modulaci imunitního systému Hedbávná Hana
2013 B115 Nanostříbro a studium jeho vlivu na bezobratlé živočichy Kunc Martin
2013 B116 Výskyt zoonotických onemocnění u drobných hlodavců, hostitelů různých patogenů Němcová Tereza
2013 B117 Porovnání fyziologických a epigenetických charakteristik embryonálních kmenových a indukovaných pluripotentních buněk Nemčeková Martina
2013 B118 Biologické účinky některých nanomateriálů Pokorný Zdeněk
2013 B119 Význam transkripčního faktoru HIF pro kmenové buňky Szarowská Bára
2013 B120 Úloha autofagie ve vývoji a terapii solidních nádorů Štěpka Petr
2012 B103 Úloha dráhy PI3-K->Akt v sebeobnově a diferenciaci embrionálních kmenových buněk Machát Radek
2012 B104 Neurální základy prostorové orientace zvířat Netušil Radek
2012 B105 Fenotyp buněk v průběhu neurogeneze Pánská Veronika
2012 B106 Srovnání vývoje B lymfocytů různých živočišných druhů Potočková Hana
2012 B107 Změna fyziologických parametrů krve u sportovcú po dlouhodobé zátěži Šullová Alexandra
2012 B108 Vakcinace ve vztahu k nákazám přenosným krevsajícími členovci Zarzycká Jana
2012 B109 Lipidy v signálních drahách regulujících cytokinetiku nádorových buněk kolonu a prostaty Bogorová Jana
2011 B100 Adenosinové receptory a jejich agonisté v hematologii a onkologii Zapletalová Michaela
2011 B099 Význam jaderného receptoru PPARg a s ním spojených drah v rozvoji nádorů kolonu Zapletal Ondřej
2011 B098 Lidské embryo v procesu in vitro fertilizace Wilczková Miroslava
2011 B097 Hematopoéza Vyškovský Petr
2011 B096 Vliv FGF a Wnt signalingu na expresi ABC transportérů Šrůtová Klára
2011 B095 Nádorové kmenové buňky Šenkýř Jakub
2011 B094 Úloha AH receptorů ve vývoji a funkci srdeční tkáně Šeda Václav
2011 B093 Současné možnosti kryoprezervačních metod Skoumalová Lenka
2011 B092 Patofyziologie zásobování organismu a jeho tkání kyslíkem se zaměřením na hypoxii Rodová Markéta
2011 B091 Klíště obecné a jím přenášené patogeny ve středoevropském prostoru Rašovská Tereza
2011 B090 Vliv tělesné teploty na imunitu obratlovců Prokopová Lucie
2011 B089 Biologické stopy v kriminalistice Pakosta Tomáš
2011 B088 Neplodnost a současné možnosti její léčby Neumayerová Lea
2011 B087 Antigeny krevního systému AB0 ve tkáních a možnosti jejich určování Nesnídalová Veronika
2011 B086 Úloha ABC transportérů v biologii kmenových buněk Lánová Martina
2011 B085 Vliv endokrinních disruptorů na lidské zdraví Krejčová Lucie
2011 B084 Mechanismy a význam vnímání polarizovaného světla u živočichů Karas Jakub
2011 B083 Životní styl a plodnost Juránková Hana
2011 B082 Patologie v lidské reprodukci Hrbková Irena
2011 B081 Rizika plynoucí z asistované reprodukce Hofírková Alena
2011 B080 Informovanost o zoonózách přenášených klíšťaty Hamalová Michaela
2011 B079 Dráha kináz PI3K/Akt v regulaci exprese ABC transportérů Gudnerová Iva
2011 B078 Praktická výuka základních metod molekulární biologie na střední škole Fajkus Petr
2011 B077 Vývoj a funkce jater u savců Dudková Veronika
2011 B076 Koagulace hemolymfy bezobratlých Berka Jakub
2010 B075 Funkce receptorů u krevsajících členovců ve vztahu k vyhledávání hostitele Jeřábková Klára
2010 B074 Diagnostické využití monoklonálních protilátek v medicíně a kriminalistice Voráčková Kateřina
2010 B073 Sericiny, fibroin a jiné produkty bource morušového (B.mori) Večeřová Tereza
2010 B072 Ontogenetický vývoj člověka se zaměřením na novorozenecké období života Švábová Veronika
2010 B071 Pokroky v terapii cystické fibrózy a jiných monogenně dědičných chorob Pyszková Michaela
2010 B070 Imunita kroužkovců Pernicová Alena
2010 B069 Funkce eikosanoidů u hmyzu Miketová Martina
