Zajímá vás, jak funguje tělo živočichů a člověka? Studujte u nás!


Oddělení fyziologie a imunologie živočichů se podílí na výuce bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, respektive dvou jeho bakalářských a několika následných magisterských specializací.

Jsme hlavními garanty výuky specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie a spolupodílíme se také na výuce specializace Buněčná biologie.

Níže si prohlédněte detailnější informace k oběma specializacím:


Co nabízíme aneb proč studovat právě u nás?


Specializace: Experimentální biologie živočichů a imunologie

Jedná se o specializaci bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie. Na tuto specializaci přirozeně navážete v magisterském studiu, kde se dále můžete specializovat v oblasti Imunologie, Fyziologie živočichů nebo Vývojové biologie.

Co se u nás naučíte?

 • popsat principy řízení buněčných, fyziologických, embryologických a imunitních dějů
 • orientovat se v patologiích a jejich příčinách u živočichů včetně člověka
 • samostatně se orientovat v informacích z oblasti vědeckého výzkumu, kriticky diskutovat relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením
 • rutinně používat moderní laboratorní vybavení a aplikovat správné metodické postupy ze současné biomedicínské praxe
 • tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů
 • komunikovat anglicky a odborně vystupovat na vysoké úrovni

Uplatnění po dokončení studia

 • po dokončení Bc. studia jako odborný pracovník ve výzkumu
 • po ukončení Mgr. také jako vedoucí pracovník odborné laboratoře
 • v biomedicínském výzkumu a klinických laboratořích
 • v aplikovaném zemědělském a veterinárním výzkumu
 • na klinikách reprodukční medicíny a ve farmaceutických firmách
 • na ústavech Akademie věd a univerzitách v ČR i zahraničí
 • Podívejte se na naše absolventy!

Jaké vás čekají předměty?

 • každý program (a jeho specializace) obsahuje společný povinný základ a své profilační předměty
 • další předměty si můžete podle vlastního zájmu vybírat ze široké nabídky volitelných předmětů
Bc. studium 
 • společný základ programu Experimentální a molekulární biologie: Buněčná biologie, Obecná genetika, Fyziologie živočichů, Histologie a organologie, Fyziologie rostlin, Obecná mikrobiologie, Fylogeneze a diverzita živočichů, Molekulární biologie, Biochemie a další.
 • profilační předměty specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie: Speciální metody fyziologie živočichů, Mikroskopická anatomie obratlovců, Imunologie, Embryologie, Biologie živočišné buňky, Cytogenetika, Metody aplikované biochemie a buněčné biologie, specializační semináře a další.
 • kompletní studijní plán pro Bc. studium si můžete prohlédnout zde
Mgr. studium

V navazujícím magisterském studiu následuje opět společný základ a poté profilační předměty dle zvolené specializace.

 • společný základ: Fyziologie buněčných systémů, Fyziologie a patofyziologie tkání a orgánů, Buněčné a tkáňové kultury, Analytická cytometrie, Mechanismy karcinogeneze, Statistická analýza experimentálních dat, odborné semináře a další.
 • profilační předměty:
  • specializace Fyziologie živočichů: Srovnávací fyziologie obratlovců, Srovnávací fyziologie bezobratlých, Fyziologie působení farmak a toxických látek, Mechanismy hormonálního řízení, Neurofyziologie smyslů, Behaviorální metody a další. Kompletní studijní plán zde.
  • specializace Imunologie: Vývojová a srovnávací imunologie, Speciální imunologické metody, Imunopatologie, Volné radikály ve fyziologii živočichů, Imunogenetika a imunogenomika a další. Kompletní studijní plán zde.
  • specializace Vývojová biologie: Vývojová biologie živočichů, Fyziologie kmenových buněk, Molekulární embryologie, Biologie zárodečných buněk, Molekulární diagnostika vrozených poruch a další. Kompletní studijní plán zde.

Specializace: Buněčná biologie (BB)

Jedná se o specializaci bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, na jejíž výuce se podílí Oddělení genetiky a molekulární biologie a Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MUNI. Na tuto specializaci přirozeně navážete v magisterském studiu.

Studium zahrnuje jak jednobuněčné eukaryotické mikroorganismy, rostlinné buňky a buňky hub, hlavní důraz však bude kladen na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových, neboť tyto buněčné typy představují hlavní biologické modely moderní buněčné biologie.

Co se naučíte?

 • porozumět molekulární podstatě základních buněčných dějů (buněčný cyklus, buněčné dělení, buněčná signalizace, pohyb buněk, diferenciace buněk) a průběh i důsledky těchto dějů správně interpretovat na komplexní buněčné úrovni
 • popsat detailní architekturu jednotlivých typů eukaryontních buněk a znát strukturní a funkční rozdíly mezi nimi
 • porozumět vztahům v mnohobuněčném eukaryotickém organismu na úrovni mezibuněčných interakcí a komunikace mezi buňkami
 • chápat podstatu patologických dějů v buňkách včetně jejich důsledků na úrovni organismu, porozumět procesu nádorové transformace a mechanismům různých typů buněčné smrti
 • znát aplikační potenciál poznatků z buněčné biologie v biotechnologiích a v různých oblastech biomedicíny
 • aktivně využívat nejmodernější experimentální metody a bioinformatické přístupy
 • tvůrčím způsobem řešit zadaný vědecký problém
 • kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky, prezentovat je před odbornou komunitou a vést k nim odbornou diskusi, to vše v českém i anglickém jazyce

Informace o přijímacích zkouškách:

Povinná písemná zkouška je stejná pro všechny specializace bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie a skládá se ze dvou částí:

 1. Test studijních předpokladů
 2. Odborný test z biologie se základy chemie:
 • 50 otázek, doba na zodpovězení je 60 minut, zadání testu je v češtině u každé otázky je na výběr ze 4 možností, z nichž je pouze a právě jedna správná
 • hodnocení: 1 bod za správnou odpověď, 0 bodů za nesprávnou odpověď (označení špatné varianty, označení více variant včetně správné, neoznačení žádné varianty)
 • úroveň odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia
 • ukázku odborného testu z biologie se základy chemie najdete zde

Další informace o přijímacích zkouškách na PřF MUNI včetně podmínek pro prominutí přijímací zkoušky najdete zde.


Máte dotaz?

Všechny vaše dotazy rád zodpoví garant Bc. a Mgr. studia, doc. Martin Vácha, vacha@sci.muni.cz. Neváhejte se zeptat na to, co vás zajímá!


Zapojte se do výzkumu už během studia!

Už během bakalářského či magisterského studia se můžete aktivně zapojit a podílet se na výzkumných projektech, kterými se na oddělení zabýváme. Neváhejte přímo kontaktovat vedoucí výzkumných skupin a vyjádřit svůj zájem o zapojení se do výzkumu! Získáte cenné praktické zkušenosti, které jsou pro dobré uplatnění to nejdůležitější.

Jednotlivé výzkumné skupiny si můžete prohlédnout tady.


Ze života našich studentů