Informace pro vedoucí a oponenty

 • Průvodní dopis vedoucím závěrečných prací EBŽI – obhajoba (pdf)
 • Zásady pro zadávání a vypracování závěrečných prací EBŽI (docx, pdf)
 • Formuláře pro návrhy témat studentských závěrečných prací: BP (docx), DP (docx), 
 • Průvodní dopis oponentům závěrečných prací EBŽI (pdf)
 • Stanovisko MU k využití nástrojů AI ve studiu zde

Bakalářské studium

 • Posudek vedoucího na bakalářskou práci rešeršní (docx)*
 • Posudek vedoucího na bakalářskou práci experimentální (docx)*
 • Posudek oponenta na bakalářskou práci rešeršní (docx)*
 • Posudek oponenta na bakalářskou práci experimentální (docx)*

* některé internetové prohlížeče mohou mít se stažením souborů problém. Vedoucí i oponenti dostávají formuláře posudků včas e-mailem.

Magisterské studium

 • Posudek vedoucího na diplomovou práci (docx, pdf)*
 • Posudek oponenta na diplomovou práci (docx, pdf)*
 • Supervisor Review Form – Diploma Thesis (docx, pdf)**
 • Letter to Diploma Theses Opponents (docx, pdf)**
 • Opponent Review Form – Diploma Thesis (docx, pdf)**

* některé internetové prohlížeče mohou mít se stažením souborů problém. Vedoucí i oponenti dostávají formuláře posudků včas e-mailem.

** some internet browsers may have problem with the file download. Opponents will get the Review form via e-mail.

Doktorské studium

Vážení školitelé, přehled témat disertačních prací aktuálně nabízených studentům nejdete na této stránce:  https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/24051-fyziologie-imunologie-a-vyvojova-biologie-zivocichu#skolitele  

Zveme Vás také k navržení témat nových. Projekt musí splňovat podmínky našeho programu, takže zveřejnění tématu studentům podléhá nejprve schválení oborovou radou. Máte-li zájem, kontaktujte v té věci garanta programu prof. Vítězslava Bryju (bryja@sci.muni.cz). 

Přikládáme také popis průběhu obhajoby disertační práce, který může být poskytnut oponentům, aby měli lepší představu o procesech, které se s jejich rolí oponenta pojí: Popis průběhu PhD obhajoby-ENG (docx, pdf)