2010 B068 Evoluce, význam a funkce orgánů postranní čáry u obratlovců Kropáčková Lucie
2010 B067 Neuroetologické principy orientace mravenců Holasová Barbora
2010 B066 Biologický původ buněk chronické lymfocytární leukemie Davidová Petra
2010 B065 Mechanismy rezistence nádorových buniek voči chemoterapii Šrámková Zuzana
2010 B064 Primordiální a embryonální zárodečné buňky Šodek Martin
2010 B063 Behaviorální a fyziologické aspekty exploračního chování myši domácí (Mus musculus) Sýkorová Dominika
2010 B062 Prostaglandiny a krvetvorba: Interakce, mechanismy účinku a praktické využití Silnicová Kateřina
2010 B061 Systémy lidských krevních skupin Pešková Marie
2010 B060 Vliv záření používaného v mobilních telefonech na včely (Apoidea, Hymenoptera) Pechová Tereza
2010 B059 Významné antigeny vybraných zástupců patogenních spirochet a jejich změny během infekce a kultivace in vitro Nekolová Martina
2010 B058 Účinek některých vybraných činidel (nanomateriálů) na patogenní mikroorganismy Krejčí Kamila
2010 B057 Dělení buněk – asymetrické x symetrické Kohoutková Marcela
2010 B056 Vliv mikrobicidních nanomateriálů s obsahem stříbra na eukaryotické buňky Kavanová Lenka
2010 B055 Plasticita dendritických buněk a jejich léčebné využití Hápová Kateřina
2010 B054 Equinní influenza Blažejová Hana
2010 B053 Vliv vybraných chemických přípravků na chování klíštěte (Ixodes ricinus) ve vztahu k hostiteli Bartoňková Naďa
2009 B052 Fyziologické adaptace žvota v aridních oblastech Vybíralová Markéta
2009 B051 Revmatoidní artritida Vlašínová Jana
2009 B050 Úloha buněčných lipidů v prevenci a terapii nádorového onemocnění kolonu Tylichová Zuzana
2009 B049 Historie výzkumu kmenových buněk Škodová Lucie
2009 B048 Funkce a význam vomeronasálního orgánu živočichů Šedivá Monika
2009 B047 Spektrální vidění členovců Slabý Pavel
2009 B046 Molekulárně-buněčný základ buněčné senescence a imortalizace Salašová Alena
2009 B045 Transplantační imunita bezobratlých Rašovský Petr
2009 B044 Ultrazvuk v orientaci a komunikaci zvířat Moravcová Petra
2009 B043 Parazité a škůdci v chovech čmeláků (bombus, hymenoptera) Mlčáková Zuzana
2009 B042 Vybrané parametry nespecifické imunity se zaměřením na kočky Mašková Darina
2009 B041 Vliv sání klíštěte na kožní imunitní systém hostitele (člověka) Kučerová Hana
2009 B040 Emoce z fyziologického pohledu Koudela Michal
2009 B039 Orientace a komunikace včel Janoušková Monika
2009 B038 Zoonózy ve vztahu k domácím zvířatům – kočkám Gallusová Martina
2009 B037 Studium hematologických a biochemických parametrů krve koček (felis catus) Celá Petra
2009 B036 Fyziologická úloha kryptochromů Bartoš Přemysl
2008 B035 Neuroetologické principy v orientaci hmyzu Šuterik Martin
2008 B034 Role hyaluronanu v rozvoji aterosklerózy Šafránková Barbora
2008 B033 Buňky “side population” a jejich fenotypy Sotolářová Kateřina
2008 B032 Stárnutí jako fyziologický proces Píšová Martina
2008 B031 Srovnání patogenních bakterií Borrelia burgdorferi sensu lato a Leptospira interrogans sensu lato Opatová Pavlína
2008 B030 Role kináz fosforylujících Dishevelled v signalizaci Wnt Mašek Jan
2008 B029 Neurální kmenové buňky Kudláček Martin
2008 B028 Hematopoetické kmenové buňky Hanáčková Markéta
2007 B027 Imunitní reakce obojživelníků, plazů a ptáků Vojtek Libor
2007 B026 Klidové stavy živočichů Vašíčková Martina
2007 B025 Drosophila jako experimentální model ve fyziologickém výzkumu Tomanová Kateřina
2007 B024 Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Tinková Nela
2007 B023 Alkalická fosfatáza v buněčné biologii Štefková Kateřina
2007 B022 Embryonální diapauza u savců Kučera Jan
2007 B021 Krevní tansfůze se zaměřením na imunologické aspekty Jedovnická Soňa
2007 B020 Příprava kardiomyocytů z embryonálních pluripotentních buněk Jankovská Štěpánka
2007 B019 Modulace aktivity transkripčního faktoru NF-kappaB působením inhibitorů metabolizmu kyseliny arachidonové Chlebová Katarína
2007 B018 Humorální imunita bezobratlých Dobeš Pavel
2007 B017 Dendritické buňky Daňková Jana
2007 B016 Zánět a metody jeho léčby Buriánková Eva
2007 B015 Fyziologie spánku Barošová Anna
2007 B014 Alergická onemocnění psů Babičková Karolina
2006 B013.2 Homeopatická léčba a její vliv na imunitní systém Francálková Věra
2006 B013.1 Bioluminiscenční organismy Močubová Dominika
2006 B012 Problematika očkování Kramná Lenka
2006 B011 Poruchy reprodukce u lidí Hořčicová Hana
2006 B010 Imunitní reakce měkkýšů Homolová Soňa
2006 B009 Alergická onemocnění Slámová Ivana
2006 B008 Výživa sportovců Vycudilíková Pavla
2006 B007 Účinky polynenasycených mastných kyselin na imunitní systém Ambrožová Gabriela
2006 B006 Schizofrenie z hlediska molekulární psychiatrie Častulík Lukáš
2006 B005 Protilátky krevního systému ABO(BP) Kamarýtová Jana
2006 B004 Nemoci v chovech bource morušového (Bombyx mori L.) Salášková Vendula
2006 B003 Genetické aspekty chovu bource morušového (Bombyx mori L.) Kislingová Iva
2006 B002 Oxidativní stres a tkáňová poškození Šimara Pavel
2005 B001.31 Kouření a jeho škodlivé účinky Vítková Ludmila
2005 B001.30 Barvoměna živočichů Veselá Iva
2005 B001.29 Využití entomopatogenních hlístovek v biologickém boji se zástupci řádu coleoptera Valentová Iva
2005 B001.28 Reprodukce bezobratlých živočichů Váchová Zuzana
2005 B001.27 Orientace živočichů v čase – chronobiologie Půžová Tereza
2005 B001.26 Patogeneze hyperkinetické poruchy u dětí Prokešová Jarmila
2005 B001.25 Hormonální řízení člověka Plecová Martina
2005 B001.24 Fyziologie komunikace a řeči Pilchová Michaela
2005 B001.23 Vliv carvediolu na metabolickou aktivitu fagocytů Pekarová Michaela
2005 B001.22 Identifikace spirochet molekulárně biologickými metodami Norek Adam
2005 B001.21 Vitamíny Mikliš Roman
2005 B001.20 Pohlavní dimorfismus ledvin savců Kvíčalová Markéta
2005 B001.19 Fyziologické účinky oxidu dusnatého Krejčová Daniela
2005 B001.18 Senzorické funkce nervového systému Chloupková Tereza
2005 B001.17 DNA microarrays a jejich využití v molekulární psychiatrii Hrdličková Barbara
2005 B001.16 Fyziologie zpěvu a hygiena hlasu Hradecká Zuzana
2005 B001.15 Spolupráce fagocytů a krevních destiček v imunitní odpovědi Hrabcová Lenka
2005 B001.14 Recepce infračerveného záření u živočichů Hořínek Jan
2005 B001.13 Imunitní funkce tělních tekutin Hodáková Jarmila
2005 B001.12 Orientace živočichů v prostoru Dršťková Dana
2005 B001.11 Magnetická pole a jejich vliv na lidské zdraví Doležalová Marie
2005 B001.10 Nespecifické imunitní mechanismy obratlovců se zaměřením na komplement Buchtíková Soňa
2004 B001.9 Přehled imunologických funkcí formovaných krevních elementů Šimara Pavel
2004 B001.8 Neurofyziologická podstata závislostí Slabejová Jitka
2004 B001.7 Imunitní aspekty transplantologie Prouza Lukáš
2004 B001.6 Reakce imunitního systému zaměřené proti bakteriím Potyšová Sandra
2004 B001.5 Patologické stavy imunitního systému – přecilivělost a atopie Okénková Kateřina
2004 B001.4 Fyziologická podstata bolesti Martečíková Soňa
2004 B001.3 Reakce imunitního systému zaměřené proti jednobuněčným parazitům Lamková Karolína
2004 B001.2 Vývoj imunity v průběhu lidské ontogeneze Hubinka Vít
2004 B001.1 Úvod do problematiky imunizace Cibulka Tomáš
2003 B001 Systém ABO v lidských kostech Jelínková Petra